ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ > มติ ครม. 10 ก.ค.55 ทีเกี่ยวข้อง กับ ศธ.
มติ ครม. 10 ก.ค.55 ทีเกี่ยวข้อง กับ ศธ.
✎ โพสต์เมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2555 เปิดอ่าน : 12,927 ครั้ง
Advertisement

☰แชร์เรื่องนี้ >  
เพิ่มเพื่อน
มติ ครม. 10 ก.ค.55 ทีเกี่ยวข้อง กับ ศธ.

Advertisement

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ อนุมัติแผนพัฒนากำลังคนในระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

อนุมัติแผนพัฒนากำลังคนในระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ครม.อนุมัติในหลักการแผนพัฒนากำลังคนในระดับประเทศ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังปรากฏในแผนพัฒนากำลังคนในระดับประเทศ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ดำเนินการพัฒนากำลังคนตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้การพัฒนากำลังคนควรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ตลอดจนสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางภาวะเศรษฐกิจและสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับตลาดอย่างแท้จริงด้วย

สาระสำคัญของแผนพัฒนากำลังคนในระดับประเทศฯ

  • วิสัยทัศน์ กำลังคนเพียงพอ มีศักยภาพได้มาตรฐานสากล มีคุณธรรมนำสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

  • พันธกิจ

- ผลิตกำลังคนให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

- พัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพสูงได้มาตรฐานสากล

- สร้างเสริมคุณธรรมให้แก่กำลังคนในทุกภาคส่วน

- สร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนทุกภาคส่วน

- ส่งเสริมให้กำลังคนมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

  • วัตถุประสงค์

- มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานด้านกำลังคน

- กำลังคนมีศักยภาพสูง ได้มาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้

- กำลังคนมีความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่

- มีการบูรณาการการพัฒนากำลังคนทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ

- กำลังคนมีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แนวทางการดำเนินงานของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ มีดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานรับผิดชอบรอง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนทุกระดับต่อเนื่องตลอดชีวิต

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระบบการศึกษาทุกระดับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษารอบ 2

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) รง.

กลยุทธ์ 1.2 สร้างแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้มีช่องทางการ ศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต

ศธ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.)

วท. รง.

กลยุทธ์ 1.3 บูรณาการระบบการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางด้านการศึกษาเพื่อเร่งส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (เช่น ภาษาอังกฤษ จีน และภาษาเพื่อนบ้าน)

ศธ.

วท.

กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)

กลยุทธ์ 1.4 ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

ศธ. วท.

สภาวิจัยแห่งชาติ

รง.

กลยุทธ 1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ระบบเทคโนโลยีเสมือนจริงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษาและพัฒนาคน

ทก.

ศธ. วท. รง.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานด้านกำลังคนทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องการของตลาด เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา (Education Hub) ของอาเซียน

ศธ. รง.
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)

วท. ทก. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบ Work Integrated Learning (WIL) มากขึ้นในทุกระดับ เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานจริง

ศธ. รง. อก.

วท. ทก. สภาอุตสาหกรรมฯสภาหอการค้าฯ

กลยุทธ์ 2.3 จัดเตรียมกำลังคนในบางสาขาที่ขาดแคลนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อรองรับการเป็นตลาดเดียวในอาเซียน

ศธ. รง. อก.

วท. ทก.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ

กลยุทธ์ 2.4 เพิ่มความพร้อมให้กับคนไทยในวัยแรงงานให้มีโอกาสเพิ่มเติมทักษะฝีมือแรงงานได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบ ICT

ศธ. รง. อก. ทก.

วท.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพสูงและมีความสามารถในระดับสากล

กลยุทธ์ 3.1 เตรียมความพร้อมกำลังคนเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดสินค้าและบริการอันเนื่องมาจากการรวมกลุ่มในภูมิภาคอาเซียน

รง. ศธ.
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)

วท.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ

กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือและทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตที่จะเข้ามาในประเทศไทย

รง. อก. พณ.

วท.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาทักษะใหม่ ๆ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี) เพื่อสร้างโอกาสแก่แรงงานให้มีศักยภาพเท่าทันและใช้โอกาสจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน

รง. อก. พณ. วท.

สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเสริมเครือข่ายในการพัฒนากำลังคน

กลยุทธ์ 4.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการพัฒนากำลังคนอย่างเป็นรูปธรรม

รง. ศธ. พณ.

สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ

กลยุทธ์ 4.2 จัดระบบการวางแผนพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ

รง. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ

กลยุทธ์ 4.3 เสริมความรู้ด้านการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับทุกภาคส่วน

รง. อก. พณ.

สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ

กลยุทธ์ 4.4 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายภาคีด้านกำลังคน

รง. อก. พณ.

สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ

กลยุทธ์ 4.5 พัฒนาและขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

รง. อก. พณ.

สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนให้กำลังคนมีความมั่นคงและหลักประกันในชีวิต

กลยุทธ์ 5.1 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านสวัสดิการและค่าตอบแทนเพื่อให้แรงงานมีหลักประกันที่มั่นคง/คุณภาพชีวิตที่ดี

รง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

อก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ

กลยุทธ์ 5.2 ผลักดันนโยบายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพและสวัสดิการสังคมให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นธรรมให้แก่แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ

รง. พม.

อก. กษ.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ

กลยุทธ์ 5.3 สนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรเกี่ยวกับนายจ้างและลูกจ้าง

รง. พม.

อก. กษ.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ

กลยุทธ์ 5.4 สร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยงานกลางที่ดูแลด้านแรงงาน

รง. พม.

อก. กษ.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสนับสนุนให้กำลังคนมีคุณธรรม

กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม และจริยธรรม

รง.
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)

ศธ.

อก.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ

กลยุทธ์ 6.2 สร้างจิตสำนึกของคนในทุกสาขาอาชีพให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

รง. วธ.

ศธ. อก.
สภาอุตสาหกรรม
สภาหอการค้าฯ
สภา
/สมาคมวิชาชีพ

กลยุทธ์ 6.3 สร้างเสริมความศรัทธาในสถาบันศาสนาเพื่อให้มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมศีลธรรม และสร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคม

รง. วธ.

ศธ. อก.
สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ
สภา/สมาคมวิชาชีพ

 

 

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2012/jul/181.html

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> มติ ครม. 10 ก.ค.55 ทีเกี่ยวข้อง กับ ศธ. มติครม.10ก.ค.55ทีเกี่ยวข้องกับศธ. << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ว27/2564 การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ว27/2564 การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เปิดอ่าน 2,308 ครั้ง
ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(กรณีทบทวน)

ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(กรณีทบทวน)
เปิดอ่าน 9,624 ครั้ง
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19)สำหรับครูและผู้ปกครอง

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19)สำหรับครูและผู้ปกครอง
เปิดอ่าน 16,122 ครั้ง
ด่วน! กระทรวงศึกษาธิการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จากเดิม 17 พ.ค. เป็นวันที่ 1 มิ.ย.2564

ด่วน! กระทรวงศึกษาธิการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จากเดิม 17 พ.ค. เป็นวันที่ 1 มิ.ย.2564
เปิดอ่าน 16,007 ครั้ง
ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2563
เปิดอ่าน 35,274 ครั้ง
ก.ค.ศ.เห็นชอบ (ร่าง)หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครู เตรียมประกาศใช้ 1 พ.ค.64

ก.ค.ศ.เห็นชอบ (ร่าง)หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครู เตรียมประกาศใช้ 1 พ.ค.64
เปิดอ่าน 16,336 ครั้ง
Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เปิดอ่าน 6,634 ☕ คลิกอ่านเลย
งบประมาณปี 2558
งบประมาณปี 2558

เปิดอ่าน 8,761 ☕ คลิกอ่านเลย
ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559
ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559

เปิดอ่าน 34,219 ☕ คลิกอ่านเลย
ความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนครูฯ
ความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนครูฯ

เปิดอ่าน 5,203 ☕ คลิกอ่านเลย
ศธ.ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 9 จังหวัด
ศธ.ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 9 จังหวัด

เปิดอ่าน 7,102 ☕ คลิกอ่านเลย
เส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย "ด้านการศึกษา"
เส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย "ด้านการศึกษา"

เปิดอ่าน 12,356 ☕ คลิกอ่านเลย
มติ ครม. 12 กรกฎาคม 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
มติ ครม. 12 กรกฎาคม 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 155,851 ครั้ง
สงครามครูเสด
สงครามครูเสด

เปิดอ่าน 25,845 ครั้ง
สพฐ.เผยแพร่หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
สพฐ.เผยแพร่หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

เปิดอ่าน 11,356 ครั้ง
ปลา...สินสมุทร สรวงฟ้า ของเล่นใหม่ นักเลี้ยงปลาตู้
ปลา...สินสมุทร สรวงฟ้า ของเล่นใหม่ นักเลี้ยงปลาตู้

เปิดอ่าน 25,964 ครั้ง
ปิแอร์ เดอ แฟร์มาต์ นัก คณิตศาสตร์
ปิแอร์ เดอ แฟร์มาต์ นัก คณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 24,582 ครั้ง
infographic หลักการและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
infographic หลักการและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ