ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการแต่งคำประพันธ์


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,531 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่องการแต่งคำประพันธ์

Advertisement

 

วิชาภาษาไทย

รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ                  หลักการประพันธ์

 

ใช้เวลา    ชั่วโมง

 

สาระสำคัญ

                 การประพันธ์  เป็นการแต่งเรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นเรื่องราว  หรือการผูกถ้อยคำให้เป็นบทร้อยกรองชนิดโคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน  และร่าย ผู้ประพันธ์ควรรู้จัก

การเล่นคำ  เล่นเสียงเพื่อให้เกิดภาพพจน์  ถือว่ามีศิลปะในการแต่งคำประพันธ์  ดังนั้น

จึงต้องเรียนรู้เรื่องกฎเกณฑ์รูปแบบฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ชนิดต่าง ๆเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการฝึกหัดแต่งคำประพันธ์ต่อไป

 

มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๔.๑  ข้อ     แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์  กลอน  และโคลง  โดยแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

            อธิบายหลักการประพันธ์เบื้องต้น  บอกลักษณะและชนิด  ประโยชน์

ของคำประพันธ์

 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง

            อธิบายหลักการประพันธ์เบื้องต้น  บอกลักษณะและชนิด  ประโยชน์

ของคำประพันธ์ได้

 จุดประสงค์การเรียนรู้นำทาง

๑.    อธิบายหลักการประพันธ์เบื้องต้นได้

๒.  บอกลักษณะและชนิดของคำประพันธ์ได้

คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่ต้องการเน้น

คุณธรรม  จริยธรรม

 และค่านิยมที่ต้องการเน้น

พฤติกรรมบ่งชี้

๑.  ความรับผิดชอบ

๑.  ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

๒.  ความซื่อสัตย์

๒. ตอบคำถามในบทเรียนด้วยตนเอง ไม่ดูเฉลยก่อนตอบ

๓. ใฝ่รู้และสร้างสรรค์

๓. มีความกระตือรือร้นในการเรียนบทเรียน

 

สาระการเรียนรู้

๑.    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการประพันธ์

๒.  ลักษณะของคำประพันธ์ที่ดี

๓.   ชนิดของคำประพันธ์

 

การจัดกระบวนการเรียนรู้

            ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

 ๑. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยนำเสนอ บทเพลงกล่อมเด็กภาคอีสาน    บทเพลง

ให้นักเรียนฟังช่วยกันคิดว่ามีคำใดที่มีลักษณะคล้องจองกัน  และยกตัวอย่างบนกระดานดำ

จำนวนคำ    คู่

      คำคู่ที่     คำว่า  ไฮ่ (ไร่)-ไก่

      คำคู่ที่    คำว่า  หา-นา

    คำคู่ที่    คำว่า   ม่อน-นอน

๒. ครูสรุปให้นักเรียนเข้าใจตรงกันว่า  การนำคำที่คล้องจองกันมา    คู่ 

เป็นคำที่ไพเราะ  มีลักษณะสัมผัสคล้องจองกัน  ซึ่งคำเหล่านี้เราจะพบให้บทร้อยกรอง

หรือคำประพันธ์ทุกชนิด 

            ๓. แจกหนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่ม     ชุด  แต่งคำประพันธ์สุขสันต์หรรษา    

เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำประพันธ์ ให้นักเรียนศึกษา จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง/นำทาง  เพื่อทราบแนวทางในการเรียน

๔.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำประพันธ์  จำนวน ๑๐ ข้อในหนังสืออ่านเพิ่มเติม   

 

            ขั้นดำเนินการสอน

๑.  ครูแนะนำให้นักเรียนรับทราบขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม

ให้เข้าใจตรงกัน  แล้วให้นักเรียนศึกษาคำแนะนำในการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนด้วยตนเอง โดยปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อความสำเร็จในการเรียน

๒.  นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เล่ม ๑   ชุด  แต่งคำประพันธ์

สุขสันต์หรรษา  เรื่อง เรียนรู้หลักการประพันธ์กันเถอะ  และเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักการประพันธ์  ชนิดของคำประพันธ์ด้วยตนเอง  ตามเนื้อหาที่กำหนดไว้  ขณะนักเรียนศึกษา  ครูเดินและสังเกตการศึกษาบทเรียน  สังเกตคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนในเรื่อง

ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  ใฝ่รู้และสร้างสรรค์ในการเรียน   พร้อมให้คำแนะนำ

เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติม

      ๓.  นักเรียนเขียนอธิบายลักษณะของคำประพันธ์ที่ดีเพิ่มเติม  จากการศึกษาเนื้อหา

ในหนังสืออ่านเพิ่มเติม

ขั้นสรุป

๑.    นักเรียนเขียนสรุปบอกประโยชน์ของการประพันธ์  จากการศึกษาหนังสืออ่าน

เพิ่มเติม  ชุด  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำประพันธ์  เมื่อทำเสร็จแล้วให้ทำแบบฝึก

เสริมทักษะที่  ๑ และ ๒ ให้ตรวจคำตอบจากบัตรเฉลยแบบฝึกเสริมทักษะ บันทึก

คะแนนเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการเรียน

๒.  ครูสรุปสาระสำคัญเรื่อง หลักการประพันธ์เบื้องต้น  ลักษณะคำประพันธ์ที่ดี 

และประโยชน์ของการประพันธ์เพิ่มเติม  สำหรับนักเรียนที่ต้องการทราบเพิ่มเติม

๓.   ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบและประเมินผลงานของนักเรียน

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้

       ๑.  แผนภูมิบทเพลงกล่อมเด็กภาคอีสาน   จำนวน  ๑ บทเพลง  จาก 

เพลงกล่อมเด็ก : หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๒. หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เล่ม    ชุดแต่งคำประพันธ์สุขสันต์หรรษา

เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำประพันธ์

 

การวัดผลประเมินผล

สิ่งที่จะวัด

๑.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง/นำทาง

๒.  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ต้องการเน้น

 

            วิธีการวัด

๑.  ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน  และแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑ และ ๒ 

จากหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เล่ม ๑  ชุดแต่งคำประพันธ์สุขสันต์หรรษา   เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำประพันธ์

           ๒. ประเมิน คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมที่ต้องการเน้น ในเรื่อง  ความรับผิดชอบ

ความซื่อสัตย์  และใฝ่รู้ สร้างสรรค์

 

            เครื่องมือวัด

๑.    แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำประพันธ์ 

๒.  แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑ และ ๒  จากหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เล่ม   

ชุดแต่งคำประพันธ์สุขสันต์หรรษา  เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำประพันธ์

           ๓.  แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ต้องการเน้น

            เกณฑ์การวัดผล

๑.  นักเรียนได้คะแนนจากแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑ และ ๒  จากหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดที่ ๑  เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำประพันธ์  ดังนี้

      ข้อถูกให้    คะแนน  ข้อผิด  ให้    คะแนน

๒.  นักเรียนได้คะแนนคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่ต้องการเน้น  ดังนี้

             ดีมาก                   ให้  ๙-๑๐  คะแนน

             ดี                          ให้  ๗-๘  คะแนน

                   พอใช้                    ให้  ๕-๖  คะแนน         

                  ปรับปรุง                ให้ ๐-๔  คะแนน

 

เกณฑ์การประเมินผล

๑.  นักเรียนได้คะแนนจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบฝึกเสริมทักษะ

ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ๘๐

๒.  นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินคุณธรรม  จริยธรรม ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  ๘๐

 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

                                                ลงชื่อ 

                                                            (……………………………..………)

                                                ตำแหน่ง……………………………………….

                                   

บันทึกผลการสอน

            ผลการสอน

           

           ปัญหา/อุปสรรค

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

            …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

                                                            ลงชื่อ ……………………………..ครูผู้สอน

                                                                    (……………………………..)

                                                     วันที่ ……..เดือน…………………….. ………

 

 

 

 

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

งูยักษ์กินคนเป็นๆทั้งตัว

งูยักษ์กินคนเป็นๆทั้งตัว


เปิดอ่าน 6,393 ครั้ง
ฝากตัวเป็นสมาชิกใหม่

ฝากตัวเป็นสมาชิกใหม่


เปิดอ่าน 6,392 ครั้ง
สวนนี้...ซ่อมได้....

สวนนี้...ซ่อมได้....


เปิดอ่าน 6,390 ครั้ง
มันมากับความเงียบ

มันมากับความเงียบ


เปิดอ่าน 6,385 ครั้ง
เทคนิคการทำ Search Google

เทคนิคการทำ Search Google


เปิดอ่าน 6,386 ครั้ง
ฉลาดคิด....ฉลาดทุกข์.....สาธุ...

ฉลาดคิด....ฉลาดทุกข์.....สาธุ...


เปิดอ่าน 6,380 ครั้ง
ความลับของเหล่าใบไม้

ความลับของเหล่าใบไม้


เปิดอ่าน 6,380 ครั้ง
ทัวร์หย่า!!!

ทัวร์หย่า!!!


เปิดอ่าน 6,385 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

คำบอกเล่า...จากสาว16

คำบอกเล่า...จากสาว16

เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เรื่องของผู้ชาย- - ->>> วิธีผูกเนคไท
เรื่องของผู้ชาย- - ->>> วิธีผูกเนคไท
เปิดอ่าน 6,479 ☕ คลิกอ่านเลย

ฮีตสิบสอง
ฮีตสิบสอง
เปิดอ่าน 6,390 ☕ คลิกอ่านเลย

การเขียนบทความ
การเขียนบทความ
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

กระตุ้นไอเดีย...การห่อของขวัญแบบแปลกๆ..
กระตุ้นไอเดีย...การห่อของขวัญแบบแปลกๆ..
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

10 วิธีในการเพิ่มความเร็วในการเล่นอินเตอร์เน็ต
10 วิธีในการเพิ่มความเร็วในการเล่นอินเตอร์เน็ต
เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

การควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติในห้องปัสสาวะนักเรียนชาย แบบประหยัดสุดๆ
การควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติในห้องปัสสาวะนักเรียนชาย แบบประหยัดสุดๆ
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

จากหัวใจดวงน้อยๆ ที่อยากบอกรักพ่อหลวง ผ่านบทเพลง "เล่าสู่หลานฟัง"
จากหัวใจดวงน้อยๆ ที่อยากบอกรักพ่อหลวง ผ่านบทเพลง "เล่าสู่หลานฟัง"
เปิดอ่าน 12,135 ครั้ง

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทองคำ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทองคำ
เปิดอ่าน 40,008 ครั้ง

แบบจำลองการคำนวนการเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบจำลองการคำนวนการเลื่อนขั้นเงินเดือน
เปิดอ่าน 110,297 ครั้ง

เทคโนโลยีแห่งอนาคต ขับเคลื่อนสังคมโลกยุคใหม่!
เทคโนโลยีแห่งอนาคต ขับเคลื่อนสังคมโลกยุคใหม่!
เปิดอ่าน 10,738 ครั้ง

โครงการเพชรในตม โครงการที่ให้ทุนนักเรียนเรียนครูเมื่อจบแล้วบรรจุเป็นครูโดยตรง
โครงการเพชรในตม โครงการที่ให้ทุนนักเรียนเรียนครูเมื่อจบแล้วบรรจุเป็นครูโดยตรง
เปิดอ่าน 33,057 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ