ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง BYโสพิศ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของ

ผู้เรียน โดยใช้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MLCSAE Model สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

ผู้วิจัย นางโสพิศ ขุนรัง

ปีการศึกษา 2565

การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 2) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย

ดังนี้ 2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 2.2 เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะสำคัญของ

ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของ

ผู้เรียน 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่อง เศรษฐกิจ

พอเพียง ที่ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และ 3) เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้

เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ที่ใช้

เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม

(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม (Sampling Unit) สุ่มได้ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4/4 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการจัดการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมิน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้กิจกรรมการ

เรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่แบบไม่อิสระ และการ

วิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MLCSAE Model มีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์

กระบวนการจัดการเรียนรู้สาระความรู้และการปฏิบัติ สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบสังคม สิ่งสนับสนุน

และหลักการตอบสนอง ซึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ

(Motivation : M) ขั้นที่ 2 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ (Learning and Action : L) ขั้นที่ 3 สร้างความคิด

รวบยอด (Conceptualization of Knowledge : C) ขั้นที่ 4 สรุปความรู้ (Summarize : S) ขั้นที่ 5

ประยุกต์ใช้ (Apply : A) ขั้นที่ 6 ประเมินผล (Evaluation : E) เมื่อนำไปหาประสิทธิภาพ (E1/E2)

โดยการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) พบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีค่า

เท่ากับ 82.46/81.94 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญ

ของผู้เรียน โดยใช้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MLCSAE Model สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ปรากฏผลดังนี้

2.1 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สูงกว่า

ก่อนเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

2.2 เปรียบเทียบสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สูงกว่า

ก่อนเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ประเมินด้วยครูผู้สอนและนักเรียนประเมินตนเอง แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

2.3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ

มากที่สุด

3. การขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งเสริมสมรรถนะ

สำคัญของผู้เรียน โดยใช้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ MLCSAE Model

3.1 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของ

นักเรียนกลุ่มขยายผล สูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่

ระดับ .01

3.2 เปรียบเทียบสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของ

นักเรียนกลุ่มขยายผล สูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ประเมินด้วยครูผู้สอนและ

นักเรียนประเมินตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

3.3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

กลุ่มขยายผล อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย โสพิศ : [1 มี.ค. 2567 (12:55 น.)]
อ่าน [1701] ไอพี : 183.88.222.21
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 128,882 ครั้ง
การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา
การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา

เปิดอ่าน 13,251 ครั้ง
10 ทริคเพื่อสุขภาพประจำวัน รู้ไว้ได้ใช้แน่
10 ทริคเพื่อสุขภาพประจำวัน รู้ไว้ได้ใช้แน่

เปิดอ่าน 83,245 ครั้ง
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL)
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL)

เปิดอ่าน 12,378 ครั้ง
โรค Computer Syndrome
โรค Computer Syndrome

เปิดอ่าน 956 ครั้ง
การเรียนการสอนแบบ e-Learning
การเรียนการสอนแบบ e-Learning

เปิดอ่าน 31,191 ครั้ง
iPhone 6 เปิดตัวแล้ว ไอโฟน6 มีอะไรใหม่บ้าง มาดูกัน
iPhone 6 เปิดตัวแล้ว ไอโฟน6 มีอะไรใหม่บ้าง มาดูกัน

เปิดอ่าน 13,798 ครั้ง
ทำไมตรุษจีน จึงจุดประทัดและเชิดสิงโต
ทำไมตรุษจีน จึงจุดประทัดและเชิดสิงโต

เปิดอ่าน 23,503 ครั้ง
ผักแว่น...ผักพื้นบ้านแต่มีคุณค่า
ผักแว่น...ผักพื้นบ้านแต่มีคุณค่า

เปิดอ่าน 9,228 ครั้ง
ลดความอ้วนด้วยตะเกียบ ช่วยถ่วงให้กินได้ช้าลงและคำเล็กลง
ลดความอ้วนด้วยตะเกียบ ช่วยถ่วงให้กินได้ช้าลงและคำเล็กลง

เปิดอ่าน 40,534 ครั้ง
การจัดการศึกษาในโรงเรียนแบบเชิญชวน
การจัดการศึกษาในโรงเรียนแบบเชิญชวน

เปิดอ่าน 8,084 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่4
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่4

เปิดอ่าน 11,674 ครั้ง
ชมคลิป ยอดคุณพ่อเวียดนามจับลูกใส่ถุงพลาสติก พาลุยน้ำท่วมไปโรงเรียน
ชมคลิป ยอดคุณพ่อเวียดนามจับลูกใส่ถุงพลาสติก พาลุยน้ำท่วมไปโรงเรียน

เปิดอ่าน 33,509 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูปครู พฤติกรรมการสอนของ ครู 59
เดินหน้าปฏิรูปครู พฤติกรรมการสอนของ ครู 59

เปิดอ่าน 14,694 ครั้ง
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อันตรายที่อย่ามองข้าม
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อันตรายที่อย่ามองข้าม

เปิดอ่าน 10,041 ครั้ง
ปัญหา คือ การเรียนรู้ ?
ปัญหา คือ การเรียนรู้ ?

เปิดอ่าน 15,781 ครั้ง
ลายมือนักธุรกิจเงินล้าน
ลายมือนักธุรกิจเงินล้าน
เปิดอ่าน 10,233 ครั้ง
สมองที่ไร้ข้อมูล ความรู้และความคิด
สมองที่ไร้ข้อมูล ความรู้และความคิด
เปิดอ่าน 20,083 ครั้ง
ที่มาของคำว่า "บางกะปิ"
ที่มาของคำว่า "บางกะปิ"
เปิดอ่าน 11,979 ครั้ง
ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล ฮีโร่เหรียญทองปักกิ่งเกมส์
ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล ฮีโร่เหรียญทองปักกิ่งเกมส์
เปิดอ่าน 76,138 ครั้ง
วิธีการสอนนกแก้ว นกขุนทองพูด
วิธีการสอนนกแก้ว นกขุนทองพูด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ