ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

รายงานเอกสารประกอบการเรียน ชุด ผลิตภัณฑ์จากลังกระดาษ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,350 ครั้ง
รายงานเอกสารประกอบการเรียน ชุด ผลิตภัณฑ์จากลังกระดาษ

Advertisement

❝ ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุด ผลิตภัณฑ์จากลังกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ผู้รายงาน นางวิไลลักษณ์ สุบิน ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลพบุรี เขต 2 ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 บทคัดย่อ การรายงานครั้งนี้มีความมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด ผลิตภัณฑ์จากลังกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด ผลิตภัณฑ์จากลังกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด ผลิตภัณฑ์ จากลังกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) การศึกษาครั้งนี้ ผู้รายงานศึกษาจากกลุ่มประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 จำนวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) จำนวน 6 เล่ม 9 หน่วยการเรียน ดำเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้ 13 แผนการเรียนรู้ เวลา 24 ชั่วโมง สรุปบทเรียนด้วย สื่อซีดีประกอบการเรียนอิเล็คทรอนิคส์ (E-book) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนรู้ 6 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดผลิตภัณฑ์จากลังกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าความเที่ยงตรง ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น ค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) และสถิติวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สูตร t ? test ผลการวิจัยพบว่า 1. เอกสารประกอบการเรียน ชุดผลิตภัณฑ์จากลังกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ อยู่เกณฑ์คุณภาพในระดับเหมาะสมมากที่สุด (µ= 4.67 ) 1.2 ผลการดำเนินการทดลองสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดผลิตภัณฑ์จากลังกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 เล่ม มีการเก็บบันทึกคะแนนกระบวนการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน ของเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 6 เล่ม เมื่อเทียบประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 พบว่า เอกสารประกอบการเรียนทุกเล่มมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ (E1/ E2 = 85.11/82.69) 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดผลิตภัณฑ์จากลังกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 38.401, df = 25) 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุดผลิตภัณฑ์จากลังกระดาษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับมากที่สุด (µ = 4.62, = 0.45) ❞

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 7020 วันที่ 30 ก.ค. 2552


รายงานเอกสารประกอบการเรียน ชุด ผลิตภัณฑ์จากลังกระดาษรายงานเอกสารประกอบการเรียนชุดผลิตภัณฑ์จากลังกระดาษ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ต้นไม้แห่งศรัทธา

ต้นไม้แห่งศรัทธา


เปิดอ่าน 6,340 ครั้ง
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4


เปิดอ่าน 6,345 ครั้ง
สถิติที่น่าตกใจ

สถิติที่น่าตกใจ


เปิดอ่าน 6,343 ครั้ง
อดีตรัก....ดอกสเลเต..

อดีตรัก....ดอกสเลเต..


เปิดอ่าน 6,346 ครั้ง
6   อัศวิน....ต้านคอเลสเตอรอล

6 อัศวิน....ต้านคอเลสเตอรอล


เปิดอ่าน 6,341 ครั้ง
คุณ..คิดว่าใครชนะ..?

คุณ..คิดว่าใครชนะ..?


เปิดอ่าน 6,343 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ดูเองแล้วจะรู้!!

ดูเองแล้วจะรู้!!

เปิดอ่าน 6,346 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ตอนเป็นแฟนกันอะไรๆ ก็ดีไปหมด
ตอนเป็นแฟนกันอะไรๆ ก็ดีไปหมด
เปิดอ่าน 6,344 ☕ คลิกอ่านเลย

..ฟังเพลงปราสาททราย..สุรสีห์ อิทธิกุล..
..ฟังเพลงปราสาททราย..สุรสีห์ อิทธิกุล..
เปิดอ่าน 6,349 ☕ คลิกอ่านเลย

ขอบคุณเจ้าของ... ของแต่งblog สวยสุดสุด
ขอบคุณเจ้าของ... ของแต่งblog สวยสุดสุด
เปิดอ่าน 6,345 ☕ คลิกอ่านเลย

บทความน่ารู้ : เรื่องขมิ้น แก้โรคกระดูกพรุน
บทความน่ารู้ : เรื่องขมิ้น แก้โรคกระดูกพรุน
เปิดอ่าน 6,342 ☕ คลิกอ่านเลย

     คืนรักให้แม่....คืนรักแท้วันสงกรานต์
คืนรักให้แม่....คืนรักแท้วันสงกรานต์
เปิดอ่าน 6,347 ☕ คลิกอ่านเลย

วิธีป้องกันคนรัก นอกใจ
วิธีป้องกันคนรัก นอกใจ
เปิดอ่าน 6,344 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

แก้อาการนอนไม่หลับโดยใช้เทคนิคการหายใจแบบ 4-7-8
แก้อาการนอนไม่หลับโดยใช้เทคนิคการหายใจแบบ 4-7-8
เปิดอ่าน 12,176 ครั้ง

หมึกปากกา ทำมาจากอะไร
หมึกปากกา ทำมาจากอะไร
เปิดอ่าน 56,925 ครั้ง

ภูเขาไฟใต้น้ำปะทุ พ่นลาวา-ขี้เถ้า กลายเป็นเกาะเกิดใหม่ (มีคลิป)
ภูเขาไฟใต้น้ำปะทุ พ่นลาวา-ขี้เถ้า กลายเป็นเกาะเกิดใหม่ (มีคลิป)
เปิดอ่าน 960 ครั้ง

ประกาศ
ประกาศ
เปิดอ่าน 27,031 ครั้ง

10 วิธีดูแลมือ เท้า และเล็บ
10 วิธีดูแลมือ เท้า และเล็บ
เปิดอ่าน 14,684 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ