ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > รู้ยัง!"คุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้าม"ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ "ครู"
รู้ยัง!"คุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้าม"ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ "ครู"
✎ โพสต์เมื่อวันที่ : 28 เม.ย. 2558 เปิดอ่าน : 21,651 ครั้ง
Advertisement

☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
รู้ยัง!"คุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้าม"ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ "ครู"

Advertisement

"...คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) จึงเห็นว่า คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพสามารถนำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ขอรับใบอนุญาตที่เกิดขึ้นก่อนการใช้บังคับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาประกอบการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพในการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตได้..."

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เผยแพร่ความเห็นทางกฎหมาย เรื่อง การพิจารณาลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา

โดยระบุว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๕๑๐๔.๓/๔๔๓๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า ด้วยคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา แล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อวินิจฉัยถึงลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่า นาย................. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้าน........... สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยผลของกฎหมายตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อ ๙ แห่งข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗

ต่อมานาย........ มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่านายกรกฎฯ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๒ โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพนา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญได้กระทำผิดวินัยและถูกลงโทษตัดเงินเดือน ร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๒ เดือน ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ ๑๔๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๖ เนื่องจากในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่มีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีตามมาตรา ๔๔ (ข) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประเด็นปัญหาจึงมีอยู่ว่า การขอรับใบอนุญาต

และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะนำพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกิดก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับมาพิจารณาว่าเป็นพฤติกรรมเสื่อมเสียเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๔ (ข) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวโดยมีผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานปลัดกระทรวง) และผู้แทนสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามคำชี้แจงของผู้แทนสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาว่า
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มีอายุห้าปีตามข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจะพิจารณาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ เฉพาะกรณี
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาภายหลังจากที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับแล้วเท่านั้น

สำหรับกรณีผู้ที่ดำรงตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไปโดยผลของบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้ว คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจะไม่นำมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช้ในการพิจารณา

ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้บัญญัติให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม และห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุมโดยมิได้รับใบอนุญาต ซึ่งมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยในส่วนของลักษณะต้องห้ามนั้น ได้มีการกำหนดไว้ ๓ ประการ คือ (๑) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และ (๓) เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การกำหนดอายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับของคุรุสภา ซึ่งคุรุสภาได้ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยข้อ ๕ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับดังกล่าวได้กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาไว้ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมจึงต้องพิจารณาตามบทบัญญัติดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีวาระเริ่มแรกของการใช้บังคับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ เท่านั้น

เนื่องจากมีบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ครูซึ่งเป็นสมาชิกของคุรุสภาอยู่แล้วก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีสิทธิได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันที่บัญญัติให้ในวาระเริ่มแรก ให้คุรุสภาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น และภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้มีการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามข้อบังคับของคุรุสภา ทั้งนี้ ให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ จึงทำให้บุคคลดังกล่าวได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยผลของกฎหมายทันทีโดยไม่ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามแต่อย่างใด

กรณีตามข้อหารือที่ว่า การขอรับใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะนำพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกิดก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับมาพิจารณาว่าเป็นพฤติกรรมเสื่อมเสีย เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๔ (ข) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น

เห็นว่า การพิจารณาลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมว่าเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีตามมาตรา ๔๔ (ข) (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อ ๕ข. (๑) แห่งข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นอำนาจของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพที่จะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีว่าพฤติกรรมของผู้ขอรับใบอนุญาตมีลักษณะเป็นพฤติกรรมที่เสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีซึ่งจะกระทบต่อการประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือไม่ ซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในเรื่องความประพฤติของผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ใช่เรื่องการกำหนดโทษทางอาญา หากแต่เป็นเรื่องพฤติกรรม ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมและการดำรงตนของผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละบุคคล

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) จึงเห็นว่า คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพสามารถนำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ขอรับใบอนุญาตที่เกิดขึ้นก่อนการใช้บังคับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาประกอบการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพในการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตได้

Advertisement


อย่างไรก็ดี จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏเพิ่มเติมนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) มีข้อสังเกตด้วยว่า คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ต้องนำมาใช้พิจารณาทุกครั้งเมื่อมีการขอรับใบอนุญาตรวมถึงการต่ออายุใบอนุญาตด้วย การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยผลของบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น ใช้เฉพาะในวาระเริ่มแรกของการใช้บังคับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หากมีการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหม่ หรือขอต่ออายุใบอนุญาต คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพควรพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาซึ่งเป็นวิชาชีพควบคุมมีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายบัญญัติ


ลงชื่อ นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่
logo
วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2558


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> รู้ยัง!"คุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้าม"ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ "ครู" รู้ยัง!คุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้ามผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ประจำปี 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ประจำปี 2564
เปิดอ่าน 1,927 ครั้ง
ว 2/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งฯ อาจารย์,ผศ.,รศ.,ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.

ว 2/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งฯ อาจารย์,ผศ.,รศ.,ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.
เปิดอ่าน 1,552 ครั้ง
สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปิดอ่าน 4,285 ครั้ง
สพฐ.ออกแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ทุกตำแหน่ง

สพฐ.ออกแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ทุกตำแหน่ง
เปิดอ่าน 1,995 ครั้ง
ขรก.เฮ! ครม.ไฟเขียวลาคลอดเต็มพิกัด 188 วัน ขรก.ชายลาเลี้ยงลูก 15 วันสอดคล้องอนามัยโลก

ขรก.เฮ! ครม.ไฟเขียวลาคลอดเต็มพิกัด 188 วัน ขรก.ชายลาเลี้ยงลูก 15 วันสอดคล้องอนามัยโลก
เปิดอ่าน 4,112 ครั้ง
จุดเน้นของ สพฐ. 9 จุดเน้น ที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2566

จุดเน้นของ สพฐ. 9 จุดเน้น ที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2566
เปิดอ่าน 2,548 ครั้ง
ว 1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว 1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 2,426 ครั้ง
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564 ภาค ก และ ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564 ภาค ก และ ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
เปิดอ่าน 3,737 ครั้ง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
เปิดอ่าน 2,376 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
เปิดอ่าน 2,825 ครั้ง
แนวทางการสอบ RT ป.1 และการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสถานศึกษา ที่มีความสมัครใจ

แนวทางการสอบ RT ป.1 และการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสถานศึกษา ที่มีความสมัครใจ
เปิดอ่าน 3,014 ครั้ง
Advertisement


:: เรื่องปักหมุด ::

เปิดอ่าน 1,552 ☕ 12 ม.ค. 2565
ว 2/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งฯ อาจารย์,ผศ.,รศ.,ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.
ว 2/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งฯ อาจารย์,ผศ.,รศ.,ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เปิดอ่าน 902 ☕ 21 ม.ค. 2565
ศธ.เปิดไทม์ไลน์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็ก5-12ปี เข็มแรก 1 ก.พ.ห่างจากเข็มสอง (26 ก.พ.)แค่ 25วัน
ศธ.เปิดไทม์ไลน์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็ก5-12ปี เข็มแรก 1 ก.พ.ห่างจากเข็มสอง (26 ก.พ.)แค่ 25วัน

เปิดอ่าน 2,825 ☕ 21 ม.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

เปิดอ่าน 392 ☕ 21 ม.ค. 2565
สวทช. แจงเหตุชะลอการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ปี 2565 เพื่อคัดเลือกรับทุนในปีการศึกษา 2566
สวทช. แจงเหตุชะลอการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ปี 2565 เพื่อคัดเลือกรับทุนในปีการศึกษา 2566

เปิดอ่าน 1,995 ☕ 20 ม.ค. 2565
สพฐ.ออกแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ทุกตำแหน่ง
สพฐ.ออกแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ทุกตำแหน่ง

เปิดอ่าน 2,376 ☕ 19 ม.ค. 2565
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

เปิดอ่าน 2,195 ☕ 19 ม.ค. 2565
ผู้ปกครองร้อง ศธ. เลิกตรวจ ATK - ใส่หน้ากากอนามัยใน รร. มองโอมิครอนไม่น่ากลัว
ผู้ปกครองร้อง ศธ. เลิกตรวจ ATK - ใส่หน้ากากอนามัยใน รร. มองโอมิครอนไม่น่ากลัว

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,590 ครั้ง
นร.ยืน หัวดีกว่า นร.นั่งเรียนปกติ
นร.ยืน หัวดีกว่า นร.นั่งเรียนปกติ

เปิดอ่าน 7,140 ครั้ง
5เทคนิคสุขภาพดีสำหรับคุณแม่ที่ยุ่งตลอดเวลา
5เทคนิคสุขภาพดีสำหรับคุณแม่ที่ยุ่งตลอดเวลา

เปิดอ่าน 19,418 ครั้ง
แกว่งแขนลดพุง แถมรักษาโรคได้เพียบ!
แกว่งแขนลดพุง แถมรักษาโรคได้เพียบ!

เปิดอ่าน 14,438 ครั้ง
หมอชี้ "มะเร็งตับอ่อน" ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ก็เป็นได้ แนะ 5 ทำ 5 ไม่
หมอชี้ "มะเร็งตับอ่อน" ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ก็เป็นได้ แนะ 5 ทำ 5 ไม่

เปิดอ่าน 11,607 ครั้ง
แฉ! ภัยร้านซ่อมคอมพ์ที่คุณต้องรู้
แฉ! ภัยร้านซ่อมคอมพ์ที่คุณต้องรู้

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ