ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

มติ ครม. 10 ก.ค.55 ทีเกี่ยวข้อง กับ ศธ.


ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ 11 ก.ค. 2555 เวลา 07:45 น. เปิดอ่าน : 13,885 ครั้ง
มติ ครม. 10 ก.ค.55 ทีเกี่ยวข้อง กับ ศธ.

Advertisement

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ อนุมัติแผนพัฒนากำลังคนในระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

อนุมัติแผนพัฒนากำลังคนในระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ครม.อนุมัติในหลักการแผนพัฒนากำลังคนในระดับประเทศ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังปรากฏในแผนพัฒนากำลังคนในระดับประเทศ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ดำเนินการพัฒนากำลังคนตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้การพัฒนากำลังคนควรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ตลอดจนสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางภาวะเศรษฐกิจและสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับตลาดอย่างแท้จริงด้วย

สาระสำคัญของแผนพัฒนากำลังคนในระดับประเทศฯ

 • วิสัยทัศน์ กำลังคนเพียงพอ มีศักยภาพได้มาตรฐานสากล มีคุณธรรมนำสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

 • พันธกิจ

- ผลิตกำลังคนให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

- พัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพสูงได้มาตรฐานสากล

- สร้างเสริมคุณธรรมให้แก่กำลังคนในทุกภาคส่วน

- สร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนทุกภาคส่วน

- ส่งเสริมให้กำลังคนมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 • วัตถุประสงค์

- มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานด้านกำลังคน

- กำลังคนมีศักยภาพสูง ได้มาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้

- กำลังคนมีความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่

- มีการบูรณาการการพัฒนากำลังคนทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ

- กำลังคนมีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แนวทางการดำเนินงานของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ มีดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบรอง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนทุกระดับต่อเนื่องตลอดชีวิต

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระบบการศึกษาทุกระดับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษารอบ 2

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) รง.

กลยุทธ์ 1.2 สร้างแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้มีช่องทางการ ศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต

ศธ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.)

วท. รง.

กลยุทธ์ 1.3 บูรณาการระบบการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางด้านการศึกษาเพื่อเร่งส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (เช่น ภาษาอังกฤษ จีน และภาษาเพื่อนบ้าน)

ศธ.

วท.

กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)

กลยุทธ์ 1.4 ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

ศธ. วท.

สภาวิจัยแห่งชาติ

รง.

กลยุทธ 1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ระบบเทคโนโลยีเสมือนจริงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษาและพัฒนาคน

ทก.

ศธ. วท. รง.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานด้านกำลังคนทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องการของตลาด เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา (Education Hub) ของอาเซียน

ศธ. รง.
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)

วท. ทก. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบ Work Integrated Learning (WIL) มากขึ้นในทุกระดับ เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานจริง

ศธ. รง. อก.

วท. ทก. สภาอุตสาหกรรมฯสภาหอการค้าฯ

กลยุทธ์ 2.3 จัดเตรียมกำลังคนในบางสาขาที่ขาดแคลนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อรองรับการเป็นตลาดเดียวในอาเซียน

ศธ. รง. อก.

วท. ทก.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ

กลยุทธ์ 2.4 เพิ่มความพร้อมให้กับคนไทยในวัยแรงงานให้มีโอกาสเพิ่มเติมทักษะฝีมือแรงงานได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบ ICT

ศธ. รง. อก. ทก.

วท.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพสูงและมีความสามารถในระดับสากล

กลยุทธ์ 3.1 เตรียมความพร้อมกำลังคนเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดสินค้าและบริการอันเนื่องมาจากการรวมกลุ่มในภูมิภาคอาเซียน

รง. ศธ.
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)

วท.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ

กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือและทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตที่จะเข้ามาในประเทศไทย

รง. อก. พณ.

วท.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาทักษะใหม่ ๆ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี) เพื่อสร้างโอกาสแก่แรงงานให้มีศักยภาพเท่าทันและใช้โอกาสจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน

รง. อก. พณ. วท.

สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเสริมเครือข่ายในการพัฒนากำลังคน

กลยุทธ์ 4.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการพัฒนากำลังคนอย่างเป็นรูปธรรม

รง. ศธ. พณ.

สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ

กลยุทธ์ 4.2 จัดระบบการวางแผนพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ

รง. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ

กลยุทธ์ 4.3 เสริมความรู้ด้านการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับทุกภาคส่วน

รง. อก. พณ.

สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ

กลยุทธ์ 4.4 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายภาคีด้านกำลังคน

รง. อก. พณ.

สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ

กลยุทธ์ 4.5 พัฒนาและขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

รง. อก. พณ.

สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนให้กำลังคนมีความมั่นคงและหลักประกันในชีวิต

กลยุทธ์ 5.1 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านสวัสดิการและค่าตอบแทนเพื่อให้แรงงานมีหลักประกันที่มั่นคง/คุณภาพชีวิตที่ดี

รง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

อก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ

กลยุทธ์ 5.2 ผลักดันนโยบายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพและสวัสดิการสังคมให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นธรรมให้แก่แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ

รง. พม.

อก. กษ.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ

กลยุทธ์ 5.3 สนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรเกี่ยวกับนายจ้างและลูกจ้าง

รง. พม.

อก. กษ.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ

กลยุทธ์ 5.4 สร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยงานกลางที่ดูแลด้านแรงงาน

รง. พม.

อก. กษ.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสนับสนุนให้กำลังคนมีคุณธรรม

กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม และจริยธรรม

รง.
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)

ศธ.

อก.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ

กลยุทธ์ 6.2 สร้างจิตสำนึกของคนในทุกสาขาอาชีพให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

รง. วธ.

ศธ. อก.
สภาอุตสาหกรรม
สภาหอการค้าฯ
สภา
/สมาคมวิชาชีพ

กลยุทธ์ 6.3 สร้างเสริมความศรัทธาในสถาบันศาสนาเพื่อให้มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมศีลธรรม และสร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคม

รง. วธ.

ศธ. อก.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ

 

 

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2012/jul/181.html


มติ ครม. 10 ก.ค.55 ทีเกี่ยวข้อง กับ ศธ.มติครม.10ก.ค.55ทีเกี่ยวข้องกับศธ.

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

ครม.อนุมัติร่างกฎ ก.ค.ศ.การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

ครม.อนุมัติร่างกฎ ก.ค.ศ.การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

เปิดอ่าน 25,239 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ผลการประชุม คกก.อำนวยการปฏิรูปการศึกษา 7/2558
ผลการประชุม คกก.อำนวยการปฏิรูปการศึกษา 7/2558
เปิดอ่าน 8,304 ☕ คลิกอ่านเลย

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
เปิดอ่าน 6,710 ☕ คลิกอ่านเลย

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (15 กันยายน 2558)
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (15 กันยายน 2558)
เปิดอ่าน 19,933 ☕ คลิกอ่านเลย

ศธ.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
ศธ.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
เปิดอ่าน 9,566 ☕ คลิกอ่านเลย

ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 3/2558
ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 3/2558
เปิดอ่าน 9,323 ☕ คลิกอ่านเลย

ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 10/2556 (13 พ.ย.2556)
ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 10/2556 (13 พ.ย.2556)
เปิดอ่าน 12,867 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

มาตรฐานข้อสอบและการให้เกรดในมหาวิทยาลัย: เกรดเฟ้อและเกรดฝืด
มาตรฐานข้อสอบและการให้เกรดในมหาวิทยาลัย: เกรดเฟ้อและเกรดฝืด
เปิดอ่าน 13,523 ครั้ง

วิธีการปลูกพืชผัก
วิธีการปลูกพืชผัก
เปิดอ่าน 108,557 ครั้ง

วิธีถ่ายรูปให้ดูดีกว่าตัวจริง
วิธีถ่ายรูปให้ดูดีกว่าตัวจริง
เปิดอ่าน 12,135 ครั้ง

ขั้วโลกเหนือจะหมดสิ้นทะเลน้ำแข็ง ใน 20-30 ปีหน้า
ขั้วโลกเหนือจะหมดสิ้นทะเลน้ำแข็ง ใน 20-30 ปีหน้า
เปิดอ่าน 11,466 ครั้ง

โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ
เปิดอ่าน 9,465 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 096-7158383

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ