ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย หยิบงานเก่ามาเล่าใหม่


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,399 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย หยิบงานเก่ามาเล่าใหม่

Advertisement

❝ เป็นงานวิจัยในชั้นเรียนที่เคยทำมานานแล้ว..เคยเขียนไปลงวารสารทางวิชาการ ไม่ผ่านการพิจารณาอาจด้อยค่าในสายตานักวิชาการ..แต่สำหรับครูบ้านนอกอย่างผมถือเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ที่สำคัญจึงอยากนำมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ.. ❞  

                             การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

                การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีพฤติกรรมประชาธิปไตย  เป็น
จุดประสงค์ที่สำคัญของหลักสูตรและแผนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมฉบับปัจจุบัน
  ที่มีจุดประสงค์ให้มีการจัดการ
เรียนการสอน
  มุ่งเน้นบรรยากาศและกิจกรรมสร้างลักษณะนิสัย  พฤติกรรมประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน

              หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได้กำหนดจุดหมายซึ่งเป็นมาตรฐานการเรียนรู้  ให้ผู้เรียน
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย
  การเป็นพลเมืองดี การยึดมั่นในวิถีชีวิตประชาธิปไตยในสาระที่
2ของสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไว้ว่า

            ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี ตามกฎหมาย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย    

      ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข เข้าใจระบบการเมืองการปกครอง

      ในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี

       พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

แนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย

            ประชาธิปไตยในแง่ของการเมืองการปกครองนั้น  จรูญ  สุภาพ ได้ให้ความหมาย ไว้ว่าเป็น
ระบบการเมืองที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง
  เพื่อให้เกิดการปกครองของประชาชน 
โดยประชาชนเพื่อประชาชน

            หลักการของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย  มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1.       หลักความเสมอภาค หมายถึง ความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์และเท่าเทียมกัน
ในฐานะคน  เป็นสมาชิกของสังคมเช่นเดียวกัน

2.       หลักสิทธิเสรีภาพและหน้าที่  หมายถึง อำนาจหรือประโยชน์ของบุคคลซึ่งกฎหมาย
รับรองและคุ้มครองให้บุคคลที่เป็นประชากรของรัฐ  โดยที่สิทธิเสรีภาพและหน้าที่เป็นของคู่กัน

3.       หลักนิติธรรม หมายถึง การยึดถือกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ กติกา ของประเทศ

4.       หลักการยอมรับเสียงข้างมาก  โดยใช้เสียงข้างมากในการตัดสินปัญหาแต่จะต้องไม่
ละเมิดสิทธิเสียงส่วนน้อย

5.       หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน  หมายถึง การปกครองต้องได้รับความยินยอม
จากประชาชน

6.       หลักแห่งการใช้เหตุผล หมายถึง การอาศัยหลักความเชื่อว่ามนุษย์มีความเชื่อว่ามนุษย์
มีความสามารถและสติปัญญาในการปกครองดูแลตนเอง

             ปรีชา  หงษ์ไกรเลิศ  ได้กล่าวถึง การสร้างประชาธิปไตยให้เกิดกับประชาชนไว้ว่า

            ความเชื่อความสำนึกทางด้านการเมืองของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้าประชาชน

     ขาดความสำนึกทางด้านการเมืองแล้วย่อมนำไปสู่การทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตย

     ให้เสื่อมสลายไปได้  ความรู้สำนึกทางการเมืองในที่นี้หมายถึง ความสนใจ การติดตาม  การมี

     ส่วนร่วม ตลอดจนการปฏิบัติตามหน้าที่พลเมือง  ซึ่งประชาชนจะมีความสำนึกทางการเมืองได้

     ก็เนื่องมาจากอุดมการณ์นั่นเอง

 

                นักวิชาการส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า  ประสบการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยเป็นกระบวนการ
ทางสังคม
   ดังนั้นการอบรมกล่อมเกลาทางด้านการเมืองที่ดีที่สุดก็คือ อาศัยวิธีการทางด้านปฏิบัติ คือ การให้
ประชาชนค่อยเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมทางด้านการเมือง
  การวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินงานของรัฐบาล  ตลอดจน
การติดตามการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาล

                ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศที่เจริญแล้ว  ส่วนใหญ่จะมุ่ง

เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางด้านการเมือง  โดยมีความคิดว่า  สิ่งสำคัญของการจัดการศึกษาคือ การนำเด็ก
เข้าสู่ความรับผิดชอบต่อสังคม
  พัฒนาทักษะและความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางสังคม  ตระหนักในปัญหา
สังคมและชุมชน
(สุรศักดิ์ หลาบมาลา 2533 : 19)

 ขั้นตอนในการดำเนินงาน

             การพัฒนาเจตคติประชาธิปไตยในครั้งนี้  ได้ดำเนินงาน ดังนี้

          

                  ปีการศึกษา 2541                           ปีการศึกษา 2542

                   การวิเคราะห์ข้อมูล                           ออกแบบพัฒนา

                  พื้นฐานทางด้าน                               พัฒนาผู้เรียนและ

                  ประชาธิปไตยของ                             นำไปใช้ รวมทั้ง

                  นักเรียน                                            ประเมินผล

  

1.      ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน  ในปี

การศึกษา  2541 ผู้สอนได้ทำการประเมินสภาพพื้นฐานพฤติกรรมของนักเรียน  โดยทำการสุ่มตัวอย่างนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 ที่เรียนวิชา ส 032 การปกครองไทยจำนวน 55 ตัวอย่าง 
เพื่อทำการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
สภาพการจัดบรรยากาศประชาธิปไตยของโรงเรียนและการเข้า
ร่วมกิจกรรมประชาธิปไตย  พบว่า มีการจัดบรรยากาศ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
 
แหล่งค้นคว้า ข่าวสารทางด้านการเมืองอยู่ในระดับปานกลางนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทางด้านประชาธิปไตยอยู่ในระดับปานกลาง
(ดูรายละเอียดในตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงการมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน

 

 

                รายการ

 

 

มาก

 

ปานกลาง

 

น้อย

 

น้อยมาก

1.       การติดตามข่าวสารต่าง ๆ ทางด้าน

การเมืองของประเทศ

2.       การติดตามข่าวสารของจังหวัด

เพชรบุรีและท้องถิ่น

3.       มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองภายใน

ประเทศ

4.       ความสนใจการเลือกตั้งคณะกรรมการ

นักเรียน

5.       ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของนักเรียน

6.       ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองที่ดี

7.       ปฏิบัติตนตามข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม

และที่ประชุมร่วมกันของสมาชิก

8.       ความสนใจในการไปใช้สิทธิออกเสียง

เลือกตั้งการเมืองในระดับต่าง ๆ

9.       ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของ

ห้องเรียนและโรงเรียน

10.   ความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น

 

 3.63

 

 3.63

 

 1.81

 

20.00

 

25.45

36.36

60.00

 

94.54

 

49.09

 

 7.27

89.09

 

63.63

 

81.81

 

63.63

 

72.72

56.36

32.72

 

  5.45

 

 50.09

 

65.45

 9.09

 

32.72

 

16.36

 

16.36

 

  1.81

  7.27

  7.27

 

   -

 

   -

 

20.00

    -

 

    -

 

    -

 

    -

 

    -

    -

    -

 

    -

 

    -

 

  7.272.  กำหนดพฤติกรรมประชาธิปไตยที่ต้องการ   ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 031 การปกครองของไทย 
ผู้สอนได้กำหนดพฤติกรรมประชาธิปไตยที่ต้องการพัฒนา ได้แก่
เจตคติประชาธิปไตย   ซึ่งหมายถึง  ความรู้สึกเชื่อ ศรัทธาต่อ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  พร้อมที่จะมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

3. การเลือกกิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตย  ในการเลือกกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมเจตคติประชาธิปไตย 
ผู้สอนได้วิเคราะห์ออกมาเป็นการจัดกิจกรรมได้ ดังนี้

                3.1 การติดตามข่าวสารทางด้านด้านการเมือง

                3.2 การศึกษาชุมชน

                3.3 การอภิปรายกลุ่ม

                3.5 การจำลองสถานการณ์

                3.6 การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาธิปไตย

                3.7 การมีส่วนร่วมสังเกตการเลือกตั้ง

4.      ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่กำหนดไว้ในแผนการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสม
   ด้วยกระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่ม

5.      การประเมินผล  เพื่อให้ทราบผลการพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตย  ผู้สอนได้สร้างแบบวัดเจตคติประชาธิปไตย 
เป็นแบบสอบถามประมาณค่า (rating scale)  จำนวน 30 ข้อ  โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนที่เรียนวิชา 031
การปกครองของไทย จำนวน 20ตัวอย่าง โดยทำการวัดก่อนการสอนแล้วเปรียบเทียบผลหลังการสอน ตามแบบแผน
การวิจัยแบบ
One – Group Pretest – Posttest  Design  ผลการประเมินพบว่า  นักเรียนมีเจตคติประชาธิปไตยสูงขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 2

             ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเจตคติประชาธิปไตยของนักเรียนก่อนและหลังการเรียน

 

การทดสอบ

X

S.D.

t

ก่อนการเรียนการสอน

 

หลังการเรียนการสอน

113.05

 

121.20

5.277

 

6.423

 

5.831**

 

            **   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

สรุป

จากการพัฒนาจะเห็นได้ว่า  การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน  ควรจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่มและมีส่วนร่วมในการศึกษาวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย
เข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตย  สอดคล้องกับหลักการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

 

เอกสารอ้างอิง

 

ปรีชา  หงษ์ไกรเลิศ. “ความสำนักทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแนวทาง

            ประชาธิปไตย. เอกสารเผยแพร่ข้อมูลความรู้เพื่อเสริมสร้างอุดมการประชา-

            ธิปไตย. กรุงเทพมหานคร,2524”

วิชาการ. กรม, คู่มือการเรียนการสอนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ระดับ

<p class="MsoNormal" style="MARGIN-LEFT: 36pt

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 8551 วันที่ 16 ต.ค. 2552


การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย หยิบงานเก่ามาเล่าใหม่การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยหยิบงานเก่ามาเล่าใหม่

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(19)

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(19)


เปิดอ่าน 6,405 ครั้ง
คติธรรม...จากการไปวัด

คติธรรม...จากการไปวัด


เปิดอ่าน 6,408 ครั้ง
การติดตั้ง linuxSIS5.5.5 & CLMS

การติดตั้ง linuxSIS5.5.5 & CLMS


เปิดอ่าน 6,384 ครั้ง
ความสำเร็จ...ทุกย่างก้าว

ความสำเร็จ...ทุกย่างก้าว


เปิดอ่าน 6,383 ครั้ง
บางกอก ยามราตรี โอ้สุดยอด

บางกอก ยามราตรี โอ้สุดยอด


เปิดอ่าน 6,380 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

นิทานเวตาล ....เรื่องที่ 3

นิทานเวตาล ....เรื่องที่ 3

เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
รายงานเอกสารประกอบการเรียน ชุด ผลิตภัณฑ์จากลังกระดาษ
รายงานเอกสารประกอบการเรียน ชุด ผลิตภัณฑ์จากลังกระดาษ
เปิดอ่าน 6,411 ☕ คลิกอ่านเลย

คนส่วนใหญ่คำว่า"โรคซึมเศร้า"ฟังดูไม่ค้นหู
คนส่วนใหญ่คำว่า"โรคซึมเศร้า"ฟังดูไม่ค้นหู
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เปิดอ่าน 6,381 ☕ คลิกอ่านเลย

แมร์ เดือด ถูกปล่อยข่าว กกสงกรานต์!
แมร์ เดือด ถูกปล่อยข่าว กกสงกรานต์!
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

^-^ลายเส้นแสดงความรู้สึก ^-^
^-^ลายเส้นแสดงความรู้สึก ^-^
เปิดอ่าน 6,403 ☕ คลิกอ่านเลย

8 โรคห้ามรับราชการ
8 โรคห้ามรับราชการ
เปิดอ่าน 6,409 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ตำนานนางสงกรานต์
ตำนานนางสงกรานต์
เปิดอ่าน 30,491 ครั้ง

ความสำคัญของงานกราฟิก
ความสำคัญของงานกราฟิก
เปิดอ่าน 78,381 ครั้ง

อย่าลืมเป้าหมายการศึกษา : โดย ดร.กมล รอดคล้าย
อย่าลืมเป้าหมายการศึกษา : โดย ดร.กมล รอดคล้าย
เปิดอ่าน 14,384 ครั้ง

เตือนหญิงตั้งครรภ์ "ขาดไอโอดีน" ลูก เสี่ยง ไอคิวต่ำ
เตือนหญิงตั้งครรภ์ "ขาดไอโอดีน" ลูก เสี่ยง ไอคิวต่ำ
เปิดอ่าน 10,641 ครั้ง

ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.
เปิดอ่าน 26,201 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ