ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

งานวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบริหารจิต ชั้น ม.3 (บทคัดย่อ)


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,340 ครั้ง
งานวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบริหารจิต ชั้น ม.3 (บทคัดย่อ)

Advertisement

 

ชื่อเรื่องงานวิจัย                                  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การบริหารจิต 

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ชื่อผู้วิจัย                                                นางโชติกา   ชินินทร

ปีพุทธศักราช                                   2551

 

บทคัดย่อ

 

             การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องการบริหารจิต  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน         ที่กำหนด  90/90   เพื่อศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การบริหารจิต  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   เพื่อการประเมินผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องการบริหารจิต  สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  3

              ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องการบริหารจิต  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีทั้งหมด  85  กรอบ  ใช้เวลาศึกษาเฉลี่ย  2  คาบ  เมื่อเรียนแล้วนำไปฝึกปฏิบัติสมาธิแบบอานาปานสติ  ปฏิบัติแต่ละครั้งแล้วบันทึกลงในใบงานเป็นเวลา  2  สัปดาห์  หลังจากนั้นนำมาส่งครูเพื่อประเมินผลการปฏิบัติพบว่าผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติได้อยู่ในระดับดีมาก

              ดำเนินงานวิจัยโดยเป็นการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  Development) ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย   ประชากร  คือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  จำนวน  8  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งสิ้น  320  คน  กลุ่มเป้าหมาย       ใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เกณฑ์เกรดเฉลี่ยดังนี้  ผลการเรียนต่ำกว่า  2.50  คือ  กลุ่มอ่อน  ผลการเรียนอยู่ระหว่าง  2.50  -  3.00  คือ  กลุ่มปานกลาง  และผลการเรียนสูงกว่า  3.00  คือ  กลุ่มเก่งกลุ่มเป้าหมายที่  1  เพื่อทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การบริหารจิต  คือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ห้อง 1  โรงเรียนสายปัญญารังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  จำนวน  3  คน  กลุ่มเป้าหมายที่  2  เพื่อทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง   การบริหารจิต  คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ห้อง 2  โรงเรียนสายปัญญารังสิต  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  จำนวน  12  คน กลุ่มเป้าหมายที่  3   เพื่อการใช้นวัตกรรม  คือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ห้อง 5 โรงเรียนสายปัญญารังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  จำนวน  50  คน 

             ผลการวิจัยปรากฏว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นเป็นสื่อการเรียนการสอน  เรื่อง  การบริหารจิต  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รายวิชา ส  33102  พระพุทธศาสนา โดยมีกรอบโครงสร้างของโปรแกรม Adobe  Flash  Player 9  จำนวน 85 กรอบ  ผลการประเมินสื่อการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  การบริหารจิต  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่  3  รายวิชา    33102  พระพุทธศาสนา  ทั้งด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ  มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ ดีมาก  คือ  มีค่าเฉลี่ย  = 4.5  และ4.86  ตามลำดับ  อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก  ผู้วิจัยกำหนดให้มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่  3.5  ขึ้นไป   ประสิทธิภาพ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ  90 : 90  โดยผลการทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มทดลองภาคสนาม  จำนวน  50  คน  ได้ค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ  90.67 : 95.50  ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง การบริหารจิต  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  รายวิชา    33102  พระพุทธศาสนา  ผลการวิจัยพบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย (T2 = 11.46) สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ย  (T1 = 6.12)  ค่าสถิติที  (t - test  dependent)  =  21.64  ผลการวัดเจตคติต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การบริหารจิต  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  รายวิชา    33102  พระพุทธศาสนา  เป็นรายการแสดงความคิดเห็นและเมื่อพิจารณาเรียงลำดับเจตคติต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  พบว่า ทางบวก          ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งทุกข้อ  (X-  =  4.72)   ทางลบในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อยที่สุดเกือบทุกข้อ  (X- = 4.58) 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 6530 วันที่ 9 ก.ค. 2552


งานวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบริหารจิต ชั้น ม.3 (บทคัดย่อ)งานวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการบริหารจิตชั้นม.3(บทคัดย่อ)

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ผลไม้ ที่ใช้ล้างพิษ

ผลไม้ ที่ใช้ล้างพิษ


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง
ธรรมะหลวงตามหาบัว.....

ธรรมะหลวงตามหาบัว.....


เปิดอ่าน 6,344 ครั้ง
ทำไมต้นไม้จึงอายุยืน

ทำไมต้นไม้จึงอายุยืน


เปิดอ่าน 6,340 ครั้ง
นิทานเวตาล เรื่องที่ ๕

นิทานเวตาล เรื่องที่ ๕


เปิดอ่าน 6,346 ครั้ง
สาระน่ารู้

สาระน่ารู้


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง
ต้นสนเฒ่า

ต้นสนเฒ่า


เปิดอ่าน 6,340 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

กุ้งการ์ตูน

กุ้งการ์ตูน

เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ประกวดคำขวัญ"วันภาษาไทยแห่งชาติ" ที่นี่.... มีรางวัลมากมาย...เชิญครับ ~!!!!!
ประกวดคำขวัญ"วันภาษาไทยแห่งชาติ" ที่นี่.... มีรางวัลมากมาย...เชิญครับ ~!!!!!
เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

อาหารอันตราย.....ขณะท้องว่าง
อาหารอันตราย.....ขณะท้องว่าง
เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

ส่วนร่วมของ...สวนมุมเปิด
ส่วนร่วมของ...สวนมุมเปิด
เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

*** แบ่งกลุ่มบอลโลก 2010*** //แซมบ้าชนฝอยทอง,สิงโต-เลี่ยนเบาใจ,ไก่ชนเจ้าภาพ//
*** แบ่งกลุ่มบอลโลก 2010*** //แซมบ้าชนฝอยทอง,สิงโต-เลี่ยนเบาใจ,ไก่ชนเจ้าภาพ//
เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

วิทยฐานะ...เป็นความใฝ่ฝันและมุ่งหวังของครูทุกคน!ที่อยากได้...อยากมี?
วิทยฐานะ...เป็นความใฝ่ฝันและมุ่งหวังของครูทุกคน!ที่อยากได้...อยากมี?
เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

 เอกสารประกอบการนิเทศ เทคนิคและการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
เอกสารประกอบการนิเทศ เทคนิคและการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
เปิดอ่าน 6,348 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ชาญี่ปุ่น หรือชาอังกฤษใครมีประโยชน์กว่ากัน
ชาญี่ปุ่น หรือชาอังกฤษใครมีประโยชน์กว่ากัน
เปิดอ่าน 22,045 ครั้ง

โลกออนไลน์แห่ชื่นชม คุณครูทุ่มสุดตัว สอนเด็กท่องสูตรคูณ แบบสุดยอดแห่งความสนุก
โลกออนไลน์แห่ชื่นชม คุณครูทุ่มสุดตัว สอนเด็กท่องสูตรคูณ แบบสุดยอดแห่งความสนุก
เปิดอ่าน 66,340 ครั้ง

วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลธรรมดา
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลธรรมดา
เปิดอ่าน 30,033 ครั้ง

"พ่อแม่รังแกฉัน"(ใครกันจะรังแกลูกได้เท่าพ่อแม่)
"พ่อแม่รังแกฉัน"(ใครกันจะรังแกลูกได้เท่าพ่อแม่)
เปิดอ่าน 13,905 ครั้ง

ทึ่ง! เด็ก5ขวบพูดอังกฤษสำเนียงอเมริกันคล่อง
ทึ่ง! เด็ก5ขวบพูดอังกฤษสำเนียงอเมริกันคล่อง
เปิดอ่าน 13,708 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ