ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

สาระน่ารู้


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,342 ครั้ง
สาระน่ารู้

Advertisement

 

การศึกษาโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ (Best  Practice)

การทำงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแวง  หมู่ที่  6  ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีหมู่บ้านในเขตบริการ  3  หมู่บ้าน  คือ  บ้านหนองแวง  หมู่ที่  5  หมู่ที่  6  และบ้านโนน  หมู่ที่  7  

ในปีการศึกษา  2550 มีนักเรียนทั้งสิ้น  193  คน  เป็นชาย  90  คน  หญิง  103  คน  มีครูทั้งหมด  10  คน  ครูชาย  3  คน  ครูหญิง  7  คน  เปิดสอน  2  ระดับ  คือ  ระดับปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  1  และ  ปีที่  2   กับระดับประถมศึกษา  ช่วงชั้นที่  1  (ป1 3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4 6)

ด้วยคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า  เน้นวิชาการ  ประสานชุมชน  ฝึกฝนคุณธรรม  ซึ่งโรงเรียนได้ใช้เป็นเข็มทิศในการดำเนินงานมาโดยตลอด  สอดคล้องกับหลักการที่ว่า  จัดการศึกษาเพื่อให้เด็กเป็นคนดี  เป็นคนเก่ง  และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)  จึงจัดให้มีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  โดยมีผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา  2550  ดังนี้

1.  ด้านส่งเสริมความเป็นคนดี  ด้วยความเชื่อที่ว่าไม้อ่อนดัดง่าย  ไม้แก่ดัดยาก  โรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับการอบรมบ่มเพาะให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม  โดยมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  เช่น  พิธีไหว้ครู วันแม่แห่งชาติ  การสวดมนต์ประจำสัปดาห์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา   เป็นต้น

2.  ด้านส่งเสริมความเป็นคนเก่ง  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  นอกจากจัดกิจกรรมในห้องเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้ว  ยังจัดกิจกรรมสนับสนุนความต้องการและความสนใจของนักเรียนอีกอย่างหลากหลาย  เช่น  กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เป็นต้น ซึ่งปรากฏว่า  ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น  และเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

3.  ด้านส่งเสริมให้เด็กทุกคนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  เพื่อให้โรงเรียนเป็นชุมชนที่มีความสงบสุข  มีบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร  เป็นสังคมที่มีเหตุมีผล  เป็นสังคมแห่งการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหา  โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว  เช่น  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  โครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ ฯ โครงการอนามัยนักเรียน  อาหารกลางวัน  ลูกเสือเนตรนารี  และการแข่งขันกีฬา

เป็นต้น

โครงการต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ได้แก่

1.  การแข่งขันกีฬาสี  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี 

2.  งานวันเด็กแห่งชาติ 

3.  โครงการสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียน 

4.  โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)  ยังไม่มีอาคารหอประชุมที่เป็นเอกเทศ  และไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนเข้าร่วมจำนวนมาก   เช่น  กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  การประชุมนักเรียน   การประชุมผู้ปกครอง  เป็นต้น โรงเรียนจึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้น  โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ในคราวประชุมเมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2549

นอกจากโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว  โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  ด้วยการบริจาคเงิน  และอุปกรณ์การศึกษาเนื่องในโอกาสต่าง ๆ 

อย่างไรก็ตาม  การจัดกิจกรรมต่าง ๆจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย  ซึ่งโรงเรียนของเราได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากชุมชน   ทั้งด้านกำลังทรัพย์   แรงงาน  และภูมิปัญญา  นอกจากนั้นเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ ยังได้จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ ในทุกปี

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)  ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ มีภารกิจที่จะต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  ทัดเทียมกับโรงเรียนต่าง ๆ และสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ ในเขตอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์อีกด้วย  ภารกิจนี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากทุกฝ่าย  ประสานสามัคคีกัน  พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่ออนาคตของบุตรหลานของเรา อนาคตของชุมชน และของอนาคตของประเทศชาติต่อไป

 

วิสัยทัศน์  :  Vision

                                นักเรียน ซึ่งเป็นผลผลิตของโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) จะต้องมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานคุณภาพนักเรียน  โดยเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุขในการเรียนรู้ เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรของท้องถิ่นและของชาติ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความทันสมัยในความเป็นสากล

พันธกิจ : Mission

1.       จัดการศึกษาให้กับเด็กอายุ 4 15  ปี  อย่างทั่วถึง และเรียนจนจบหลักสูตร

2.       จัดการศึกษาให้เด็กพิการ ด้อยโอกาส และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  ตามศักยภาพ

3.       สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนที่จบการศึกษา ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

4.       จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสุขในการเรียนตามมาตรฐานหลักสูตร

5.       วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนากระบวนการเรียนรู้

6.       สร้างและจัดหาแหล่งเรียนรู้ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เพียงพอและเอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้

7.       พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

8.       จัดสวัสดิการ สร้างแรงจูงใจให้ครูรักการทำงาน

9.       พัฒนา จัดหา ผลิตสื่อให้มีคุณภาพ และเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนรู้

10.    จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

11.    จัดระบบประกันความปลอดภัยให้กับนักเรียน โดยคำนึงถึงสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และการปลอดจากสิ่งเสพติดมอมเมาทุกชนิด

12.    ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน

13.    จัดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง

14.    จัดทำรายงานการจัดการศึกษาเพื่อรายงานและเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และสาธารณชนทุกปีการศึกษา

 

เป้าประสงค์ : Goal

1.       นักเรียนร้อยละ  80  มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมตามาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

2.       นักเรียนร้อยละ  80  มีทักษะทางศิลปะ ดนตรี และกีฬา

3.       ครูร้อยละ  80  สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหมวด  4   แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 ได้อย่างมีคุณภาพ

4.       ครูทุกคนพูดทางบวกกับนักเรียน และปกครองชั้นเรียนทางบวก

5.       มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน

อย่างเพียงพอ

6.       มีอาคารเรียน อาคารประกอบ สนามกีฬา ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้

7.       ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

8.       ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องร้อยละ  80  มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน

9.       โรงเรียนจัดทำรายงานการจัดการศึกษาเสนอต่อสาธารณชน ภาคเรียนละ  1  ครั้ง

กลยุทธ  :  Strategic

การบริหาจัดการศึกษา

                                โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)  มียุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์  ดังนี้

เป้าประสงค์ข้อ  1   ประชากรในวัยเรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับ  ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

1.1      เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับให้ทั่วถึง  เสมอภาค โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

1.2      วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละประเภท

1.3      ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

เป้าประสงค์ข้อ  2   ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรม  วัฒนธรรม  ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีทักษะในการดำรงชีวิต  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

                ด้านปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

2.1      ส่งเสริมผู้ปกครอง  บุคลากรในชุมชนเขตบริการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้

2.2      ส่งเสริมการจัดกระบวนการพัฒนาสมองของเด็กให้ถึงขีดสุดตามศักยภาพ

2.3      พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเรียนรู้อย่างมีความสุข

2.4      ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  หลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เน้นพลังความคิดสร้างสรรค์  การสร้างนิสัยรักการอ่าน

2.5      ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานละหลักสูตรสถานศึกษา

2.6      ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านสุขภาพอนามัย

2.7      ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพของนักเรียน

2.8      ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

2.9      พัฒนางานอนามัยโรงเรียนและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

2.10    สร้างเสริมภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

2.11  ใช้กระบวนการพัฒนาที่หลากหลายในการสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  วินัย ค่านิยมที่ดีแก่นักเรียน

2.12  ส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในสถานศึกษาและชุมชน

2.13  ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติและท้องถิ่น

2.14    ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและสิ่งแวดล้อม

                ด้านแหล่งการเรียนรู้

2.15    สร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน

2.16    จัดและพัฒนาระบบการใช้ห้องสมุด  สื่อ  และเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

เป้าประสงค์ข้อ  3   นักเรียนทุกคนได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

1.1      จัดการศึกษาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

 

เป้าประสงค์ข้อ  4  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

4.1      พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ

4.2      ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและในโรงเรียน

4.3      พัฒนากระบวนการนิเทศภายใน  โดยการนิเทศแบบมีส่วนร่วม

4.4      เสริมสร้างขวัญ  กำลังใจ  ในการปฏิบัติงานของครู

เป้าประสงค์ข้อ  5  โรงเรียนพัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม  ระดมทรัพยากรจากชุมชน  ระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

5.1  พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

5.2      พัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ

5.3      ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

เป้าประสงค์ข้อ  6  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน

                                6.1  จัดและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

          การพัฒนาการทำงานของกลุ่มให้เป็นการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล

                การทำงานเป็นทีมได้รับความนิยมจากองค์การทั้งหลาย  และมีแนวโน้มจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ  ในอนาคต  เนื่องจากการทำงานเป็นทีมก่อให้เกิดผลดีอย่างน้อย  5  ประการ

                ทีม  หมายถึง  กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการประกอบด้วยบุคลากรหลายคนที่ร่วมกันปฏิบัติงานและร่วมกันรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย

                การแบ่งประเภทของทีมทำได้หลายวิธี  แต่วิธีที่สะดวกที่สุดคือการจำแนกโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์  ระยะเวลาคงอยู่  ลักษณะของสมาชิก  และโครงสร้างของทีม

                ปัจจุบันองค์การสมัยใหม่นิยมที่จะจัดทีมปฏิบัติงานใน  4  รูปแบบคือ

                Functional  Team  คือทีมที่ผู้จัดการทีมจะมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่มาจากหรืออยู่ในสายงานเดียวกัน  เช่น  ทีมให้บริการรับคำร้องเรียนจากลูกค้าทีมซ่อมบำรุงทีมผลิตเอกสาร

                Self  Managed  Team  คือทีมที่ไม่มีผู้จัดการหรือหัวหน้าทีม  จะต้องรับผิดชอบร่วมกันเองในการจัดการและปฏิบัติงาน  เช่น  การวางแผน  การจัดตารางปฏิบัติงาน  การมอบหมายงาน  การตัดสินใจ  การควบคุม  และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  เช่นทีมที่ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต  หรือทีมพนักงานในสายการผลิต  ปัจจุบันองค์การขนาดใหญ่จำนวนมากจัดทีมในรูปแบบนี้ 

                Virtual  Team  คือทีมทำงานที่เกิดจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่สมาชิกในทีมประสานทำงานกันด้วยเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ  ผ่านเครือข่าย   สมาชิกอาจไม่ได้พบปะสังสรรค์กันจึงมีลักษณะเหมือนเป็นรูปแบบการจัดการแบบมุ่งงาน

                Cross  functional  Team  คือทีมที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  หลาย ๆ  ด้านมาร่วมทีมทำงานกัน  เช่น  ทีมงานของบริษัทที่ปรึกษา  ที่จะแก้ไขปัญหาการดำเนินงานที่ล้อมเหลวของบริษัทลูกค้าคงต้องประกอบด้วยที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ  กัน 

การพัฒนาและบริหารทีมให้มีประสิทธิผล

                การทำงานเป็นทีมมิใช่จะสามารถเพิ่มประสิทธิผลได้เสมอไป  ผู้บริหารจำเป็นต้องบริหารทีมงานเพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดี  ลักษณะของทีมที่จะได้ชื่อว่ามีประสิทธิผลต้องมีลักษณะ  9  ประการ

1.       ต้องมีเป้าหมายชัดเจน  สมาชิกในทีมรับรู้และเข้าใจวีที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่น่าท้าทายนั้น

2.       สมาชิกภายในทีมทุกคนต้องมีความสามารถเฉพาะตัวในการปฏิบัติงาน  และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่จะปฏิบัติงานร่วมกันเป็นอย่างดีด้วย

3.       ทีมงานที่มีประสิทธิผลจะต้องมีความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกันในสามาชิกทุกคนของทีม  บรรยากาศของความเชื่อถือและไว้วางใจต่อกันอาจเกิดจากการสร้างวัฒนธรรมองค์การและความสามารถของผู้บริหารทีม

4.       สมาชิกของทีมต้องมีความภักดี  และอุทิศตัวเองให้กับทีมมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติทุกอย่างเพื่อความสำเร็จของทีม

5.       สมาชิกและผู้บริหารทีมจะต้องมีการติดต่อสื่อสารและมีความเข้าใจกันอย่างชัดแจ้ง  มีการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันโดยตลอด  และจะสะท้อนความเห็นเพื่อทวนและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

6.       สมาชิกในทีมที่มีประสิทธิผลดีจะมีความสามารถในการเจรจาต่อรองรอบด้าน  รอบรู้งานหลายอย่าง  มีความยืดหยุ่น  สามารถทำงานแทนกัน  และพร้อมจะเผชิญกับงานหรือปัญหาต่าง ๆ  ได้หลากหลาย

7.       ผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะสามารถจูงใจผู้ปฏิบัติงานในทีมให้ทำตามตนได้ในทุกสถานการณ์  โดยการทำความเข้าใจในเรื่องเป้าหมายของทีมให้ชัดเจน  จูงใจหรือกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความกระตือรือร้น  ปลุกเร้าให้เกิดความมั่นใจ  และช่วยเหลือแนะนำวิธีปฏิบัติ  ผู้นำที่ดีไม่จำเป็นต้องมีพฤติกรรมแบบเผด็จการ  แต่จะทำหน้าที่เหมือนเป็น  ครู  หรือเป็นผู้อำนวยความสะดวก  และเลิกทำตัวเป็นนาย

8.       ลักษณะประการสุดท้ายของทีมที่ดี  คือบรรยากาศภายในของการปฏิบัติงานของทีมจะต้องดี  เช่นมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานครบถ้วน  มีประสิทธิภาพ  สถานที่  บรรยากาศการทำงานเอื้ออำนวยมีการจัดการฝึกอบรม  การจัดระบบการทำงาน  การจูงใจ  และการประเมินผลงานอย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ก็ควรมีแรงสนับสนุนจากภายนอกทีม  คือจากผู้บริหารระดับเหนือขึ้นไปในเรื่องต่าง ๆ  เป็นอย่างดีด้วย

การจัดการทีม  (Managing  Teams)

                ผู้บริหารทีมก็จะต้องทำหน้าที่เดียวกับผู้บริหารองค์การทั้งหลาย  คือ

1.       การวางแผน  การกำหนดเป้าหมายเป็นส่วนสำคัญของการวางแผนเป้าหมายอาจกำหนดโดยผู้บริหารหน่วยเหนือ  หรือร่วมกันกำหนดขึ้นเองภายในทีม  ที่สำคัญคือสมาชิกทุกคนของทีมจะต้องมีความเข้าใจในเป้าหมายอย่างถ่องแท้  ผู้บริหารทีมมีหน้าที่บอกกล่าวและตวจสอบความเข้าใจในเรื่องเป้าหมายอย่างถ่องแท้  ผู้บริหารทีมมีหน้าที่บอกกล่าวและตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องเป้าหมายของทีมในความเข้าใจของสมาชิกให้ถูกต้องแน่นอน

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ฟรี แผนการสอน มัธยมปลาย

ฟรี แผนการสอน มัธยมปลาย


เปิดอ่าน 6,352 ครั้ง
วันสำคัญเดือนมกราคม

วันสำคัญเดือนมกราคม


เปิดอ่าน 6,348 ครั้ง
แบบทดสอบตวาม(ไม่)ฉลาด?????

แบบทดสอบตวาม(ไม่)ฉลาด?????


เปิดอ่าน 6,345 ครั้ง
ฝึกหายใจ....ดับโกรธ

ฝึกหายใจ....ดับโกรธ


เปิดอ่าน 6,343 ครั้ง
 สวนในบ้าน : ม่านบาหลี

สวนในบ้าน : ม่านบาหลี


เปิดอ่าน 6,347 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ออกเสียงให้ถูกต้อง ตามนี้นะครูภาษาไทย

ออกเสียงให้ถูกต้อง ตามนี้นะครูภาษาไทย

เปิดอ่าน 6,358 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
สงสาร..น้องเอียดิน..
สงสาร..น้องเอียดิน..
เปิดอ่าน 6,343 ☕ คลิกอ่านเลย

   221   ปี  ร่วมสดุดีรำลึกถึง  สมเด็จฯโต  วัดระฆัง
221 ปี ร่วมสดุดีรำลึกถึง สมเด็จฯโต วัดระฆัง
เปิดอ่าน 6,345 ☕ คลิกอ่านเลย

สวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ?สวนลุมพินี?
สวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ?สวนลุมพินี?
เปิดอ่าน 6,347 ☕ คลิกอ่านเลย

ลุยๆๆๆๆๆๆ............
ลุยๆๆๆๆๆๆ............
เปิดอ่าน 6,345 ☕ คลิกอ่านเลย

มหัศจรรย์แห่ง...ภาษา...ตัวเลข
มหัศจรรย์แห่ง...ภาษา...ตัวเลข
เปิดอ่าน 6,357 ☕ คลิกอ่านเลย

10 ภาพวาดมีชีวิต.....เหมือนจริงๆ
10 ภาพวาดมีชีวิต.....เหมือนจริงๆ
เปิดอ่าน 6,355 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ใช้ถุงพลาสติกผิดประเภท…เสี่ยงมะเร็ง
ใช้ถุงพลาสติกผิดประเภท…เสี่ยงมะเร็ง
เปิดอ่าน 2,567 ครั้ง

Nanmeebooks Reading Club ปีที่ 9
Nanmeebooks Reading Club ปีที่ 9
เปิดอ่าน 29,580 ครั้ง

วิธีเด็ดช่วยจำศัพท์อังกฤษ
วิธีเด็ดช่วยจำศัพท์อังกฤษ
เปิดอ่าน 57,152 ครั้ง

แห่แชร์ น้ำใจชาวม้งหลายหมู่บ้าน ร่วมแรงลากรถประสบอุบัติเหตุขึ้นเขา
แห่แชร์ น้ำใจชาวม้งหลายหมู่บ้าน ร่วมแรงลากรถประสบอุบัติเหตุขึ้นเขา
เปิดอ่าน 8,594 ครั้ง

รวมวิธีการใช้งาน Google Plus สำหรับผู้เริ่มต้น
รวมวิธีการใช้งาน Google Plus สำหรับผู้เริ่มต้น
เปิดอ่าน 27,696 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ