ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

บทคัดย่อ(คุณครูปภาวดี)


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,383 ครั้ง
บทคัดย่อ(คุณครูปภาวดี)

Advertisement

ชื่อเรื่อง       รายงานการใช้และการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ฟันสวยยิ้มใส  
                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ผู้รายงาน    นางปภาวดี  ศรีลาศักดิ์
กรม/ส่วนราชการ         โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร    ปีที่พิมพ์   2551

บทคัดย่อ

 การจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการพัฒนาความรู้  กระบวนการคิด  เจตคติ  และค่านิยม  ตลอดจนพฤติกรรมการปฎิบัติตนของผู้เรียนเพื่อพัฒนาสุขภาพของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  ดังนั้น  ครูผู้สอนจะต้องจัดประสบการณ์  ให้ผู้เรียนทุกคนตระหนักในความสำคัญของการปฏิบัติตนที่จะนำไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพ  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อหรือนวัตกรรมที่ใช้สอนนอกเหนือจาก     บทเรียนมีความสำคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก  นอกจากผู้เรียนจะได้เรียนเป็นประจำตามเวลาเรียนปกติแล้ว            ยังสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  ผู้รายงานจึงได้สร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง       ฟันสวยยิ้มใส  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (สุขศึกษา) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรียน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1.)  สร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง  ฟันสวยยิ้มใส  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2.)  หาดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม    3.)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  4.)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง  ฟันสวยยิ้มใส         กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1  โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร  จำนวน  39  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง ฟันสวยยิ้มใส  จำนวน  12  ตอน      ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมาก  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก  จำนวน  20  ข้อ  มีค่าความยากตั้งแต่  0.28-0.78  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.38-0.79  มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.81  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  จำนวน  10  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.24-0.89มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.87  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  t-test  (Dependent  Samples)  ผลการศึกษาพบว่า  หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง  ฟันสวยยิ้มใส  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (สุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  91.76/93.21  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  ดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง  ฟันสวยยิ้มใส  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (สุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษา   ปีที่  1  มีค่าเท่ากับ  0.7801  ซึ่งแสดงว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  มีความก้าวหน้าทางการเรียน  คิดเป็นร้อยละ  78.01 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง  ฟันสวยยิ้มใส  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 โดยสรุป  การสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น  เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  สนุกสนานกับภาพประกอบ  สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้  ทำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น  บูรณาการองค์     ความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาสุขศึกษา   

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 5742 วันที่ 17 มิ.ย. 2552


บทคัดย่อ(คุณครูปภาวดี)

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ปิดอิมแพ็คแต่ง"ต๊อด-นุ่น"

ปิดอิมแพ็คแต่ง"ต๊อด-นุ่น"


เปิดอ่าน 6,386 ครั้ง
อาชีพครู

อาชีพครู


เปิดอ่าน 6,392 ครั้ง
การคิดนอกกรอบ!!!

การคิดนอกกรอบ!!!


เปิดอ่าน 6,385 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

จะทำพินัยกรรมอย่างไร

จะทำพินัยกรรมอย่างไร

เปิดอ่าน 6,392 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
บทกรวดน้ำด้านล่าง ชอบมากกกกกกก !!! :)]‏
บทกรวดน้ำด้านล่าง ชอบมากกกกกกก !!! :)]‏
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

หาความสุข.....แบบไม่ต้องเสียเงิน
หาความสุข.....แบบไม่ต้องเสียเงิน
เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

ยามัมบะ..แฟชั่นบ้าๆของสาวญี่ป่น..
ยามัมบะ..แฟชั่นบ้าๆของสาวญี่ป่น..
เปิดอ่าน 6,396 ☕ คลิกอ่านเลย

(?-((-- "18 คำในความคิดที่มองต่างกันของหญิงและชาย" -- ))-?) ตรงมาก ๆ
(?-((-- "18 คำในความคิดที่มองต่างกันของหญิงและชาย" -- ))-?) ตรงมาก ๆ
เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

เป็น<<หญิง>>เผื่อเลือกของเขาอยู่หรือเปล่า???
เป็น<<หญิง>>เผื่อเลือกของเขาอยู่หรือเปล่า???
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

ยิ่งปล่อยวาง ยิ่งเป็นสุข....
ยิ่งปล่อยวาง ยิ่งเป็นสุข....
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

แนวทางการพัฒนาทักษะการค้นคว้า และศึกษาด้วยตนเองเพื่อรองรับ AEC : 2558
แนวทางการพัฒนาทักษะการค้นคว้า และศึกษาด้วยตนเองเพื่อรองรับ AEC : 2558
เปิดอ่าน 19,590 ครั้ง

โคขุน..."ไทยแบล็ค" ลูกผสมพันธุ์ใหม่ให้เนื้อมาก
โคขุน..."ไทยแบล็ค" ลูกผสมพันธุ์ใหม่ให้เนื้อมาก
เปิดอ่าน 18,381 ครั้ง

ตั้งกล้องดูสุริยคราสตั้งแต่เวลา 15.50 น.-ใต้เห็นชัดสุด
ตั้งกล้องดูสุริยคราสตั้งแต่เวลา 15.50 น.-ใต้เห็นชัดสุด
เปิดอ่าน 9,343 ครั้ง

คนหัวล้านเฮ!นวัตกรรมเจ๋งผมงอกภายใน60วินาที(ชมคลิป)
คนหัวล้านเฮ!นวัตกรรมเจ๋งผมงอกภายใน60วินาที(ชมคลิป)
เปิดอ่าน 13,852 ครั้ง

ลักษณะวลีและประโยคพื้นฐาน
ลักษณะวลีและประโยคพื้นฐาน
เปิดอ่าน 26,927 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ