ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ > ผลประชุม คกก.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ศธ.
ผลประชุม คกก.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ศธ.
✎ โพสต์เมื่อวันที่ : 21 มิ.ย. 2555 เปิดอ่าน : 5,923 ครั้ง
Advertisement

☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
ผลประชุม คกก.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ศธ.

Advertisement

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ของก​ระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการดำเนินตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กำหนดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๐ ที่ได้กำหนดว่า ให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ซึ่ง ศธ.ได้จัดทำแผนการตรวจราชการของ ศธ.โดยถือแนวปฏิบัติแห่งระเบียบ ๒ ฉบับ ได้แก่

๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๘ การตรวจราชการตามระเบียบนี้ ให้ดำเนินการตามแผนการตรวจราชการประจำปี หรือตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี ให้จัดทำแผนการตรวจราชการ ตามรอบปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น

๒) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙  หมวด ๒ ข้อ ๙(๑) กำหนดให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย เกณฑ์มาตรฐาน ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและแผนการตรวจราชการประจำปี แผนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

  

สาระสำคัญของแผนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระสำคัญ ได้แก่

การตรวจราชการกรณีปกติ ได้แก่ โครงการช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู เยียวยาสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย  โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะ ได้แก่ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กศน.) และโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการ Internet ตำบล และ Internet หมู่บ้าน (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน)

การตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายของรัฐบาล ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงอื่น ในส่วนของ ศธ. ได้แก่ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก และโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

การตรวจราชการกรณีพิเศษ เช่น การสืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษของประชาชนอันเกิดจากการดำเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การตรวจตามวาระแห่งชาติ เสพติด อุบัติภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นภัยและมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งกรณีได้รับมอบหมายอื่น เช่น การติดตามนโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ใน ๒๖ นโยบาย ได้แก่ (หมายเหตุ อาจจะมีการปรับเพิ่มนโยบายที่ ๒๗ เกี่ยวข้องกับสุภาพบุรุษอาชีวะ)

๑. แท็บเล็ตสำหรับนักเรียน ป.๑ และ ม.๑ ทุกคน

๒. เรียนจบ ม.๖ ภายใน ๘ เดือน

๓. กองทุนตั้งตัวได้

๔. ๑ อำเภอ ๑ ทุน

๕. พูดภาษาอังกฤษได้ พร้อมเข้าสู่ประชาคม ASEAN

๖. ปรับเลื่อนวิทยฐานะโยกย้ายครูด้วยความเป็นธรรม

๗. เรียนดีอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่อนุบาลจนจบ ม.๖

๘. กระทรวงศึกษาธิการไทยใสสะอาด

๙. อัจฉริยะสร้างได้

๑๐. สร้างพลังครู

๑๑. เลิกหลักสูตรท่องจำ

๑๒. Internet ตำบล และหมู่บ้าน

๑๓. คูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ

๑๔. สร้างผู้นำแห่งอาเซียน (Becoming ASEAN Leaders Scholarship)

๑๕. ทุนการศึกษาเพื่ออนาคต (กรอ.)

๑๖. ครูมืออาชีพ

๑๗. โรงเรียนร่วมพัฒนา

๑๘. การศึกษาช่วยดับไฟใต้

๑๙. เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพ จบ ปวช.ได้ใน ๘ เดือน

๒๐. Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างประจำชุมชน

๒๑. พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษาในสถานศึกษา

๒๒. จัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในการเรียนสายอาชีพ

๒๓. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

๒๔. โรงเรียนในโรงงาน โรงงานในโรงเรียน

๒๕. สอบ O-Net ป. ๖ ม.๓ ม.๖ ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

๒๖. ปฏิบัติธรรมนำการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด ลดทุจริตคอรัปชัน

  
  

ภาพ สถาพร ถาวรสุข

รมว.ศธ.ได้ฝากให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และที่ประชุมดำเนินการ ดังนี้

- หาแนวทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว ให้ผู้บริหาร ศธ. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบถึงนโยบาย สามารถจดจำและเข้าใจหลักการอย่างง่ายของนโยบายว่า นโยบายข้อใด ต้องทำอย่างไร เพื่ออะไร เพื่อให้การขับเคลื่อนการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในอนาคตอันใกล้อาจจะเพิ่มนโยบายข้อที่ ๒๗ เกี่ยวกับการเรียนวิชาสุภาพบุรุษของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งอาจจะใช้คำว่า สุภาพบุรุษอาชีวะ คนดีของสังคม เป็นต้น

- ให้ปรับปรุงนโยบาย เช่น นโยบายข้อที่ ๒ เรียน ม.๖ จบทุกคนภายใน ๘ เดือน ให้เปลี่ยนเป็น เรียนจบ ม.๖ ภายใน ๘ เดือน โดยให้ตัดคำว่า ทุกคน ออก เพราะในทางปฏิบัติอาจจะยังไม่สามารถดำเนินให้จบ ม.๖ ได้ทุกคน เนื่องจากกฎหมายและระเบียบต่างๆ

- ให้ปรับปรุงระบบการแสดงผลการประเมินการตรวจราชการให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทอลมากขึ้น เพื่อให้สามารถนำผลการตรวจ ติดตาม และประเมินผลมาใช้ประกอบในเชิงนโยบายได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2012/jun/159.html

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> ผลประชุม คกก.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ศธ. ผลประชุมคกก.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาศธ. << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ว 2/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งฯ อาจารย์,ผศ.,รศ.,ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.

ว 2/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งฯ อาจารย์,ผศ.,รศ.,ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.
เปิดอ่าน 1,500 ครั้ง
สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปิดอ่าน 4,196 ครั้ง
จุดเน้นของ สพฐ. 9 จุดเน้น ที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2566

จุดเน้นของ สพฐ. 9 จุดเน้น ที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2566
เปิดอ่าน 2,410 ครั้ง
ว 1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว 1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 2,327 ครั้ง
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564 ภาค ก และ ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564 ภาค ก และ ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
เปิดอ่าน 3,631 ครั้ง
ขรก.เฮ! ครม.ไฟเขียวลาคลอดเต็มพิกัด 188 วัน ขรก.ชายลาเลี้ยงลูก 15 วันสอดคล้องอนามัยโลก

ขรก.เฮ! ครม.ไฟเขียวลาคลอดเต็มพิกัด 188 วัน ขรก.ชายลาเลี้ยงลูก 15 วันสอดคล้องอนามัยโลก
เปิดอ่าน 4,066 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
เปิดอ่าน 1,633 ครั้ง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
เปิดอ่าน 2,136 ครั้ง
แนวทางการสอบ RT ป.1 และการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสถานศึกษา ที่มีความสมัครใจ

แนวทางการสอบ RT ป.1 และการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสถานศึกษา ที่มีความสมัครใจ
เปิดอ่าน 2,705 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ประจำปี 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ประจำปี 2564
เปิดอ่าน 1,894 ครั้ง
สพฐ.ออกแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ทุกตำแหน่ง

สพฐ.ออกแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ทุกตำแหน่ง
เปิดอ่าน 1,482 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

เปิดอ่าน 163,473 ☕ คลิกอ่านเลย
สรุปประเด็นการบรรยายพิเศษ ของรมว.ศธ. ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ที่เชียงใหม่
สรุปประเด็นการบรรยายพิเศษ ของรมว.ศธ. ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ที่เชียงใหม่

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เปิดอ่าน 6,418 ☕ คลิกอ่านเลย
สรุปผลการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2555
สรุปผลการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2555

เปิดอ่าน 7,505 ☕ คลิกอ่านเลย
สวทช.รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วม โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ รุ่นที่ 15
สวทช.รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วม โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ รุ่นที่ 15

เปิดอ่าน 10,235 ☕ คลิกอ่านเลย
ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

เปิดอ่าน 6,713 ☕ คลิกอ่านเลย
ครม.เห็นชอบร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ครม.เห็นชอบร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

เปิดอ่าน 7,679 ☕ คลิกอ่านเลย
ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ  ครั้งที่ 3/2557 (4 มีนาคม 2557)
ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2557 (4 มีนาคม 2557)

เปิดอ่าน 5,624 ☕ คลิกอ่านเลย
มอบอำนาจให้ รมช.ศธ.สั่งและปฏิบัติราชการแทน
มอบอำนาจให้ รมช.ศธ.สั่งและปฏิบัติราชการแทน

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,814 ครั้ง
โซเชียลทำพิษ... 5 โรคฮิตของคนติดจอ
โซเชียลทำพิษ... 5 โรคฮิตของคนติดจอ

เปิดอ่าน 13,688 ครั้ง
เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เปิดอ่าน 7,556 ครั้ง
วัสดุหลักที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตโน้ตบุ๊กมีชนิดใดบ้าง
วัสดุหลักที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตโน้ตบุ๊กมีชนิดใดบ้าง

เปิดอ่าน 13,959 ครั้ง
วิธีการลบบาง URL ออกจากช่อง Address
วิธีการลบบาง URL ออกจากช่อง Address

เปิดอ่าน 26,097 ครั้ง
จับเดรสให้แมทช์กับรูปร่างของคุณ (Dress Your Body Shape)
จับเดรสให้แมทช์กับรูปร่างของคุณ (Dress Your Body Shape)

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ