ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,382 ครั้ง
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์

Advertisement

❝ การศึกษาผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้สีน้ำประกอบคำถามปลายเปิด ❞  

 

วิจัยเรื่อง               การศึกษาผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้สีน้ำประกอบคำถามปลายเปิดใน

ระดับชั้นอนุบาล  1 / 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (อุดมวิทย์สมใจ)

ผู้วิจัย                     นางกิ่งแก้ว  ใหม่สุวรรณ

สถานที่ติดต่อ      โรงเรียนเทศบาล ๔ (อุดมวิทย์สมใจ) จังหวัดปราจีนบุรี

ปีที่ทำวิจัย             ปีการศึกษา 2550

ประเภทของงานวิจัย         ทดลอง

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

                ความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เป็นสื่อที่นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของมนุษย์และความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถที่สำคัญของมนุษย์ให้มีคุณภาพมากกว่าด้านอื่นๆ และเป็นปัจจัยที่สำคัญส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศ (อารี พันธุ์มณี 2540 : บทนำ) กล่าวว่า ผลจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ก่อให้เกิดนวัตกรรมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆมากมายและค้นพบการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ การคมนาคม และสิ่งแปลกใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ รวมทั้งประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือต่างๆให้ก้าวหน้าและทันสมัยอยู่เสมอ ความคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญต่อลักษณะการคิดที่มีคุณค่าต่อสังคมอย่างมาก

                จากสภาพของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 /1 ปีการศึกษา 2550 ของโรงเรียนเทศบาล ๔ (อุดมวิทย์สมใจ) นักเรียนในชั้นเรียนมีจำนวน 29 คน จำแนกเป็นชาย 13 คน และหญิง 16 คน ภายหลังจากการได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมา จากการสังเกตพบว่า นักเรียนบางคน ขาดความมั่นในในตนเอง ไม่กล้าตัดสินใจ   ไม่กล้าแสดงออก ชอบเลียนแบบผู้อื่น ไม่รู้จักการแบ่งปัน ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น จากปัญหาที่พบ เด็กขาดความมั่นในในตนเอง ปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์   ครูจึงนำกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้สีน้ำเข้ามาปรับพฤติกรรมของเด็ก โดยใช้คำถามปลายเปิด

แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

                ผลการศึกษาของอนงค์  แสงเงิน (2533 : 60-70) พบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ การเล่นสร้างสรรค์ประกอบการใช้คำถาม มีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่า เด็กที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่นสร้างสรรค์แบบไม่ใช้คำถาม

                ผลการศึกษาของ พัชรีภรณ์  จ้อยจุมพจน์ (2533 : 64-67) กล่าวว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยได้รับการสอนโดยใช้คำถามขยายความคิดจะมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้คำถามและจะสามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.  เพื่อสร้างชุดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้สีน้ำประกอบคำถามปลายเปิดในชั้นอนุบาล 1 /1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (อุดมวิทย์สมใจ)

2.  เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้สีน้ำประกอบคำถามปลายเปิดในระดับชั้นอนุบาล 1 /1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (อุดมวิทย์สมใจ)

สมมติฐานการวิจัย

                นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้สีน้ำและคำถามปลายเปิดจะมีพฤติกรรมการแสดงความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น

วิธีดำเนินการวิจัย

                ในการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมในระดับชั้นอนุบาล 1 /1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (อุดมวิทย์สมใจ) ตามตารางกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ เด็กจะได้ปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความสนใจโดยครูจัดเตรียมอุปกรณ์ให้นักเรียนปฏิบัติ ตามข้อตกลงร่วมกันก่อนปฏิบัติกิจกรรม

                ประชากร

                ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 /1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (อุดมวิทย์สมใจ) ภาคเรียนที่ 1 / 2550 จำนวน 29 คน

                เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

                นวัตกรรม ได้แก่ กิจกรรมสร้างสรรค์การใช้สีน้ำประกอบคำถามปลายเปิด จำนวน  8 กิจกรรม

1.       กิจกรรมสร้างสรรค์ การพับสี

2.       กิจกรรมสร้างสรรค์  การเป่าสี

3.       กิจกรรมสร้างสรรค์ การกลิ้งสี

4.       กิจกรรมสร้างสรรค์ การดีดสี

5.       กิจกรรมสร้างสรรค์ การหยดสี

6.       กิจกรรมสร้างสรรค์ การระบายสีหุ่นปูนปลาสเตอร์

7.       กิจกรรมสร้างสรรค์ การพิมพ์ภาพ

8.       กิจกรรมสร้างสรรค์ การละเลงสีเป็นภาพโดยอิสระ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

                เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่

                ค.1 แบบบันทึกการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์

                ค.2 ชิ้นงานคำพูดและการเล่าเรื่อง

                ค.3 แบบบันทึกพฤติกรรมก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สีน้ำประกอบคำถามปลายเปิด ตั้งแต่เดือน มิถุนายน เดือน กันยายน 2550

                การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลดูจากการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล โดยมีเกณฑ์ในการประเมินผล คือ

                ดี หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์พร้อมตอบคำถามปลายเปิดโดยไม่ต้องกระตุ้น

                ปานกลาง หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์พร้อมตอบคำถามปลายเปิดโดยให้ครูกระตุ้นคำถาม

                ปรับปรุง หมายถึง  การปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์แต่ไม่ตอบคำถามและปฏิบัติไม่เสร็จตามข้อตกลง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

                จากการบันทึกการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ชิ้นงานที่บันทึกคำพูดและแบบบันทึกพฤติกรรมก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ในเดือน มิถุนายน เดือนกันยายน 2550 ตามเกณฑ์การประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้

                ในช่วงเดือนมิถุนายน นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรมสร้างสรรค์แต่ไม่ตอบคำถามและไม่เสร็จตามข้อตกลง อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุงคิดเป็นร้อยละ 90

                ในเดือนกรกฎาคม นักเรียนเริ่มตอบคำถามบ้างโดยครูต้องกระตุ้นคำถาม สามารถรู้จักเก็บอุปกรณ์เข้าที่ได้ มีความมั่นใจในชิ้นงานของตนเองมากขึ้น อยู่ในเกณฑ์ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 40

                ในเดือนสิงหาคม นักเรียนเริ่มมีพฤติกรรมดีขึ้นเรื่อยๆ สามารถทำกิจกรรมด้วยความตั้งใจ รู้จักการรอคอย แบ่งปันของใช้ร่วมกับเพื่อน กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในเกณฑ์ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 60

                ในเดือนกันยายน นักเรียนเริ่มมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น กล้าคิดกล้าตอบคำถาม มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ สามารถถ่ายทอดผลงานตนเองให้ผู้อื่นรับรู้พร้อมตอบคำถามตามความคิดจินตนาการของตนเองโดยครูไม่ต้องกระตุ้น คิดเป็นร้อยละ 70

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

                ผลการปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้สีน้ำประกอบคำถามปลายเปิดของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 /1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (อุดมวิทย์สมใจ) ได้ปรับพฤติกรรมได้ดีขึ้น ในด้านการใช้คำพูด โต้ตอบกับเพื่อน การแสดงความคิดสร้างสรรค์ การพูดแสดงผลงานของตนเอง มีการโต้ตอบกับเพื่อนในการทำกิจกรรมด้วยกัน  ซึ่งการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้สีน้ำประกอบคำถามปลายเปิดจะช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก มีมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเหมาะสมกับวัย ซึ่งจากผลการจัดกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ดีคิดเป็นร้อยละ 70 ที่ปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์พร้อมตอบคำถามปลายเปิดโดยไม่ต้องกระตุ้น และอยู่ในเกณฑ์ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 30 ที่ปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์พร้อมตอบคำถามปลายเปิดโดยครูกระตุ้นคำถาม

ข้อเสนอแนะ

1.       การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ครูสามารถนำกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ในท้องถิ่นของตนเองมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน

2.       บรรยากาศในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัย ควรคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละบุคคลที่ชอบและปฏิบัติด้วยใจรัก จะสร้างคุณค่าทางปัญญาให้กับเด็กและสามารถผลิตสิ่งที่แปลกใหม่ได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.       พัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับวัย

2.       พัฒนาการทางภาษาสามารถพูดสนทนาโต้ตอบ มีความมั่นในในตนเอง

3.       พัฒนาด้านสังคม การทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือแบ่งปันและการรอคอย

ผลกระทบ

1.       การจัดกิจกรรมต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและความพร้อม

2.       การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ไม่ควรนำผลงานไปเปรียบเทียบกันระหว่างบุคคลเพราะนักเรียนมีความคิดและจินตนาการที่แตกต่างกัน

รายการ/เอกสารอ้างอิง

                กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ.ความคิดสร้างสรรค์.กรุงเทพ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2535.

                อนงค์  แสงเงิน.พัฒนาเด็กด้วยศิลปะสร้างสรรค์.กรุงเทพ: แปลนพับลิชชิ่ง2533.

                พัชรีภรณ์  จ้อยจุมพจน์.การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์.วารสารวิชาการ.2533.

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 2974 วันที่ 22 ม.ค. 2552


การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

9 ข้อ น่ารู้.....เรื่องฟิตเนส

9 ข้อ น่ารู้.....เรื่องฟิตเนส


เปิดอ่าน 6,405 ครั้ง
10 ไม้ประดับ...บนโต๊ะทำงาน

10 ไม้ประดับ...บนโต๊ะทำงาน


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
Teddy Bearตุ๊กตาหมีเท็ดดี้

Teddy Bearตุ๊กตาหมีเท็ดดี้


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
ชวา-มลายู ในภาษาไทย

ชวา-มลายู ในภาษาไทย


เปิดอ่าน 9,112 ครั้ง
วิธีตัดกรรมเก่า

วิธีตัดกรรมเก่า


เปิดอ่าน 6,398 ครั้ง
จันทร์  (หญิง ฐิติกานต์)

จันทร์ (หญิง ฐิติกานต์)


เปิดอ่าน 6,384 ครั้ง
สวนของคนไม่ชอบ..อยู่บ้าน

สวนของคนไม่ชอบ..อยู่บ้าน


เปิดอ่าน 6,379 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

รายชื่อดอกไม้ 84 ชนิดที่ใช้ในงานพระราชพิธี

รายชื่อดอกไม้ 84 ชนิดที่ใช้ในงานพระราชพิธี

เปิดอ่าน 6,391 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
อาหารอุดมเส้นใย..... ขุมทรัพย์บำรุง"สุขภาพ
อาหารอุดมเส้นใย..... ขุมทรัพย์บำรุง"สุขภาพ
เปิดอ่าน 6,390 ☕ คลิกอ่านเลย

20 วิธีสังเกตเขารักคุณจริงหรือเปล่า
20 วิธีสังเกตเขารักคุณจริงหรือเปล่า
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

ปะการังเป็นพืชหรือสัตว์!!????????
ปะการังเป็นพืชหรือสัตว์!!????????
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

"ต้อยติ่ง".......โครงงานที่เกิดจากความสงสัย
"ต้อยติ่ง".......โครงงานที่เกิดจากความสงสัย
เปิดอ่าน 6,407 ☕ คลิกอ่านเลย

เด็กดูได้ .... ผู้ใหญ่ดูดี
เด็กดูได้ .... ผู้ใหญ่ดูดี
เปิดอ่าน 6,422 ☕ คลิกอ่านเลย

เคล็ดลับการถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์
เคล็ดลับการถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ข่าวจริง! การใส่หน้ากากอนามัย ส่งผลร้ายต่อการทำงานของสมองของเด็กต่ำกว่า 12 ปี
ข่าวจริง! การใส่หน้ากากอนามัย ส่งผลร้ายต่อการทำงานของสมองของเด็กต่ำกว่า 12 ปี
เปิดอ่าน 13,753 ครั้ง

ประวัติฟุตบอลโลก (World Cup)
ประวัติฟุตบอลโลก (World Cup)
เปิดอ่าน 25,494 ครั้ง

วิธีขอใบกำกับภาษี 7-Eleven เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่าน EASY E-Receipt
วิธีขอใบกำกับภาษี 7-Eleven เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่าน EASY E-Receipt
เปิดอ่าน 1,442 ครั้ง

สุภาษิตอิศรญาณ
สุภาษิตอิศรญาณ
เปิดอ่าน 337,153 ครั้ง

สอบถามรายละเอียดประกันรถให้ชัวร์ ประกันแต่ละชั้นต่างกันอย่างไร แบบไหนเหมาะกับคุณ
สอบถามรายละเอียดประกันรถให้ชัวร์ ประกันแต่ละชั้นต่างกันอย่างไร แบบไหนเหมาะกับคุณ
เปิดอ่าน 726 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ