ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ชั้


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,380 ครั้ง
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  ประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์  ชั้

Advertisement

 

                                      

ชื่อเรื่อง                          รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

        เรื่อง  ประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  

ชื่อผู้รายงาน                 นายวิสนุ  วงษ์หาจักร์

ชื่อหน่วยงาน               โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  หนองบัวลำภู

ปีที่รายงาน                    2551

 

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาครั้งนี้  มีความมุ่งหมาย   1)  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง  ประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80    2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง   ประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีและ

กรุงรัตนโกสินทร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    3)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์  เรื่อง  ประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  หนองบัวลำภู  ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โรงเรียน       

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  หนองบัวลำภู  ในปีการศึกษา 2549  และ ปีการศึกษา 2550   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู  เขต 1  จำนวน 41   คน  โดยแยกเป็น 2  กลุ่ม  ดังนี้           

1)  กลุ่มทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จำนวน  9  คน     2)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสอนจริง  จำนวน  32  คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ประกอบด้วย  1)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง  ประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรี    และกรุงรัตนโกสินทร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Authorware  Version 7

จำนวน 16  เรื่อง   2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   เป็นแบบทดสอบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน  60  ข้อ  มีค่าความยากง่าย (p)  อยู่ระหว่าง  0.47  ถึง  0.75   และมีค่าอำนาจจำแนก  (r)   อยู่ระหว่าง  0.29   ถึง  0.76    และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.99   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ  ค่าประสิทธิภาพ  (E1 /E2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ดัชนีประสิทธิผล  (E.I.)  และค่าทดสอบ  (t-test)   แบบ  Dependent  Samples   3)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สาระประวัติศาสตร์  เรื่อง  ประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5 ระดับ  จำนวน  20  ข้อ  ปรากฏผล  ดังนี้

                1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง  ประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

มีประสิทธิภาพ (E1 /E2)  เท่ากับ  85.09/84.79   สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

                 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง   ประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ  37.31  (ร้อยละ  62.19)  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ย  50.88  (ร้อยละ  84.79)  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  .01  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง   ประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   เท่ากับ  0.5978  แสดง่วานักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้นร้อยละ  59.78  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

                4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   เรื่อง   ประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.50  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

                               

 

           

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 3620 วันที่ 11 มี.ค. 2552


รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ชั้รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ชั้

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

***วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม***

***วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม***


เปิดอ่าน 6,394 ครั้ง
มุมสวยๆที่ประเทศญี่ปุ่น

มุมสวยๆที่ประเทศญี่ปุ่น


เปิดอ่าน 6,380 ครั้ง
*สมุนไพรแก้โรคความดัน*

*สมุนไพรแก้โรคความดัน*


เปิดอ่าน 6,377 ครั้ง
จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร???

จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร???


เปิดอ่าน 6,381 ครั้ง
  ..... ที่สุดในโลก

..... ที่สุดในโลก


เปิดอ่าน 6,376 ครั้ง
ขำขัน : การ์ตูนคลายเครียด 1

ขำขัน : การ์ตูนคลายเครียด 1


เปิดอ่าน 6,426 ครั้ง
-->>>ทำอย่างไรไม่ให้เหงา .....

-->>>ทำอย่างไรไม่ให้เหงา .....


เปิดอ่าน 6,383 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

วิธีชะลอความแก่ 7 ประการ

วิธีชะลอความแก่ 7 ประการ

เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ผู้หญิง กับ งานศิลป์
ผู้หญิง กับ งานศิลป์
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

ว้าว!!! เผยโฉม 87 สาวงามร่วมชิงมงกุฎ ?มิสเอิร์ธ 2009?
ว้าว!!! เผยโฉม 87 สาวงามร่วมชิงมงกุฎ ?มิสเอิร์ธ 2009?
เปิดอ่าน 6,389 ☕ คลิกอ่านเลย

เปิดตัว14เกษตรกรดีเด่นปี
เปิดตัว14เกษตรกรดีเด่นปี '52
เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

  คนศรีเชียงใหม่ ใส่ใจป้องกัน "โรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่"
คนศรีเชียงใหม่ ใส่ใจป้องกัน "โรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่"
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

กินแล้วอ่อนเยาว์
กินแล้วอ่อนเยาว์
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

จิ้งจก......เรื่องเยอะ
จิ้งจก......เรื่องเยอะ' แม้ตัวเล็ก! 'สี่ขา-เท้าหนึบ'...ก็หวังว่าคงไม่มีใครเอาไปโยงกับการเมือง ?!?!?.
เปิดอ่าน 6,394 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ขั้นตอนการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ขั้นตอนการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เปิดอ่าน 15,399 ครั้ง

มัลเบอร์รี่ ผลไม้สุดเทรนดี้ ประจำปี 2013
มัลเบอร์รี่ ผลไม้สุดเทรนดี้ ประจำปี 2013
เปิดอ่าน 12,256 ครั้ง

8 ตำรับใช้ข้าวเป็นยารักษาโรค
8 ตำรับใช้ข้าวเป็นยารักษาโรค
เปิดอ่าน 20,913 ครั้ง

12 วิธีแก้เซ็ง
12 วิธีแก้เซ็ง
เปิดอ่าน 14,643 ครั้ง

พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560
เปิดอ่าน 22,136 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ