ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ๒ เรื่องการแต่งคำประพันธ์


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,346 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้  ที่ ๒ เรื่องการแต่งคำประพันธ์

Advertisement

 

วิชาภาษาไทย

รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

ชนิดและประโยชน์ของ

คำประพันธ์

 

ใช้เวลา    ชั่วโมง

 

สาระสำคัญ

         บทร้อยรองเป็นคำประพันธ์ที่เรียบเรียงขึ้น  โดยมีลักษณะบังคับเรียกว่า 

ฉันทลักษณ์  มีการกำหนดจำนวนคำ  คำเอกโท  การสัมผัสตามลักษณะของร้อยกรองต่าง ๆ  ได้แก่  โคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน  ร่าย  ซึ่งร้อยกรองแต่ละชนิดมีแบบแผน

ฉันทลักษณ์แตกต่างกันไป  การรู้จักลักษณะ  ประเภทของร้อยกรอง  และฉันทลักษณ์ 

จะช่วยให้แต่งบทร้อยกรองได้ไพเราะขึ้น

                 มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๔.๑  ข้อ     แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์  กลอน  และโคลง  โดยแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

            อธิบายหลักการประพันธ์เบื้องต้น  บอกลักษณะและชนิด  ประโยชน์

ของคำประพันธ์

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง

            อธิบายหลักการประพันธ์เบื้องต้น  บอกลักษณะและชนิด  ประโยชน์

ของคำประพันธ์ได้

 

จุดประสงค์การเรียนรู้นำทาง

๑. บอกชนิดของคำประพันธ์ ได้

๒. บอกประโยชน์ของการประพันธ์ ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่ต้องการเน้น

คุณธรรม  จริยธรรม

 และค่านิยมที่ต้องการเน้น

พฤติกรรมบ่งชี้

๑.  ความรับผิดชอบ

๑.  ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

๒.  ความซื่อสัตย์

๒. ตอบคำถามในบทเรียนด้วยตนเอง ไม่ดูเฉลยก่อนตอบ

๓. ใฝ่รู้และสร้างสรรค์

๓. มีความกระตือรือร้นในการเรียนบทเรียน

 

สาระการเรียนรู้

๑.  ลักษณะบังคับของบทร้อยกรอง

๒.  ลักษณะของบทร้อยกรองชนิดต่าง ๆ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

            ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

 ๑. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยนำเสนอ บทกวีที่ไพเราะ  จำนวน    บท  ให้นักเรียน

ร่วมกันอ่าน  เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียน

            ตั๊กแตนตำข้าวขายาวโย่ง              ดีดตัวโก่งกลอกตาคอยหาคู่

              ที่ไม้ขอนหนอนอ้วนม้วนคุดคู้        หลบตัวอยู่ซุกแอบแนบใบไม้

                                                                      จาก  บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  การเขียนกลอน 

                                                                      รศ.วันเนาว์   ยูเด็น     

๒. ครูให้นักเรียนพิจารณาว่าเหตุใด  คำประพันธ์บทนี้ถึงมีความไพเราะ                   ในถ้อยความ  น่าอ่าน  น่าจดจำ  นักเรียนช่วยกันอธิบายในเรื่องลักษณะบังคับ                ของบทร้อยกรองที่พบ

            ๓. แจกหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เล่ม ๑  ชุดแต่งคำประพันธ์สุขสันต์หรรษา

 เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำประพันธ์ ให้นักเรียนศึกษาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง/นำทางเพื่อทราบแนวทางในการเรียน

 

 

 

 

 

            ขั้นดำเนินการสอน

 ๑.  ครูแนะนำให้นักเรียนรับทราบขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม

ให้เข้าใจตรงกัน  แล้วให้นักเรียนศึกษาคำแนะนำในการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับนักเรียน  ด้วยตนเอง โดยปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อความสำเร็จในการเรียน

๒. นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เล่ม    ชุดแต่งคำประพันธ์

สุขสันต์หรรษา   เรื่อง เรียนรู้หลักการประพันธ์กันเถอะ  โดยศึกษาบัตรเสริมความรู้  

เรื่อง  ลักษณะบังคับของบทร้อยกรองเบื้องต้น  หน้า  ๑๔  ในหนังสืออ่านเพิ่มเติม 

ตามเนื้อหาที่กำหนดไว้  ขณะนักเรียนศึกษา  ครูเดินและสังเกตการศึกษาบทเรียน

สังเกตคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนในเรื่อง  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์ 

ใฝ่รู้และสร้างสรรค์ในการเรียน   พร้อมให้คำแนะนำเมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติม

๑.     นักเรียนเขียนอธิบายลักษณะบังคับของบทร้อยกรองเบื้องต้นและลักษณะ

ของบทร้อยกรองชนิดต่าง ๆ  เท่าที่นักเรียนทราบมาพอสังเขปเพิ่มเติมจากการศึกษาเนื้อหาในหนังสืออ่านเพิ่มเติม

๔.  นักเรียนทำแบบฝึกเสริมทักษะที่  ๓ - ๔  ให้ตรวจคำตอบจากบัตรเฉลย

แบบฝึกเสริมทักษะ บันทึกคะแนนเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการเรียน

ขั้นสรุป

๕.  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำประพันธ์

เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการเรียนหลังจากเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม 

เมื่อทำเสร็จแล้วให้ตรวจคำตอบทั้งแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากบัตรเฉลย

แบบทดสอบหลังเรียน  บันทึกคะแนนเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการเรียน

      ๖.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระสำคัญเรื่อง  ลักษณะบังคับของบทร้อยกรอง

และลักษณะของบทร้อยกรองชนิดต่าง ๆเพิ่มเติม  สำหรับนักเรียนที่ต้องการทราบเพิ่มเติม  และศึกษาเพิ่มเติมจากบัตรสรุปเนื้อหา  เรื่อง  การแต่งคำประพันธ์

           ๗.  ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบและประเมินผลงานของนักเรียน

 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้

        ๑.  ตัวอย่างบทกวี    บท  จาก  บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  การเขียนกลอน 

รศ.วันเนาว์   ยูเด็น    

๒. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำประพันธ์

๓.  บัตรสรุปเนื้อหา เรื่อง  การแต่งคำประพันธ์

 

การวัดผลประเมินผล

สิ่งที่จะวัด

๑.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง/นำทาง

๒.  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ต้องการเน้น

 

วิธีการวัด

๑.  ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน   และแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๓ - ๔   

จากหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เล่ม    ชุดแต่งคำประพันธ์สุขสันต์หรรษา  เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำประพันธ์

           ๒. ประเมิน คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมที่ต้องการเน้น ในเรื่อง  ความรับผิดชอบ

ความซื่อสัตย์  และใฝ่รู้ สร้างสรรค์

 

เครื่องมือวัด

๑.  แบบทดสอบหลังเรียน  และแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๓ และ๔ จากหนังสือ

อ่านเพิ่มเติมเล่ม   ชุดแต่งคำประพันธ์สุขสันต์หรรษา   เรื่อง  ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับคำประพันธ์

            ๒.  แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ต้องการเน้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การวัดผล

           ๑.  นักเรียนได้คะแนนจากแบบทดสอบ ก่อนเรียน   และแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๓และ ๔  จากหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เล่ม   ชุดแต่งคำประพันธ์สุขสันต์หรรษา

เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำประพันธ์  ดังนี้

      ข้อถูกให้    คะแนน  ข้อผิด  ให้    คะแนน

           ๒.  นักเรียนได้คะแนนคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่ต้องการเน้น  ดังนี้

             ดีมาก                   ให้  ๙-๑๐  คะแนน

             ดี                          ให้  ๗-๘  คะแนน

                   พอใช้                    ให้  ๕-๖  คะแนน

                   ปรับปรุง               ให้ ๐-๔  คะแนน

 

เกณฑ์การประเมินผล

๑.  นักเรียนได้คะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน และแบบฝึกเสริมทักษะไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ๗๐

๒.  นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินคุณธรรม  จริยธรรม ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  ๘๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ต้องการเน้น

ในการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม

หัวข้อประเมิน

๑.  ความรับผิดชอบ(ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย)

๒.  ความซื่อสัตย์(ตอบคำถามด้วยตนเอง ไม่ดูเฉลยก่อนตอบ)

๓.  ใฝ่รู้  สร้างสรรค์(ความกระตือรือร้นในการเรียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม)

 

เลขที่

ชื่อ สกุล

หัวข้อประเมิน

รวมคะแนน

ผลการประเมิน

๑๐

 

 

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

เรื่องเล่าของนางกวัก

เรื่องเล่าของนางกวัก


เปิดอ่าน 6,344 ครั้ง
 Matsuri - KITARO

Matsuri - KITARO


เปิดอ่าน 6,341 ครั้ง
วิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน


เปิดอ่าน 6,341 ครั้ง
กระเทียม

กระเทียม


เปิดอ่าน 6,339 ครั้ง
ดูแล....แผลถอนฟัน

ดูแล....แผลถอนฟัน


เปิดอ่าน 6,338 ครั้ง
ส่งสารเด็ก

ส่งสารเด็ก


เปิดอ่าน 6,340 ครั้ง
9  เคล็ดลับ .....การเรียนเก่ง

9 เคล็ดลับ .....การเรียนเก่ง


เปิดอ่าน 6,339 ครั้ง
ตรวจอดีตชาติ

ตรวจอดีตชาติ


เปิดอ่าน 6,346 ครั้ง
แฟชั่น.....แว่นกันแดดสวยๆ

แฟชั่น.....แว่นกันแดดสวยๆ


เปิดอ่าน 6,338 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

นาฬิกาดวงดาว.....

นาฬิกาดวงดาว.....

เปิดอ่าน 6,341 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
7 วิธี....กินยาให้ได้ผล
7 วิธี....กินยาให้ได้ผล
เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

?น้ำ? อาหารวิเศษ ช่วยลดไขมันสะสมในร่างกาย ...
?น้ำ? อาหารวิเศษ ช่วยลดไขมันสะสมในร่างกาย ...
เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

ระวัง!   หยุดหายใจตอนหลับ สมองเสื่อม
ระวัง! หยุดหายใจตอนหลับ สมองเสื่อม
เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

ธรรมาภิบาล(Good  Governance)
ธรรมาภิบาล(Good Governance)
เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

ทลายผับจับเด็ก200
ทลายผับจับเด็ก200
เปิดอ่าน 6,340 ☕ คลิกอ่านเลย

ที่มาของ  12  เดือน เป็นฉันใด...บอกให้รู้
ที่มาของ 12 เดือน เป็นฉันใด...บอกให้รู้
เปิดอ่าน 6,347 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

สาว 6 อาชีพกับเส้นเลือดขอด
สาว 6 อาชีพกับเส้นเลือดขอด
เปิดอ่าน 12,159 ครั้ง

จัดบ้านให้ปลอดภัยต่อวัยสูงอายุ
จัดบ้านให้ปลอดภัยต่อวัยสูงอายุ
เปิดอ่าน 1,229 ครั้ง

ตาบอดสี
ตาบอดสี
เปิดอ่าน 18,918 ครั้ง

จอดรถแบบนี้ เจ๊ซื้อใบขับขี่มาจากไหน
จอดรถแบบนี้ เจ๊ซื้อใบขับขี่มาจากไหน
เปิดอ่าน 19,337 ครั้ง

"ครูพันธุ์วิจัย" สร้างเด็กไทยคิดได้ทำเป็น
"ครูพันธุ์วิจัย" สร้างเด็กไทยคิดได้ทำเป็น
เปิดอ่าน 7,896 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ