ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือโดยใช้กิจกรรมเกมกลางแจ้งแบบกลุ่มของ นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนบ้านลากอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึก

ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือโดยใช้กิจกรรมเกมกลางแจ้งแบบกลุ่มของ นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนบ้านลากอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษายะลา เขต ๒

ผู้ศึกษา นางฮามีด๊ะ การะมีแน

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านลากอ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) พัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือจากการได้รับประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้งแบบกลุ่ม ของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนบ้านลากอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ ๒) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความร่วมมือก่อนและหลังได้รับประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งแบบกลุ่ม ของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ และ ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งแบบกลุ่ม ของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ประชากรที่ใช้ในการดำเนินการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนบ้านลากอ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒๔ คน ที่ผู้รายงานเป็นครูผู้สอนและครูประจำชั้น ใช้แบบแผน การศึกษาโดยยึดแบบกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ๑) คู่มือการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้งแบบกลุ่ม ของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ๒) แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้งแบบกลุ่ม ของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ จำนวน ๒๔ แผน ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย ของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ และ ๔) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งแบบกลุ่ม ของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ จำนวน ๕ ข้อ เริ่มดำเนินการศึกษาเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม 2561 ถึงวันที่ ๒ มีนาคม 2561 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมวันละ 45 นาที ในช่วงเวลา 10.15 น. – 11.00 น. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

๑) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความร่วมมือก่อนและระหว่างการได้รับประสบการณ์จาก การจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งแบบกลุ่ม ของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ก่อนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้งแบบกลุ่ม คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.๒๙ และในระหว่างการจัดประสบการณ์ในแต่ละสัปดาห์ มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 6.26, 6.60, 7.19, 7.39, 8.34, 8.85, 8.93 และ 9.00 ตามลำดับ แสดงว่า ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ ๘ คะแนนเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นตลอดเวลาของช่วงการดำเนินการศึกษา

๒) พฤติกรรมความร่วมมือของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนบ้านลากอ หลังการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้งแบบกลุ่ม สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการจัดประสบการณ์เท่ากับ 4.29 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.68 และค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการจัดประสบการณ์เท่ากับ 9.00 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 โดยมีค่าเฉลี่ยหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์เท่ากับ 4.71 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

ด้านความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อตกลง หลังการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้งแบบกลุ่มสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ โดยมีค่าเฉลี่ยหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์เท่ากับ 4.82

ด้านความร่วมมือในการใช้ทักษะมือและแขน หลังการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้งแบบกลุ่ม สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ โดยมีค่าเฉลี่ยหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์เท่ากับ 5.58

ด้านความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน หลังการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้งแบบกลุ่ม สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ โดยมีค่าเฉลี่ยหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์เท่ากับ 3.74

๓) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งแบบกลุ่ม ของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.27

ข้อเสนอแนะ

๑) ในการส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งแบบกลุ่ม ควรมีการยืดหยุ่นระยะเวลาและให้เวลาในการปรับตัวของเด็กที่ต้องทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ควรมีการบังคับให้ทำตามคำสั่งอย่างเดียว และไม่ควรเน้นที่ความสำเร็จของการทำกิจกรรมเสมอไป

๒) ในการส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือ ในขั้นการวางแผนการจัดกิจกรรม ให้เด็กได้คิดวางแผน และควรใช้เทคนิคการพูดที่กระตุ้นให้เด็กเกิดการวางแผนร่วมกัน ส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือ การช่วยเหลือ และมีความรับผิดชอบ เพราะพฤติกรรมการแสดงออกของครูมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการเป็นแบบอย่างที่ดี ครูควรใช้คำพูดที่สุภาพ นุ่มนวล เป็นกัลยาณมิตรกับเด็ก ให้ความรัก กำลังใจ ชมเชย เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมความร่วมมือที่เหมาะสม เด็กจะได้มีความรู้สึกอบอุ่น และมีความสุขในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

๓) ควรมีการสังเกตตลอดเวลาของช่วงการศึกษาทดลอง และควรเปิดโอกาสให้เด็กมีการสับเปลี่ยนกลุ่มได้ทุกสัปดาห์

โพสต์โดย ด๊ะ : [21 ม.ค. 2562 เวลา 12:49 น.]
อ่าน [1893] ไอพี : 223.204.42.149
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,597 ครั้ง
พิสูจน์พบ “น้ำแข็งแห้ง” เป็นหิมะตกบนดาวอังคาร
พิสูจน์พบ “น้ำแข็งแห้ง” เป็นหิมะตกบนดาวอังคาร

เปิดอ่าน 25,540 ครั้ง
วรรณคดีมรดกของไทยสมัยสุโขทัย
วรรณคดีมรดกของไทยสมัยสุโขทัย

เปิดอ่าน 15,194 ครั้ง
สรรพคุณของ "เสลดพังพอนตัวผู้"
สรรพคุณของ "เสลดพังพอนตัวผู้"

เปิดอ่าน 10,900 ครั้ง
"โดนัท เซลฟี่" เทรนด์ใหม่มาแรง คืออะไร ไปดูกันครับ
"โดนัท เซลฟี่" เทรนด์ใหม่มาแรง คืออะไร ไปดูกันครับ

เปิดอ่าน 9,259 ครั้ง
จัดการผมยุ่งเหยิงยามเช้าตรู่อย่างไรดี
จัดการผมยุ่งเหยิงยามเช้าตรู่อย่างไรดี

เปิดอ่าน 14,233 ครั้ง
สุขภาพเป็นยังไง...ลิ้นบอกได้
สุขภาพเป็นยังไง...ลิ้นบอกได้

เปิดอ่าน 9,779 ครั้ง
ตำนาน ชา
ตำนาน ชา

เปิดอ่าน 8,676 ครั้ง
เจ้าระเบียบ พี่สาววัย 5 ขวบ อบรมน้องชายตัวน้อย
เจ้าระเบียบ พี่สาววัย 5 ขวบ อบรมน้องชายตัวน้อย

เปิดอ่าน 13,687 ครั้ง
วลีเด็ดแห่งปี 2555
วลีเด็ดแห่งปี 2555

เปิดอ่าน 20,287 ครั้ง
"ของเล่นบ้านๆ" สื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล
"ของเล่นบ้านๆ" สื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล

เปิดอ่าน 19,062 ครั้ง
การวัดความเร็วและทิศทางของลม
การวัดความเร็วและทิศทางของลม

เปิดอ่าน 777 ครั้ง
พระรัตนตรัย
พระรัตนตรัย

เปิดอ่าน 33,786 ครั้ง
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?

เปิดอ่าน 13,279 ครั้ง
"ผมร่วง" แก้ไขยังไงดี
"ผมร่วง" แก้ไขยังไงดี

เปิดอ่าน 47,194 ครั้ง
ความหมายของเทคโนโลยี
ความหมายของเทคโนโลยี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,443 ครั้ง
ความหมายของของขวัญ
ความหมายของของขวัญ

เปิดอ่าน 156,950 ครั้ง
การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม

เปิดอ่าน 11,507 ครั้ง
ในปี 2561 แมชชีนเลิร์นนิ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่โลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ต
ในปี 2561 แมชชีนเลิร์นนิ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่โลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ต

เปิดอ่าน 21,388 ครั้ง
ระวัง 5 สารพิษใกล้ตัว
ระวัง 5 สารพิษใกล้ตัว

เปิดอ่าน 17,581 ครั้ง
ฮอร์โมน : ชีววิทยา
ฮอร์โมน : ชีววิทยา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ