ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการนิเทศภายในแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านระกา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อให้โรงเรียนบ้านระกา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรและเป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (2)เพื่อให้โรงเรียนบ้านระกา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) สามารถบริหารจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ (3) เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน (4) เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านระกา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) ได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ตลอดจนความต้องการในวิชาชีพ (5) เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนปฏิรูประบบบริหาร โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบชื่นชมในผลงาน (6) เพื่อให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และชุมชน ผู้นิเทศ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการและครูผู้สอน การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนบ้านระกา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) แบ่งกิจกรรมการนิเทศออกเป็น 2 กิจกรรมหลักคือ (1) กิจกรรมนิเทศตามภารกิจหลัก ประกอบด้วยการเยี่ยมชั้นเรียน การสังเกตการสอนในชั้นเรียน การนิเทศการเรียนการสอนของครู การนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ และ (2) กิจกรรมนิเทศตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วยการพัฒนาและใช้หลักหลักสูตรสถานศึกษา การอ่านออกเขียนได้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การประกันคุณภาพการศึกษาตามบริบท ศักยภาพและความพร้อมของระดับชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนิเทศครูทุกคนในทุกห้องเรียน 100 % ดำเนินการระหว่างกรกฎาคม 2564 ถึงเมษายน 2565 กระบวนการนิเทศประกอบด้วยการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ การวางแผนพัฒนา การปฏิบัติการนิเทศ การประเมินผลและรายงานผล การยกย่องเชิดชูเกียรติ และการพัฒนาต่อยอด ดำเนินการโดยการนิเทศตนเอง การนิเทศโดยหัวหน้างานวิชาการ และการนิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศของโรงเรียน

ผลการนิเทศภายในตามภารกิจหลักของโรงเรียน

1. ผลการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนพบว่าครูโรงเรียนบ้านระกา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) จำนวนทั้งหมด 9 คนมีผลการนิเทศการสอนการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 92.70แบ่งเป็นในระดับดีมากจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และในระดับดีจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33

2. ผลการสังเกตการสอนในชั้นเรียน พบว่า ครูโรงเรียนบ้านระกา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) จำนวนทั้งหมด 9 คน มีผลการนิเทศการสังเกตการสอนในชั้นเรียนอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 92.70 แบ่งเป็นในระดับดีมากจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และในระดับดีจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33

3. ผลการนิเทศการเรียนการสอนของครูพบว่าครูโรงเรียนบ้านระกา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) จำนวนทั้งหมด 9 คน มีผลการนิเทศการสังเกตการสอนในชั้นเรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.87 แบ่งเป็นในระดับดีเยี่ยม จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และในดีมากจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ผลแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้ ด้านแผนจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.05 ด้านการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.33 และด้านผลที่เกิดกับผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.24

4. ผลการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่าครูโรงเรียนบ้านระกา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) จำนวนทั้งหมด 9 คน มีผลการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 91.90 แบ่งเป็นในระดับดีเยี่ยม จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 3 และในดีมาก จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ผลแต่ละด้าน มีดังต่อไปนี้ ด้านองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.14 ด้านมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดอยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 91.43 ด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90.48 ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 91.90 ด้านสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 92.38 ด้านกระบวนการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู้ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 92.86 ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 91.90 และด้านสื่อการจัดการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 87.14

ผลการนิเทศตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

1. ผลการนิเทศการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พบว่า หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านระกา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) มีองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาในบทนำของหลักสูตรมีความสมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 97.45 ส่วนโครงสร้างของหลักสูตรมีความสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนคำอธิบายรายวิชามีความสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 94.71 ส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 90.74 ส่วนของเกณฑ์การจบการศึกษามีความสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100

2. ผลการนิเทศการอ่านออกเขียนได้พบว่าผลการนิเทศการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นดังนี้ การอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 83.64 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 12.73 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 3.64 และอยู่ในระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 4.09 ดังนั้น ภาพรวมผลการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อยู่ในระดับดีมาก การอ่านรู้เรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 16.36 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 56.82 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 22.73 และอยู่ในระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 4.09 ดังนั้น ภาพรวมผลการอ่านรู้เรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อยู่ในระดับดี การเขียนคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 35.90 ระดับดีคิดเป็นร้อยละ 39.55 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 20.45 และอยู่ในระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 4.09 ดังนั้น ภาพรวมผลการเขียนคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อยู่ในระดับดี การเขียนประโยค/เรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 55.00 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 34.09 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 10.00 และอยู่ในระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 0.91 ดังนั้น ภาพรวมผลการเขียนประโยค/เรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จึงอยู่ในระดับดีมาก ผลการนิเทศการอ่านออกเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นดังนี้ การอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 70.00 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 20.00 และอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 10.00 ดังนั้น ภาพรวมผลการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อยู่ในระดับดีมาก การอ่านรู้เรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 26.19 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 42.38 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 26.19 และอยู่ในระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 5.24 ดังนั้น ภาพรวมผลการอ่านรู้เรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อยู่ในระดับดี การเขียนเรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 57.62 ระดับดีคิดเป็นร้อยละ 34.29 และอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 8.10 ดังนั้น ภาพรวมผลการเขียนคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อยู่ในระดับดี

3. การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)

ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) พบว่าครูโรงเรียนบ้านระกา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) จำนวนทั้งหมด 9 คน มีผลการนิเทศจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ดังนี้ ด้านการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดครู จำนวน 9 คนอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านการจัดทำแผนการการเรียนรู้ที่เน้น Active learning ครูจำนวน 12 คนอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 28.57 และครูจำนวน 30 คน อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 71.8 3 สำหรับด้านดำเนินการสอนตามแผน Active learning การวัดผลและประเมินผลการเรียน การจัดทำบันทึกผลหลังการสอนและการซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อนเสริมนักเรียนที่เรียนเก่งนั้น ครูจำนวน 9 คนอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนั้น ผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ทั้งด้านการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด การจัดทำแผนการการเรียนรู้ และการดำเนินการสอนตามแผนที่เน้น Active learning การวัดผลและประเมินผลการเรียน การจัดทำบันทึกผลหลังการสอน และการสอนซ่อมเสริม นักเรียนที่เรียนอ่อนเสริมนักเรียนที่เรียนเก่งของครูโรงเรียนบ้านระกา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 84.13 และอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 15.87 แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านระกา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning อยู่ในระดับดี

4. ผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) พบว่าโรงเรียนบ้านระกา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) มีผลการใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯและภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ดังนั้น โรงเรียนบ้านระกา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ฯ และภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 100 วิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 22.22 และ 33.33 ตามลำดับ

5. ผลการนิเทศการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านระกา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) ปีการศึกษา 2564 จำนวน 104 คน มีผลการเรียนเฉลี่ยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 56.41 ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านระกา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 83.90 และระดับชั้นประมศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 94.79 ดังนั้น ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านระกา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 86.94 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 คน เป็นดังนี้ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามรถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านขึ้นไปทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ความสามารถด้านภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 76.32 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 66.55 รวมทั้ง 2 ด้าน ระดับโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 71.43 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 รายวิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 58.48 รายวิชาคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 53.44 รายวิชาวิทยาศาสตร์ฯ คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 36.14 รายวิชาภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 53.69 รวมทั้ง 4 วิชาระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 50.43

6. ผลการนิเทศการประกันคุณภาพภายในพบว่าผลการประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านระกา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับผลการประเมินดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 85.86 เมื่อพิจารณาเป็นตามมาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศทุกมาตรฐาน โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย ดังนี้ ลำดับที่ 1 ได้แก่ มฐ.1 ด้านคุณภาพของเด็กคิดเป็น ร้อยละ 88.01 ลำดับที่ 2 ได้แก่ มฐ.3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญคิดเป็นร้อยละ 85.83 และลำดับที่ 3 ได้แก่ มฐ.2 กระบวนการบริหารและการจัดการคิดเป็นร้อยละ 83.74 โดยสรุปภาพรวมทุกมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 85.86 มีระดับผลการประเมินดีเลิศ ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านระกา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) ในภาพรวมอยู่ในระดับผลการประเมินดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 81.20 เมื่อพิจารณาตามมาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ทุกมาตรฐาน โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย ดังนี้ ลำดับที่ 1 ได้แก่ มฐ.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคิดเป็นร้อยละ 81.75 ลำดับที่ 2 ได้แก่ มฐ.2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 81.54 และลำดับที่ 3 ได้แก่ มฐ.1 ด้านคุณภาพของผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ 80.30 โดยสรุปภาพรวมทุกมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 81.20 มีระดับผลการประเมินดีเลิศ

โพสต์โดย ีีรร.บ้านระกา : [7 เม.ย. 2565 เวลา 19:51 น.]
อ่าน [1156] ไอพี : 171.101.100.176
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 2,366 ครั้ง
11 ผลไม้บำรุงผิว ช่วยให้ผิวที่เปล่งปลั่ง และสุขภาพดี
11 ผลไม้บำรุงผิว ช่วยให้ผิวที่เปล่งปลั่ง และสุขภาพดี

เปิดอ่าน 8,988 ครั้ง
ตะลึง!!! 90% ของอีเมล์เป็น "สแปม"
ตะลึง!!! 90% ของอีเมล์เป็น "สแปม"

เปิดอ่าน 12,769 ครั้ง
วิธีทาลิปกลอสให้สวย
วิธีทาลิปกลอสให้สวย

เปิดอ่าน 12,155 ครั้ง
7 วิธีเติมความมีชีวิตชีวาให้ชีวิต
7 วิธีเติมความมีชีวิตชีวาให้ชีวิต

เปิดอ่าน 15,281 ครั้ง
หญ้าแฝก
หญ้าแฝก

เปิดอ่าน 13,962 ครั้ง
"ผมร่วง" แก้ไขยังไงดี
"ผมร่วง" แก้ไขยังไงดี

เปิดอ่าน 19,255 ครั้ง
งานสัมมนา เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลก
งานสัมมนา เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลก

เปิดอ่าน 10,054 ครั้ง
พบตะกั่วในลิปสติก มีปริมาณน้อยมากต่ำกว่า ระดับเป็นอันตราย
พบตะกั่วในลิปสติก มีปริมาณน้อยมากต่ำกว่า ระดับเป็นอันตราย

เปิดอ่าน 10,811 ครั้ง
พระคุณแม่ (ตอนที่ 2)
พระคุณแม่ (ตอนที่ 2)

เปิดอ่าน 8,609 ครั้ง
สำรวจบ้าน-พิชิตโรค
สำรวจบ้าน-พิชิตโรค

เปิดอ่าน 56,590 ครั้ง
เกลือ
เกลือ

เปิดอ่าน 9,001 ครั้ง
"ผลไม้ไทย" อาหารเพื่อสุขภาพและเภสัชโภชนภัณฑ์
"ผลไม้ไทย" อาหารเพื่อสุขภาพและเภสัชโภชนภัณฑ์

เปิดอ่าน 84,072 ครั้ง
ผักพื้นบ้าน 13 ชนิด ที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือด ไม่ทำลายตับ
ผักพื้นบ้าน 13 ชนิด ที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือด ไม่ทำลายตับ

เปิดอ่าน 31,679 ครั้ง
ดาวน์โหลด! นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ดาวน์โหลด! นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เปิดอ่าน 9,529 ครั้ง
ล้างมืออย่างไร ให้สะอาดสูงสุด
ล้างมืออย่างไร ให้สะอาดสูงสุด

เปิดอ่าน 13,627 ครั้ง
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน
เปิดอ่าน 11,623 ครั้ง
ไปรษณีย์ไทย ยัน แสตมป์เซเว่น ใช้ส่งจดหมายไม่ได้
ไปรษณีย์ไทย ยัน แสตมป์เซเว่น ใช้ส่งจดหมายไม่ได้
เปิดอ่าน 30,459 ครั้ง
กฎหมายน่ารู้ ตอน "ครูยึดโทรศัพท์นักเรียน มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์"
กฎหมายน่ารู้ ตอน "ครูยึดโทรศัพท์นักเรียน มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์"
เปิดอ่าน 27,667 ครั้ง
พืชอเนกประสงค์
พืชอเนกประสงค์
เปิดอ่าน 25,652 ครั้ง
8 ยุทธวิธี ออกจากเงินเดือนที่ไม่พอใช้
8 ยุทธวิธี ออกจากเงินเดือนที่ไม่พอใช้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ