ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Entertainmemts ; Free times activities


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,390 ครั้ง
บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง Entertainmemts ; Free times activities

Advertisement

❝ ผม นายทวีศักดิ์ เพิ่มศิลป์ ❞

ครูชำนาญการ  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
ได้จัดทำผลงานวิชาการ  เรื่อง  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Entertainmemts  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามยุทธศาสตร์การเรียนรู้ด้านปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ซึ่งผมได้แนบบทคัดย่อและตัวอย่างบทเรียนสำเร็จรูปมาเพื่อขอรับคำแนะนำจากเพื่อนครูนะครับ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  Entertainments 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) ตามยุทธศาสตร์การเรียนรู้  
     ด้านปัญญา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา นายทวีศักดิ์  เพิ่มศิลป์
สถาบัน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 
                 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่ทำ 2551

บทคัดย่อ
 
 บทเรียนสำเร็จรูปเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรมหรือวิธีการเรียน ที่จัดไว้ล่วงหน้า  สามารถมีปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบผู้เรียนได้ทันที  สะดวกในการแก้ไขข้อบกพร่องผิดพลาดของการเรียนแต่ละครั้ง  เป็นสื่อที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองและแก้ไขปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  Entertainments   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) ตามยุทธศาสตร์การเรียนรู้ด้านปัญญา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามเกณฑ์  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ      ความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  Entertainments กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) ตามยุทธศาสตร์การเรียนรู้ด้านปัญญา  สำหรับนักเรียน                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 32101) โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์    เขต 3    ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2551  จำนวน  45  คน  ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ใช้เวลาทดลอง  จำนวน  14  ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1)  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  Entertainments  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  ตามยุทธศาสตร์การเรียนรู้ด้านปัญญา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  5  หน่วย  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบเลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  .20  ถึง  .44  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .92  และ  3)  แบบวัดความพึงพอใจ  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  จำนวน  15  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  .26  ถึง  .72  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .87  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent  Samples) 
 ผลการศึกษา  ปรากฏดังนี้
 1.  บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  Entertainments   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) ตามยุทธศาสตร์การเรียนรู้ด้านปัญญา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.69/83.78   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้
 2.  ดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง  Entertainments       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) ตามยุทธศาสตร์การเรียนรู้ด้านปัญญา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าเท่ากับ  0.7538  หรือคิดเป็นร้อยละ  75.38 
 3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 32101) โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3   ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา  2551  จำนวน  45  คน  ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง  Entertainments   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) ตามยุทธศาสตร์การเรียนรู้ด้านปัญญา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .05
 4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 32101) โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3    ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา  2551    ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง  Entertainments   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  ตามยุทธศาสตร์การเรียนรู้ด้านปัญญา  สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจในบทเรียนสำเร็จรูปโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 โดยบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง  Entertainments   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) ตามยุทธศาสตร์การเรียนรู้ด้านปัญญา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  เหมาะสมที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 4457 วันที่ 7 เม.ย. 2552


บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Entertainmemts ; Free times activitiesบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องEntertainmemts;Freetimesactivities

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน


เปิดอ่าน 6,384 ครั้ง
108  วิธี

108 วิธี


เปิดอ่าน 6,393 ครั้ง
...ลำไย...รักษามะเร็ง!!!

...ลำไย...รักษามะเร็ง!!!


เปิดอ่าน 6,390 ครั้ง
 CLICK!! ดู - บันทึกความทรงจำ

CLICK!! ดู - บันทึกความทรงจำ


เปิดอ่าน 6,384 ครั้ง
เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่ผลงาน


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
หาดูยาก.....มิ่งขวัญชาวไทย

หาดูยาก.....มิ่งขวัญชาวไทย


เปิดอ่าน 6,385 ครั้ง
พืชผัก

พืชผัก


เปิดอ่าน 6,397 ครั้ง
ให้แฟนคุณอ่านน่ะ

ให้แฟนคุณอ่านน่ะ


เปิดอ่าน 6,394 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

~~~คลายเครียดตามเดือนเกิด ~~~

~~~คลายเครียดตามเดือนเกิด ~~~

เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
งานวิจัย "บริหารจัดการคุณภาพกระบวนการแบบเดมมิ่งของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมนักเรียนออทิสติก โรงเร
งานวิจัย "บริหารจัดการคุณภาพกระบวนการแบบเดมมิ่งของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมนักเรียนออทิสติก โรงเร
เปิดอ่าน 6,393 ☕ คลิกอ่านเลย

แนะนำวรรณคดีน่าอ่าน....มัทนะพาธา...ตำนานแห่งดอกกุหลาบ
แนะนำวรรณคดีน่าอ่าน....มัทนะพาธา...ตำนานแห่งดอกกุหลาบ
เปิดอ่าน 6,507 ☕ คลิกอ่านเลย

ทรงผม เปลี่ยนลุค ....ให้ ดู สวย เก๋ สไตล์ คุณ
ทรงผม เปลี่ยนลุค ....ให้ ดู สวย เก๋ สไตล์ คุณ
เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

10 วิธี ประหยัดกระดาษ อย่างสร้างสรรค์
10 วิธี ประหยัดกระดาษ อย่างสร้างสรรค์
เปิดอ่าน 6,480 ☕ คลิกอ่านเลย

ตัวเลขนำโชค...ที่คุณควรอ่าน  (บ้างนะคะ)
ตัวเลขนำโชค...ที่คุณควรอ่าน (บ้างนะคะ)
เปิดอ่าน 6,633 ☕ คลิกอ่านเลย

จะมีสักกี่ครุย........ที่ลุยโคลน............(เกษตรกระทิง......สุดยอดดดดดดดด...)
จะมีสักกี่ครุย........ที่ลุยโคลน............(เกษตรกระทิง......สุดยอดดดดดดดด...)
เปิดอ่าน 6,390 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

โรคฉี่หนู เชื้อร้ายที่มากับน้ำท่วม
โรคฉี่หนู เชื้อร้ายที่มากับน้ำท่วม
เปิดอ่าน 15,399 ครั้ง

"แก่นตะวัน" สุดยอดพืชมหัศจรรย์สารพัดประโยชน์
"แก่นตะวัน" สุดยอดพืชมหัศจรรย์สารพัดประโยชน์
เปิดอ่าน 20,721 ครั้ง

ดื่มชาดำหรือเขียวประจำวันละ3ถ้วย ปัดเป่าอัมพาตไกลร้อยละ21
ดื่มชาดำหรือเขียวประจำวันละ3ถ้วย ปัดเป่าอัมพาตไกลร้อยละ21
เปิดอ่าน 9,218 ครั้ง

12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล
12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล
เปิดอ่าน 29,862 ครั้ง

การเบิกค่าเช่าบ้าน
การเบิกค่าเช่าบ้าน
เปิดอ่าน 62,182 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ