ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพอิสระตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษ โรงเรียนวัดช่องเขา ปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพอิสระตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษ โรงเรียนวัดช่องเขา ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะอาชีพอิสระตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษ โรงเรียนวัดช่องเขาเกี่ยวกับความต้องการจำเป็น ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด และความเป็นไปได้ของโครงการ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาทักษะอาชีพอิสระตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษ โรงเรียนวัดช่องเขา เกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร ความพร้อมของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ความเหมาะสม การบริหารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ 3) ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาทักษะอาชีพอิสระตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษ โรงเรียนวัดช่องเขา เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินงาน ติดตามกำกับ และประเมินผลนำมาปรับปรุงและพัฒนา 4) ประเมินผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 4.1) คุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชีพอิสระตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษ โรงเรียนวัดช่องเขา ปีการศึกษา 2563 4.2) พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพอิสระตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษ โรงเรียนวัดช่องเขา ปีการศึกษา 2563 4.3) ทักษะอาชีพอิสระตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนยากจนพิเศษ โรงเรียนวัดช่องเขา ปีการศึกษา 2563 4.4) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพอิสระตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษ โรงเรียนวัดช่องเขา ปีการศึกษา 2563 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ ครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ประชากรครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2563 จำนวน 14 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ผ่านเกณฑ์การคัดกรองเป็นนักเรียนยากจนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 41 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2563 จำนวน 41 คนกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 คน และกลุ่มตัวอย่างเครือข่ายชุมชน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 7 ฉบับ ผู้รายงานดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับอยู่ระหว่าง 0.81-0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพอิสระตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษ โรงเรียนวัดช่องเขา ปีการศึกษา 2563 ด้านสภาพแวดล้อมตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด ( μ = 4.49, σ = 0.51) อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( X ̅ = 4.42, S.D = 0.50) อยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพอิสระตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษ โรงเรียนวัดช่องเขา ปีการศึกษา 2563 ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.40, σ = 0.49) คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพร้อมด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด(μ = 4.52, σ = 0.50) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารจัดการและด้านความพร้อมของภาคีเครือข่าย (μ = 4.40, σ = 0.50) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความพร้อมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (μ = 4.33, σ = 0.48) อยู่ในระดับมาก โดยทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพอิสระตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษ โรงเรียนวัดช่องเขา ปีการศึกษา 2563 ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน มีการปฏิบัติและคุณภาพ อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 25 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาจำแนกตามรายกลุ่มผู้ประเมินพบว่า กลุ่มคณะกรรมการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ = 4.55, σ= 0.51) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียน (X ̅ = 4.53, S.D. = 0.49) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนกลุ่มครูและผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (X ̅ = 4.52, S.D. = 0.50,0.49) อยู่ในระดับมากที่สุด โดยทุกกลุ่มได้คะแนนเฉลี่ย 25 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพอิสระตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษ โรงเรียนวัดช่องเขา ปีการศึกษา 2563 ด้านผลผลิต จำแนกเป็น

4.1 สรุปผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพของการพัฒนาทักษะอาชีพอิสระตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษ โรงเรียนวัดช่องเขา ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมินพบว่าทั้ง 5 กลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด เมื่อพิจารณาตามกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X ̅= 4.54, S.D.= 0.11) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มนักเรียน (X ̅ = 4.52, S.D. = 0.49) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือกลุ่มเครือข่ายชุม ( X ̅ = 4.46, S.D. = 0.49) อยู่ในระดับมาก โดยทุกกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ ของครูในการพัฒนาทักษะอาชีพอิสระตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษ โรงเรียนวัดช่องเขา ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่าทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตามกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X ̅ = 4.53, S.D= 0.49) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มผู้ปกครอง (X ̅ = 4.52, S.D= 0.49) โดยทั้งสองกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับทักษะอาชีพอิสระตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษ โรงเรียนวัดช่องเขา

ปีการศึกษา 2563จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่าทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตามกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

(μ = 4.58, σ= 0.49) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มผู้ปกครอง (X ̅ = 4.54, S.D= 0.49)

โดยทั้งสองกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

4.4 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาทักษะอาชีพอิสระตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษ โรงเรียนวัดช่องเขา ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่าทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมินมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด เมื่อพิจารณาตามกลุ่มที่ประเมิน พบว่ากลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ = 4.58, σ = 0.49) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียน ( X ̅ = 4.54, S.D.= 0.48 ) อยู่ในระดับมากที่สุด กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ( X ̅ = 4.54, S.D. = 0.51 ) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนกลุ่ม ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายชุมชน (X ̅ = 4.49, S.D. = 0.49 ) อยู่ในระดับมาก โดยทุกกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย พรพรรณ : [1 ก.ค. 2565 เวลา 15:38 น.]
อ่าน [1416] ไอพี : 171.7.236.168
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,768 ครั้ง
ประวัติการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
ประวัติการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

เปิดอ่าน 56,775 ครั้ง
ห้องสมุด 3 ดี
ห้องสมุด 3 ดี

เปิดอ่าน 50,246 ครั้ง
คำกล่าวทักทาย กลุ่มประเทศอาเซียน
คำกล่าวทักทาย กลุ่มประเทศอาเซียน

เปิดอ่าน 6,980 ครั้ง
ธอส.เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี พิมพ์เขียว แบบ "บ้านรักษ์โลก" งบไม่เกิน 1-2 ล้าน
ธอส.เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี พิมพ์เขียว แบบ "บ้านรักษ์โลก" งบไม่เกิน 1-2 ล้าน

เปิดอ่าน 148,656 ครั้ง
การปลูกต้นชวนชม ไม้คลาสสิค
การปลูกต้นชวนชม ไม้คลาสสิค

เปิดอ่าน 12,370 ครั้ง
ต้นแบบการจัดการศึกษา ประเทศสิงคโปร์ (พากย์ไทย)
ต้นแบบการจัดการศึกษา ประเทศสิงคโปร์ (พากย์ไทย)

เปิดอ่าน 50,021 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา(26 เม.ย –3 พ.ค. 2560)
เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา(26 เม.ย –3 พ.ค. 2560)

เปิดอ่าน 2,279 ครั้ง
นอนไม่หลับ ทำอย่างไรดี
นอนไม่หลับ ทำอย่างไรดี

เปิดอ่าน 7,114 ครั้ง
สอนภาษาอังกฤษแบบไม่ต้องสอนคืออะไร ไขข้อข้องใจได้ที่นี่
สอนภาษาอังกฤษแบบไม่ต้องสอนคืออะไร ไขข้อข้องใจได้ที่นี่

เปิดอ่าน 12,123 ครั้ง
โรคหอบจากอารมณ์...อันตรายที่คาดไม่ถึง
โรคหอบจากอารมณ์...อันตรายที่คาดไม่ถึง

เปิดอ่าน 8,531 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 45 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 45 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 11,417 ครั้ง
สารพัดคุณค่าจาก กล้วย
สารพัดคุณค่าจาก กล้วย

เปิดอ่าน 18,939 ครั้ง
เทควันโด : ประวัติเทควันโดในประเทศไทย
เทควันโด : ประวัติเทควันโดในประเทศไทย

เปิดอ่าน 18,994 ครั้ง
ฟักทองญี่ปุ่น
ฟักทองญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 17,144 ครั้ง
คลิป งูกินงู กินกลืนกันสดๆ งูหางกระดิ่ง VS King Snake
คลิป งูกินงู กินกลืนกันสดๆ งูหางกระดิ่ง VS King Snake

เปิดอ่าน 15,100 ครั้ง
บ้าเก่าไม่ทันหาย....บ้าใหม่กำลังมา
บ้าเก่าไม่ทันหาย....บ้าใหม่กำลังมา
เปิดอ่าน 14,962 ครั้ง
เกษตรทำเงิน : ปลูกสตรอเบอร์รี่แซมยางพารา แก้วิกฤติราคายางตกต่ำ
เกษตรทำเงิน : ปลูกสตรอเบอร์รี่แซมยางพารา แก้วิกฤติราคายางตกต่ำ
เปิดอ่าน 1,147 ครั้ง
ฝนเกิดขึ้นได้อย่างไร
ฝนเกิดขึ้นได้อย่างไร
เปิดอ่าน 27,198 ครั้ง
เรื่องของเลขศูนย์
เรื่องของเลขศูนย์
เปิดอ่าน 596 ครั้ง
"สูงวัย เนือยนิ่ง ทอดหุ่ยกับสมองเสื่อม" พฤติกรรมแบบไหน ทำให้เกิดความเสี่ยง?
"สูงวัย เนือยนิ่ง ทอดหุ่ยกับสมองเสื่อม" พฤติกรรมแบบไหน ทำให้เกิดความเสี่ยง?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ