ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก
ผลประชุม คกก.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ศธ.
ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ 21 มิ.ย. 2555 เปิดอ่าน : 6,547 ครั้ง
☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
Advertisement

ผลประชุม คกก.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ศธ.
Advertisement

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ของก​ระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการดำเนินตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กำหนดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๐ ที่ได้กำหนดว่า ให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ซึ่ง ศธ.ได้จัดทำแผนการตรวจราชการของ ศธ.โดยถือแนวปฏิบัติแห่งระเบียบ ๒ ฉบับ ได้แก่

๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๘ การตรวจราชการตามระเบียบนี้ ให้ดำเนินการตามแผนการตรวจราชการประจำปี หรือตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี ให้จัดทำแผนการตรวจราชการ ตามรอบปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น

๒) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙  หมวด ๒ ข้อ ๙(๑) กำหนดให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย เกณฑ์มาตรฐาน ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและแผนการตรวจราชการประจำปี แผนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

  

สาระสำคัญของแผนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระสำคัญ ได้แก่

การตรวจราชการกรณีปกติ ได้แก่ โครงการช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู เยียวยาสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย  โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะ ได้แก่ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กศน.) และโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการ Internet ตำบล และ Internet หมู่บ้าน (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน)

การตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายของรัฐบาล ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงอื่น ในส่วนของ ศธ. ได้แก่ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก และโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

การตรวจราชการกรณีพิเศษ เช่น การสืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษของประชาชนอันเกิดจากการดำเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การตรวจตามวาระแห่งชาติ เสพติด อุบัติภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นภัยและมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งกรณีได้รับมอบหมายอื่น เช่น การติดตามนโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ใน ๒๖ นโยบาย ได้แก่ (หมายเหตุ อาจจะมีการปรับเพิ่มนโยบายที่ ๒๗ เกี่ยวข้องกับสุภาพบุรุษอาชีวะ)

๑. แท็บเล็ตสำหรับนักเรียน ป.๑ และ ม.๑ ทุกคน

๒. เรียนจบ ม.๖ ภายใน ๘ เดือน

๓. กองทุนตั้งตัวได้

๔. ๑ อำเภอ ๑ ทุน

๕. พูดภาษาอังกฤษได้ พร้อมเข้าสู่ประชาคม ASEAN

๖. ปรับเลื่อนวิทยฐานะโยกย้ายครูด้วยความเป็นธรรม

๗. เรียนดีอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่อนุบาลจนจบ ม.๖

๘. กระทรวงศึกษาธิการไทยใสสะอาด

๙. อัจฉริยะสร้างได้

๑๐. สร้างพลังครู

๑๑. เลิกหลักสูตรท่องจำ

๑๒. Internet ตำบล และหมู่บ้าน

๑๓. คูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ

๑๔. สร้างผู้นำแห่งอาเซียน (Becoming ASEAN Leaders Scholarship)

๑๕. ทุนการศึกษาเพื่ออนาคต (กรอ.)

๑๖. ครูมืออาชีพ

๑๗. โรงเรียนร่วมพัฒนา

๑๘. การศึกษาช่วยดับไฟใต้

๑๙. เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพ จบ ปวช.ได้ใน ๘ เดือน

๒๐. Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างประจำชุมชน

๒๑. พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษาในสถานศึกษา

๒๒. จัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในการเรียนสายอาชีพ

๒๓. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

๒๔. โรงเรียนในโรงงาน โรงงานในโรงเรียน

๒๕. สอบ O-Net ป. ๖ ม.๓ ม.๖ ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

๒๖. ปฏิบัติธรรมนำการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด ลดทุจริตคอรัปชัน

  
  

ภาพ สถาพร ถาวรสุข

รมว.ศธ.ได้ฝากให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และที่ประชุมดำเนินการ ดังนี้

- หาแนวทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว ให้ผู้บริหาร ศธ. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบถึงนโยบาย สามารถจดจำและเข้าใจหลักการอย่างง่ายของนโยบายว่า นโยบายข้อใด ต้องทำอย่างไร เพื่ออะไร เพื่อให้การขับเคลื่อนการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในอนาคตอันใกล้อาจจะเพิ่มนโยบายข้อที่ ๒๗ เกี่ยวกับการเรียนวิชาสุภาพบุรุษของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งอาจจะใช้คำว่า สุภาพบุรุษอาชีวะ คนดีของสังคม เป็นต้น

- ให้ปรับปรุงนโยบาย เช่น นโยบายข้อที่ ๒ เรียน ม.๖ จบทุกคนภายใน ๘ เดือน ให้เปลี่ยนเป็น เรียนจบ ม.๖ ภายใน ๘ เดือน โดยให้ตัดคำว่า ทุกคน ออก เพราะในทางปฏิบัติอาจจะยังไม่สามารถดำเนินให้จบ ม.๖ ได้ทุกคน เนื่องจากกฎหมายและระเบียบต่างๆ

- ให้ปรับปรุงระบบการแสดงผลการประเมินการตรวจราชการให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทอลมากขึ้น เพื่อให้สามารถนำผลการตรวจ ติดตาม และประเมินผลมาใช้ประกอบในเชิงนโยบายได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2012/jun/159.html


Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ พ.ศ. 2565

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ พ.ศ. 2565
เปิดอ่าน 4,083 ครั้ง
ล28/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ล28/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 10,244 ครั้ง
ว 20/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

ว 20/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
เปิดอ่าน 2,707 ครั้ง
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 22,387 ครั้ง
คู่มือ การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

คู่มือ การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 6,196 ครั้ง
ว5/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

ว5/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด
เปิดอ่าน 3,994 ครั้ง
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย (16 พฤษภาคม 2566)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย (16 พฤษภาคม 2566)
เปิดอ่าน 28,311 ครั้ง
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2566

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 12,725 ครั้ง
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 33 ราย (29 มิถุนายน 2566)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 33 ราย (29 มิถุนายน 2566)
เปิดอ่าน 26,417 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566
เปิดอ่าน 19,648 ครั้ง
ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 11 ราย (วันที่ 19 กรกฎาคม 2566)

ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 11 ราย (วันที่ 19 กรกฎาคม 2566)
เปิดอ่าน 37,229 ครั้ง
ว1/2566 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ว1/2566 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
เปิดอ่าน 6,887 ครั้ง
คำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต"

คำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต"
เปิดอ่าน 7,316 ครั้ง
"อัมพร" ยันประกาศปฏิทินรับสมัครครูผู้ช่วยเดือนพ.ค.นี้

"อัมพร" ยันประกาศปฏิทินรับสมัครครูผู้ช่วยเดือนพ.ค.นี้
เปิดอ่าน 10,528 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 10,226 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

สรุปประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2557
สรุปประเด็นการประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2557
เปิดอ่าน 9,983 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2557 (4 มีนาคม 2557)
ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2557 (4 มีนาคม 2557)
เปิดอ่าน 8,349 ☕ คลิกอ่านเลย

สรุปผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2556
สรุปผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2556
เปิดอ่าน 11,013 ☕ คลิกอ่านเลย

รมว.ศธ.มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหารมัธยมศึกษา
รมว.ศธ.มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหารมัธยมศึกษา
เปิดอ่าน 8,653 ☕ คลิกอ่านเลย

ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 5/2557
ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 5/2557
เปิดอ่าน 11,824 ☕ คลิกอ่านเลย

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (15 กันยายน 2558)
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (15 กันยายน 2558)
เปิดอ่าน 19,800 ☕ คลิกอ่านเลย

ผลประชุม ก.พ.อ.ครั้งที่ 2/2556
ผลประชุม ก.พ.อ.ครั้งที่ 2/2556
เปิดอ่าน 8,386 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ใครมีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่มือ เรามีวิธีเก็บเงินให้อยู่มือมาฝาก
ใครมีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่มือ เรามีวิธีเก็บเงินให้อยู่มือมาฝาก
เปิดอ่าน 30,128 ครั้ง

อยากหน้าเด็ก สดใส! สธ.ชวนนั่ง"สมาธิ" ยาอายุวัฒนะสุขภาพกายและใจ
อยากหน้าเด็ก สดใส! สธ.ชวนนั่ง"สมาธิ" ยาอายุวัฒนะสุขภาพกายและใจ
เปิดอ่าน 12,716 ครั้ง

วิเคราะห์ทิศทางการเปิดประตูตามฮวงจุ้ย 7ส.ค.-7ก.ย.
วิเคราะห์ทิศทางการเปิดประตูตามฮวงจุ้ย 7ส.ค.-7ก.ย.
เปิดอ่าน 10,563 ครั้ง

เคราะห์ซ้ำกรรมซัด "SCB-สถาบันการศึกษา"
เคราะห์ซ้ำกรรมซัด "SCB-สถาบันการศึกษา"
เปิดอ่าน 14,955 ครั้ง

อ้วนไม่แคร์สื่อ กระโดดลงสระน้ำแข็ง เดี๋ยวก็รู้ งานนี้มีฮา
อ้วนไม่แคร์สื่อ กระโดดลงสระน้ำแข็ง เดี๋ยวก็รู้ งานนี้มีฮา
เปิดอ่าน 13,086 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 081-3431047

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ