ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางประเจิน ไชยมาลีอุปถัมภ์

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ปีที่รายงาน 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ

1. เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องอัศจรรย์สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารน่ารู้ และปรากฏการณ์ของโลก ก่อนและหลังเรียน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 53 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. หนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดหรรษากับวิทยาศาสตร์ 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องอัศจรรย์สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่องสารน่ารู้ และเรื่องปรากฏการณ์ของโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่า t - test

ผลการวิจัยพบว่า 1. หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพเท่ากับ 85.40/84.82 เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดที่ตั้งไว้ 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนตามกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ผลการศึกษาแสดงว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ชุดหรรษากับวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น และสามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้นด้วย

กิตติกรรมประกาศ

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสำเร็จลุล่วงได้ดี ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ แนะนำและ

ให้คำปรึกษาอย่างดียิ่งจาก นายประกอบ มณีโรจน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 นายสนิท จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดเทพชุมนุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 รศ. ดร. นิคม ชูศิริ รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผศ. ดร. พายัพ มาศนิยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

การประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ

นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาสงขลา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ วิธีการ แนวคิด และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและเป็นพระคุณอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณนายพุฒิพงศ์ แก้วหวังสกูล ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียน

บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) ที่ได้กรุณาให้แนวคิด และข้อแนะนำหลายประการ อีกทั้งให้ความร่วมมือ และเป็นกำลังใจในการวิจัยครั้งนี้

ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในด้านต่างๆ ด้วยดีมาตลอด นักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการวิจัย ตลอดจนให้ข้อมูลต่างๆ เป็นอย่างดี และสุดท้าย ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่น้อง และบุคคลในครอบครัว

ทุกคน ตลอดจนผู้ให้ความช่วยเหลืออีกหลายท่านซึ่งไม่สามารถกล่าวนามในที่นี้ได้หมด

นางประเจิน ไชยมาลีอุปถัมภ์

ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

โพสต์โดย ประเจิน : [6 พ.ย. 2561 เวลา 14:19 น.]
อ่าน [1138] ไอพี : 14.207.33.118
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ