ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,431 ครั้ง
สรุปผล อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโ

Advertisement

❝ วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 4 ด้าน ดังนี้ คือ ❞
บทที่ 5
 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
 
การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ     ผู้ประเมินได้สรุปผลการประเมิน ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
กรอบการประเมิน
สรุปผลการประเมิน
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ
 
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 4 ด้าน ดังนี้ คือ
                1. ประเมินบริบท (Context Evaluation) ประเมินด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการ
                2. ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ประเมินความเหมาะสม ความเพียงพอของปัจจัยนำเข้าใช้ในโครงการ
                3. ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ประเมินความเหมาะสมในด้านการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
4. ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ประเมินผลผลิตของโครงการการพัฒนาคุณลักษณะ    
 อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ในประเด็นต่อไปนี้
                     4.1 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  ด้าน ความขยันหมั่นเพียร 
ความประหยัด   ความซื่อสัตย์   ความมีวินัย 
                     4.2 ประเมินความพึงพอใจของครู   คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
 
กรอบการประเมิน
ผู้รายงานได้กำหนดขอบเขตการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ในปีการศึกษา 2551โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม และคณะ (Stufflebeam & Other) เป็นการประเมินวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ มีลักษณะเป็นแบบประเมินความก้าวหน้าเพื่อชี้จุดเด่น จุดด้อย ของการดำเนินงาน ทั้งในระยะก่อนการดำเนินงาน ระหว่างการดำเนินงาน และเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน โดยประเมินในด้านต่าง ๆ จากองค์ประกอบ   5  ด้าน   ดังนี้
1. การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการกับนโยบายทางการศึกษา และวัตถุประสงค์โครงการกับความจำเป็นในการดำเนินโครงการ ความเหมาะสมของสถานที่และบรรยากาศของสถานศึกษา
2.   การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินความพร้อมความเพียงพอเกี่ยวกับงบประมาณ  วัสดุ อุปกรณ์  ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ  และผู้สนับสนุนโครงการ
3.   การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินการวางแผน การดำเนินการ การติดตามผลและการนำผลไปปรับปรุง โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ
4.   ด้านผลผลิต (Product Evaluation) ได้แก่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 4 ด้าน    คือ ความขยันหมั่นเพียร   ความประหยัด   ความซื่อสัตย์  และ การมีวินัย
                5. ด้านผลกระทบ (Impact Evaluation)  เป็นการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจว่าหลังจบการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์     ของนักเรียนแล้ว   มีผลกระทบต่อโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชนอย่างไรบ้าง
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
                ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้แก่
       ครูผู้สอน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ                                                                          จำนวน  8 คน
       คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ                                         จำนวน 17 คน
       คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ                       จำนวน    7 คน
       ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ                                                         จำนวน 82 คน
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
                 เครื่องมือที่ใช้ในรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินโครงการ  มีจำนวน 4 ฉบับ  คือ
                ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของครู ที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ เกี่ยวกับเหมาะสมของโครงการ เพื่อนำไปประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ใน ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น โดย แบ่งเป็น 2  ตอน ดังนี้  (ดำเนินการเก็บข้อมูลก่อนดำเนินงานโครงการ : 23 พฤษภาคม 2551) 
                      ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบตรวจสอบรายการ
                      ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ตามความคิดเห็นของครู ใน 2 ด้าน ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด  5 ระดับ ประกอบด้วย
       ด้านบริบท (Context) สอบถามเกี่ยวกับบริบทของโครงการ จำนวน   10 รายการ
       ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้าของโครงการ จำนวน 6 รายการ
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ตามความคิดเห็นของครู ใน 2 ด้าน ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด  5 ระดับ ประกอบด้วย
       ด้านกระบวนการ (Process) สอบถามเกี่ยวกระบวนการของโครงการ จำนวน 20 รายการ
        ด้านผลผลิต (Product) สอบถามเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 4 ด้าน คือ
-ด้านความขยันหมั่นเพียร                จำนวน   5 รายการ
- ความประหยัด                                 จำนวน   5 รายการ
-ความซื่อสัตย์                                     จำนวน   5 รายการ
-ความมีวินัย                                        จำนวน   5 รายการ
 
                ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านผลผลิต ของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ตามความคิดเห็น ของคณะกรรมการสภานักเรียน   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์    ของนักเรียน  แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
                     ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของ คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบตรวจสอบรายการ
                      ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิต โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์          ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการสภานักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ  ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ประกอบด้วย
               - ด้านผลผลิต (Product) สอบถามเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
            - ด้านความขยันหมั่นเพียร               จำนวน   5 รายการ
            -  ความประหยัด                                                จำนวน   5 รายการ
            - ความซื่อสัตย์                                    จำนวน   5 รายการ
            - ความมีวินัย                                      จำนวน   5 รายการ
 
      ฉบับที่ 4 แบบสอบถาม ด้านผลกระทบ (Impact) ตามความคิดเห็นและความพึงพอใจ ของ ครู คณะกรรมการสภานักเรียน    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน     วัดโคกยายเกตุ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการ   จำนวน   4 รายการ
-ด้านความขยันหมั่นเพียร  
- ความประหยัด 
-ความซื่อสัตย์ 
-ความมีวินัย 
 
                วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
                การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รายงานได้ดำเนินการเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
 
                ตอนที่ 1   ก่อนการดำเนินงานตามโครงการ
                ก่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน        วัด โคกยายเกตุ ผู้รายงานการประเมินได้ทำการเก็บข้อมูล   ด้านบริบท  ด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน   ตามความคิดเห็นของครู (วันที่ 23 พฤษภาคม 2551)
 
                ตอนที่ 2  หลังการดำเนินงานตามโครงการ
                หลังการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียน       วัดโคกยายเกตุ ผู้รายงานการประเมินได้ทำการเก็บข้อมูล   ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และข้อมูลประยุกต์ด้านผลกระทบจากโครงการ ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสภานักเรียน    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียน   วัดโคกยายเกตุ   ทุกคน (วันที่ 9-10   กุมภาพันธ์ 2552)
                 
การวิเคราะห์ข้อมูล
                การวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการเป็นขั้นตอน  ดังนี้
                1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage)
                2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบท  ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิต  และผลกระทบ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
               
 
สรุปผลการประเมิน
                จากการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ตามความคิดเห็น ของ ครู   คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครองนักเรียน ในด้านบริบท  ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการดำเนินงาน   ด้านผลผลิต  และ ด้านผลกระทบของโครงการ  โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบ CIPP Model เป็นกรอบแนวคิด                   ในการประเมิน  สรุปผลได้ดังนี้
 
                1. ด้านบริบท 
พบว่า ครูมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด วัตถุประสงค์ของโครงการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ  มีความสอดคล้องกับนโยบาย   เป้าหมาย ความต้องการของครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด    และมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด   ส่วนด้านสถานที่จัดกิจกรรม และบรรยากาศในสถานศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับความเหมาะสมมาก
 
2.  ด้านปัจจัยนำเข้า 
พบว่า ครูมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ 
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ มีจำนวนเพียงพอ อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด ส่วนด้าน วัสดุ อุปกรณ์   เครื่องมือ เครื่องใช้  งบประมาณ  และระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก
และเมื่อพิจารณาแต่ละกิจกรรม สรุปผลดังนี้
                     2.1 ด้านความขยันหมั่นเพียร (กิจกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน อ่านวันละนิด ชีวิตสดใส) พบว่า   ครู
 มีความคิดเห็นว่า   ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ  จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนเพียงพอ   บุคลากรในการดำเนินการมีความเหมาะสม  วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีในการดำเนินการ ความพร้อมด้านงบประมาณการให้ความสนับสนุนโครงการ ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนด้านระยะเวลาในการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสม  อยู่ในระดับมาก
                    2.2 ด้านความประหยัด (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยประหยัด/รักการออม) พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า   ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ  จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนเพียงพอ และความพร้อมด้านงบประมาณการให้ความสนับสนุนโครงการของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนด้านบุคลากรในการดำเนินการมีความเหมาะสม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีในการดำเนินการ  และระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
                     2.3 ด้านความซื่อสัตย์ (กิจกรรมความซื่อสัตย์ตาวิเศษเห็นนะ) พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า   ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ   จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนเพียงพอ    และบุคลากรในการดำเนินการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด   ส่วนด้าน   วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีในการดำเนินการ ความพร้อมด้านงบประมาณการให้ความสนับสนุนโครงการของสถานศึกษา  และระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
                     2.4 ด้านความมีวินัย (กิจกรรมส่งเสริมการมีระเบียบวินัยในโรงเรียน) พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า   ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนเพียงพอ   และระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด    ส่วนด้าน    บุคลากรในการดำเนินการมีความเหมาะสม   วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีในการดำเนินการ และความพร้อมด้านงบประมาณการให้ความสนับสนุนโครงการของสถานศึกษา  และ อยู่ในระดับมาก
 
                3. ด้านกระบวนการ  เมื่อพิจารณาในภาพรวมการดำเนินงานด้านกระบวนการ ทั้ง 4 กิจกรรมพบว่า ครูมีความคิดเห็นว่ากระบวนการการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา ในแต่ละกิจกรรม สรุปผลได้ดังนี้
                     3.1 ความขยันหมั่นเพียร (กิจกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน อ่านวันละนิด ชีวิตสดใส) 
                     ด้านการวางแผน (P) พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนิน    โครงการ   การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการพัฒนาระบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และสะดวกต่อการนำไปใช้วางแผนการดำเนินโครงการ   การกำหนดกิจกรรมโครงการได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนการจัดทำระบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา การจัดทำแผนประเมินผลโครงการควบคู่กับการวางแผนกำหนดกิจกรรมโครงการ อยู่ในระดับมาก
     ด้านการดำเนินงาน (D) พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า  จัดทำเครื่องมือติดตามประเมินผลให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่กำหนด  ผู้บริหารให้การสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้รับผิดชอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการที่มีคุณสมบัติ และ ประชุมชี้แจงบุคลากรที่มีส่วนร่วมทุกๆฝ่ายให้เข้าใจวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน                การประสานงานให้ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินโครงการ การดำเนินการประเมินเป็นไปตามแผนและปฏิทินที่กำหนด  มีการบันทึกผลการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานโครงการไว้อย่างชัดเจน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
     ด้านการกำกับติดตามประเมินผล (C) พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า มีการประเมินโครงการระหว่างปีและสิ้นสุดโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด    ส่วนด้านการติดตามประเมินผลดำเนินกิจกรรมตามโครงการ และบุคลากรมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมตามโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
    ด้านการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา (A ) พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า  การสรุปผลและรายงานผลการประเมินโครงการให้บุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และด้านการนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก
     3.2 ด้านความประหยัด (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยประหยัด/รักการออม)            
     ด้านการวางแผน (P)  พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน การดำเนินโครงการ และการกำหนดกิจกรรมโครงการได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการพัฒนาระบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และสะดวกต่อการนำไปใช้วางแผนการดำเนินโครงการ การจัดทำระบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษาและการจัดทำแผนประเมินผลโครงการควบคู่กับการวางแผนกำหนดกิจกรรมโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
     ด้านการดำเนินงาน (D) พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการที่มีคุณสมบัติ   ประชุมชี้แจงบุคลากรที่มีส่วนร่วมทุกๆฝ่ายที่เข้าใจวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ   ผู้บริหารให้การสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้รับผิดชอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานโครงการไว้อย่างชัดเจน จัดกิจกรรมโครงการแต่ละกิจกรรมตามขั้นตอนที่กำหนด  จัดทำเครื่องมือติดตามประเมินผลให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่กำหนด มีการบันทึกผลการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน และการประสานงานให้ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
     ด้านการกำกับติดตามประเมินผล (C) พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า มีการประเมินโครงการระหว่างปีและสิ้นสุดโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านมีการติดตามประเมินผลดำเนินกิจกรรมตามโครงการและ บุคลากรมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมตามโครงการ  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
     ด้านการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา (A ) พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า มีการสรุปผลและรายงานผลการประเมินโครงการให้บุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านมีการนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
     3.3 ด้านความซื่อสัตย์ (กิจกรรมความซื่อสัตย์ตาวิเศษเห็นนะ)        
      ด้านการวางแผน (P) พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า การกำหนดกิจกรรมโครงการได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา  การจัดทำแผนประเมินผลโครงการควบคู่กับการวางแผนกำหนดกิจกรรมโครงการ และบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน การดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการพัฒนาระบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และสะดวกต่อการนำไปใช้วางแผนการดำเนินโครงการ และการจัดทำระบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสอดคล้องกับสภาพของ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
     ด้านการดำเนินงาน (D) พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการที่มีคุณสมบัติ ประชุมชี้แจงบุคลากรที่มีส่วนร่วมทุกๆฝ่ายที่เข้าใจวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ และผู้บริหารให้การสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้รับผิดชอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานโครงการไว้อย่างชัดเจน จัดกิจกรรมโครงการแต่ละกิจกรรมตามขั้นตอนที่กำหนด การดำเนินการประเมินเป็นไปตามแผนและปฏิทินที่กำหนด  มีการบันทึกผล           การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน และ การประสานงานให้ความร่วมมือของบุคลากร ในการดำเนินโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
     ด้านการกำกับติดตามประเมินผล (C) พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า มีการประเมินโครงการระหว่างปีและสิ้นสุดโครงการ อยู่ในระดับมาก ส่วนการติดตามประเมินผลดำเนินกิจกรรมตามโครงการและบุคลากรมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมตามโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
     ด้านการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา (A ) พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า มีการสรุปผลและรายงานผลการประเมินโครงการให้บุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ส่วนการนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
                     3.4 ด้านความมีวินัย (กิจกรรมส่งเสริมการมีระเบียบวินัยในโรงเรียน)         
     ด้านการวางแผน (P) พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน การดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการพัฒนาระบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และสะดวกต่อการนำไปใช้วางแผนการดำเนินโครงการ         การจัดทำระบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา การกำหนดกิจกรรมโครงการได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา และการจัดทำแผนประเมินผลโครงการควบคู่กับการวางแผนกำหนดกิจกรรมโครงการ อยู่ในระดับมาก
     ด้านการดำเนินงาน (D) พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการที่มีคุณสมบัติ ประชุมชี้แจงบุคลากรที่มีส่วนร่วมทุกๆฝ่ายที่เข้าใจวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ และผู้บริหารให้การสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้รับผิดชอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานโครงการไว้อย่างชัดเจน จัดกิจกรรมโครงการแต่ละกิจกรรมตามขั้นตอน ที่กำหนด จัดทำเครื่องมือติดตามประเมินผลให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่กำหนด การดำเนินการประเมินเป็นไปตามแผนและปฏิทินที่กำหนด มีการบันทึกผลการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน และ การประสานงานให้ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก
      ด้านการกำกับติดตามประเมินผล (C) พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า การประเมินโครงการระหว่างปีและสิ้นสุดโครงการ และบุคลากรมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมตามโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนมีการติดตามประเมินผลดำเนินกิจกรรมตามโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
     ด้านการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา (A ) พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า มีการสรุปผลและรายงานผลการประเมินโครงการให้บุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ อยู่ในระดับมากที่สุด
ส่วนการนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
 
4. ด้านผลผลิต  พบว่า ความคิดเห็นความพึงพอใจของ ครู คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ด้านผลผลิตต่อโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โดยภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีความพึงพอใจมากไปหาน้อยคือ ด้าน ความมีวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์ และความประหยัด   และเมื่อพิจารณาในแต่ละกิจกรรม   สรุปผลได้ดังนี้
     4.1 ความขยันหมั่นเพียร(กิจกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน อ่านวันละนิด ชีวิตสดใส) 
     พบว่า  ความคิดเห็นความพึงพอใจของ ครู  นักเรียนกระตือรือร้นมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก นักเรียนจดบันทึกสรุปความรู้และประสบการณ์ และนักเรียนถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้ มีความคิดเห็นและพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
     พบว่า ความคิดเห็นความพึงพอใจของคณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียนกระตือรือร้นมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการแสวงหาความรู้ นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก นักเรียนจดบันทึกสรุปความรู้และประสบการณ์ และนักเรียนถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้ มีความคิดเห็นและพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
     พบว่า ความคิดเห็นความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนกระตือรือร้นมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการแสวงหาความรู้ นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก นักเรียนจดบันทึกสรุปความรู้และประสบการณ์ และนักเรียนถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้ มีความคิดเห็นและพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
     พบว่า ความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนกระตือรือร้นมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการแสวงหาความรู้ นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก นักเรียนจดบันทึกสรุปความรู้และประสบการณ์ และนักเรียนถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้ มีความคิดเห็นและพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
     4.2 ด้านความประหยัด (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยประหยัด/รักการออม) 
     พบว่า ความคิดเห็นความพึงพอใจของ ครู นักเรียนใช้ทรัพย์สินของตนเองอย่างคุ้มค่าอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน  นักเรียนใช้ทรัพย์สินของส่วนรวมอย่างคุ้มค่า นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักเรียนใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า นักเรียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามีความคิดเห็นและพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
     พบว่า ความคิดเห็นความพึงพอใจของคณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียนใช้ทรัพย์สินของตนเองอย่างคุ้มค่า นักเรียนใช้ทรัพย์สินของส่วนรวมอย่างคุ้มค่า นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักเรียนใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า นักเรียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามีความคิดเห็นและพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
     พบว่า ความคิดเห็นความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนใช้ทรัพย์สินของตนเองอย่างคุ้มค่าอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน นักเรียนใช้ทรัพย์สินของส่วนรวมอย่างคุ้มค่า นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักเรียนใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า นักเรียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามีความคิดเห็นและพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
     พบว่า ความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนใช้ทรัพย์สินของตนเองอย่างคุ้มค่า นักเรียนใช้ทรัพย์สินของส่วนรวมอย่างคุ้มค่า นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักเรียนใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า นักเรียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามีความคิดเห็นและพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
     4.3 ด้านความซื่อสัตย์ (กิจกรรมความซื่อสัตย์ตาวิเศษเห็นนะ)
     พบว่า ความคิดเห็นความพึงพอใจของ ครู นักเรียนทำการบ้านด้วยตนเอง นักเรียนไม่รับทรัพย์สินผู้อื่นเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตน และนักเรียนไม่ลักขโมย อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนพูดจริงทำจริง นักเรียนไม่รับทรัพย์สินผู้อื่นเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตน มีความคิดเห็นและพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
     พบว่า ความคิดเห็นความพึงพอใจของคณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียนทำการบ้านด้วยตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด   ส่วนด้านนักเรียนไม่รับทรัพย์สินผู้อื่นเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตน และนักเรียนไม่ลักขโมย นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนพูดจริงทำจริง นักเรียนไม่รับทรัพย์สินผู้อื่นเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตน มีความคิดเห็นและพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
     พบว่า ความคิดเห็นความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนทำการบ้านด้วยตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด   ส่วนด้านนักเรียนไม่รับทรัพย์สินผู้อื่นเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตน และนักเรียนไม่ลักขโมย นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนพูดจริงทำจริง นักเรียนไม่รับทรัพย์สินผู้อื่นเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตน มีความคิดเห็นและพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
     พบว่า ความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนทำการบ้านด้วยตนเอง   ไม่รับทรัพย์สินผู้อื่นเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตน และนักเรียนไม่ลักขโมย นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนพูดจริงทำจริง นักเรียนไม่รับทรัพย์สินผู้อื่นเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตน มีความคิดเห็นและพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
     4.4 ด้านความมีวินัย (กิจกรรมส่งเสริมการมีระเบียบวินัยในโรงเรียน)
      พบว่า ความคิดเห็นความพึงพอใจของ ครู นักเรียนมาโรงเรียนทันเวลา นักเรียนปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองและยอมรับผลการกระทำของตนเอง และ นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนด้านนักเรียนทำกิจวัตรของตนเองตามกำหนดเวลา และนักเรียนเคารพสิทธิของผู้อื่น มีความคิดเห็นและพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
     พบว่า ความคิดเห็นความพึงพอใจของคณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียนมาโรงเรียนทันเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด   ส่วนด้านนักเรียนปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองและยอมรับผลการกระทำของตนเอง และ นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียน นักเรียนทำกิจวัตรของตนเองตามกำหนดเวลา และนักเรียนเคารพสิทธิของผู้อื่น มีความคิดเห็นและพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
     พบว่า ความคิดเห็นความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนมาโรงเรียนทันเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด   ส่วนด้านนักเรียนปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองและยอมรับผลการกระทำของตนเอง และ นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียน นักเรียนทำกิจวัตรของตนเองตามกำหนดเวลา และนักเรียนเคารพสิทธิของผู้อื่น มีความคิดเห็นและพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
     พบว่า ความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนมาโรงเรียนทันเวลา       อยู่ในระดับมากที่สุด   ส่วนด้านนักเรียนปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองและยอมรับผลการกระทำ    ของตนเอง และ นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียน นักเรียนทำกิจวัตรของตนเอง             ตามกำหนดเวลา และนักเรียนเคารพสิทธิของผู้อื่น มีความคิดเห็นและพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
 
                5. ด้านผลกระทบต่อโครงการ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ พบว่าความคิดเห็นความพึงพอใจของ ครู  คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
และเมื่อพิจารณาตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปผลได้ดังนี้
พบว่า ความคิดเห็นความพึงพอใจของ ครู นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนกระตือรือร้นมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนแสวงหาความรู้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนจดบันทึกสรุปความรู้และประสบการณ์ และนักเรียนส่วนใหญ่ตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองและยอมรับผลการกระทำของตนเอง ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียน ทำกิจวัตรของตนเองตามกำหนดเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด   นักเรียนมีความประหยัดใช้ทรัพย์สินของตนเอง   ของส่วนรวม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ    ใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักเรียนส่วนใหญ่มีความซื่อสัตย์ในการทำการบ้านด้วยตนเอง ปฏิบัติตนเป็นคนพูดจริงทำจริงซื่อสัตย์สุจริตไม่รับทรัพย์สินจากผู้อื่นไม่ลักขโมย อยู่ในระดับมาก
พบว่า ความคิดเห็นความพึงพอใจของคณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนกระตือรือร้นมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนแสวงหาความรู้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนจดบันทึกสรุปความรู้และประสบการณ์ และนักเรียนส่วนใหญ่ตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองและยอมรับผลการกระทำของตนเอง ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียน ทำกิจวัตรของตนเองตามกำหนดเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด   นักเรียนมีความประหยัดใช้ทรัพย์สินของตนเอง   ของส่วนรวม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ    ใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักเรียนส่วนใหญ่มีความซื่อสัตย์ในการทำการบ้านด้วยตนเอง ปฏิบัติตนเป็นคนพูดจริงทำจริงซื่อสัตย์สุจริตไม่รับทรัพย์สินจากผู้อื่นไม่ลักขโมย อยู่ในระดับมาก
พบว่า ความคิดเห็นความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนกระตือรือร้นมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนแสวงหาความรู้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนจดบันทึกสรุปความรู้และประสบการณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนส่วนใหญ่ตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองและยอมรับผลการกระทำของตนเอง ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียน ทำกิจวัตรของตนเองตามกำหนดเวลา     นักเรียนมีความประหยัดใช้ทรัพย์สินของตนเอง   ของส่วนรวม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ    ใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักเรียนส่วนใหญ่มีความซื่อสัตย์ในการทำการบ้านด้วยตนเอง ปฏิบัติตนเป็นคนพูดจริงทำจริงซื่อสัตย์สุจริตไม่รับทรัพย์สินจากผู้อื่นไม่ลักขโมย อยู่ในระดับมาก
พบว่า ความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนกระตือรือร้นมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนแสวงหาความรู้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนจดบันทึกสรุปความรู้และประสบการณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนส่วนใหญ่ตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองและยอมรับผลการกระทำของตนเอง ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียน ทำกิจวัตรของตนเองตามกำหนดเวลา     นักเรียนมีความประหยัดใช้ทรัพย์สินของตนเอง   ของส่วนรวม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ    ใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักเรียนส่วนใหญ่มีความซื่อสัตย์ในการทำการบ้านด้วยตนเอง ปฏิบัติตนเป็นคนพูดจริงทำจริงซื่อสัตย์สุจริตไม่รับทรัพย์สินจากผู้อื่นไม่ลักขโมย อยู่ในระดับมาก
 
อภิปรายผล
                จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนำมาอภิปรายผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะ        อันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ได้ดังนี้
1.ด้านบริบทของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก วัตถุประสงค์ของโครงการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ  มีความสอดคล้องกับนโยบาย   เป้าหมาย ความต้องการของครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการดำเนินงานตามโครงการได้ประเมินเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหลักการ เหตุผล วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ที่มีความเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ และ     การดำเนินงานตามโครงการเป็นอย่างดี   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนีย์ แพ่งศรีสาร (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 1- 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายชัดเจนมาก  สอดคล้องกับหลักการเหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงการ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ อริยวัฒน์วงศ์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ดำเนินการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ  หลักการวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน มีความเหมาะสมระดับมาก
2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า           การดำเนินงานตามโครงการได้ประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ ได้แก่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณว่ามีความเพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการ ซึ่งโรงเรียนได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนเป็นอย่างดี และต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ความเพียงพออยู่ในระดับมาก               ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนีย์ แพ่งศรีสาร (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโรงเรียนมีการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการชัดเจนอย่างต่อเนื่อง มีงบประมาณและจำนวนครูดำเนินงานอย่างเพียงพอ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองอยู่ในระดับเหมาะสมมาก และสอดคล้องกับของ ทวีศักดิ์ อริยวัฒน์วงศ์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ดำเนินการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียน วัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ        ด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ มีความเพียงพออยู่ในระดับมาก
3. ด้านกระบวนการของโครงการ โดยรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ได้ประเมินด้านกระบวนการเกี่ยวกับ การวางแผนการดำเนินการ การจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากร การติดตามประเมินผล และการนำผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา ว่าได้มีการปฏิบัติมากน้อยเพียงใดนั้น พบว่า อยู่ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร(2550 : บทคัดย่อ) ได้ประเมินโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง : ประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ ดำเนินงานตามกิจกรรมที่วางไว้ จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนด มีการกำกับติดตาม ควบคุมการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ อริยวัฒน์วงศ์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ดำเนินการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ กระบวนการการดำเนินงาน การจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
4. ด้านผลผลิตของโครงการ โดยรวมมีความพึงพอใจระดับมาก ผลจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ได้ประเมินความเป็นจริงที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ในคุณลักษณะ 4 ด้าน คือความขยันหมั่นเพียร ความประหยัด  ความซื่อสัตย์ และความมีวินัย  ว่าผลเมื่อสิ้นสุดโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์          และมีความเป็นจริงต่อการดำเนินงานด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก
 
เป็นที่น่าสังเกตว่า ทั้ง ครู คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง มีความเห็นตรงกันว่า นักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความขยันหมั่นเพียร ความประหยัด ความซื่อสัตย์ และความมีวินัย อยู่ในระดับมากใกล้เคียงกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการ กำกับ ดุแลนักเรียน ตามกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดทำขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของ พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร(2550 : บทคัดย่อ) ได้ประเมินโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง : ประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ อริยวัฒน์วงศ์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ดำเนินการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ตามความคิดเห็นของครูต่อการพัฒนาวินัยนักเรียน พบว่า นักเรียนมีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก
 
5. ด้านผลกระทบต่อโครงการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง ครู คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน มีความเห็นว่าผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในการพัฒนาพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ได้ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของบุคคลโดยตรงและทางอ้อมกับผลผลิตของโครงการ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนโดยตรง และได้อะไรบ้างจากการเข้าร่วมโครงการเมื่อจบตามโครงการแล้ว  ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นที่ประจักษ์ ดังนี้
ด้าน ความขยันหมั่นเพียร  นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนกระตือรือร้นมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนแสวงหาความรู้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนจดบันทึกสรุปความรู้และประสบการณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดีขึ้น นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในการทดสอบการอ่านคล่องเขียนคล่องทุกระดับชั้นเรียน ทุกคนผ่านเกณฑ์การอ่านคล่องร้อยละ 98 ตรงตามเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
ความประหยัด  นักเรียนมีความประหยัดใช้ทรัพย์สินของตนเอง ของส่วนรวม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในแต่ละปีนักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ทุกคน มีเงินสะสมจากการเก็บออมฝากธนาคารโรงเรียน 
ความซื่อสัตย์ จากการจัดกิจกรรมการอบรมบ่มนิสัย หน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรูมวันละ 5 นาทีก่อนเรียน การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในสาระการเรียนรู้ และอบรมวันสุดสัปดาห์ มีผลทำให้นักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ มีความซื่อสัตย์ในตนเอง เช่นการทำการบ้านด้วยตนเอง  ปฏิบัติตนเป็นคนพูดจริงทำจริงซื่อสัตย์สุจริตไม่รับทรัพย์สินจากผู้อื่นไม่ลักขโมย 
 ความมีวินัย  นักเรียนส่วนใหญ่ตรงต่อเวลา เช่นการมาโรงเรียนแต่เช้า  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย เช่นการทำเวรรักษาความสะอาดของห้องเรียน และยอมรับผลการกระทำของตนเอง ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของห้องเรียนและของโรงเรียน ทำกิจวัตรของตนเองตามกำหนดเวลา 
ผลจากการดำเนินงานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ    ทำให้ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เป็นโรงเรียนต้นแบบแกนนำ คุณธรรม   นำความรู้ สู่ความดี โรงเรียนวิถีพุทธ และเป็นตัวแทนของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน นำเสนอผลงานของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ   “เก่งสร้างชาติ”        ณ อิมแพคมาริน่า  เมืองทองธานี   และปีการศึกษา 2552
 
ข้อเสนอแนะ
การนำเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน จากผลการประเมิน พบว่า  การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ด้านบริบท ด้านปัจจัย  ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ  อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานตามโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้    ผู้รายงาน          การประเมินมีข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ดังนี้
1. การบริหารจัดการ ผู้บริหารมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้วยการดำเนินการจัดองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เช่น ครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยคอยกำกับ ติดตาม ดูแล ทั้งในและนอกโรงเรียน และโรงเรียนต้องดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยมอบหมายให้ครูประจำชั้นจัดกิจกรรมดูแล ติดตาม ประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ สำหรับด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้บริหารต้องสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 4 ด้านควบคู่กันไป และเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยควรจัดการประเมินผลเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาต่อไป
2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ผู้บริหารควรกำหนดนโยบายให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามต้องการ เช่นกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมอาสาและพัฒนา กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีสุพรรณฯ กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย การเข้าค่ายคุณธรรมนำความรู้ การเข้าวัดปฏิบัติธรรม ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ       เป็นต้น
3. การให้ความสำคัญแก่ครู โดยโรงเรียนควรมีนโยบายสนับสนุนให้ครูเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้นแบบแห่งความดี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครู โดยประชุมชี้แจงสร้างความตระหนักและความจำเป็นในการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มอบหมายให้ครูทุกคนเป็นต้นแบบแห่งความขยันหมั่นเพียร ความประหยัด ความซื่อสัตย์ และความมีวินัย ซึ่งสอดคล้องกับกาญจนา ศรีกาฬสินธุ์ (2544:8) กล่าวว่า การปลูกฝังหรือการเสริมสร้างนักเรียนให้เป็นผู้มีวินัยในตนเองนั้น ครู อาจารย์ในโรงเรียนจะต้องวางแผนดำเนินการสอนและมีกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสมและน่าสนใจสำหรับนักเรียนทุกคน ครูประจำชั้นและบุคคลอื่น ๆ ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับนักเรียนโดยตรงจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของนักเรียน เพื่อจะได้เข้าใจพฤติกรรมของนักเรียนที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละวัย ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถหรือแก้ปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง และด้วยความเห็นอกเห็นใจ คุณครูผู้ใกล้ชิดนักเรียนจะต้องตระหนักเสมอในส่วนที่ตนมีส่วนอย่างยิ่งในการสร้างความรู้สึกของนักเรียนทุกคน ให้เขารู้ว่าตนเองเป็นคนดีมีคุณค่าเท่าเทียมกับคนอื่น เช่น จะต้องช่วยให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสประสบความสำเร็จในงานที่ทำ หรือได้รับการยกย่องหรือเป็นที่ยอมรับของคนอื่นเสมอ ต้องส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมกับเพื่อน ๆ ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์โดยงานที่มอบหมายจะต้องพอเหมาะกับความรู้ความสามารถของเด็กแต่ละคน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์ กาเพียร (2544 : 62) ศึกษาบทบาทของครูในการมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลสรุปว่า ครูผู้สอนส่วนมากให้ความเห็นว่า บทบาทของครูผู้สอนสมควรอย่างยิ่งที่จะประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี มีการจัดประกวดผู้มีมารยาทดีเด่นและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด มีการยกย่องชมเชยสำหรับผู้ประพฤติดีและลงโทษผู้ประพฤติไม่ดี มีการร่วมมือปรึกษาหารือกับผู้ปกครองตลอดจนฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนที่ประพฤติผิด มีการตั้งกฎบทลงโทษชัดเจน มีการกำกับติดตามและประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ เน้นให้ครูมีการอบรมระเบียบวินัยทุกครั้งที่เข้าสอบ จัดทำสมุดประวัตินักเรียนที่พฤติกรรมดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนอื่น ๆ และที่สำคัญในการส่งเสริมความมีวินัยนักเรียน ครูจะต้องใช้จิตวิทยาและคอยตักเตือนอย่างใกล้ชิด ต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมวินัยเท่าๆ กับงานสอน และที่สำคัญควรจะให้นักเรียนแสดงออกในทางสร้างสรรค์ในตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยด้วย
                 จากผลการศึกษาพัฒนาครั้งนี้  ผู้รายงานมีข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์กับหน่วยงานทางการศึกษา  ดังนี้
                 ผู้บริหารสถานศึกษาอื่น ๆ สามารถนำรูปแบบการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ไปประยุกต์ใช้โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์   นอกเหนือจากประเด็น  ความขยันหมั่นเพียร ความประหยัด ความซื่อสัตย์ และความมีวินัย       
 
                ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาพัฒนาครั้งต่อไป
1.             ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
2.             ควรศึกษาอิทธิพลของสื่อเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน
3.             ควรศึกษาการเปรียบเทียบกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน
อย่างยั่งยืน

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 8243 วันที่ 19 ก.ย. 2552


สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโสรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


เปิดอ่าน 6,375 ครั้ง
อาหารต้องห้ามยามเป็นโรค

อาหารต้องห้ามยามเป็นโรค


เปิดอ่าน 6,377 ครั้ง
ความรัก...

ความรัก...


เปิดอ่าน 6,372 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษาไทย

การปฏิรูปการศึกษาไทย


เปิดอ่าน 6,450 ครั้ง
คลิกชมสไลด์....เกาะสีชัง...

คลิกชมสไลด์....เกาะสีชัง...


เปิดอ่าน 6,375 ครั้ง
สมองเต่า...สมองกระต่าย

สมองเต่า...สมองกระต่าย


เปิดอ่าน 6,396 ครั้ง
9 หัวใจ....ของโลก

9 หัวใจ....ของโลก


เปิดอ่าน 6,379 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ


เปิดอ่าน 6,378 ครั้ง
ที่มาของภาษาไทย

ที่มาของภาษาไทย


เปิดอ่าน 6,379 ครั้ง
ม้า

ม้า


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
ใครยังโสดเชิญทางนี้ค่ะ.

ใครยังโสดเชิญทางนี้ค่ะ.


เปิดอ่าน 6,377 ครั้ง
13 คือเลขอาถรรพ์

13 คือเลขอาถรรพ์


เปิดอ่าน 6,383 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ธรรมใด ก็ไร้ค่า ถ้าไม่ทำ

ธรรมใด ก็ไร้ค่า ถ้าไม่ทำ

เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เพื่อนบางคน
เพื่อนบางคน
เปิดอ่าน 6,375 ☕ คลิกอ่านเลย

จงหาปลาวาฬ 13 ตัว ...หาให้เจอนะ
จงหาปลาวาฬ 13 ตัว ...หาให้เจอนะ
เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

วันนี้...คุณจะหยิบร่มสีไหนติดมือไปดี ...???
วันนี้...คุณจะหยิบร่มสีไหนติดมือไปดี ...???
เปิดอ่าน 6,374 ☕ คลิกอ่านเลย

ก้าวไปให้ถึงดวงดาว
ก้าวไปให้ถึงดวงดาว
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

สื่อการสอนวิชาเกษตร..ออกแนว Art..
สื่อการสอนวิชาเกษตร..ออกแนว Art..
เปิดอ่าน 6,374 ☕ คลิกอ่านเลย

เวลาที่ดีสำหรับการอ่าน
เวลาที่ดีสำหรับการอ่าน
เปิดอ่าน 6,389 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เอกสารแนบคำขอในระบบ DPA
เอกสารแนบคำขอในระบบ DPA
เปิดอ่าน 15,001 ครั้ง

โครงสร้างอะตอม
โครงสร้างอะตอม
เปิดอ่าน 5,645 ครั้ง

ดูทีวีเวลานอน...ผู้ใหญ่เสี่ยงโรค-เด็กเสี่ยงโง่
ดูทีวีเวลานอน...ผู้ใหญ่เสี่ยงโรค-เด็กเสี่ยงโง่
เปิดอ่าน 19,254 ครั้ง

7 กิจกรรมวันหยุด ชาร์จแบตตัวเองก่อนเริ่มทำงาน
7 กิจกรรมวันหยุด ชาร์จแบตตัวเองก่อนเริ่มทำงาน
เปิดอ่าน 4,250 ครั้ง

รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ที่ไหนบ้างเช็กเลย !
รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ที่ไหนบ้างเช็กเลย !
เปิดอ่าน 5,610 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ