ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ความรู้เรื่องไบโอดีเซล


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,341 ครั้ง
ความรู้เรื่องไบโอดีเซล

Advertisement

 

 

ไบโอดีเซลจากพืชสบูดํา และ ประโยชนในการพัฒนาประเทศ

 

          ไบโอดีเซล เปนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตมาจาก น้ำมันพืช, ไขสัตว, น้ำมันพืชที่ใชแลว และ ไขมันตางๆ เพื่อนํามาทดแทนปโตรเลียมดีเซลไดโดยตรง ซึ่งปจจุบันปโตรเลียมดีเซลไดใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตเผาไหมภายใน บางประเทศไดนําไบโอดีเซลมาผสมกับปโตรเลียมดีเซลในอัตราสวนที่ตางๆ กันไปตามความตองการ ไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลิงที่ ปลอดภัย, ไมมีพิษสามารถยอยสลายโดยธรรมชาติ และ ไมปลอยไอเสียที่มีสารปนเปอนออกมาเมื่อเปรียบเทียบกับปโตรเลียมดีเซล เนื่องจากเปนผลิตภัณทเชื้อเพลิงที่ผลิตจากน้ำมันพืชที่ผลิตไดภายในประเทศ หรือน้ำมันพืชที่ใชแลว ไบโอดีเซลจึงสามารถทดแทนปโตรเลียมดีเซลที่นําเขามาจากตางประเทศ และ ทําใหเกิดประโยชนอเศรษฐกิจในประเทศไดเปนอยางดี คุณสมบัติที่ดีของไบโอดีเซล คือ ไบโอดีเซลเปนสารที่ไมอใหเกิดภาวะโลกรอน

          ความเปนไปไดในเชิงพาณิชยสําหรับธุรกิจไบโอดีเซลนั้น จะตองไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐสวนหนึ่ง เชน นโยบายเกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่ชัดเจน และสนับสนุนอยางเปนทางการในการผลิต และใชไบโอดีเซล เปนเชื้อเพลิง หรือ ขอกําหนด       างๆของรัฐเกี่ยวกับการใชโตรเลียมดีเซลที่มีปริมาณกํามะถันต่ำสําหรับเครื่องยนตดีเซล ขอกําหนดเหลานี้จะเปนผลดีตอการผลิตและใชไบโอดีเซล เพื่อเปนพลังงานทดแทน นอกจากนี้เหตุการณการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกตั้งแตกลางป 2547      เปนตนมาทําใหราคาของปโตรเลียมดีเซลมีราคาสูงขึ้นสงผลใหการผลิตและใชไบโอดีเซลเปนไปไดในเชิงพาณิชย

          จจุบันปริมาณการใชโตรเลียมดีเซลในประเทศไทยประมาณ 7 แสนลานบาทตอปดังนั้นการผลิตไบโอดีเซลเพื่อการทดแทนจึงนาจะเปนทางออกหนึ่งทางดานพลังงานของประเทศเนื่องผลิตภัณฑทางการเกษตรที่สามารถนํามาผลิตไบโอดีเซลในประเทศมีปริมาณคอนขางมาก เชนน้ำมันปาล, น้ำมันถั่วเหลือง, น้ำมันสบูดํา และ น้ำมันที่ผานจากการทําอาหาร เปนตน สามารถนํามาทดแทนการนําเขาน้ำมันดิบซึ่งจะตองสูญเสียเงินตราตางประเทศไปอยางมาก อยางไรก็ตามการผลิตไบโอดีเซลจะเปนไปไดนั้น จะตองมีผลผลิตทางการเกษตรที่มีราคาเหมาะสม, ราคาคาขนสงต่ำและ จะตองมีราคาปโตรเลียมดีเซลสูงเพียงพอ ในปจจุบันน้ำมันพืชที่จะนํามาผลิตไบโอดีเซลนั้นมีราคาสูงเมื่อนํามาผลิตเปนไบโอดีเซลจะทําใหมีราคาสูง แตน้ำมันที่ไดจากตนสบูดําจะมีราคาต่ำกวาน้ำมันพืชชนิดอื่นๆสามารถที่จะทดแทนไดเมื่อนํามาผลิตเปน ไบโอดีเซลจะมีราคาที่ต่ำกวา และ มีคุณสมบัติใกลเคียง   โตรเลียมดีเซล สามารถทดแทนปโตรเลียมดีเซลไดโดยไมองผานการผสมสารเคมีใดๆเมื่อนํามาใชกับเครื่องยนตดีเซล

          ในปจจุบันการนําไบโอดีเซลมาทดแทนปโตรเลียมดีเซลในตางประเทศ ทั้งในยุโรป ,อเมริกา และเอเชีย คอนขางจะแพรหลาย โดยเฉพาะประเทศเยอรมัน ไดมีการสงเสริมใหนําไบโอดีเซลมาใชในรถยนตที่ใชเครื่องยนตดีเซล ในอดีตน้ำมันที่ไดจากพืชไดมีการสงเสริมเพื่อใชในเครื่องยนตดีเซลเปนเวลานาน จากหลักฐานเดิมผูคิดคนเครื่องยนตดีเซล ชื่อ ศาสตราจารย รูดอลฟดีเซล มีความตั้งใจที่จะใชน้ำมันจากถั่วลิสงมาเปนเชื้อเพลิงของเครื่องยนตที่ประดิษฐขึ้น ตั้งแตนั้นมาความสนใจที่จะนําน้ำมันจากพืชมาใชเปนเชื้อเพลิงในการขนสงสูงมาก จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ปริมาณการผลิตปโตรเลียมดีเซลมีปริมาณมากและราคาถูกจึงทําใหความสนใจที่จะนําเอาน้ำมันพืชมาใชทดแทนน้ำมันปโตรเลียมดีเซล ในป พศ. 2547 ที่ผานมาราคาน้ำมันดิบพุงทะยานเกินกวา $60 ตอ บารเรล การสงเสริมที่จะนําไบโอดีเซลเพื่อทดแทนการนําเขาน้ำมันปโตรเลียมที่มีราคาคอนขางสูงจึงมีความเปนไปไดมาก

 

วัตถุประสงค์

          แนวคิดหลักของโครงการผลิตไบโอดีเซลเพื่อเปนพลังงานทดแทนเปนแนวคิดที่จะนํามาดวยการประสานผลประโยชนระหวางเกษตรกรกับผูลงทุนในโครงการตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้

          1. ทําใหเกษตรกรสามารถมีรายไดตลอดทั้งปเพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหพื้นที่ตางจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ๆหางไกล และสามารถทําใหเกษตรกรเปนเกษตรกรมืออาชีพ

          2. ลดแหลงที่ทําใหเกิดมลภาวะตอบรรยากาศโลก

          3. ใชเปนพลังงานทดแทนพลังงานจากปโตรเลียม

          4. สรางตัวเลือกผลผลิตทางการเกษตรใหเกษตรกรเมื่อสินคาการเกษตรอื่นๆมีราคาที่ลดลงอยางมาก

          5. เปนโครงการตนแบบสําหรับโครงการพลังงานธรรมชาติอื่นๆเพื่อการทดแทน

 

ประโยชนของ ไบโอดีเซล

          ไบโอดีเซลเปนพลังงานที่ไดจากธรรมชาติเมื่อนํามาใชเปนพลังงานทดแทน หรือนํามาผสมปโตรเลียมดีเซลจะเกิดประ    โยชนดังตอไปนี้

          1. ปองกันไมใหติดไฟไดาย เนื่องจากไบโอดีเซลเปนพลังงานที่มีจุดวาวไฟสูงเมื่อนํามาผสมกับปโตรเลียมดีเซล

          2. การเผาไหมของไบโอดีเซลจะสะอาดกวาปโตรเลียมดีเซลทําใหลดมลภาวะจากไอเสียจากเครื่องยนตดีเซล เชน คารบอนมอนออกไซด, ฝุนผง,ไนโตรเจน และ สารไฮโดรคารบอนที่เผาไมหมด

          3. กลิ่นไอเสียจากเครื่องยนตที่ใชไบโอดีเซลจะไมกลิ่นเหม็นเมื่อเปรียบเทียบกับปโตรเลียมดีเซล

          4. เครื่องยนตดีเซลสามารถใชไบโอดีเซลโดยไมจําเปนตองมีการปรับแตงเครื่องยนต

          5. ระบบเก็บกักน้ำมันที่ใชเก็บกักไบโอดีเซลสามารถใชระบบเดิมโดยไมองปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

          6. เครื่องยนตที่ใชไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลงจะใหกําลังงานเชนกับเครื่องยนตที่ใชโตรเลียมดีเซล

          7. การระบายความรอนของเครื่องยนตก็จะดีกวาเมื่อใชไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลิงผลเสียของไบโอดีเซล

ไบโอดีเซลเปต้นสบู่ด่ำต้นสบู่ด่ำ

ผลสบู่ดำ 7 เมล็ดผลสบู่ดำ 7 เมล็ด
การปลูก 3*3การปลูก 3*3
เครื่องหีบเครื่องหีบ
เครื่องผสมเครื่องผสม
โรงผลิตฟฟ้าแบบชีวมวลโรงผลิตฟฟ้าแบบชีวมวล
การปลูกต้นสบู่ดำการปลูกต้นสบู่ดำ
สบู่ดำเพื่อผลิตไบโอดีเซลสบู่ดำเพื่อผลิตไบโอดีเซล
ขบวนการผลิตขบวนการผลิต
สมการทางเคมีสมการทางเคมี
การปล่อยไอเสียเมื่อใช้ไบโอดีเซลการปล่อยไอเสียเมื่อใช้ไบโอดีเซล
โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 1832 วันที่ 26 ต.ค. 2551

ความรู้เรื่องไบโอดีเซล

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ไขรหัสลับ S.O.S.

ไขรหัสลับ S.O.S.


เปิดอ่าน 6,346 ครั้ง
บะหมี่น้ำหนึ่งชาม

บะหมี่น้ำหนึ่งชาม


เปิดอ่าน 6,344 ครั้ง
ชีวิต...บั้นปลาย

ชีวิต...บั้นปลาย


เปิดอ่าน 6,347 ครั้ง
ข้าวหลามชวนลอง

ข้าวหลามชวนลอง


เปิดอ่าน 6,340 ครั้ง
รุนแรงเพราะรัก

รุนแรงเพราะรัก


เปิดอ่าน 6,341 ครั้ง
การดำเนินชีวิตเป็น

การดำเนินชีวิตเป็น


เปิดอ่าน 6,340 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

 เฮ..! คนไทยเตรียมชมสุริยุปราคาเต็มดวงที่สุด   22 ก.ค.  52   แน่นอน..อย่าพลาด ..! !!

เฮ..! คนไทยเตรียมชมสุริยุปราคาเต็มดวงที่สุด 22 ก.ค. 52 แน่นอน..อย่าพลาด ..! !!

เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ.....(เมมไว้ในเครื่องของคุณ...สำหรับโทรฉุกเฉิน...)
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ.....(เมมไว้ในเครื่องของคุณ...สำหรับโทรฉุกเฉิน...)
เปิดอ่าน 6,341 ☕ คลิกอ่านเลย

เกษียณกมลบ้านพี่มิ่งสงขลา
เกษียณกมลบ้านพี่มิ่งสงขลา
เปิดอ่าน 6,347 ☕ คลิกอ่านเลย

เรียนรู้หลักธรรมด้วยเกมส์อออนไลน์
เรียนรู้หลักธรรมด้วยเกมส์อออนไลน์
เปิดอ่าน 6,341 ☕ คลิกอ่านเลย

การพัฒนานักเรียน
การพัฒนานักเรียน
เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เมื่อวันที่ 07-07-07 ได้แก่...
1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เมื่อวันที่ 07-07-07 ได้แก่...
เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

หมื่นรู้ มิสู้ปล่อยวาง
หมื่นรู้ มิสู้ปล่อยวาง
เปิดอ่าน 6,350 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

มารู้จักปุ่ม F บนคีย์บอร์ดกันดีกว่า
มารู้จักปุ่ม F บนคีย์บอร์ดกันดีกว่า
เปิดอ่าน 116,012 ครั้ง

30 ทริคออมเงิน ประหยัดรายจ่าย ปลดหนี้ก็ง่ายเว่อร์
30 ทริคออมเงิน ประหยัดรายจ่าย ปลดหนี้ก็ง่ายเว่อร์
เปิดอ่าน 14,896 ครั้ง

ตำนาน ดอกกุหลาบ กับความหมายดี ๆ
ตำนาน ดอกกุหลาบ กับความหมายดี ๆ
เปิดอ่าน 40,243 ครั้ง

ปัญหาของชาวโซเชียล เฟซบุ๊กกับภาวะซึมเศร้า
ปัญหาของชาวโซเชียล เฟซบุ๊กกับภาวะซึมเศร้า
เปิดอ่าน 12,280 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
เปิดอ่าน 74,856 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ