ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบSQ5R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบSQ5R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย นางอรอนงค์ พรหมเดช ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบSQ5R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้แบบ SQ5R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้แบบ SQ5R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้แบบ SQ5R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนรู้แบบ SQ5R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม

เครื่องมือใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) ชุดการเรียนรู้แบบ SQ5R จำนวน 7 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ5R 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้แบบ SQ5R

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าเฉลี่ยโดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test Dependent) การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้แบบ SQ5R ใช้การวิเคราะห์ แนะนำเสนอผล การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำเสนอข้อมูลในรูปของตารางและความเรียง

ผลการวิจัยพบว่า

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้แบบ SQ5R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้แบบ SQ5R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้แบบ SQ5R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน พบปัญหาในการเรียนวิชาภาษาไทยดังนี้

1.1. ปัญหาที่ตัวนักเรียน

1.1.1 นักเรียนฝึกทักษะการอ่านและการฟังค่อนข้างน้อย ส่งผลให้นักเรียนขาดความมั่นใจ

1.1.2 ทักษะที่นักเรียนควรพัฒนาอย่างเร่งด่วนในเบื้องต้น ได้แก่ ทักษะการอ่านและทักษะ การพูด ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการรับและส่งข้อมูล เมื่อนักเรียนฝึกฝนทักษะการอ่านและการฟังได้อย่าง มีประสิทธิภาพ จะทำให้นักเรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ทักษะการพูดและการเขียน ได้ดี ซึ่งจะทำให้มีการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ทักษะควบคู่กันไปได้ในที่สุด

1.1.3 ด้านเจตคติ เนื่องจากสภาพที่ตั้งของชุมชน และสภาพพื้นฐานครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ มีคุณภาพชีวิตที่ไม่เอื้ออำนวยเท่าที่ควร ทำให้นักเรียนไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องใช้ภาษาไทยมีน้อย ส่งผลทำให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ไม่เห็นความสำคัญในการเรียนภาษาไทย

1.2. ปัญหาเกิดจากครู

ครูเน้นการสอนเนื้อหาเป็นสำคัญ และใช้การบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ครูไม่เน้นกระบวนการให้นักเรียนปฏิบัติจริง ไม่ได้เน้นกระบวนการเรียนการสอนที่จะหาองค์ความรู้ใหม่ ที่ทำให้นักเรียนเกิดการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ประกอบกับครูต้องรับผิดชอบงานอื่นๆ จำนวน ซึ่งมีภาระงานรับผิดชอบตลอดปีการศึกษา จึงทำให้มีเวลาสำหรับเตรียมการสอนน้อยลง

1.3 จากทางสังคม อิทธิพลของโทรทัศน์ วิทยุ รวมถึงสภาพแวดล้อมของครอบครัว และชุมชนเป็นแหล่งสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตที่ผิดๆ ทำให้เด็กไม่สนใจการเรียน

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้แบบ SQ5R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้แบบ SQ5R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 92.36/88.33 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

3. ผลการทดลองใช้การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้แบบ SQ5R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้แบบ SQ5R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้แบบ SQ5R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้แบบ SQ5R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ครูอร : [2 ก.ย. 2562 เวลา 15:58 น.]
อ่าน [1769] ไอพี : 125.25.188.13
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ