ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ > ผลประชุม คกก.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ศธ.

ผลประชุม คกก.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ศธ.

🗓 โพสต์เมื่อวันที่ : 21 มิ.ย. 2555 เปิดอ่าน : 5,585 ครั้ง

Advertisement

☰แชร์ >  
Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน
ผลประชุม คกก.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ศธ.

Advertisement

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ของก​ระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการดำเนินตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กำหนดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๐ ที่ได้กำหนดว่า ให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ซึ่ง ศธ.ได้จัดทำแผนการตรวจราชการของ ศธ.โดยถือแนวปฏิบัติแห่งระเบียบ ๒ ฉบับ ได้แก่

๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๘ การตรวจราชการตามระเบียบนี้ ให้ดำเนินการตามแผนการตรวจราชการประจำปี หรือตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี ให้จัดทำแผนการตรวจราชการ ตามรอบปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น

๒) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙  หมวด ๒ ข้อ ๙(๑) กำหนดให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย เกณฑ์มาตรฐาน ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและแผนการตรวจราชการประจำปี แผนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

  

สาระสำคัญของแผนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระสำคัญ ได้แก่

การตรวจราชการกรณีปกติ ได้แก่ โครงการช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู เยียวยาสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย  โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะ ได้แก่ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กศน.) และโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการ Internet ตำบล และ Internet หมู่บ้าน (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน)

การตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายของรัฐบาล ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงอื่น ในส่วนของ ศธ. ได้แก่ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก และโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

การตรวจราชการกรณีพิเศษ เช่น การสืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษของประชาชนอันเกิดจากการดำเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การตรวจตามวาระแห่งชาติ เสพติด อุบัติภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นภัยและมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งกรณีได้รับมอบหมายอื่น เช่น การติดตามนโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ใน ๒๖ นโยบาย ได้แก่ (หมายเหตุ อาจจะมีการปรับเพิ่มนโยบายที่ ๒๗ เกี่ยวข้องกับสุภาพบุรุษอาชีวะ)

๑. แท็บเล็ตสำหรับนักเรียน ป.๑ และ ม.๑ ทุกคน

๒. เรียนจบ ม.๖ ภายใน ๘ เดือน

๓. กองทุนตั้งตัวได้

๔. ๑ อำเภอ ๑ ทุน

๕. พูดภาษาอังกฤษได้ พร้อมเข้าสู่ประชาคม ASEAN

๖. ปรับเลื่อนวิทยฐานะโยกย้ายครูด้วยความเป็นธรรม

๗. เรียนดีอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่อนุบาลจนจบ ม.๖

๘. กระทรวงศึกษาธิการไทยใสสะอาด

๙. อัจฉริยะสร้างได้

๑๐. สร้างพลังครู

๑๑. เลิกหลักสูตรท่องจำ

๑๒. Internet ตำบล และหมู่บ้าน

๑๓. คูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ

๑๔. สร้างผู้นำแห่งอาเซียน (Becoming ASEAN Leaders Scholarship)

๑๕. ทุนการศึกษาเพื่ออนาคต (กรอ.)

๑๖. ครูมืออาชีพ

๑๗. โรงเรียนร่วมพัฒนา

๑๘. การศึกษาช่วยดับไฟใต้

๑๙. เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพ จบ ปวช.ได้ใน ๘ เดือน

๒๐. Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างประจำชุมชน

๒๑. พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษาในสถานศึกษา

๒๒. จัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในการเรียนสายอาชีพ

๒๓. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

๒๔. โรงเรียนในโรงงาน โรงงานในโรงเรียน

๒๕. สอบ O-Net ป. ๖ ม.๓ ม.๖ ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

๒๖. ปฏิบัติธรรมนำการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด ลดทุจริตคอรัปชัน

  
  

ภาพ สถาพร ถาวรสุข

รมว.ศธ.ได้ฝากให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และที่ประชุมดำเนินการ ดังนี้

- หาแนวทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว ให้ผู้บริหาร ศธ. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบถึงนโยบาย สามารถจดจำและเข้าใจหลักการอย่างง่ายของนโยบายว่า นโยบายข้อใด ต้องทำอย่างไร เพื่ออะไร เพื่อให้การขับเคลื่อนการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในอนาคตอันใกล้อาจจะเพิ่มนโยบายข้อที่ ๒๗ เกี่ยวกับการเรียนวิชาสุภาพบุรุษของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งอาจจะใช้คำว่า สุภาพบุรุษอาชีวะ คนดีของสังคม เป็นต้น

- ให้ปรับปรุงนโยบาย เช่น นโยบายข้อที่ ๒ เรียน ม.๖ จบทุกคนภายใน ๘ เดือน ให้เปลี่ยนเป็น เรียนจบ ม.๖ ภายใน ๘ เดือน โดยให้ตัดคำว่า ทุกคน ออก เพราะในทางปฏิบัติอาจจะยังไม่สามารถดำเนินให้จบ ม.๖ ได้ทุกคน เนื่องจากกฎหมายและระเบียบต่างๆ

- ให้ปรับปรุงระบบการแสดงผลการประเมินการตรวจราชการให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทอลมากขึ้น เพื่อให้สามารถนำผลการตรวจ ติดตาม และประเมินผลมาใช้ประกอบในเชิงนโยบายได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2012/jun/159.html

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> ผลประชุม คกก.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ศธ. , , ผลประชุม , คกก.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา , ศธ. << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ☕ คลิกอ่านเลย
2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ
เปิดอ่าน 7,855 ครั้ง
การประชุมเพื่อยกระดับผลการทดสอบ PISA☕ คลิกอ่านเลย
การประชุมเพื่อยกระดับผลการทดสอบ PISA
เปิดอ่าน 6,893 ครั้ง
ผลการประชุมกระทรวง ครั้งที่ 3/2555☕ คลิกอ่านเลย
ผลการประชุมกระทรวง ครั้งที่ 3/2555
เปิดอ่าน 7,402 ครั้ง
อบรมความรู้จีนศึกษาสำหรับครูมัธยมศึกษา☕ คลิกอ่านเลย
อบรมความรู้จีนศึกษาสำหรับครูมัธยมศึกษา
เปิดอ่าน 5,950 ครั้ง
ประกาศผลครูสอนดี ครูดีที่ชุมชนยกย่อง 18,871 คน☕ คลิกอ่านเลย
ประกาศผลครูสอนดี ครูดีที่ชุมชนยกย่อง 18,871 คน
เปิดอ่าน 23,336 ครั้ง

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

วิธีขับสารพิษด้วยการหายใจวิธีขับสารพิษด้วยการหายใจ
เปิดอ่าน 9,281 ครั้ง
การแพ้ยา Drug Hypersensitivityการแพ้ยา Drug Hypersensitivity
เปิดอ่าน 14,347 ครั้ง
เตาอบไมโครเวฟ ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ไหมเตาอบไมโครเวฟ ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ไหม
เปิดอ่าน 10,417 ครั้ง
กินอาหารต้านแก่แบบไทยๆกินอาหารต้านแก่แบบไทยๆ
เปิดอ่าน 13,891 ครั้ง
เป็นเบาหวาน ทานวุ้นเส้น ดีจริงหรือ?เป็นเบาหวาน ทานวุ้นเส้น ดีจริงหรือ?
เปิดอ่าน 9,553 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ