ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ

เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

ที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)

ผู้รายงาน นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป. กลางอุปถัมภ์) ใช้รูปแบบการประเมิน แบบซิปป์ (Context Input Process Product Evaluation Model : CIPP) เนื่องจากต้องการให้มีความครอบคลุม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยมีกรอบในการประเมิน 4 ด้าน คือ 1) ประเมินบริบทของโครงการ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ

3) ประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 5 ฉบับ

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 36 คน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 45 คน และนักเรียน จำนวน 115 คน ในปีการศึกษา 2560 รวมจำนวนทั้งสิ้น 204 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่

ค่าเฉลี่ยสถิติ (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน เรียงตาม ลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลผลิตของโครงการ และด้านบริบทของโครงการ มีผล

การประเมินอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน เรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสองลำดับ คือ

ด้านกระบวนการดำเนินการ รองลงมา คือ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ

2. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) ปรากฏผล

2.1 การประเมินผลการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

ของนักเรียน โรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ผลการ

ประเมินโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายด้าน พบว่า มีผล

การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 5 ด้าน เรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 ลำดับคือ

ด้านความภูมิใจในความเป็นไทย รองลงมา คือ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความกตัญญูกตเวที

ด้านความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม และด้านความมีวินัย ส่วนข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากมี 1 ด้าน คือ ด้านความประหยัด

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูและบุคลากรทาง

การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย สูงที่สุด คือ ผู้บริหารให้ความสำคัญแก่งานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่

พึงประสงค์ของนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ มีการสรุปผล และรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน เผยแพร่ต่อ สาธารณชน

ข้อเสนอแนะ

1. จากผลการประเมินผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ของนักเรียน โรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป. กลางอุปถัมภ์) อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมสอดคล้องกัน คือ อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ด้าน คือ ด้านความ

ภูมิใจในความเป็นไทย รองลงมาคือ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความกตัญญูกตเวที ด้านความเมตตา

กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม และด้านความมีวินัยคือ ส่วนด้านความประหยัดมี

ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าด้านอื่น ๆ แต่ก็อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ทุกฝ่ายจะต้องพยายามหาแนวทางในการ

พัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียนมีความประหยัดให้มากขึ้น

2. โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ควรร่วมกันปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่

พึงประสงค์ของนักเรียนให้คงอยู่หรือให้สูงขึ้นไป

3. โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ควรให้ความสำคัญต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพราะงานด้านนี้เป็นงานที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มากขึ้น 4. ควรมีการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพที่แท้จริง เพื่อป้องกันพฤติกรรมที่อาจจะเบี่ยงเบน

5. ครูและผู้เกี่ยวข้อง ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่

เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

6. ครูและผู้เกี่ยวข้อง ควรสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่

พึงประสงค์ให้แก่นักเรียนในทุกสถานการณ์ที่เหมาะสม

7. ครูและชุมชน ควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน

โพสต์โดย รองวิรัญรัฏฌา : [22 มิ.ย. 2561 เวลา 11:35 น.]
อ่าน [1598] ไอพี : 118.172.255.138
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ