ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

เผยแพร่ผลงานวิจัย


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,406 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานวิจัย

Advertisement

❝ การวิจัยเกี่ยวกับการอ่านคิดวิเคราะห์ในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ❞  

ชื่องานวิจัยเรื่อง

                  ผลการใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีตัวอย่าง

                  เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

                                 The Result of Using Co-operative Learning Technique Via Case

                                          Study for the Practice of Critical Reading of Matayom Suksa 4

                                          Students.

 

ชื่อผู้วิจัย        ประพินท์  สังขา

                       โรงเรียนสันทรายวิทยาคม   อำเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม่

                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต  ๒

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

                การศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ ประเทศใดก็ตามที่ประชากรมีคุณภาพย่อมพัฒนาได้ก้าวไกลกว่า ด้วยเหตุนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประชากรเป็นอย่างมาก โดยกำหนดเป็นจุดเน้นที่ต้องพัฒนา ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขับร้องแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ เป็นต้นมา  (.ศ ๒๕๔๐๒๕๔๔ ) และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระบบการจัดการศึกษา ซึ่งออกมาในรูปของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๔๔  กล่าวคือ จัดเป็นหลักสูตรแกนกลางที่มีโครงสร้างหลักสูตรยืดหยุ่น กำหนดจุดหมายที่ถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในภาพรวม ๑๒ ปี  สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น เป็นช่วงชั้นละ ๓ ปี  จัดเฉพาะส่วนที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อโดยสถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างมีสัดส่วนสมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๔ :-) บทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะการคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาและนำไปปฏิบัติได้จริงในโรงเรียนคือ ครูผู้สอน โดยการทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ อบรมสั่งสอน และปลูกฝังทักษะต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นให้แก่ผู้เรียน แต่การสอนของผู้สอนในโรงเรียน ส่วนใหญ่จะสอนโดยใช้ตำราและเน้นท่องจำ  ครูภาษาไทยมีวิธีสอนแบบเดิม คือ ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสอนเนื้อหาโดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ไม่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้รับการฝึกฝนกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ในเนื้อหาซึ่งขัดต่อเป้าหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชนไทยในอนาคต

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้กรณีตัวอย่างเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านและการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อนำผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ในสาระการอ่านให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

วัตถุประสงค์การวิจัย

       ๑.เพื่อศึกษาผลการใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีตัวอย่าง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

       . เพื่อประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ ในสาระการอ่าน ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 

ขอบเขตการวิจัย

๑. ประชากร  เป็นนักเรียนช่วงชั้นที่๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑  โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน ๑๒๐ คน

๒.   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ รงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน ๓๙ คน

๓.    ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เวลาในการทดลองใช้เทคนิค การสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง ใช้ทดลองในเวลาเรียน จำนวน ๑๗ ชั่วโมง เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔

 

ขอบเขตเนื้อหา

เนื้อหาในการทำวิจัยครั้งนี้ได้แก่ การใช้กรณีตัวอย่าง คือ  การศึกษาจากเหตุการณ์ ข่าว  บทความ หรือ ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสังคม อาจเป็นเรื่องจริง หรือเรื่องที่ผู้วิจัยแต่งขึ้น

 

กรอบแนวคิด

         . เอกสารเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนการสอนแบบร่วมมือ

                . เอกสารเกี่ยวกับกรณีตัวอย่าง

                .  เอกสารเกี่ยวกับการคิด

                . งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย

๑. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้กรณีตัวอย่างจำนวน ๖ แผนการเรียนรู้ รวมทั้งหมด ๑๗ ชั่วโมง

๒.แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กรณีตัวอย่างของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้

๓. แบบวัดการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน  จำนวน ๕๐ ข้อ

 

   วิธีการดำเนินการวิจัย

.  จัดทำหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  การอ่านคิดวิเคราะห์โดยใช้กรณีตัวอย่าง  จำนวน    หน่วย

การเรียนรู้  รวม   ๑๗  ชั่วโมง

.  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๖ แผน

.  นำแผนการจัดการเรียนรู้ ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตรวจสอบเนื้อหา

ตามความเหมาะสมของกิจกรรม และเวลาที่ใช้ในการสอน เพื่อให้ข้อเสนอแนะแล้วนำมา

ปรับปรุงแก้ไข

๔. ดำเนินการสอนตามขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ โดยใช้

รณีตัวอย่าง ในแต่ละแผนรวม ๖ แผน

๕. นำคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ของการเรียนแต่ละแผนไปวิเคราะห์

ตามค่าสถิติที่กำหนดไว้

๖. หลังจากที่ทดลองสอนแต่ละแผนเสร็จแล้ว ทำการวัดการคิดวิเคราะห์และนำผลคะแนน

ที่ได้ไปวิเคราะห์ตามค่าสถิติตามที่กำหนดไว้

               

 

 

     ผลงานการวิจัย

. ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้กรณีตัวอย่าง

มีทักษะ การคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

. การประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  เป็นการคิดที่ระดับ

การคิดสังเคราะห์ข้อมูล

 

 สรุปผลการวิจัย

                ผลการใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีตัวอย่าง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม  อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าระดับการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .๐๕ โดยระดับการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีค่าระดับการคิดวิเคราะห์อยู่ที่ระดับการสังเคราะห์ข้อมูล  

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 3674 วันที่ 6 มี.ค. 2552


เผยแพร่ผลงานวิจัย

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

Forgotten

Forgotten


เปิดอ่าน 6,410 ครั้ง
รู้ไว้ใช่ว่า

รู้ไว้ใช่ว่า


เปิดอ่าน 6,406 ครั้ง
ยาลดน้ำหนัก ยาอันตราย 1

ยาลดน้ำหนัก ยาอันตราย 1


เปิดอ่าน 6,402 ครั้ง
ประดิษฐ์กล่องไข่รังนก..

ประดิษฐ์กล่องไข่รังนก..


เปิดอ่าน 6,407 ครั้ง
ยุคทั้งสี่....ที่ควรรู้ไว้

ยุคทั้งสี่....ที่ควรรู้ไว้


เปิดอ่าน 6,572 ครั้ง
A good tip for teaching vocabulary. Let

A good tip for teaching vocabulary. Let's try!!!!


เปิดอ่าน 6,396 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

แค่นี้ใครก็ทำได้..ถ้าอยากจะทำ...!!

แค่นี้ใครก็ทำได้..ถ้าอยากจะทำ...!!

เปิดอ่าน 6,400 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เคล็ดลับการขึ้นคาน !!
เคล็ดลับการขึ้นคาน !!
เปิดอ่าน 6,404 ☕ คลิกอ่านเลย

กินอาหารทะเล บำรุงสมอง
กินอาหารทะเล บำรุงสมอง
เปิดอ่าน 6,414 ☕ คลิกอ่านเลย

10 อันดับคนอัจฉริยะที่สุดของโลก
10 อันดับคนอัจฉริยะที่สุดของโลก
เปิดอ่าน 6,406 ☕ คลิกอ่านเลย

น้องหมา น้องแมว ภาพตลก ขำขำ ที่คนรัก สุนัข เเมว ต้องดู ..
น้องหมา น้องแมว ภาพตลก ขำขำ ที่คนรัก สุนัข เเมว ต้องดู ..
เปิดอ่าน 6,431 ☕ คลิกอ่านเลย

การบริหารการเปลี่ยนแปลง( Change Management )
การบริหารการเปลี่ยนแปลง( Change Management )
เปิดอ่าน 6,668 ☕ คลิกอ่านเลย

เคล็ดลับ....จุดเทียน....ไม่ให้มีควัน
เคล็ดลับ....จุดเทียน....ไม่ให้มีควัน
เปิดอ่าน 6,410 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

กลิ่นหอมทำให้นอนหลับฝันดี
กลิ่นหอมทำให้นอนหลับฝันดี
เปิดอ่าน 11,863 ครั้ง

ดอกดาหลา
ดอกดาหลา
เปิดอ่าน 30,429 ครั้ง

เด็กกับโรคหวัด
เด็กกับโรคหวัด
เปิดอ่าน 16,340 ครั้ง

ไขข้อข้องใจ ไข้หวัดใหญ่พันธุ์ใหม่ ลามทั่วโลก
ไขข้อข้องใจ ไข้หวัดใหญ่พันธุ์ใหม่ ลามทั่วโลก
เปิดอ่าน 9,199 ครั้ง

ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล ฮีโร่เหรียญทองปักกิ่งเกมส์
ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล ฮีโร่เหรียญทองปักกิ่งเกมส์
เปิดอ่าน 12,020 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ