ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

รายงานผล การพัฒนาโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,381 ครั้ง
รายงานผล การพัฒนาโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

Advertisement

 

ชื่อผลงาน     รายงานผล การพัฒนาโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1  กรณีศึกษา : โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง  5  โรงเรียน 

 

ผู้วิจัย             นายเอนก  รัศมี

 

ปีการศึกษา  2550

 

บทคัดย่อ

 

                รายงานผลการพัฒนาโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1  กรณีศึกษา: โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง  5  โรงเรียน  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  ประเมินการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรณีศึกษา : โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ  5  โรงเรียน  2)  สร้างและพัฒนาชุดพัฒนาตนเอง  การพัฒนาโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรณีศึกษา : โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับรองการกระจายอำนาจ  5  โรงเรียน  3)  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การคิด  และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาโรงเรียน ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรณีศึกษา : โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับรองการกระจายอำนาจ  5  โรงเรียน  4)  การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรณีศึกษา : โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับรองการกระจายอำนาจ  5  โรงเรียน 

                ประชากร  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา  รองผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอนและนักเรียนของโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต 1  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต 1  ที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยถึงระดับการศึกษาช่วงชั้นที่  4     ปีการศึกษา  2550 

                กลุ่มตัวอย่าง  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  นำมาจากประชากรมีจำนวนที่แน่นอน  (Finite  Population)  จึงสามารถกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่พอดีโดยการคำนวณได้จากสูตรของทาโร ยามาเน่  (Simple  Random  Sampling)  เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน  5  คน  รองผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน  20  คน  ครูผู้สอน จำนวน  50  คน  และจำนวนนักเรียนจำแนกตามช่วงชั้น  ประกอบด้วยช่วงชั้นที่  1  จำนวน  336  คน  ช่วงชั้นที่  2  จำนวน  389  คน  ช่วงชั้นที่  3  จำนวน  471  คน  และช่วงชั้นที่  4  จำนวน  537  คน

 

 

                เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  แบ่งออกเป็น  3  ชุด  คือ  ชุดที่  1  ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา  รองผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  เป็นแบบทดสอบองค์ความรู้ แบบสอบถามความพึงพอใจในการประชุม  และแบบประเมินความพึงพอใจ  ชุดที่  2  ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน  เป็นแบบประเมินพฤติกรรม  แบบทดสอบวัดความสามารถและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  ชุดที่  3  ใช้ในการเก็บรวบรวมจากครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เป็นแผนการจัดประสบการณ์และแผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชุดพัฒนาตนเอง  จำนวน  9  เล่ม  แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ  และแบบสอบถามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

                ผลการวิจัย  พบว่า

                1.  ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต 1  พบว่าการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา  รองผู้บริหารสถานศึกษา  และครูผู้สอน  ในภาพรวมที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจอยู่ในระดับดีที่สุด  ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อ 1  ที่กำหนดไว้ 

                2.  ผลการพัฒนานวัตกรรมชุดพัฒนาตนเอง   แผนการจัดประสบการณ์และแผนการจัดการเรียนรู้  พบว่าการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์   แผนการจัดการเรียนรู้ เริ่มจากการศึกษาเอกสารหลักสูตร  เนื้อหาสาระการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทักษะกระบวนการคิด  มาตรฐานและตัวชี้วัด  ทักษะกระบวนการคิด    เพื่อกำหนดหน่วยการเรียนรู้  เนื้อหาสาระการเรียนรู้  คาบเวลาเรียน  และจำนวนแผนการจัดประสบการณ์และแผนการจัดการเรียนรู้  ประจำปีการศึกษา  2550  ให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน  50  คน  ทำการประเมินหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์และแผนการจัด  การเรียนรู้  เพื่อตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง  (Construct  Validity) มีค่าร้อยละ  86.80  ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อ 2  ที่กำหนดไว้

                3.  ผลการพัฒนานวัตกรรมชุดพัฒนาตนเอง  จำนวน  9  เล่ม  พบว่า  1)  การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  2)  รูปแบบ/เทคนิค/วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  3)  การจัดการเรียนการสอนและการประเมินสภาพจริงในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่  1  4)  การจัดการเรียนการสอนและการประเมินสภาพจริงในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่  2  5)  การจัดการเรียนการสอนและการประเมินสภาพจริงในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่  3  6)  การจัดการเรียนการสอนและการประเมินสภาพจริงในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่  4 

7)  แนวทางการพัฒนา  ทักษะการคิดคล่อง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 1-2  8)  การฝึกทักษะการคิดคำนวณ  ช่วงชั้นที่ 1  9)  การพัฒนานักเรียนด้านทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 1  ถึงช่วงชั้นที่ 4  โดยการหาค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนาม  (Field  Testing) E1/E2  กับครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  80.62/81.97  ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อ 2  ที่กำหนดไว้และผลทดสอบความรู้ความเข้าใจของครูแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยหลังการใช้นวัตกรรมชุดพัฒนาตนเองสูงกว่าก่อนใช้ชุดนวัตกรรมชุดพัฒนาตนเอง  ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อ 4  ที่กำหนดไว้

        4. ผลการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การคิดและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่ศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำเป็นอย่างดี  มีความรับผิดชอบในกิจกรรมที่กำหนดให้ทำ  เนื่องจากเป็นเรื่องที่สนุกสนาน  พัฒนาทักษะกระบวนการคิดและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ นักเรียนได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนและครูผู้สอน  จึงทำให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  แตกต่างกันอย่างมีนัยที่สำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน  ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อ 6  ที่กำหนดไว้ ส่วนการพัฒนากระบวนการคิดและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05โดยหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน  ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อ 7  ที่กำหนดไว้

                5.ผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนผู้นำກารเปลี่ยนแปลง  เพื่อรองรั业กา⺣กḣะจาย๭༳⸙าจḁລ๸่มสฺระ輁ารเรียนรู้ค༓ิตศาสตร์ `สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1  กรณีศึกษา  :  โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง  5  โรงเรียน  พบว่า  ครูส่วนใหญ่สามารถสร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ  และความรู้ที่ได้รับจากการศึกษานวัตกรรมชุดพัฒนาตนเอง  นำคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูและศึกษานิเทศก์  การให้ความช่วยเหลือ  สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จึงเป็นผลให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ  ในภาพรวมอยู่ในระดับดีที่สุด  และผลการความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา  รองผู้บริหารสถานศึกษาและครู  ในภาพรวมที่มีต่อโครงการการพัฒนาโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจอยู่ในระดับดีที่สุด  ซึ่งยอมรับสมมติฐาน ข้อ 4 

ที่กำหนดไว้

 

 

 

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 7169 วันที่ 6 ส.ค. 2552


รายงานผล การพัฒนาโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง รายงานผลการพัฒนาโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

**10 วิธีดูใจก่อนเป็นแฟน **

**10 วิธีดูใจก่อนเป็นแฟน **


เปิดอ่าน 6,417 ครั้ง
กระจกส่องใจ

กระจกส่องใจ


เปิดอ่าน 6,385 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

จะเลือกซื้อที่ดิน...ต้องดูอะไรบ้าง????

จะเลือกซื้อที่ดิน...ต้องดูอะไรบ้าง????

เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ฮวงจุ้ย....กั้นห้องมากเกินไป..พลังงานติดขัด
ฮวงจุ้ย....กั้นห้องมากเกินไป..พลังงานติดขัด
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

ฝากความสุขด้วยเสียงเพลง...ณ ที่นี้มีรักให้คุณ..>>>
ฝากความสุขด้วยเสียงเพลง...ณ ที่นี้มีรักให้คุณ..>>>
เปิดอ่าน 6,386 ☕ คลิกอ่านเลย

วิชา"หมอดู"
วิชา"หมอดู"
เปิดอ่าน 6,407 ☕ คลิกอ่านเลย

สวนพฤกษศาสตร์...รวบรวมพันธุ์ไม้..หลากหลายชนิด..ที่สวนนงนุช..พัทยา
สวนพฤกษศาสตร์...รวบรวมพันธุ์ไม้..หลากหลายชนิด..ที่สวนนงนุช..พัทยา
เปิดอ่าน 6,398 ☕ คลิกอ่านเลย

รัก  หรือ ผูกพันดีนะ
รัก หรือ ผูกพันดีนะ
เปิดอ่าน 6,386 ☕ คลิกอ่านเลย

สืบเนื่อง...จากบวชเณร
สืบเนื่อง...จากบวชเณร
เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

อวสาน ส้วมนั่งยอง! ครม.ประกาศ ปี 59 ทุกครัวเรือนต้องใช้ส้วมชักโครก 90% รับสังคมผู้สูงวัย
อวสาน ส้วมนั่งยอง! ครม.ประกาศ ปี 59 ทุกครัวเรือนต้องใช้ส้วมชักโครก 90% รับสังคมผู้สูงวัย
เปิดอ่าน 15,137 ครั้ง

กินส้มตำ ระวังเจออาหารเป็นพิษ
กินส้มตำ ระวังเจออาหารเป็นพิษ
เปิดอ่าน 17,954 ครั้ง

โนบิ โนบิตะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โนบิ โนบิตะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
เปิดอ่าน 36,547 ครั้ง

เครื่องหมาย ฯ (ไปยาลน้อย หรือ เปยยาลน้อย)
เครื่องหมาย ฯ (ไปยาลน้อย หรือ เปยยาลน้อย)
เปิดอ่าน 1,775 ครั้ง

เกมส์แข่งรถ
เกมส์แข่งรถ
เปิดอ่าน 19,579 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ