ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

รายงานการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,383 ครั้ง
รายงานการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

Advertisement

❝ กิตติกรรมประกาศ รายงานการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีมโหสถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 เสร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจาก นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นายชัยกร มีวิริยกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ที่ได้คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนรายงานฉบับนี้อีกทั้งยังให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ นางกอบแก้ว พึ่งตนเอง ครูเชี่ยวชาญวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นางอัมพร คุณธรรมอนันต์ ครูชำนาญการพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นายวิฑูรย์ ไชยพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษา เกี่ยวกับการสร้างชุดฝึก และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในรายงานฉบับนี้ซึ่งได้อุทิศเวลา แรงกาย อีกทั้งแรงใจ เป็นกำลังใจให้ผู้ศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้อย่างสุดซึ้ง ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมโหสถ นายวัฒนา สุวิทยพันธุ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ ความสะดวกในการดำเนินงานจนเสร็จสิ้น รวมทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2551 ที่ได้สละเวลาเพื่อการพัฒนาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หากไม่มีนักเรียนเหล่านี้ รายงานฉบับนี้คงมิอาจสำเร็จลงได้ และขอขอบคุณบุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในรายงานฉบับนี้ทุกท่าน คุณประโยชน์อันใด จากรายงานฉบับนี้ อันจะพอมีได้ เพื่อคุณประโยชน์แห่งวงการศึกษา ไทย วันเพ็ญ วงสกุลไพบูลย์ 081-290-6197 ❞

บทคัดผู้รายงาน             นางวันเพ็ญ วงสกลุไพบูลย์โรงเรียนศรีมโหสถ

สังกัด                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

บทคัดย่อ

                  การดำเนินงานเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีมโหสถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 มีความมุ่งหมายของการดำเนินงานดังนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เกณฑ์ 75/75 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนศรีมโหสถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ     ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีมโหสถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
คือ นักเรียนโรงเรียนศรีมโหสถ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 39 คน ใช้การสุ่มแบบเจาะจง เป็นกลุ่มที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบจำนวน 30 ข้อ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกและแบบวัดความ
พึงพอใจ
        ผลการดำเนินงานปรากฏว่า ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ศรีมโหสถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีคุณภาพ 76.67/84.80  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 14.85 และ 25.44 ตามลำดับ ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วย ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่า 0.6988 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 69.88 และนักเรียนมีระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับดี โดยมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาสูงที่สุด


 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 3722 วันที่ 9 มี.ค. 2552


รายงานการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1รายงานการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

อาหารบำรุงฮอร์โมนเพศหญิง

อาหารบำรุงฮอร์โมนเพศหญิง


เปิดอ่าน 6,384 ครั้ง
ย่าง..บาบีคิว..กินดีมั้ย?

ย่าง..บาบีคิว..กินดีมั้ย?


เปิดอ่าน 6,406 ครั้ง
จด .com แล้วครับ

จด .com แล้วครับ


เปิดอ่าน 6,383 ครั้ง
เพลง:บินหลา

เพลง:บินหลา


เปิดอ่าน 6,394 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

Top 10 บทความดีเด่นจากคอลัมนิสต์ ปี 2009

Top 10 บทความดีเด่นจากคอลัมนิสต์ ปี 2009

เปิดอ่าน 6,387 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
" คุณภาพการศึกษา จากมัธยมศึกษาตอนปลาย สู่รั้วมหาวิทยาลัย (เปิด ? ปิด) ..."
" คุณภาพการศึกษา จากมัธยมศึกษาตอนปลาย สู่รั้วมหาวิทยาลัย (เปิด ? ปิด) ..."
เปิดอ่าน 6,391 ☕ คลิกอ่านเลย

ไม่มีอะไรยาก
ไม่มีอะไรยาก
เปิดอ่าน 6,396 ☕ คลิกอ่านเลย

  ฮัลโหล.. !!!! เฮโล.....   ชาวบ้านแห่ขอหวยพ่อ"ปู่ทองคำ"
ฮัลโหล.. !!!! เฮโล..... ชาวบ้านแห่ขอหวยพ่อ"ปู่ทองคำ"
เปิดอ่าน 6,386 ☕ คลิกอ่านเลย

มาทำให้ไฟล์ Word ของคุณเป็น PDF กันดีกว่า
มาทำให้ไฟล์ Word ของคุณเป็น PDF กันดีกว่า
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

ด่วน!!..ตามล่า...ครู...?????...
ด่วน!!..ตามล่า...ครู...?????...
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

วิธีทำน้ำข้าวกล้องงอกอย่างง่าย ๆ
วิธีทำน้ำข้าวกล้องงอกอย่างง่าย ๆ
เปิดอ่าน 6,422 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เทคนิคการคูณแบบญี่ปุ่น ลองฝึกดูครับ
เทคนิคการคูณแบบญี่ปุ่น ลองฝึกดูครับ
เปิดอ่าน 23,080 ครั้ง

8 โรคห้ามรับราชการ
8 โรคห้ามรับราชการ
เปิดอ่าน 145,311 ครั้ง

"วาสนา" ดีจากไหน ลองดูที่ "เส้นวาสนา" จากลายมือกัน
"วาสนา" ดีจากไหน ลองดูที่ "เส้นวาสนา" จากลายมือกัน
เปิดอ่าน 31,007 ครั้ง

ผลวิจัยการใช้แท็บเล็ตตามกระแส BYOT: Bring Your Own Technology
ผลวิจัยการใช้แท็บเล็ตตามกระแส BYOT: Bring Your Own Technology
เปิดอ่าน 16,234 ครั้ง

จำนวนนับ
จำนวนนับ
เปิดอ่าน 4,774 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ