ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ > ครม.เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษา
ครม.เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษา
ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ โพสต์เมื่อวันที่ : 25 เม.ย. 2555 เปิดอ่าน : 7,088 ครั้ง
☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
Advertisement

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษา
Advertisement

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ แต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษา และคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา


►แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา

รมว.ศธ.กล่าวว่า ครม.เห็นชอบตามที่ รมว.ศธ.เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา จำนวน ๔๑ คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
- กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน คือ นายอุดม พรมพันธ์ใจ และนายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว
- กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ นายนภดล ทองนพเก้า และนายธีระพงษ์ สมเขาใหญ่
- กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ คือ รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร และนายวิรัตน์ รัตตากร
- กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ คือ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) และพระราชวรมุนี (พล อาภากโร)
- กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คือ นายสมัย เจริญช่าง
- กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น คือ บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ และพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

๑. นางพรนิภา ลิมปพยอม
๒. นายเจริญ ทั่งทอง
๓. รองศาสตราจารย์ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
๔. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
๕. นางรัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ
๗. พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)
๘. ศาสตราจารย์พิเศษมณฑล สงวนเสริมศรี
๙. นายสมนึก พิมลเสถียร
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ผังนิรันดร์
๑๑. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
๑๒. นายณัฐวุธ วัชรกุลดิลก
๑๓. นายสมาน เลิศวงศ์รัตน์
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
๑๕. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
๑๖. นายวิชัย ตันติกุลานันท์
๑๗. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
๑๘. รองศาสตราจารย์ พันเอก เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์
๑๙. นายสมบัติ อุทัยสาง
๒๐. นางสาวสุภาภรณ์ ปิติพร
๒๑. นายประยูร เลาหบุญญานุกูล
๒๒. นางสาวหญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี
๒๓. นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล
๒๔. ศาสตราจารย์บุญทัน ดอกไธสง
๒๕. นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
๒๖. รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์
๒๗. นางสาวอวัสดา ปกมนตรี
๒๘. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ
๒๙. นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์
๓๐. นายอาณัฐชัย รัตตกุล

►แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี

๑) แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

ครม.อนุมัติตามที่สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร.) เสนอการแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ดังมีรายนามต่อไปนี้ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นางสิริกร มณีรินทร์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นายไชยยง รัตนอังกูร นายสมชัย ส่งวัฒนา นายอนุพร อรุณรัตน์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เป็นกรรมการและเลขานุการ

๒) แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยและคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยและคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- คณะกรรมการอำนวยการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย องค์ประกอบประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ นายกสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ฯ นายกสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย นายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และรองประธานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม

- คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย องค์ประกอบที่ปรึกษา ประกอบด้วยศาสตราจารย์ประเวศ วะสี ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายอมร นนทสุต นายอัมมาร์ สยามวาลา ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช และ รองศาสตราจารย์วิชัย วนดุรงค์วรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประกอบด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ ประกอบด้วยปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุข อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ที่ได้รับมอบหมาย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย รองปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับมอบหมาย รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ได้รับมอบหมาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประธานชมรมโรคอ้วนแห่งประเทศไทย นายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ประธานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยมี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมาย รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น กรรมการและเลขานุการร่วม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 

ที่มา http://www.moe-news.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2701&Itemid=&Itemid=&preview=popup


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> ครม.เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษา << คลิกอ่านเพิ่มเติม

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

กรอบมาตรฐานการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์

กรอบมาตรฐานการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์
เปิดอ่าน 10,263 ครั้ง
สพฐ.ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ จำนวน 349 โรงเรียน

สพฐ.ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ จำนวน 349 โรงเรียน
เปิดอ่าน 7,665 ครั้ง
คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2565

คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2565
เปิดอ่าน 13,436 ครั้ง
สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เปิดอ่าน 20,509 ครั้ง
ข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเฉลย (สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565)

ข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเฉลย (สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565)
เปิดอ่าน 25,672 ครั้ง
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม.ครั้งที่ 1/2564 (ประกาศ 7 กุมภาพันธ์ 2565)

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม.ครั้งที่ 1/2564 (ประกาศ 7 กุมภาพันธ์ 2565)
เปิดอ่าน 21,804 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2565 ว้นที่ 27 มกราคม 2565

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2565 ว้นที่ 27 มกราคม 2565
เปิดอ่าน 13,217 ครั้ง
ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564 (สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565)

ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564 (สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565)
เปิดอ่าน 9,992 ครั้ง
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
เปิดอ่าน 9,242 ครั้ง
ว 10/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ.

ว 10/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ.
เปิดอ่าน 11,594 ครั้ง
ด่วนที่สุด! การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2565

ด่วนที่สุด! การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2565
เปิดอ่าน 16,073 ครั้ง
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค การสอบคัดเลือก ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค การสอบคัดเลือก ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
เปิดอ่าน 8,782 ครั้ง
สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปิดอ่าน 12,285 ครั้ง
ก.ค.ศ.ออกแนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ภาค ค) ในสถานการณ์โควิด-19

ก.ค.ศ.ออกแนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ภาค ค) ในสถานการณ์โควิด-19
เปิดอ่าน 10,840 ครั้ง
สพฐ.มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด ให้ ผอ.สพท./ผอ.รร.

สพฐ.มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด ให้ ผอ.สพท./ผอ.รร.
เปิดอ่าน 8,043 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 13 มิ.ย.2555
ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 13 มิ.ย.2555
เปิดอ่าน 12,810 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
โครงการ KruTube Channel "ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู" (มีคลิป)
โครงการ KruTube Channel "ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู" (มีคลิป)
เปิดอ่าน 12,435 ☕ คลิกอ่านเลย

ปฏิรูปการศึกษารอบใหม่
ปฏิรูปการศึกษารอบใหม่
เปิดอ่าน 16,098 ☕ คลิกอ่านเลย

ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา
ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา
เปิดอ่าน 6,360 ☕ คลิกอ่านเลย

ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 10/2555 (28 ก.ย.2555)
ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 10/2555 (28 ก.ย.2555)
เปิดอ่าน 14,117 ☕ คลิกอ่านเลย

ศธ.ประกาศนโยบาย "การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" และ "การประดับธงชาติให้ใหม่และมีสีสดใสเสมอ"
ศธ.ประกาศนโยบาย "การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" และ "การประดับธงชาติให้ใหม่และมีสีสดใสเสมอ"
เปิดอ่าน 16,916 ☕ คลิกอ่านเลย

ผลประชุม ก.ค.ศ. 3/2558 วันที่ 5 มีนาคม 2558
ผลประชุม ก.ค.ศ. 3/2558 วันที่ 5 มีนาคม 2558
เปิดอ่าน 10,028 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

 หลักเกณฑ์การย้าย ผอ.ร.ร.50
หลักเกณฑ์การย้าย ผอ.ร.ร.50
เปิดอ่าน 17,764 ครั้ง

6 ประโยชน์ของการอาบน้ำที่คุณอาจยังไม่รู้
6 ประโยชน์ของการอาบน้ำที่คุณอาจยังไม่รู้
เปิดอ่าน 20,385 ครั้ง

ฝรั่งมาไทยแล้วอัพคลิป "Never Go To Thailand" เพราะอะไร? ไม่กดดู ไม่ได้แล้ว....
ฝรั่งมาไทยแล้วอัพคลิป "Never Go To Thailand" เพราะอะไร? ไม่กดดู ไม่ได้แล้ว....
เปิดอ่าน 12,329 ครั้ง

ไม่อยากเป็นโรคกระดูกพรุน น้ำมะเขือเทศช่วยได้
ไม่อยากเป็นโรคกระดูกพรุน น้ำมะเขือเทศช่วยได้
เปิดอ่าน 14,634 ครั้ง

10 เคล็ดลับลดอ้วน...เมื่อเป็นเบาหวาน
10 เคล็ดลับลดอ้วน...เมื่อเป็นเบาหวาน
เปิดอ่าน 9,338 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ