ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาสมรรถนะการสร้างข้อสอบของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาสมรรถนะการสร้างข้อสอบของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง และ (2) ประเมินประสิทธิผลและคุณภาพของการพัฒนาสมรรถนะการสร้างข้อสอบของครูโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง วิธีการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อแรกใช้การสังเคราะห์ความรู้เพื่อพัฒนารูปแบบจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ครู จากโรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก คละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 20 คน และการสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผู้ปฏิบัติงานนิเทศในโรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก จำนวน 3 คน เพื่อเปรียบเทียบเชื่อมโยงความสอดคล้องตามบริบทของขนาดสถานศึกษากับความสัมพันธ์ของทฤษฎี โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ดำเนินการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสร้างข้อสอบของครู โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง โดยการยกร่างรูปแบบผ่านกระบวนการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน จากนั้นทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะฯ กับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำนวน 25 คน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 5 คน ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ส่วนการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อสอง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลประเมินสมรรถนะ ผลงานครู และผลการสัมภาษณ์ครูและศึกษานิเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย การนำเสนอแผนภูมิในรูปแบบต่างๆ ประกอบคำบรรยาย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยมีดังนี้ (1) การเลือกพัฒนาสมรรถนะในประเด็นเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่ 3 การสร้างข้อสอบ เป็นประเด็นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับครู โดยจะต้องสามารถพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับบริบทของการปฏิบัติจริง และครูจะต้องมีพัฒนาการของสมรรถนะอย่างยั่งยืน (2) รูปแบบของการพัฒนาสมรรถนะฉบับสมบูรณ์ ที่ผ่านการปรับปรุง พัฒนา มีการดำเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อนการทำการนิเทศแบบเสริมพลัง เป็นการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสร้างข้อสอบของครูก่อนเข้าร่วมโครงการ และสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังของศึกษานิเทศก์ก่อนเข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 2 ระหว่างทำการนิเทศแบบเสริมพลัง เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและรายละเอียดในการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะการสร้างข้อสอบของครูโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง และระยะที่ 3 หลังทำการนิเทศแบบเสริมพลัง เป็นขั้นตอนในการติดตามประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะการสร้างข้อสอบของครูหลังเข้าร่วมโครงการ และสรุปผลการพัฒนาสมรรถนะ (3) ผลของพัฒนาการรายกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน จากการสะท้อนผลงานโดย ศึกษานิเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ครูผู้เข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะ

มีพัฒนาการการสร้างข้อสอบที่ระดับดี คือ มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 3.5 - 5.0 ในระดับพฤติกรรมจำได้ จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับพฤติกรรมเข้าใจ จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 96 ระดับพฤติกรรมประยุกต์ใช้ จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 96 ระดับพฤติกรรมวิเคราะห์ จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 88 ระดับพฤติกรรมประเมินค่า จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และระดับพฤติกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 68 ส่วนกลุ่มครูที่มีพัฒนาการที่ระดับพอใช้ คือ มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 1.5 - 3.0 ในระดับพฤติกรรมเข้าใจ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ระดับพฤติกรรมประยุกต์ใช้ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ระดับพฤติกรรมวิเคราะห์ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และระดับพฤติกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ของผู้เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะทั้งหมด และกลุ่มที่มีพัฒนาการที่ระดับปรับปรุง คือมีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 1.0 ไม่ปรากฏพบที่ระดับพฤติกรรมใด (4) ประสิทธิผลของโครงการ สรุปได้ว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสร้างข้อสอบไม่มีผู้ใดผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด และเมื่อพิจารณาจากพัฒนาการร่วมด้วยแล้ว พบว่าทั้ง 25 คน มีพัฒนาการดีขึ้น (5) ผลการวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบ พบว่า ร้อยละของจำนวนข้อสอบที่มีคุณภาพ ก่อนเข้าร่วมโครงการอยู่ระหว่าง 13.33 - 46.66 ส่วนหลังเข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่าง 33.33 - 80.00 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว พบว่า มีร้อยละของจำนวนข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ เพิ่มขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ (6) คุณภาพของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความเห็นว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ

ที่พัฒนาขึ้นนี้ มีจุดเด่นในประเด็นเกี่ยวกับ การนำกระบวนการนิเทศแบบเสริมพลัง และกระบวนการวิจัยปฏิบัติการมาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการสร้างข้อสอบ ช่วยให้ครูผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นระบบด้วยตนเอง และได้รับการสนับสนุนส่งเสริม และให้ข้อมูลสะท้อนกลับที่เป็นประโยชน์จากศึกษานิเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูมีโอกาสได้ปฏิบัติจริงและผลงานที่ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ชี้แนะแนวทางในการแก้ไขผลงานโดยศึกษานิเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิ และเพื่อนครูในลักษณะการใช้คำถามสะท้อนคิด ครูผู้เข้าร่วมโครงการมีอิสระในความคิดพิจารณานำผลการสะท้อนคิดไปใช้ในการปรับปรุงผลงานของตนเองให้ดีขึ้น

โพสต์โดย นัยนา จันตะเสน : [5 พ.ย. 2561 เวลา 15:22 น.]
อ่าน [3703] ไอพี : 58.8.69.147
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,636 ครั้ง
"SEGWAY" นวตกรรมแห่งโลกอนาคต
"SEGWAY" นวตกรรมแห่งโลกอนาคต

เปิดอ่าน 14,576 ครั้ง
ความรักของแม่ ช่วย"สมอง"ลูกขยาย
ความรักของแม่ ช่วย"สมอง"ลูกขยาย

เปิดอ่าน 13,182 ครั้ง
10 ข้อดีของฟองน้ำ ที่มากกว่าแค่ใช้ล้างจาน
10 ข้อดีของฟองน้ำ ที่มากกว่าแค่ใช้ล้างจาน

เปิดอ่าน 10,674 ครั้ง
มือชา ปัญหาที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ
มือชา ปัญหาที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ

เปิดอ่าน 11,501 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2552

เปิดอ่าน 28,783 ครั้ง
ชมกันหรือยัง? เทคนิคการสอน ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
ชมกันหรือยัง? เทคนิคการสอน ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

เปิดอ่าน 18,709 ครั้ง
แกัวมังกร สุดยอดผลไม้เพื่อสุขภาพ
แกัวมังกร สุดยอดผลไม้เพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 78,643 ครั้ง
ปล้นสะดม หรือ ปล้นสดมภ์  กันแน่
ปล้นสะดม หรือ ปล้นสดมภ์ กันแน่

เปิดอ่าน 6,928 ครั้ง
ราชบัณฑิตยสภาบัญญัติคำ "Metaverse" ใช้คำภาษาไทยว่า "จักรวาลนฤมิต"
ราชบัณฑิตยสภาบัญญัติคำ "Metaverse" ใช้คำภาษาไทยว่า "จักรวาลนฤมิต"

เปิดอ่าน 11,558 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือและหนังสือเสียง "สอนนอกกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์"
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือและหนังสือเสียง "สอนนอกกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์"

เปิดอ่าน 15,747 ครั้ง
ทำไมเวลาเกา จึงหายคัน
ทำไมเวลาเกา จึงหายคัน

เปิดอ่าน 42,674 ครั้ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)

เปิดอ่าน 5,900 ครั้ง
อาหารและโภชนาการที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ
อาหารและโภชนาการที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ

เปิดอ่าน 8,257 ครั้ง
การศึกษาไทยด้อยคุณภาพ....แล้วจะปฏิรูปอย่างไร?
การศึกษาไทยด้อยคุณภาพ....แล้วจะปฏิรูปอย่างไร?

เปิดอ่าน 4,019 ครั้ง
คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตพืชสกุลกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตพืชสกุลกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

เปิดอ่าน 15,495 ครั้ง
โหงวเฮ้งดี เปลี่ยนได้ไ่ม่ยาก!
โหงวเฮ้งดี เปลี่ยนได้ไ่ม่ยาก!
เปิดอ่าน 14,745 ครั้ง
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
เปิดอ่าน 64,587 ครั้ง
วงจรไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้า
เปิดอ่าน 26,842 ครั้ง
รามี (ramie) สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17
รามี (ramie) สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17
เปิดอ่าน 9,397 ครั้ง
คลิป สวัสดีปีใหม่ จากใจ บุคลากร รพ.ตำรวจ
คลิป สวัสดีปีใหม่ จากใจ บุคลากร รพ.ตำรวจ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ