ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นปฐมวัยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,338 ครั้ง
บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นปฐมวัยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร

Advertisement

❝ ชื่อเรื่อง บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นปฐมวัยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ผู้ศึกษา ศิริพร ทิมคล้าย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะเวลาที่ศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ในด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน และด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ปีการศึกษา 2551 จำนวน 220 คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ผลการศึกษา พบว่า บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองส่วนใหญ่ด้านการเข้าร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศ และเข้าร่วมเป็นบางครั้ง ด้านการให้ความรู้ผู้ปกครอง ได้แก่ ความรู้ผู้ปกครอง ได้แก่ ความรู้เรื่องนโยบายการเรียนการสอนของโรงเรียน การชมผลงานและความ ก้าวหน้าของนักเรียน และใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง ด้านการรับข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ ได้รับจากสารสัมพันธ์ของโรงเรียนและมีส่วนน้อยที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรรมการโรงเรียน ด้านการส่งเสริมประสบการณ์แก่นักเรียน ได้แก่ การเป็นแบบอย่างที่ดีในการพูดถึงหนังสือที่ดีให้นักเรียนฟัง การกระตุ้นให้นักเรียนทำกิจกรรมที่โรงเรียนมอบหมาย ฝึกให้เด็กได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ตามกำหนดเวลา ด้านการสนับสนุนสถานศึกษา ได้แก่ การให้ความร่วมมือสนับสนุนและปฏิบัติตามข้อกำหนดของโรงเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ 1. โรงเรียนจึงควรจัดการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองเป็นกิจกรรมเสริมในช่วงของการเปิดภาคเรียน เพื่อทางโรงเรียนจะได้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ให้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยให้มากขึ้นกว่าเดิม และในการจัดการศึกษาในชั้นปฐมวัยนั้น ควรจะเน้นให้ผู้ปกครองได้เห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาการของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน 2. โรงเรียนควรกำหนดนโยบายและเป้าหมายของการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน พร้อมกับสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้ปกครองเข้าร่วมอย่างมีคุณภาพอีกทั้ง ควรจัดกิจกรรมในวันราชการ โดยใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงและจัดในรูปแบบการบรรยาย เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ มากขึ้นและเข้าร่วมอย่างมีคุณภาพอีกด้วย 3. ในระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ควรจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 ไม่ควรเน้นวิชาการเป็นสำคัญและรวมถึงการบ้านมากเกินไป แต่ควรให้นักเรียนได้ฝึกการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาตนเองครบทั้ง 4 ด้าน ไปพร้อมๆกันส่วนในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ควรจะเน้นในด้านวิชาการให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมตัวในการศึกษาต่อในประถมศึกษา นอกจากนี้ทางโรงเรียนควรเน้นการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่มุ่งให้นักเรียนได้มีโอกาส ฟัง พูด คิดแก้ปัญหา และใช้เหตุผล เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย 4. ควรปรับจำนวนหัวข้อย่อยในแต่ละคำตอบให้น้อยลงอีกทั้งควรเพิ่มเติมในส่วนที่ผู้ปกครอง ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาต่อไป 1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบตามตัวแปร ระดับการศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง ในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านความรู้และด้านพฤติกรรม 3. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 4. ควรมีการศึกษาทัศนคติและสิ่งจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ❞

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 5957 วันที่ 12 มิ.ย. 2552


บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นปฐมวัยโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คุณมีความสุขในชีวิตไหม?

คุณมีความสุขในชีวิตไหม?


เปิดอ่าน 6,339 ครั้ง
.....ธรรมะ....ชนะ...ทุกข์....

.....ธรรมะ....ชนะ...ทุกข์....


เปิดอ่าน 6,339 ครั้ง
ปิดปากปิดหูปิดตา

ปิดปากปิดหูปิดตา


เปิดอ่าน 6,346 ครั้ง
ทำได้ไง..!!

ทำได้ไง..!!


เปิดอ่าน 6,341 ครั้ง
TKt TiPs

TKt TiPs


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง
มะเร็งชอบคนแบบไหน ?

มะเร็งชอบคนแบบไหน ?


เปิดอ่าน 6,339 ครั้ง
เทคนิคเพื่อ...ดวงตาสวย...

เทคนิคเพื่อ...ดวงตาสวย...


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง
ศิลปะแห่งการเอาชนะใจคน

ศิลปะแห่งการเอาชนะใจคน


เปิดอ่าน 6,352 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

มารู้จักความหมายของคำว่า ศึกษา  สิกขา  ตามแนวพุทธกัน

มารู้จักความหมายของคำว่า ศึกษา สิกขา ตามแนวพุทธกัน

เปิดอ่าน 6,365 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน
ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน
เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

นิทานเวตาล เรื่องที่  ๖
นิทานเวตาล เรื่องที่ ๖
เปิดอ่าน 6,351 ☕ คลิกอ่านเลย

 สอนลูก แต่งตัว ให้เหมาะสม ....เริ่มจาก พ่อแม่
สอนลูก แต่งตัว ให้เหมาะสม ....เริ่มจาก พ่อแม่
เปิดอ่าน 6,344 ☕ คลิกอ่านเลย

card.ly l นามบัตรออนไลน์ คลิกได้ อินเทรนด์
card.ly l นามบัตรออนไลน์ คลิกได้ อินเทรนด์
เปิดอ่าน 6,343 ☕ คลิกอ่านเลย

รังแค เรื่องใกล้ตัวที่ใคร ๆ ไม่อยากเป็น
รังแค เรื่องใกล้ตัวที่ใคร ๆ ไม่อยากเป็น
เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

"เกิดเป็นคนไทยโชคร้ายหรือดี"
"เกิดเป็นคนไทยโชคร้ายหรือดี"
เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

คลิปรายการ เจาะข่าวเด่น 6 มี.ค.2556 ตอน "ทุจริตสอบครูผู้่ช่วย"
คลิปรายการ เจาะข่าวเด่น 6 มี.ค.2556 ตอน "ทุจริตสอบครูผู้่ช่วย"
เปิดอ่าน 15,557 ครั้ง

เชิญชวนสังเกตุปรากฏการณ์ธรรมชาติ สุริยุปราคา 26 มกราคม 2552
เชิญชวนสังเกตุปรากฏการณ์ธรรมชาติ สุริยุปราคา 26 มกราคม 2552
เปิดอ่าน 13,066 ครั้ง

เปิดตัว Google Instant ค้นหาข้อมูลเร็วกว่าเดิม
เปิดตัว Google Instant ค้นหาข้อมูลเร็วกว่าเดิม
เปิดอ่าน 11,467 ครั้ง

ประเภทของภาพกราฟิก
ประเภทของภาพกราฟิก
เปิดอ่าน 36,076 ครั้ง

รูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน
รูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน
เปิดอ่าน 20,942 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ