ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ผลงานวิชาการ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,398 ครั้ง
ผลงานวิชาการ

Advertisement

❝ เรื่อง การประเมินโครงการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองดินแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 1 ผู้ประเมิน นายสุจริต อกตัน ปีดำเนินการ 2551 บทคัดย่อ ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาต่อการปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทำให้ค่านิยมด้านวัตถุถูกใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ความเจริญของสังคมมากกว่าค่านิยมด้านความดีงามที่มีผลต่อความเสื่อมถอยพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การจัดการศึกษาและการพัฒนาคนของประเทศที่ยังขาดความสมดุล กล่าวคือการจัดการศึกษามุ่งเน้นแต่การพัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง แต่ยังขาดการเอาใจใส่และพัฒนาคนให้เป็นคนดีอย่างจริงจังซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับการมีความรู้และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกของ สมศ. มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับดีและเพื่อรักษาสภาพให้มีความสมบูรณ์และให้ดียิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของการประเมิน 1) เพื่อประเมินโครงการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองดินแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1ในด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ 2) เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงโครงการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองดินแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ขอบเขตและวิธีดำเนินการประเมินโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมิน เลือกด้วยวิธีการเจาะจง ประกอบด้วย ครู 7 คน นักเรียน 30 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน 30 คน เครื่องมือ ที่ใช้เป็นแบบสอบถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ แบ่งเป็น 5 ตอน การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการโดยใช้ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผลการประเมินโครงการ ผลการสอบถามด้านบริบท พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายกระทรวง จนถึงนโยบายของโรงเรียน ความต้องการจำเป็น และหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องความเหมาะสมมากที่สุด ผลการประเมินด้านปัจจัย พบว่า บุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพอเพียงเหมาะสมมาก ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอนการนิเทศติดตามผล และสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงานการปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผลการประเมินด้านผลผลิตและผลลัพธ์พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด และสอบถามความพึงพอใจของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจในโครงการมาก โดยสรุปของการสอบถามทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด (วัตถุประสงค์ข้อที่ 1) และมีรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมต้นไม้ให้ความรู้ สามารถประเมินความถูกต้องความน่าเชื่อถือความคิด หรือเจตนาที่แฝงของผู้เขียนจากเรื่องที่อ่าน การจัดกิจกรรมออมทรัพย์ของนักเรียน เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงโครงการดังกล่าวตาม(วัตถุประสงค์ข้อที่ 2) ข้อเสนอแนะ แนวทางของการปรับปรุงโครงการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองดินแดง ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 ครูทุกคนหรือผู้ที่รับผิดชอบจะต้องปฏิบัติกิจกรรมให้มากและเข้มแข็งขึ้นและมีการการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อจะได้ปรับปรุงหรือเสริมข้อบกพร่องต่างๆในระหว่างดำเนินกิจกรรม ให้ดีขึ้นไปอีก ทั้งนี้ควรใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเครือข่ายทางการศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อความพอเพียงเหมาะสมกับกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ ทั้งปัจจุบันและอนาคต ❞

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 5994 วันที่ 16 มิ.ย. 2552


ผลงานวิชาการ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

เดินทางไปสู่ความหมาย

เดินทางไปสู่ความหมาย


เปิดอ่าน 6,403 ครั้ง
อ่านแล้วบอกต่อ

อ่านแล้วบอกต่อ


เปิดอ่าน 6,405 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานวิจัย

เผยแพร่ผลงานวิจัย


เปิดอ่าน 6,405 ครั้ง
วิธีง่ายๆ กำจัดถุงใต้ตา

วิธีง่ายๆ กำจัดถุงใต้ตา


เปิดอ่าน 6,417 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

กินอะไร แก่ง่าย - ตายไว

กินอะไร แก่ง่าย - ตายไว

เปิดอ่าน 6,405 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ภาพความทรงจำ...
ภาพความทรงจำ...
เปิดอ่าน 6,414 ☕ คลิกอ่านเลย

Lily of the Valley...ระฆังน้อยแห่งหุบเขา
Lily of the Valley...ระฆังน้อยแห่งหุบเขา
เปิดอ่าน 6,862 ☕ คลิกอ่านเลย

หน้าใหญ่..เฮ้อ...จมไม่ลง
หน้าใหญ่..เฮ้อ...จมไม่ลง
เปิดอ่าน 6,399 ☕ คลิกอ่านเลย

สีเสื้อผ้าเสริมดวงได้นะ....
สีเสื้อผ้าเสริมดวงได้นะ....
เปิดอ่าน 6,398 ☕ คลิกอ่านเลย

 โหย ย ย ใคร เกิด ทัน บุ หรี่ ยี่ ห้อ พวก นี้ บ้าง จ๊ะ .. .. ..
โหย ย ย ใคร เกิด ทัน บุ หรี่ ยี่ ห้อ พวก นี้ บ้าง จ๊ะ .. .. ..
เปิดอ่าน 6,424 ☕ คลิกอ่านเลย

 10  อันดับ......สังฆทาน ที่พระจะได้ประโยชน์มากที่สุด
10 อันดับ......สังฆทาน ที่พระจะได้ประโยชน์มากที่สุด
เปิดอ่าน 6,479 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

สื่อวีดิทัศน์การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
สื่อวีดิทัศน์การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
เปิดอ่าน 12,860 ครั้ง

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มฯ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มฯ
เปิดอ่าน 8,276 ครั้ง

เกมส์มาริโอทดสอบความจำ
เกมส์มาริโอทดสอบความจำ
เปิดอ่าน 21,884 ครั้ง

การถ่ายภาพมาโคร MACRO PHOTOGRAPHY
การถ่ายภาพมาโคร MACRO PHOTOGRAPHY
เปิดอ่าน 29,154 ครั้ง

เสียงร้องทารก บอก"อะไร"คุณแม่
เสียงร้องทารก บอก"อะไร"คุณแม่
เปิดอ่าน 94,291 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ