ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง – การพูด สำหรับเด็กเล็กปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง – การพูด

สำหรับเด็กเล็กปีที่ 1

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางอำพรรณ อาลัยพัฒน์

สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อร้าง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีที่ศึกษาค้นคว้า 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ

เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง – การพูด สำหรับเด็กเล็กปีที่ 1 และเพื่อศึกษาสภาพความสามารถของเด็ก

ที่เรียนด้วยหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง – การพูด สำหรับเด็กเล็กปีที่ 1

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ เด็กเล็กปีที่ 1 ห้อง 2 ปีการศึกษา 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านบ่อร้าง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ 1) หนังสือคำคล้องจอง

ประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง – การพูด สำหรับเด็กเล็กปีที่ 1 จำนวน 10 เล่ม 2) แผนการจัด

ประสบการณ์หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง – การพูด สำหรับเด็กเล็กปีที่ 1

จำนวน 50 แผน 3) แบบประเมินทักษะการฟัง – การพูดก่อนเรียนและหลังเรียนของเด็กที่เรียนด้วย

หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง – การพูด สำหรับเด็กเล็กปีที่ 1 จำนวน 20 ข้อ

มีค่าความยาก (p) ระหว่าง 0.60 ถึง 0.77 และค่าอำนาจจำแนก (B) ระหว่าง 0.36 ถึง 0.53 ค่าความเชื่อมั่น

(rcc) เท่ากับ 0.82 4) แบบสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการด้านสติปัญญา การใช้ภาษาสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะ

การฟัง – การพูด ของเด็กที่เรียนด้วยหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง – การพูด

สำหรับเด็กเล็กปีที่ 1 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กที่เรียนด้วยหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ

เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง – การพูด สำหรับเด็กเล็กปีที่ 1 จำนวน 20 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ

ระหว่าง 0.40 ถึง 0.78 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ

หนังสือเสริมประสบการณ์ ตามเกณฑ์ 80 / 80 โดยใช้ E1 / E2 วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของ

หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพโดยวิธีของกูดแมนและชไนเดอร์ และเปรียบเทียบผลการประเมินทักษะ

การฟัง – การพูดก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t – test ชนิด Paired - Samples t – test

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1. ผลการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง – การพูด

สำหรับเด็กเล็กปีที่ 1 ดังนี้

1.1 หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง – การพูด

สำหรับเด็กเล็กปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 93.20 / 90.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

1.2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะ

การฟัง – การพูด สำหรับเด็กเล็กปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.74 แสดงว่าเด็กมีความสามารถในการเรียนรู้

เพิ่มขึ้นร้อยละ 74

1.3 ผลการประเมินทักษะการฟัง – การพูด หลังเรียนของเด็กที่เรียนด้วย

หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง – การพูด สำหรับเด็กเล็กปีที่ 1

สูงกว่าผลการประเมินทักษะการฟัง – การพูด ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. สภาพความสามารถของเด็กที่เรียนด้วยหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ

เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง – การพูด สำหรับเด็กเล็กปีที่ 1 ดังนี้

2.1 พฤติกรรมพัฒนาการด้านสติปัญญา การใช้ภาษาสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะ

การฟัง – การพูด ของเด็กในการเรียนด้วยหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะ

การฟัง – การพูด สำหรับเด็กเล็กปีที่ 1 หลังเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84

คิดเป็นร้อยละ 94.56

2.2 ความพึงพอใจของเด็กที่เรียนด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์คำคล้องจอง

ประกอบภาพ สำหรับเด็กเล็กปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.19 ; S.D. = 0.23)

โพสต์โดย อำพรรณ อาลัยพัฒน์ : [24 ก.พ. 2563 เวลา 09:43 น.]
อ่าน [1609] ไอพี : 101.51.157.153
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,217 ครั้ง
การวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางเทคโนโลยีการศึกษา
การวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดอ่าน 21,977 ครั้ง
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4

เปิดอ่าน 23,011 ครั้ง
เป็ดแมนดาริน
เป็ดแมนดาริน

เปิดอ่าน 51,998 ครั้ง
โดเรมี : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โดเรมี : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 16,686 ครั้ง
มติ ครม. ให้หยุดยาว ช่วงเข้าพรรษา 4-8 ก.ค.นี้
มติ ครม. ให้หยุดยาว ช่วงเข้าพรรษา 4-8 ก.ค.นี้

เปิดอ่าน 23,455 ครั้ง
ลายมือของคนที่มีเงินทองอยู่ตลอดเวลาต้องมี "ก้นหอยมหาเศรษฐี"
ลายมือของคนที่มีเงินทองอยู่ตลอดเวลาต้องมี "ก้นหอยมหาเศรษฐี"

เปิดอ่าน 867 ครั้ง
การดูแล "มะยงชิด-มะปรางหวาน" เริ่มออกดอก
การดูแล "มะยงชิด-มะปรางหวาน" เริ่มออกดอก

เปิดอ่าน 254,608 ครั้ง
อาณาเขตประเทศไทย
อาณาเขตประเทศไทย

เปิดอ่าน 10,512 ครั้ง
รู้ทันแก๊งบัตรเครดิต ขโมยง่ายกว่า ATM
รู้ทันแก๊งบัตรเครดิต ขโมยง่ายกว่า ATM

เปิดอ่าน 9,608 ครั้ง
ถามหาการศึกษา4.0 จะเริ่มต้นเมื่อใด?
ถามหาการศึกษา4.0 จะเริ่มต้นเมื่อใด?

เปิดอ่าน 15,144 ครั้ง
ห้ามพลาด!! เช็คดวงปี 59 "หมอช้าง"เผยกันย์ดวงดีสุด ส่วนสิงห์เตรียมรับราหู
ห้ามพลาด!! เช็คดวงปี 59 "หมอช้าง"เผยกันย์ดวงดีสุด ส่วนสิงห์เตรียมรับราหู

เปิดอ่าน 10,105 ครั้ง
กูเกิล เผยอันดับคำค้นหายอดนิยมของคนไทย ประจำปี 2014
กูเกิล เผยอันดับคำค้นหายอดนิยมของคนไทย ประจำปี 2014

เปิดอ่าน 12,382 ครั้ง
มะขามป้อม
มะขามป้อม

เปิดอ่าน 28,030 ครั้ง
Plasma TV คืออะไร
Plasma TV คืออะไร

เปิดอ่าน 19,579 ครั้ง
แนวทางในการพัฒนาระบบ
แนวทางในการพัฒนาระบบ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,454 ครั้ง
แห่แชร์ น้ำใจชาวม้งหลายหมู่บ้าน ร่วมแรงลากรถประสบอุบัติเหตุขึ้นเขา
แห่แชร์ น้ำใจชาวม้งหลายหมู่บ้าน ร่วมแรงลากรถประสบอุบัติเหตุขึ้นเขา

เปิดอ่าน 11,151 ครั้ง
Best of Web เด็ดๆโดนๆ คลิปบนโลกออนไลน์
Best of Web เด็ดๆโดนๆ คลิปบนโลกออนไลน์

เปิดอ่าน 11,676 ครั้ง
ฮอร์โมนสังเคราะห์รักษาโรคอ้วนได้
ฮอร์โมนสังเคราะห์รักษาโรคอ้วนได้

เปิดอ่าน 11,386 ครั้ง
ฮอตมาก อาจารย์สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย ดัดแปลงเพลงฮิต "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" ทวงการบ้านนักศึกษา
ฮอตมาก อาจารย์สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย ดัดแปลงเพลงฮิต "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" ทวงการบ้านนักศึกษา

เปิดอ่าน 2,062 ครั้ง
NewProfilePic Picture Editor แอปฯ เปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ให้เป็นภาพวาด
NewProfilePic Picture Editor แอปฯ เปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ให้เป็นภาพวาด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ