ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

แผนการจัดการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,439 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ

Advertisement

❝ แผนการจัดการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ ช่วงชั้นที่ 3 ❞  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

วิชาการปลูกผักปลอดสารพิษ                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                        

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒ เรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ              เวลา    ชั่วโมง

เรื่อง  การปลูกผักปลอดสารพิษ                                                      เวลา       ชั่วโมง

๑. สาระสำคัญ
การปลูกผักปลอดสารพิษทำให้มีผักสดสะอาดไว้รับประทานที่ปลอดภัยจากสารเคมี  นอกจากนี้ยังให้ความเพลิดเพลิน  และทำให้มีสุขภาพสมบูรณ์อีกด้วย เพื่อให้ผู้บริโภคมีอาหารที่ปลอดสารพิษ
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้

                        ด้านความรู้

                        ๒.๑  บอกประโยชน์ของการปลูกผักปลอดสารพิษได้

                        ด้านทักษะกระบวนการ

๒.๒ ปฏิบัติการปลูกผักปลอดสารพิษอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน

๒.๓   สามารถแก้ปัญหาในการทำงานได้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

๒.๔ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน

๓. สาระการเรียนรู้

                การปลูกผักปลอดสารพิษ

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

                .๑ ขั้นนำ

                                ๔.๑.๑ สนทนากับนักเรียน เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร นักเรียนชอบรับประทานผักหรือไม่ อย่างไร จากนั้นจึงแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้

          .๒ ขั้นสอน

                                ๔.๒.๒ แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๓-๕ คน ให้กลุ่มร่วมกันบอกชื่อพืชผักที่นักเรียนชอบหรือรู้จัก หาภาพหรือวาดภาพผักลงในใบงานที่   พร้อมกับบอกประเภทและวิธีการปลูกหรือขยายพันธุ์ด้วย

๔.๒.๓ จากนั้นครูแจกใบความรู้เรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ และให้นักเรียนดู

ตัวอย่างผัก  หรือแผ่นภาพผักชนิดต่าง ๆ แล้วครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความหมายของผัก แล้วให้นักเรียนบอกชื่อผักสวนครัวแต่ละชนิด และฤดูกาลในการปลูกให้แต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าใบความรู้ เรื่อง การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ โดยศึกษาถึงความหมาย ประโยชน์ของการปลูกพืชตามฤดูกาล และขั้นตอน วิธีการปลูกผักให้ปลอดสารพิษ เกี่ยวกับการคัดเลือกชนิดผักที่จะปลูก ขั้นตอนการปลูก ชนิดผักที่ปลูกรวมถึงวิธีการปลูกผักให้ปลอดภัยจากสารพิษด้วย และให้บันทึกลงในใบงานที่ ๒

                ๔.๒.๔ สุ่มกลุ่มนักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้น ๑-๒ กลุ่ม เพื่ออธิบายขั้นตอนการ

ปฏิบัติ นักเรียนสรุป เรื่อง ขั้นตอนการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

                                ๔.๒.๕ แจกโครงร่างการจัดทำโครงงานให้นักเรียน ร่วมกันตั้งชื่อหัวข้อเรื่องตามชนิดของผักที่จะปลูก ให้นักเรียนร่วมกันเขียนโครงร่างของโครงงานตามหัวข้อให้ครบถ้วน ครูอธิบายการเขียนให้นักเรียนด้วย และเปิดโอกาสให้ซักถามหากมีข้อสงสัยเพื่อความชัดเจนถูกต้อง

๔.๒.๖ ตรวจสอบความถูกต้องของโครงร่างเป็นรายกลุ่ม ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ

แก้ไข และอนุมัติให้นักเรียนดำเนินการตามแผนงานได้

๔.๒.๗ นักเรียนลงมือปฏิบัติในแปลงเกษตรที่ได้เตรียมไว้เมื่อสัปดาห์ที่ก่อน ตาม

ขั้นตอนที่ได้ศึกษา เช่น การเพาะเมล็ด หรือย้ายต้นกล้าลงในแปลง ร่วมกันบำรุงรักษาด้วยการใช้วัสดุคลุมแปลง เช่น ฟางข้าว หรือใบไม้แห้ง ทำการรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ ให้บันทึกการปฏิบัติงานทุกครั้ง วัดความสูง หรือความกว้างของกอ ลำต้นทุก สัปดาห์ เพื่อทราบการเจริญเติบโต

๔.๒.๘ นักเรียนนำเสนอผลงานด้วยการรายงานประกอบแผงโครงงานที่ถูกต้อง ใน

สัปดาห์ถัดไป

                ๔.๓ ขั้นสรุป

                                ๔.๓.๑ ร่วมกับนักเรียนสรุปผลการดำเนินโครงงานของทุกกลุ่ม เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นขั้นตอนการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี และการบำรุงรักษาผักให้ปลอดภัยจากสารพิษ

                ๔.๔ ขั้นวัดผล

๔.๔.๑  ครูร่วมกับนักเรียนประเมินการปฏิบัติงานของกลุ่มนักเรียนทุกระยะ

๔.๔.๒ รวบรวมผลการประเมินและแจ้งให้นักเรียนทราบ เพื่อหาทางแก้ไข ปรับปรุง

ผลงาน และให้นักเรียนทำแบบทดสอบ จำนวน ๑๐ ข้อ

๕. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

            สื่อการเรียนรู้

๕.๑ ใบงานที่ 

๕.๒ ใบงานที่ 

๕.๓ ใบความรู้  เรื่อง ขั้นตอนการปลูกผักปลอดสารพิษ

๕.๔ เมล็ดพันธุ์ผัก หรือต้นกล้าผักชนิดต่าง ๆ

๕.๕ บัวรดน้ำ

๕.๖ วัสดุคลุมดิน หรือวัสดุพรางแสง

๕.๗ โครงร่างโครงงาน

 

แหล่งเรียนรู้

๕.๘ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๕.๙ ห้องสารสนเทศ

 

๖. การวัดและประเมินผล

 

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือ

เกณฑ์ประเมินผล

ด้านความรู้ (K) 

ตรวจโครงงานนักเรียน

แบบประเมินโครงงานนักเรียน

ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ร้อยละ ๗๐

ด้านกระบวนการทำงาน (P)

สังเกตกระบวนการทำงาน

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ผ่านเกณฑ์ ๓๐-๓๔  ระดับพอใช้

ด้านคุณธรรม/จริยธรรม (A)

สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ผ่านเกณฑ์ ๓๐-๓๔  ระดับพอใช้

 

๗. ข้อเสนอแนะ

๗.๑  นักเรียนควรแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาผักทุกวัน

๗.๒ แนะนำนักเรียนนำน้ำหมักชีวภาพ ที่กลุ่มนักเรียนได้จัดทำไว้แล้ว มาผสมกับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่ระบุ ๒-๓ วันต่อครั้ง และปฏิบัติการรดผักในช่วงเย็น จะทำให้ผักเจริญเติบโต แข็งแรงดี ไม่มีโรค แมลงมารบกวน จะได้ไม่ต้องใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช นักเรียนจะได้มีผักที่ปลอดสารพิษจริง ๆ รับประทาน

๘. ความคิดเห็นผู้บริหาร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

 

                                                                                ลงชื่อ………………………………………..

                                                                                        (…………………………………….)

                                                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนซำสูงพิทยาคม

 

๙. บันทึกผลหลังการสอน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

ปัญหา/อุปสรรค

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

 

 

 

แนวทางแก้ไข

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

 

ลงชื่อ…………………………………….

                                                                                                (นายทองใบ  ปัดทำ)

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 1740 วันที่ 29 มี.ค. 2552


แผนการจัดการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

สารพัดวิธี...ไล่ยุง

สารพัดวิธี...ไล่ยุง


เปิดอ่าน 6,386 ครั้ง
สิ่งไม่แน่นอนในชีวิต

สิ่งไม่แน่นอนในชีวิต


เปิดอ่าน 6,647 ครั้ง
ผญาภาษิต

ผญาภาษิต


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
เคล็ดลับการขึ้นคาน !!

เคล็ดลับการขึ้นคาน !!


เปิดอ่าน 6,379 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ธรรมทานชนะการให้ทานอื่นทั้งปวง...

ธรรมทานชนะการให้ทานอื่นทั้งปวง...

เปิดอ่าน 6,418 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
คำถามจิตวิทยา....เกี่ยวกับเทียนไข
คำถามจิตวิทยา....เกี่ยวกับเทียนไข
เปิดอ่าน 6,387 ☕ คลิกอ่านเลย

ทุกคำถามมีคำตอบ.แต่...เราควรหาคำตอบด้วยตนเองก่อน
ทุกคำถามมีคำตอบ.แต่...เราควรหาคำตอบด้วยตนเองก่อน
เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

ของฟรีไม่มีในโลก
ของฟรีไม่มีในโลก
เปิดอ่าน 6,390 ☕ คลิกอ่านเลย

สถานศึกษาในฐานะนิติบุคคล
สถานศึกษาในฐานะนิติบุคคล
เปิดอ่าน 6,445 ☕ คลิกอ่านเลย

...ไม่สู้ ไม่หนี ทำความดีเข้าไว้...(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
...ไม่สู้ ไม่หนี ทำความดีเข้าไว้...(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
เปิดอ่าน 6,387 ☕ คลิกอ่านเลย

ธรรมะ....แห่งการปฏิบัติด้วยศรัทธา
ธรรมะ....แห่งการปฏิบัติด้วยศรัทธา
เปิดอ่าน 6,374 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

คลิปสุดฮา!! "สักยันต์อาจารย์นก" ใครไม่ตั้งใจเรียนต้องโดน ฉึกๆๆ
คลิปสุดฮา!! "สักยันต์อาจารย์นก" ใครไม่ตั้งใจเรียนต้องโดน ฉึกๆๆ
เปิดอ่าน 38,748 ครั้ง

เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
เปิดอ่าน 16,621 ครั้ง

สำเร็จครั้งแรก! นำเชื้อธรรมชาติเพาะ ‘เห็ดโคนคอนโด’
สำเร็จครั้งแรก! นำเชื้อธรรมชาติเพาะ ‘เห็ดโคนคอนโด’
เปิดอ่าน 15,874 ครั้ง

สูตรลดความอ้วนอย่างรวดเร็ว...เพื่อหุ่นเป๊ะในไม่กี่สัปดาห์
สูตรลดความอ้วนอย่างรวดเร็ว...เพื่อหุ่นเป๊ะในไม่กี่สัปดาห์
เปิดอ่าน 211,798 ครั้ง

DLIT รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง "ไข้เลือดออก" ไว้ให้แล้ว ครูใช้สอนนักเรียนได้เลย
DLIT รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง "ไข้เลือดออก" ไว้ให้แล้ว ครูใช้สอนนักเรียนได้เลย
เปิดอ่าน 14,157 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ