ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital literacy and e-Commerce เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภ

ชื่อเรื่อง การศึกษาสภาพและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital

literacy and e-Commerce เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ผู้วิจัย นางสาวภรภัทร บุญจันทร์

สถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเรือ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาสภาพและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital literacy and e-Commerce เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อการศึกษาสภาพและประเมิน

ผลการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital literacy and e-Commerce เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 2) เพื่อศึกษาทักษะการรู้ดิจิทัล (Digital literacy) และการใช้งานพานิชอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) หลังจากการอบรมหลักสูตร Digital literacy and e-Commerce เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 3) เพื่อเป็นแนวทาง การพัฒนาดำเนินงานการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital literacy and e-Commerce เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน และกลุ่มที่ 2 ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 130 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนจากสูตรของ ทาโร ยามาเน และกลุ่มเป้าหมายสำหรับการสนทนากลุ่ม (Focus group) ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จำนวน 7 คน รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ และวิจัยเชิงประเมิน โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยคือ ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 3 ฉบับ

คือ แบบสอบถามฉบับที่ 1 สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 65 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.22 – 0.71 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 แบบสอบถามฉบับที่ 2 สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.39 – 0.82 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 และ แบบประเมินทักษะการรู้ดิจิทัล (Digital literacy) และการใช้งานพานิชอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.24 – 0.79

และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลประเมินการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital literacy and

e-Commerce เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสมสูงสุด 3 อันดับ พบว่า อันดับแรก คือ ด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.61, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ กระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, S.D. = 0.57) และด้านสภาวะแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54, S.D. = 0.48) ตามลำดับ ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านปัจจัยนำเข้าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D. = 0.53) สามารถจำแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้

2. ผลการประเมินทักษะการรู้ดิจิทัล (Digital literacy) การดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital literacy and e-Commerce เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.57, = 0.52) ด้านที่มีระดับคุณภาพมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ด้านที่ 1 ทักษะด้านการทํางานของเทคโนโลยี (Operation skills) อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.62, = 0.50) รองลงมาคือ ด้านที่ 3 ทักษะการทำงานร่วมกัน (Collaboration skills) อยู่ในระดับ มากที่สุด

( = 4.58, = 0.55) และรองลงมาคือ ด้านที่ 4 ทักษะการตระหนักรู้ทางสังคม (Awareness skills) อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.52, = 0.61) ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีระดับคุณภาพน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Thinking skills) อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.46,

= 0.51) ส่วนการใช้งานพานิชอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด

( = 4.57, = 0.52)

3. การดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital literacy and e-Commerce เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเรือ ควรมีการประชุมระหว่างผู้บริหารและครูที่เป็นวิทยากรแกนนำ เพื่อวางแผนและหาแนวทางในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรที่มีความหลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรให้กับครูที่จะไปเป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมการอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละครั้ง ควรมีการจัดสรรสื่อการเรียน การสอนที่ทันสมัยให้พร้อมในการดำเนินการตามหลักสูตร ควรมีในการสนับสนุน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และมีการบริหารจัดการในเรื่องของ บุคลากร งบประมาณ วัสดุการอบรม การบริหารหลักสูตร ควรมีการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ควรมีการส่งบุคลากรเข้าอบรมเพิ่มเติม ควรมีการสนับสนุนวิทยากร ในหลักสูตรเดียวกันระหว่างศูนย์ดิจิทัลด้วยกันเอง และควรมีการศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรหลังจากที่ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรม ไปพัฒนาด้านอาชีพของตนเอง

โพสต์โดย cheva : [24 ก.พ. 2562 เวลา 18:53 น.]
อ่าน [1796] ไอพี : 223.24.190.252
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,245 ครั้ง
ปริญญาโทกับคนทำงาน ….สำคัญจริงหรือ?
ปริญญาโทกับคนทำงาน ….สำคัญจริงหรือ?

เปิดอ่าน 7,780 ครั้ง
เจาะ..."ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ครูควรรับมืออย่างไร ?
เจาะ..."ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ครูควรรับมืออย่างไร ?

เปิดอ่าน 34,068 ครั้ง
เปิดโผ 15 อาชีพที่กำลังจะสาบสูญไปในอนาคต
เปิดโผ 15 อาชีพที่กำลังจะสาบสูญไปในอนาคต

เปิดอ่าน 6,075 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่4
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่4

เปิดอ่าน 33,877 ครั้ง
ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายราก  หรือกรณท์
ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายราก หรือกรณท์

เปิดอ่าน 13,389 ครั้ง
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

เปิดอ่าน 6,108 ครั้ง
กว่าจะมาเป็น "ไอโฟน" จุดกำเนิดและความบังเอิญ
กว่าจะมาเป็น "ไอโฟน" จุดกำเนิดและความบังเอิญ

เปิดอ่าน 32,168 ครั้ง
จริยธรรมที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
จริยธรรมที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

เปิดอ่าน 27,532 ครั้ง
เลิกโทษเด็กนักเรียนได้ไหม? คอลัมน์สุจิตต์ วงษ์เทศ
เลิกโทษเด็กนักเรียนได้ไหม? คอลัมน์สุจิตต์ วงษ์เทศ

เปิดอ่าน 55,554 ครั้ง
Verb Tenses (Present Tenses )
Verb Tenses (Present Tenses )

เปิดอ่าน 8,102 ครั้ง
องค์ประกอบ ของความสำเร็จ
องค์ประกอบ ของความสำเร็จ

เปิดอ่าน 8,780 ครั้ง
วิกฤติโลกร้อน มนุษย์ย้ายไปดาวอังคาร ปี ค.ศ.2020
วิกฤติโลกร้อน มนุษย์ย้ายไปดาวอังคาร ปี ค.ศ.2020

เปิดอ่าน 7,099 ครั้ง
หนุ่มดวงแข็งที่สุดในสามโลก รถตกตึก ยังลุกขึ้นมาเดินเฉย
หนุ่มดวงแข็งที่สุดในสามโลก รถตกตึก ยังลุกขึ้นมาเดินเฉย

เปิดอ่าน 1,615 ครั้ง
วิธีคลายร้อนให้บ้านปูน
วิธีคลายร้อนให้บ้านปูน

เปิดอ่าน 118,127 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : กาลิเลโอ กาลิเลอี
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : กาลิเลโอ กาลิเลอี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 17,824 ครั้ง
น้องอันดา ควีโยมี น่ารักสุดๆไปเลย
น้องอันดา ควีโยมี น่ารักสุดๆไปเลย

เปิดอ่าน 9,112 ครั้ง
"เรียกเหงื่อลดโรค" คุณก็ทำได้ ทุกวัย มาดูแลใส่ใจสุขภาพกันนะ
"เรียกเหงื่อลดโรค" คุณก็ทำได้ ทุกวัย มาดูแลใส่ใจสุขภาพกันนะ

เปิดอ่าน 28,273 ครั้ง
10 อาชีพเสี่ยงตกงาน “สูง”!!!
10 อาชีพเสี่ยงตกงาน “สูง”!!!

เปิดอ่าน 14,019 ครั้ง
ยาคุมแบบฉีด ทำมวลกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 5%
ยาคุมแบบฉีด ทำมวลกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 5%

เปิดอ่าน 10,690 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ