ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

วิจัย ฟ้อนทอผ้าไหม


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,380 ครั้ง
วิจัย ฟ้อนทอผ้าไหม

Advertisement

❝ ชื่อเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ฟ้อนทอผ้าไหมแพรวา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษา นางมยุรี รังสิตพล โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ปีที่ศึกษา 2551 บทคัดย่อ การเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ การคิดที่เป็นเหตุเป็นผลถึงวิธีการทางศิลปะ ความเป็นมาของรูปแบบ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรากฐานทางวัฒนธรรมเห็นคุณค่าและเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าทางศิลปะ และสิ่งรอบตัว ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงบทบาทของศิลปกรรมในสังคม ในบริบทของการสะท้องถึงวัฒนธรรมให้เห็นมุมมองของชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และความเชื่อ ความศรัทธาทางศาสนา การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มี ความมุ่งหมายเพื่อสร้าง พัฒนา และใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ฟ้อนทอผ้าไหมแพรวา สาระนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ฟ้อนทอผ้าไหมแพรวา สาระนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ฟ้อนทอผ้าไหมแพรวา ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ จำนวน 35 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ฟ้อนทอผ้าไหมแพรวา สาระนาฏศิลป์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง 0.02 ขึ้นไป และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.75 ขึ้นไป และแบบวัดความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test (Dependent Sample) ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง ฟ้อนทอผ้าไหมแพรวา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้สร้างใช้พัฒนาและจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.09/85.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2 เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง ฟ้อนทอผ้าไหมแพรวา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู้ 0.69 หมายความว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน สาระนาฏศิลป์ เรื่อง ฟ้อนทอผ้าไหมแพรวา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาสร้าง และพัฒนาใช้ให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.69 หรือ คิดเป็นร้อยละ 69 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง ฟ้อนทอผ้าไหมแพรวา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังใช้สูงกว่า ก่อนใช้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ มีความพึงพอใจในการใช้เอกสารการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง ฟ้อนทอผ้าไหมแพรวา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมี่สุดเช่นเดียวกัน โดยสรุปเอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง ฟ้อนทอผ้าไหมแพรวา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ❞

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 7395 วันที่ 15 ส.ค. 2552


วิจัย ฟ้อนทอผ้าไหมวิจัยฟ้อนทอผ้าไหม

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

เค็มๆนี้ก็ดีนะ...!!

เค็มๆนี้ก็ดีนะ...!!


เปิดอ่าน 6,378 ครั้ง
เทคนิค...พูดอย่างมือโปร

เทคนิค...พูดอย่างมือโปร


เปิดอ่าน 6,391 ครั้ง
ผมร่วง....ในผู้หญิง

ผมร่วง....ในผู้หญิง


เปิดอ่าน 6,387 ครั้ง
หน้ากากคน....คนผีผี...

หน้ากากคน....คนผีผี...


เปิดอ่าน 6,418 ครั้ง
คิดถึงเพื่อนเก่า

คิดถึงเพื่อนเก่า


เปิดอ่าน 6,385 ครั้ง
เครือบสมุนไพร

เครือบสมุนไพร


เปิดอ่าน 6,394 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

เตือนภัยใช้โทรศัพท์มือถือนานๆ ศีรษะผู้ใช้กลายเป็นเสาอากาศไป

เตือนภัยใช้โทรศัพท์มือถือนานๆ ศีรษะผู้ใช้กลายเป็นเสาอากาศไป

เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เปลือกผักผลไม้....มีประโยชน์
เปลือกผักผลไม้....มีประโยชน์
เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

คู่มือการปฏิบัติงานการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ
คู่มือการปฏิบัติงานการศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ
เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

การให้อภัย..คือการให้ความรัก..
การให้อภัย..คือการให้ความรัก..
เปิดอ่าน 6,427 ☕ คลิกอ่านเลย

รัฐสภาผ่านกรอบอาเซียนเกี่ยวกับแผนการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้
รัฐสภาผ่านกรอบอาเซียนเกี่ยวกับแผนการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้
เปิดอ่าน 6,392 ☕ คลิกอ่านเลย

8 ความจริงที่ทำให้ผู้ชายดูแก่กว่าวัย
8 ความจริงที่ทำให้ผู้ชายดูแก่กว่าวัย
เปิดอ่าน 6,390 ☕ คลิกอ่านเลย

มังกร....มีจริง....หรือเพียงแค่ตำนาน ?
มังกร....มีจริง....หรือเพียงแค่ตำนาน ?
เปิดอ่าน 6,399 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ประติมากรรม
ประติมากรรม
เปิดอ่าน 67,222 ครั้ง

รุ่นต่างๆ ของมวยสากลสมัครเล่น
รุ่นต่างๆ ของมวยสากลสมัครเล่น
เปิดอ่าน 146,554 ครั้ง

ภาวะเด็กอ้วน น้ำหนักเกิน ภัยร้ายที่คุณไม่ควรประมาท
ภาวะเด็กอ้วน น้ำหนักเกิน ภัยร้ายที่คุณไม่ควรประมาท
เปิดอ่าน 34,256 ครั้ง

ผักบร็อคโคลี่...รักษาโรคอัลไซเมอร์
ผักบร็อคโคลี่...รักษาโรคอัลไซเมอร์
เปิดอ่าน 12,481 ครั้ง

กรมอนามัยเตือนตรุษจีนเลี่ยงควันธูปเสี่ยงมะเร็ง แนะจุดธูปเผากระดาษในที่โล่ง
กรมอนามัยเตือนตรุษจีนเลี่ยงควันธูปเสี่ยงมะเร็ง แนะจุดธูปเผากระดาษในที่โล่ง
เปิดอ่าน 7,454 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ