ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูศิริรัตน์


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,168 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ครูศิริรัตน์

Advertisement

 

บทที่  1

บทนำ

 
1.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

 

                  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีทักษะในการทำงาน  ทำงานเป็น                 รักการทำงาน  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  เป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านการจัดการ การวางแผนและการออกแบบการทำงาน  สามารถนำเอาความรู้  เทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศใช้และประยุกต์ใช้ในการทำงาน  สร้างงาน  พัฒนางาน  ผลิตภัณฑ์ตลอดจนวิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานและการทำงาน  จุดมุ่งหมายของการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งเน้นความสำคัญทั้งด้านความรู้  ความคิด  ความสามารถ  คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และ   ความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล  โดยยึดหลักผู้เรียนสำคัญที่สุด  ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ     เต็มศักยภาพ   ให้ความสำคัญต่อความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม   (กรมวิชาการ.  2544 : 3)  ระบบการศึกษาในปัจจุบันจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม  พัฒนาและฝึกให้ผู้เรียนมีปัญญา  มีความรู้  มีเหตุ  รู้จักแยกแยะ  ความผิดชอบชั่วดี  มีความรู้ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และคิดริเริ่ม  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ใฝ่รู้  สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างสอดคล้องกัลป์สภาพความต้องการ  สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูผู้สอนจะต้องใช้เทคนิควิธีการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการเรียนรู้  โดยใช้กิจกรรมอย่างหลากหลายที่สื่อความหมายและนำไปประยุกต์  ได้จริงในชีวิตประจำวัน  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกการคิด  ตีความ  วิเคราะห์  วิจารณ์และสร้าง     องค์ความรู้  ได้ด้วยตนเองตามที่กำหนดไว้ในจุดประสงค์  สอนให้ผู้เรียนเกิดความสามารถทางด้านความจำ  ความเข้าใจ  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านต่างๆ อันจะนำไปสู่


ความสามารถด้านการนำไปใช้  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์และการประเมินค่าตามลำดับรวมทั้งการสร้างองค์ความรู้  ความเข้าใจ  เกิดกระบวนการเรียนรู้  โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางของการเรียนรู้ที่ผู้เรียนรู้จะต้องสร้างความเข้าใจ  สร้างความตระหนัก  เพื่อให้ผู้เรียนที่จะนำหลักปรัชญาซึ่งเป็นพระราชดำริแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานแนวคิด  ในการดำรงตนของปวงชนชาวไทย  เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้โดยการพึ่งพาตนเองและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะงานบ้าน  เป็นงานที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตในครอบครัวซึ่งประกอบด้วยบ้านชีวิตความเป็นอยู่ในบ้าน  เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  อาหารและโภชนาการ  สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียน  แต่ผู้เรียนขาดทักษะการปฏิบัติ  และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เนื่องจากในสังคมปัจจุบัน  สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม  ก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ เช่น  ด้านเศรษฐกิจ  ผู้คนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย  เห็นแก่ตัว  ไม่ช่วยเหลือผู้อื่น  ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลดน้อยลง  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่คุ้มค่า  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  นักเรียนมีค่านิยมที่ผิด ไม่รู้จักหน้าที่ของตนเอง  เห็นแก่ตัวมากขึ้น  ไม่รู้จักการประหยัดอดออม  ขาดความอดทน  ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่

                การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงควรจะต้องตอบสนองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องอีกด้วย  เช่น  ความพอเพียงผู้เรียนจะต้องและเข้าใจถึงความพอประมาณ  รู้จักการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการบริโภคเพื่อการลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยลง  ความมีเหตุผล  ผู้เรียนจะต้องรู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองอย่างใคร่ครวญ  มีเหตุผล  คำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นอย่างรอบคอบ  เช่น  รู้จักการใช้อย่างประหยัด     ไม่ฟุ่มเฟือย  ใช้จ่าย  เท่าที่จำเป็น  ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  รู้จักการแบ่งปัน  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ผู้เรียนจะต้องมีการเตรียมตัวสำหรับผลกระทบและ    การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  เช่น  ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ  โดยผู้เรียนจะต้องนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน  รวมทั้งจะต้องมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของตนเอง

                การพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของสังคม  ให้เป็นผู้มีความรู้ควบคู่กับ  คุณธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด  สามารถดำรงชีวิตของตนเองให้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข  เป็นผู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน   ผู้ที่สามารถอยู่ในสังคมได้ควรจะต้องเป็นผู้ที่คิดเป็น   ทำเป็น  แก้ปัญหาได้  ดังนั้นจึงเป็นความสำคัญและความจำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      การเรียนเพื่อสร้างองค์ความรู้  การเรียนเพื่อนำทฤษฎีและแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประวัน  การฝึกทักษะด้านต่างๆ แก่ผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองในทิศทางที่ติองการอย่างเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพของตนเองนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาประสบความสำเร็จตามจุดประสงค์ที่กำหนด  คือผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญา  มีความสุข  มีความเป็นไทย  มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  ในปัจจุบันการพัฒนาผู้เรียนในการเรียนรู้  การปฏิบัติ  ทักษะกระบวนการคิด  การพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากทางเลือกที่ตนมีความสนใจ  มีความถนัด  โดยสามารถเลือกวิธีการเรียนรู้  เลือกสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้  เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ปัจจุบันการนำสื่อการเรียนและวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้การสอนมีมากขึ้น  โดยพิจารณาสื่อและเทคนิควิธีที่สอดคล้อง  กับสภาพของผู้เรียนเป็นพื้นฐาน  สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้และเทคนิควิธีที่นำมาใช้มีรูปแบบอย่างหลากหลายซึ่งได้แก่  การจัดศูนย์การเรียนรู้  บทเรียนสำเร็จรูป  ชุดการสอนและชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นต้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง   ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถพัฒนาส่งเสริมทักษะ   กระบวนการคิด   ความเข้าใจสู่แนวทางปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง

                การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีอยู่เพียงขอบเขตที่จำกัดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมจากกิจกรรมในชั่วโมงตามตารางเรียน  ไม่สามารถนำความรู้ความคิดไปสร้างองค์ความรู้หรือนำไปต่อยอด  เพื่อก่อให้เกิดความรู้ในเรื่องนั้นๆ อย่างถ่องแท้ได้  การใช้สื่อในการจัดกิจกรรมในการเรียนรู้ควรเป็นสื่อที่ผู้เรียนมีความต้องการ  สนใจหลากหลายรูปแบบ  สามารถเข้าถึงตัวของผู้เรียนได้  โดยไม่จำกัดเวลา  สถานที่และโอกาสในการเรียนรู้  จากภาพลักษณ์เก่าๆ ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยยึดสื่อเพียงกระดานดำอาจมีรูปภาพ  แผนภูมิ  ใบความรู้  หนังสือเรียน  เป็นองค์ประกอบ  ปัจจุบันเป็นยุคการศึกษาที่ไร้พรมแดนข่าวสารข้อมูล  หนังสือพิมพ์   สื่อต่างๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กหรอนิกส์  มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการนำความรู้และแนวความคิด  เทคโนโลยีที่มันต่อเหตุการณ์  เพื่อช่วยในการคิด  การตัดสินใจและวินิจฉัยอย่างมีเหตุผล (ประเทิน  มหาขันธ์. 2530 : 6)  สื่อจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างยิ่ง  เป็นการตอบสนองแนวคิดการให้การศึกษาตามศักยภาพ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาด้วยตนเอง  มีความยืดหยุ่นในด้านเวลา  สามารถเรียนได้ตามความพร้อม  ความสามารถและความต้องการของตนเอง  ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์  มีการโต้ตอบ  เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่กำหนดไว้

นอกจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ครูผู้สอนก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนขาดความเข้าใจเนื่องมาจากวิธีสอนของครู  กิจกรรมการเรียนรู้ไม่หลากหลาย  สื่อการเรียนการสอนไม่ตรงกับระคับความสามารถ  ความต้องการและความเข้าใจในนักเรียนเพราะหลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น  ซึ่งเดิมผู้เรียนมีความรู้ที่ไม่กว้างขวางเท่าที่ควร  เนื่องจากฟังและปฏิบัติตามแต่เพียงคำสั่งของครูเท่านั้น  บทเรียนสำเร็จรูปจัดไว้เป็นชุดๆโดยใช้วิธีสร้างเป็นระบบช่วยให้ผู้เรียนได้รู้ด้วยตนเอง  มีอิสระในการเรียนได้มากกว่าการเรียนในชั้นเรียนปกติ  เนื่องจากการใช้การเรียนจะคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ซึ่งผู้เรียนจะเรียนรู้แต่ละชุดการเรียนได้เร็วหรือช้าตามความสามารถของตน  โดยไม่ต้องการมีการแข่งขันหรือรอคอยผู้อื่น  ผู้เรียนสามรถเลือกสื่อการเรียน  วิธีการเรียนและกำหนดเวลาในการประเมินผลให้กับตนเองได้อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถเรียนตามลำพังหรือปรึกษากิจกรรมร่วมกับเพื่อนหรือคำแนะนำจากครู

ด้วยเหตุที่การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานบ้านและเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นเรื่องสำคัญ            เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตัวนักเรียนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  ผู้เรียนสามารถนำความรู้ก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง  เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตในสภาพเศรษฐกิจที่ทุกคนต้องการพึ่งพาตนเอง  จากการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1  ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ฝึกปฏิบัตินำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้  สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนา  ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยตนเองครอบครัว  เนื่องจากการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเท่าที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร  ผู้เรียน  ผู้ปกครองยังไม่เห็นคุณค่าคุณประโยชน์  จากการเรียนรู้หรือจากการจัดกิจกรรมผู้เรียนไม่สามารถบรรลุจุดประสงค์ตามที่กำหนดไว้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงเน้นในเรื่องการดำเนินชีวิต  การได้ลงมือปฏิบัติจริงและการนำไปใช้ชีวิตประจำวัน  นักเรียนมิใช่เพียงแต่เรียนรู้หลักทฤษฎีเท่านั้น  จะต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของงานบ้านเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง  เรื่องรอบรู้งานบ้าน  นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดบ้าน  การใช้อุปกรณ์และการเก็บรักษาอุปกรณ์การทำความสะอาด  สามารถคัดแยกขยะ  รู้วิธีการลดปริมาณขยะด้วยวิธีการต่างๆ การดำรงชีวิต  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย  สามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาดหรือชำรุดด้วยตนเองได้  การเรียนรู้เกี่ยวกับการทำขนมไทยประเภทต่างๆ เพื่อบริโภคคุณค่าทางโภชนาการ  ประโยชน์จากขนมไทยในท้องถิ่น

ได้มีการเจริญผู้มีความรู้ในเรื่องการทำขนมไทยในท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองปัจจุบันขนมสำเร็จรูปมีบทบาทในชีวิตประจำวัน  ทำให้ความสำคัญของการทำขนมสำเร็จรูปมีบทบาทในชีวิตประจำวัน  ทำให้ความสำคัญของการทำขนมรับประทานลดน้อยลง  คุณค่าทางโภชนาการที่ควรจะได้รับก็ลดน้อยลง  นอกจากนี้ก็ยังปลูกฝังคุณธรรมในด้านการประหยัด  การรู้จักอดออมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  ย่อมมีทำให้มีความรู้  ความเข้าใจ  นักเรียนย่อมจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้และการปฏิบัติ  นักเรียนก็จะยิ่งมีความตั้งใจตระหนักในคุณค่าสามารถสร้างรายได้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

บทเรียนสำเร็จรูปด้วยตนเองจัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา  บทเรียนสำเร็จรูปผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีอิสระในการเรียนรู้ได้มากกว่าการเรียนรู้ที่อยู่ในชั้นเรียนปกติ  ผู้เรียนจะเรียนรู้ความศักยภาพของตนเอง  การเรียนรู้ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความสามารถ        ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขของเวลาที่จะต้องแข่งขันกัน  ผู้เรียนสามรถเลือกวิธีการเรียนรู้  เลือกสื่อ  กำหนดเวลาและประเมินผลด้วยตนเอง  โดยครูคอยเป็นผู้ให้คำปรึกษา  แนะนำ  นอกจากนี้บทเรียนสำเร็จรูปยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน  เนื่องจากผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  เมื่อเรียนจบในแต่ละเรื่องสามารถวัดผลและประเมินผลตนเองได้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้

ผู้ทำรายงานจึงได้จักทำบทเรียนสำเร็จรูป  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้เรื่องรอบรู้งานบ้านและเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ขึ้น  เพื่อพัฒนาผู้เรียนในการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมที่เป้นกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้และประสบการณ์แก่ผู้เรียนในหน่วยการเรียน  เรื่อง  บ้านสวยสะอาด  ปราศจากขยะ  เศรษฐกิจพอเพียง  ร้อยเรียงงานเสื้อผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจ  นำไปใช้ชีวิตประจำวัน เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  สติปัญญามีความรู้ควบคู่คุณธรรม           มีจริยธรรม  วัฒนธรรมที่ดีในการดำรงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

2.  วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

 

1.  เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องรอบรู้งานบ้าน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน    80 / 80

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องรอบรู้งานบ้าน  ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  ระหว่างก่อนเรียน (Pre - test)  และหลังเรียน  (Post - test)

3.  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียน  ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  รอบรู้งานบ้าน                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

3.  สมมติฐานของการดำเนินงาน

 

1.  บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องรอบรู้งานบ้าน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพ         ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี               เรื่องรอบรู้งานบ้าน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  หลังเรียน (Post - test)  สูงกว่าก่อนเรียน (Pre - test)

                3.  นักเรียนมีเจตคติที่ดี  ต่อบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องรอบรู้งานบ้าน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ในระดับมาก

 

4.  ขอบเขตของการดำเนินงาน

 

การดำเนินงานครั้งนี้   ผู้รายงานได้กำหนดขอบเขตของการดำเนินงาน   ดังนี้

 

4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

                        4.1.1  ประชากร  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2550  ของโรงเรียนวัดบางระโหง  (ภิรมย์ศิริ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต 1           จำนวน   33  คน

                        4.1.2  กลุ่มตัวอย่าง  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่ในภาคเรียนที่ 1                 ปีการศึกษา  2550  ของโรงเรียนวัดบางระโหง  (ภิรมย์ศิริ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต 1  จำนวน  33  คน   ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)

 

                4.2  ตัวแปรที่ศึกษา

                        4.2.1  ตัวแปรอิสระ  คือ  วิธีการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องรอบรู้งานบ้าน        ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

                        4.2.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่

                                  1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องรอบรู้งานบ้าน

                                  2)  เจตคติของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องรอบรู้งานบ้าน                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

                4.3  เนื้อหา 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้  เป็นสาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี          ช่วงชั้นที่ 2  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)  สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว  จำแนกเป็น                 หน่วยการเรียนรู้ 1 หน่วยการเรียนรู้  เรื่องรอบรู้งานบ้าน   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โดยแยกเป็นแผนการเรียนรู้ย่อย  ดังนี้

                แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  บ้านสวยสะอาด

                แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  ปราศจากขยะ

                แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  เศรษฐกิจพอเพียง

                แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  ร้อยเรียงงานเสื้อผ้า

                แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

4.4  ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

                การดำเนินงานครั้งนี้   ทำการทดลองในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2550  กำหนดเวลาในการสอน  จำนวน  12  ชั่วโมง  ดังนี้

                แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  บ้านสวยสะอาด                                   (3 ชั่วโมง)

                แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  ปราศจากขยะ                                        (2 ชั่วโมง)

                แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  เศรษฐกิจพอเพียง                                (2 ชั่วโมง)

                แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  ร้อยเรียงงานเสื้อผ้า                             (2 ชั่วโมง)

                แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                (3 ชั่วโมง)

 

5.  ข้อตกลง

 

                การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  ใช้วิธีการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนเก่ง กลาง อ่อน  โดยนักเรียนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม  และเนื่องจากสาระการเรียนรู้มีความต่อเนื่องกัน  แผนการเรียนรู้ต้น ๆ  เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ของแผนต่อ ๆ ไป  จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ตามลำดับของแผนการเรียนรู้แรกจนถึงแผนการเรียนรู้สุดท้าย  ดังนั้นการเรียนของนักเรียนแต่ละกลุ่มจึงเรียนไปพร้อมกันและเนื้อหาเดียวกันโดยตลอด

 

 

6.  นิยามศัพท์เฉพาะ

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  คะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องรอบรู้งานบ้าน  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น 

บทเรียนสำเร็จรูป  หมายถึง  บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องรอบรู้งานบ้าน   ชั้นประถมศึกษา             ปีที่  5  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นประกอบด้วย  กรอบความรู้  กรอบกิจกรรม  กรอบแบบฝึกหัด  กรอบเฉลย  พร้อมด้วยคู่มือ  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  หมายถึง  คุณภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  ที่บรรลุตามเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  มาตรฐานด้านการตรวจสอบประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                  เรื่องรอบรู้งานบ้าน  ที่พัฒนาขึ้น โดยพิจารณา ดังนี้ คือ

80  ตัวแรก  หรือ E1  หมายถึง  ประสิทธิภาพของกระบวนการ  ซึ่งเป็นค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน  ที่ได้จากการทำแบบฝึกหัด

80  ตัวหลัง  หรือ E2  หมายถึง  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  ซึ่งเป็นค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  ที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน

เจตคติของนักเรียน  หมายถึง  คะแนนที่ได้จากการตอบแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องรอบรู้งานบ้าน  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น 

               

7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

7.1   ประโยชน์กับครูผู้สอน

                         7.1.1  ได้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องรอบรู้งานบ้าน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  กลุ่มสาระ        การเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ที่ผ่านการหาประสิทธิภาพแล้ว ครูผู้สอนสามารถใช้ประกอบการสอนกลุ่มสาระ  การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องรอบรู้งานบ้าน          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

         7.1.2  เป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    เพื่อใช้ในสาระและระดับชั้นอื่นๆ

        7.1.3  ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

7.2  ประโยชน์แก่ผู้เรียน

       7.2.1  นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  จนสามารถสรุปแผนภาพความคิด  (Mind Mapping)  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่ม                            

       7.2.2  บรร

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 4276 วันที่ 31 มี.ค. 2552


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูศิริรัตน์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูศิริรัตน์

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

สุขสันต์...วันสงกรานต์..

สุขสันต์...วันสงกรานต์..


เปิดอ่าน 6,167 ครั้ง
คำ..ควร...คิด

คำ..ควร...คิด


เปิดอ่าน 6,167 ครั้ง
ความสุขอยู่ที่ไหน

ความสุขอยู่ที่ไหน


เปิดอ่าน 6,167 ครั้ง
พลังใจ

พลังใจ


เปิดอ่าน 6,167 ครั้ง
ผลพวงลดอ้วน

ผลพวงลดอ้วน


เปิดอ่าน 6,167 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

กฎ 3 กัน  ของการอยู่ร่วมกัน

กฎ 3 กัน ของการอยู่ร่วมกัน

เปิดอ่าน 6,167 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
งดงาม... ผลงานสมเด็จพระเทพฯ เมื่อทรงศึกษาปริญญาโท ศิลปากร
งดงาม... ผลงานสมเด็จพระเทพฯ เมื่อทรงศึกษาปริญญาโท ศิลปากร
เปิดอ่าน 6,167 ☕ คลิกอ่านเลย

ฝ่าวิกฤต น้ำมันแพง กับ ภารกิจพิชิตโลกร้อน ใน ปั่นปลูกป่า 12 สิงหา มหาราชินี โครงการดีๆเมื่อปีที่ผ่าน
ฝ่าวิกฤต น้ำมันแพง กับ ภารกิจพิชิตโลกร้อน ใน ปั่นปลูกป่า 12 สิงหา มหาราชินี โครงการดีๆเมื่อปีที่ผ่าน
เปิดอ่าน 6,167 ☕ คลิกอ่านเลย

รถมือสอง...ต้องระวัง
รถมือสอง...ต้องระวัง
เปิดอ่าน 6,167 ☕ คลิกอ่านเลย

ปัจจัยที่ 5
ปัจจัยที่ 5
เปิดอ่าน 6,167 ☕ คลิกอ่านเลย

ภาพวาดอ.เฉลิมชัย  สวยมาก
ภาพวาดอ.เฉลิมชัย สวยมาก
เปิดอ่าน 6,167 ☕ คลิกอ่านเลย

ทายนิสัยจาก...ต้นไม้ประจำวันเกิด
ทายนิสัยจาก...ต้นไม้ประจำวันเกิด
เปิดอ่าน 6,167 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เพราะเหตุใดขณะที่ต้มไข่ จึงมีฟองอากาศลอยออกมา
เพราะเหตุใดขณะที่ต้มไข่ จึงมีฟองอากาศลอยออกมา
เปิดอ่าน 15,346 ครั้ง

วิธีการลบบาง URL ออกจากช่อง Address
วิธีการลบบาง URL ออกจากช่อง Address
เปิดอ่าน 16,534 ครั้ง

การศึกษาของเด็กไทยยุค Digital Society
การศึกษาของเด็กไทยยุค Digital Society
เปิดอ่าน 11,435 ครั้ง

สำนวนไทย
สำนวนไทย
เปิดอ่าน 79,217 ครั้ง

การออกกำลังของผู้ที่มีโรคหัวใจ
การออกกำลังของผู้ที่มีโรคหัวใจ
เปิดอ่าน 14,062 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ