ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก
"คุรุสภา" พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว
ข่าวการศึกษา 29 พ.ค. 2566 เปิดอ่าน : 9,563 ครั้ง
☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
Advertisement

"คุรุสภา" พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว
Advertisement

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 5/2566 ว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เสนอคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อทราบอนุมัติการดำเนินงานหลักสูตรอบรมตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ชาวไทยและชาวต่างชาติ) ตามแนวทางการดำเนินงานพัฒนาผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพเพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ชาวไทยและชาวต่างชาติ) จำนวน 7 โมดูล (Module) ตามที่คณะกรรมการคุรุสภาเห็นชอบในหลักการในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 และรับทราบความก้าวหน้า ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2558 ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2558 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายละเอียดความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2558 ได้มีการผ่อนผันให้บุคคลที่ไม่มีปริญญาทางการศึกษาได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราวโดยผ่อนผันให้ครั้งละ 2 ปี และให้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ปัจจุบันมีบุคคลได้รับการผ่อนผันให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในระดับการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชนมามากกว่า 54,484 คน เป็นชาวไทย 33,473 คน ชาวต่างชาติ 20,511 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ขอผ่อนผันมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป จำนวน 4,750 คน เป็นชาวไทย 5,140 คน ชาวต่างชาติ 3,650 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ยังไม่สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนดได้ เนื่องจากมีข้อจำกัด ในด้านโอกาสและการเข้าถึงการพัฒนา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนาจึงได้จัดทำกรอบแนวคิดและมาตรฐาน จำนวน 7 โมดูล (Module) ดังนี้

โมดูล (Module) 1 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โมดูล (Module) 2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยา ให้คําปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

โมดูล (Module) 3 เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้

โมดูล (Module) 4 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียน

โมดูล (Module) 5 การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา

โมดูล (Module) 6 การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

โมดูล (Module) 7 จิตวิญญาณความเป็นครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ทั้งนี้ ได้นำกรอบแนวคิดดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรมที่มีมาตรฐานมีรูปแบบการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ทันสมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโดยมีหลักการ ดังนี้

 1. เป็นหลักสูตรอบรมฐานสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ)
 2. เนื้อหาสาระครอบคลุมมาตรฐานความรู้ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายละเอียดความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 3. มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรมที่มีประสบการณ์สอนมาแล้ว อาทิ บรรยาย อภิปราย ระดมสมอง ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติ เป็นต้น
 4. ระยะเวลาอบรมแต่ละมาตรฐานความรู้ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง
 5. มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม และวัดได้ตรงกับสมรรถนะที่กำหนด
 6. กําหนดเกณฑ์การเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผ่านการประเมินสมรรถนะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนาได้เสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ชาวไทยและชาวต่างชาติ) โดย เปิดรับแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม และ/หรือเทียบประสบการณ์การทำงาน หลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับ (ชาวไทยและชาวต่างชาติ) จำนวน 7 โมดูล (Module) เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2566 เปิดให้ผู้แจ้งความประสงค์อบรมฯ และ/หรือ เทียบประสบการณ์ทำงาน ชำระค่าลงทะเบียนและเลือกรุ่นการอบรมฯ เดือนพฤษภาคม 2566 และเปิดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และดำเนินการเทียบประสบการณ์การทำงาน เดือนกันยายน 2566 – มีนาคม 2567 ซึ่งจากการเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม และ/หรือ เทียบประสบการณ์ทำงาน หลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูสำหรับ (ชาวไทยและชาวต่างชาติ) จำนวน 7 โมดูล (Module) เมื่อวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2566 มีจำนวนผู้แจ้งความประสงค์ทั้งหมด จำนวน 5,814 คน จำแนกเป็น ชาวไทย จำนวน 3,340 คน และชาวต่างชาติ จำนวน 2,474 คน

สำหรับแนวทางการดำเนินงานมีดังนี้

 1. ให้ผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เลือกเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูได้อีกช่องทางหนึ่ง เมื่อผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด จะเป็นผู้มีคุณสมับติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 2. หลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ชาวไทยและชาวต่างชาติ) ประกอบด้วย 7 โมดูล (Module) ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 3. ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถเลือกเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูได้ 2 รูปแบบ ทั้งการเข้ารับการอบรม และการเทียบประสบการณ์ทำงานโดยในหนึ่งโมดูล (Module) ต้องเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

แต่ทั้ง 7 โมดูล (Module) สามารถเลือกได้ทั้งสองรูปแบบ ซึ่งกำหนดเกณฑ์การผ่านการอบรมในหลักสูตรต้องผ่านทุกโมดูล (Module) ดังนี้

รูปแบบที่ 1 เข้ารับการอบรมในหลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูสำหรับผู้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพเพื่อเป็นคุณสมบัติ
ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ชาวไทยและชาวต่างชาติ) เป็นการอบรมผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีจำนวนชั่วโมงรวม 420 ชั่วโมง จำนวน 7 โมดูล (Module) โดยในแต่ละโมดูลกำหนดภาคทฤษฎี จำนวน 48 ชั่วโมง และสัมมนา 12 ชั่วโมง

รูปแบบที่ 2 เข้ารับการเทียบประสบการณ์ทำงาน เป็นการเทียบประสบการณ์ทำงานโดยไม่ต้องเข้ารับการอบรม ซึ่งจะดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยผู้ขอเทียบสามารถนำหลักฐานเอกสารและ/หรือดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดในแต่ละโมดูล (Module) ดังนี้

 1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าของสถาบันการศึกษาที่มีหลักฐานผ่านการรับรองของหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือปรากฏข้อมูลชื่อสถาบันระบุในหนังสือ The World of ALMANAC (กรณีจบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ) ที่มีรายวิชาที่ตรง / สัมพันธ์ / เกี่ยวข้อง ตามหลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู โดยแสดงเอกสาร / หลักฐานใบรับรองผลการเรียน
 2. มีประสบการณ์การจัดโครงการที่เกี่ยวข้องมาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ที่ตรง / สัมพันธ์ / เกี่ยวข้อง ตามหลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู โดยแสดงเอกสาร/หลักฐาน ร่องรอยการทำโครงงาน ภาพถ่ายและผลลัพธ์การจัดในระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่อง และผู้บริหารสถานศึกษารับรอง

โดยผู้เข้ารับการอบรมและ/หรือ เทียบประสบการณ์ทำงานในหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่มีผล “ผ่าน” ครบทั้ง 7 โมดูล (Module) แล้วจึงดำเนินการยื่นขอรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษาได้ 

 

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก FOCUSNEWS วันที่ 29 พฤษภาคม 2566


Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ประกาศผลสอบ ภาค ก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ.2566

ประกาศผลสอบ ภาค ก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ.2566
เปิดอ่าน 34,489 ครั้ง
คู่มือ การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

คู่มือ การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 6,183 ครั้ง
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2566

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 12,696 ครั้ง
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย (16 พฤษภาคม 2566)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย (16 พฤษภาคม 2566)
เปิดอ่าน 28,226 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิดอ่าน 11,016 ครั้ง
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 17 ราย (16 สิงหาคม 2566)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 17 ราย (16 สิงหาคม 2566)
เปิดอ่าน 22,150 ครั้ง
ล456/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์

ล456/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
เปิดอ่าน 7,100 ครั้ง
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 792 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 792 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)
เปิดอ่าน 40,061 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 21,165 ครั้ง
แนวทางการพิจารณาอนุญาตพานักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปนอกราชอาณาจักร

แนวทางการพิจารณาอนุญาตพานักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปนอกราชอาณาจักร
เปิดอ่าน 10,164 ครั้ง
ว 21/2566 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2566

ว 21/2566 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2566
เปิดอ่าน 4,157 ครั้ง
ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 11 ราย (วันที่ 19 กรกฎาคม 2566)

ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 11 ราย (วันที่ 19 กรกฎาคม 2566)
เปิดอ่าน 37,092 ครั้ง
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 12,828 ครั้ง
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 จำนวน 50 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 จำนวน 50 ราย
เปิดอ่าน 8,975 ครั้ง
สพฐ.ขยายเวลาปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

สพฐ.ขยายเวลาปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 7,002 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดอ่าน 2,308 ☕ 12 ก.ย. 2566

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เผยผลการวิจัยการประเมินผลการใช้ระบบวิทยฐานะ วPA
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เผยผลการวิจัยการประเมินผลการใช้ระบบวิทยฐานะ วPA
เปิดอ่าน 5,673 ☕ 22 ก.ย. 2566

ที่ ศธ 04009/ว 5124 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
ที่ ศธ 04009/ว 5124 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
เปิดอ่าน 2,974 ☕ 22 ก.ย. 2566

ศธ 04009/ว 5136 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567
ศธ 04009/ว 5136 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567
เปิดอ่าน 3,523 ☕ 22 ก.ย. 2566

เริ่มแล้ว "เสมา1" เร่งแก้หนี้สินครูเชิญแบงก์ชาติร่วมหารือองค์กรหลัก
เริ่มแล้ว "เสมา1" เร่งแก้หนี้สินครูเชิญแบงก์ชาติร่วมหารือองค์กรหลัก
เปิดอ่าน 4,368 ☕ 21 ก.ย. 2566

"อัมพร" เปิดใจอยากได้คนเข้าใจ นั่งเก้าอี้ เลขาฯกพฐ.คนใหม่ ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกหม้อแต่ขอให้มีต้นทุน
"อัมพร" เปิดใจอยากได้คนเข้าใจ นั่งเก้าอี้ เลขาฯกพฐ.คนใหม่ ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกหม้อแต่ขอให้มีต้นทุน
เปิดอ่าน 4,836 ☕ 19 ก.ย. 2566

"เสมา 1" ย้ำนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ทุกขณะทั้งปัจจุบันและอนาคต
"เสมา 1" ย้ำนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ทุกขณะทั้งปัจจุบันและอนาคต
เปิดอ่าน 1,908 ☕ 19 ก.ย. 2566

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)
ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)
เปิดอ่าน 83,436 ครั้ง

การปฏิรูปการศึกษาที่ไม่ได้หัวใจครู
การปฏิรูปการศึกษาที่ไม่ได้หัวใจครู
เปิดอ่าน 20,589 ครั้ง

มารยาทของการจับมือ (shaking Hands)
มารยาทของการจับมือ (shaking Hands)
เปิดอ่าน 48,903 ครั้ง

ชื่นชม เด็กสระแก้ว สร้างชื่อเสียง คว้ารางวัลชนะเลิศคัดลายมือระดับประเทศ
ชื่นชม เด็กสระแก้ว สร้างชื่อเสียง คว้ารางวัลชนะเลิศคัดลายมือระดับประเทศ
เปิดอ่าน 32,642 ครั้ง

รู้จักวิตามิน H
รู้จักวิตามิน H
เปิดอ่าน 21,121 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 081-3431047

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ