ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ > ครม.เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษา
ครม.เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษา
✎ โพสต์เมื่อวันที่ : 25 เม.ย. 2555 เปิดอ่าน : 6,782 ครั้ง
Advertisement

☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
ครม.เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษา

Advertisement

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ แต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษา และคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา


►แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา

รมว.ศธ.กล่าวว่า ครม.เห็นชอบตามที่ รมว.ศธ.เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา จำนวน ๔๑ คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
- กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน คือ นายอุดม พรมพันธ์ใจ และนายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว
- กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ นายนภดล ทองนพเก้า และนายธีระพงษ์ สมเขาใหญ่
- กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ คือ รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร และนายวิรัตน์ รัตตากร
- กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ คือ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) และพระราชวรมุนี (พล อาภากโร)
- กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คือ นายสมัย เจริญช่าง
- กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น คือ บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ และพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

๑. นางพรนิภา ลิมปพยอม
๒. นายเจริญ ทั่งทอง
๓. รองศาสตราจารย์ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
๔. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
๕. นางรัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ
๗. พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)
๘. ศาสตราจารย์พิเศษมณฑล สงวนเสริมศรี
๙. นายสมนึก พิมลเสถียร
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ผังนิรันดร์
๑๑. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
๑๒. นายณัฐวุธ วัชรกุลดิลก
๑๓. นายสมาน เลิศวงศ์รัตน์
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
๑๕. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
๑๖. นายวิชัย ตันติกุลานันท์
๑๗. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
๑๘. รองศาสตราจารย์ พันเอก เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์
๑๙. นายสมบัติ อุทัยสาง
๒๐. นางสาวสุภาภรณ์ ปิติพร
๒๑. นายประยูร เลาหบุญญานุกูล
๒๒. นางสาวหญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี
๒๓. นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล
๒๔. ศาสตราจารย์บุญทัน ดอกไธสง
๒๕. นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
๒๖. รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์
๒๗. นางสาวอวัสดา ปกมนตรี
๒๘. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ
๒๙. นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์
๓๐. นายอาณัฐชัย รัตตกุล

►แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี

๑) แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

ครม.อนุมัติตามที่สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร.) เสนอการแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ดังมีรายนามต่อไปนี้ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นางสิริกร มณีรินทร์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นายไชยยง รัตนอังกูร นายสมชัย ส่งวัฒนา นายอนุพร อรุณรัตน์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เป็นกรรมการและเลขานุการ

๒) แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยและคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยและคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- คณะกรรมการอำนวยการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย องค์ประกอบประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ นายกสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ฯ นายกสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย นายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และรองประธานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม

- คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย องค์ประกอบที่ปรึกษา ประกอบด้วยศาสตราจารย์ประเวศ วะสี ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายอมร นนทสุต นายอัมมาร์ สยามวาลา ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช และ รองศาสตราจารย์วิชัย วนดุรงค์วรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประกอบด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ ประกอบด้วยปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุข อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ที่ได้รับมอบหมาย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย รองปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับมอบหมาย รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ได้รับมอบหมาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประธานชมรมโรคอ้วนแห่งประเทศไทย นายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ประธานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยมี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมาย รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น กรรมการและเลขานุการร่วม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 

ที่มา http://www.moe-news.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2701&Itemid=&Itemid=&preview=popup

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> ครม.เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษา << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ขรก.เฮ! ครม.ไฟเขียวลาคลอดเต็มพิกัด 188 วัน ขรก.ชายลาเลี้ยงลูก 15 วันสอดคล้องอนามัยโลก

ขรก.เฮ! ครม.ไฟเขียวลาคลอดเต็มพิกัด 188 วัน ขรก.ชายลาเลี้ยงลูก 15 วันสอดคล้องอนามัยโลก
เปิดอ่าน 3,985 ครั้ง
ว 2/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งฯ อาจารย์,ผศ.,รศ.,ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.

ว 2/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งฯ อาจารย์,ผศ.,รศ.,ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.
เปิดอ่าน 1,454 ครั้ง
ว 1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว 1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 2,204 ครั้ง
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564 ภาค ก และ ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564 ภาค ก และ ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
เปิดอ่าน 3,520 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ประจำปี 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ประจำปี 2564
เปิดอ่าน 1,848 ครั้ง
แนวทางการสอบ RT ป.1 และการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสถานศึกษา ที่มีความสมัครใจ

แนวทางการสอบ RT ป.1 และการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสถานศึกษา ที่มีความสมัครใจ
เปิดอ่าน 2,196 ครั้ง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
เปิดอ่าน 1,524 ครั้ง
สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปิดอ่าน 4,086 ครั้ง
จุดเน้นของ สพฐ. 9 จุดเน้น ที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2566

จุดเน้นของ สพฐ. 9 จุดเน้น ที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2566
เปิดอ่าน 2,226 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

เปิดอ่าน 34,403 ☕ คลิกอ่านเลย
ความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนครูฯ
ความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนครูฯ

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เปิดอ่าน 5,771 ☕ คลิกอ่านเลย
ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เปิดอ่าน 5,091 ☕ คลิกอ่านเลย
รมว.ศธ.ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก
รมว.ศธ.ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก

เปิดอ่าน 10,202 ☕ คลิกอ่านเลย
รมว.ศธ.เปิดเผยกรณีปัญหาการสอบครูผู้ช่วย
รมว.ศธ.เปิดเผยกรณีปัญหาการสอบครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 3,642 ☕ คลิกอ่านเลย
สานฝัน วันทีน สู่นักจัดรายการโทรทัศน์รุ่นใหม่
สานฝัน วันทีน สู่นักจัดรายการโทรทัศน์รุ่นใหม่

เปิดอ่าน 3,548 ☕ คลิกอ่านเลย
ศธ.หารือ สสค.เพื่อปรับปรุงแนวทางจัดสรรงบฯ ให้ถึงเด็กยากจนตัวจริง 2 ล้านคน
ศธ.หารือ สสค.เพื่อปรับปรุงแนวทางจัดสรรงบฯ ให้ถึงเด็กยากจนตัวจริง 2 ล้านคน

เปิดอ่าน 13,175 ☕ คลิกอ่านเลย
ผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2556
ผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2556

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,253 ครั้ง
ซึ้งมาก! บัณฑิตจุฬาฯ ก้มกราบพ่อพนง.ขับรถเก็บขยะทั้งชุดครุย พร้อมเล่าเรื่องประทับใจ
ซึ้งมาก! บัณฑิตจุฬาฯ ก้มกราบพ่อพนง.ขับรถเก็บขยะทั้งชุดครุย พร้อมเล่าเรื่องประทับใจ

เปิดอ่าน 3,304 ครั้ง
โครงการ DifferSheet ออกฟีเจอร์ใหม่ WorkSheet (สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล) ให้ครูใช้ฟรีช่วงโควิด
โครงการ DifferSheet ออกฟีเจอร์ใหม่ WorkSheet (สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล) ให้ครูใช้ฟรีช่วงโควิด

เปิดอ่าน 8,352 ครั้ง
อย่าแตกตื่น เสียงลือ! 22 ก.ค. ตะวันดับ สึนามิ ถล่มเอเชีย?
อย่าแตกตื่น เสียงลือ! 22 ก.ค. ตะวันดับ สึนามิ ถล่มเอเชีย?

เปิดอ่าน 11,382 ครั้ง
3 สิ่ง ควรเลี่ยง เมื่อให้ญาติยืมเงิน
3 สิ่ง ควรเลี่ยง เมื่อให้ญาติยืมเงิน

เปิดอ่าน 165,089 ครั้ง
สงครามครูเสด
สงครามครูเสด

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ