ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
มิติใหม่ของการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้บริบทเศรษฐกิจชุมชนอำเภอแม่จันเป็นฐานบูรณาการการศึกษาเพื่อการประกอบการ

มิติใหม่ของการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้บริบทเศรษฐกิจชุมชนอำเภอแม่จันเป็นฐานบูรณาการการศึกษาเพื่อการประกอบการ

New Dimension of Thai Language Teaching by Using Local Economy in Mea Chan District Integrated with Entrepreneurship Education

ปารมี วชิรปทุมมุตต์1, และ จิรัฐิติกาล พิมพ์วิชัย2*

Paramee Wachiraphaphummut1 and Jirutthitikan Pimvichai2*

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย1, และ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Maechanwittayakhom School, Maechan District, Changrai Province1, Muang Roi-Et, RoiEt Province

Received: Month Date, Year Revised: Month Date, Year Accepted: Month Date, Year

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการจัดการเรียนรู้แบบบริบทเป็นฐานบูรณาการการศึกษาเพื่อการประกอบการ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (2) เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้บริบทเศรษฐกิจเป็นฐานบูรณาการการศึกษาเพื่อการประกอบการที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางภาษาเพื่อการประกอบการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (3) เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้บริบทเป็นฐานบูรณาการการศึกษาเพื่อการประกอบการที่มีต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางภาษาเพื่อการประกอบการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์วรรณกรรมเกี่ยวกับบริบทเศรษฐกิจชุมชนอำเภอแม่จันเป็นฐานบูรณาการเพื่อการประกอบการ และสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบบริบทเศรษฐกิจชุมชนอำเภอแม่จันเป็นฐานบูรณาการเพื่อการประกอบการ ซึ่งมีขั้นตอน 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 นำเสนอบริบทที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ขั้นที่ 2 ทำความเข้าใจบริบท ขั้นที่ 3 ระบุปัญหาและวางแผนการค้นหาคำตอบ ขั้นที่ 4 ลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้ใหม่ ขั้นที่ 5 ถ่ายโอนความรู้สู่บริบทใหม่ ขั้นที่ 6 สรุปความรู้และสะท้อนคิด ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ครู จำนวน 86 คน และนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน 165 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 1. แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบริบทเป็นฐานบูรณาการการศึกษาเพื่อการประกอบการ 2. แบบบันทึกการสนทนากลุ่มครูและนักเรียน 3.แบบประเมินคุณภาพรูปแบบฯ (IOC) 4. แบบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ 5.แบบประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ผู้วิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า

(1) สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของครูในการจัดการเรียนรู้แบบบริบทเป็นฐานบูรณาการการศึกษาเพื่อการประกอบการ วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในภาพรวมครูผู้สอนโรงเรียนแม่จันวิทยคม มีระดับความคิดเห็น สภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก (µ = 4.38, = 0.676) ระดับความคิดเห็นด้านปัญหาอยู่ในระดับมาก (µ = 4.28,  = 0.807) ระดับความคิดเห็นด้านความต้องการ อยู่ในระดับมาก (µ = 4.13,  = 0.468)

(2) เพื่อศึกษาปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของนักเรียนในการเรียนรู้แบบบริบทเป็นฐานบูรณาการการศึกษาเพื่อการประกอบการในรายวิชาภาษาไทยในภาพรวมผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่จันวิทยาม ระดับความคิดเห็นด้านสภาพปัจจุบันมีระดับความอยู่ในระดับมาก (µ = 4.38,  = 0.676) ระดับความคิดเห็นด้านปัญหา อยู่ในระดับมาก (µ = 4.30,  = 0.650) ระดับความคิดเห็นด้านความต้องการ อยู่ในระดับมาก (µ= 4.27,  = 0.559)

(3) ผลการประเมินคุณภาพฯของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบริบทเป็นฐานบูรณาการการศึกษาเพื่อการประกอบการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะพบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ด้านความเหมาะสม ด้านความสอดคล้อง ด้านความไปได้และด้านความมีประโยชน์ เท่ากับ 1.00 ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(4) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบริบทเป็นฐานบูรณาการการศึกษาเพื่อการประกอบการของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 86.62/89.22 ซึ่งสูงกว่ากว่าเกณฑ์ 80/80

(5) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบริบทเป็นฐานบูรณาการการศึกษาเพื่อการประกอบการสามารถพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกแผนการจัดการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้นกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกแผนการจัดการเรียนรู้

คำสำคัญ : บริบทเป็นฐาน การศึกษาเพื่อการประกอบการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะทางภาษาเพื่อการประกอบการ

วิชาภาษาไทย

โพสต์โดย แทน : [13 ก.ค. 2565 เวลา 05:54 น.]
อ่าน [239] ไอพี : 125.24.20.94
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,292 ครั้ง
"นักวิทย์-นักคิด" ผู้ทรงอิทธิพลใน TIME 100
"นักวิทย์-นักคิด" ผู้ทรงอิทธิพลใน TIME 100

เปิดอ่าน 175,538 ครั้ง
ระดับชั้นความลับและความเร็วของหนังสือราชการ
ระดับชั้นความลับและความเร็วของหนังสือราชการ

เปิดอ่าน 12,483 ครั้ง
ไม่กินข้าวเช้า เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
ไม่กินข้าวเช้า เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

เปิดอ่าน 14,496 ครั้ง
การปรับชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ
การปรับชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 9,507 ครั้ง
ตรวจสอบฮวงจุ้ยที่บ้านคุณ
ตรวจสอบฮวงจุ้ยที่บ้านคุณ

เปิดอ่าน 12,403 ครั้ง
3 สิ่ง ควรเลี่ยง เมื่อให้ญาติยืมเงิน
3 สิ่ง ควรเลี่ยง เมื่อให้ญาติยืมเงิน

เปิดอ่าน 7,628 ครั้ง
หมอแนะกินผัก ผลไม้ป้องกันไข้หวัดใหญ่
หมอแนะกินผัก ผลไม้ป้องกันไข้หวัดใหญ่

เปิดอ่าน 48,372 ครั้ง
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลา
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลา

เปิดอ่าน 8,439 ครั้ง
อันตรายจากการกินของดอง
อันตรายจากการกินของดอง

เปิดอ่าน 7,952 ครั้ง
ปลุกพลังเยียวยาตัวเอง ด้วยเคล็ดลับจากแดนอาทิตย์อุทัย
ปลุกพลังเยียวยาตัวเอง ด้วยเคล็ดลับจากแดนอาทิตย์อุทัย

เปิดอ่าน 11,798 ครั้ง
แชร์กระจาย ฝีมือการแต่งนิทานของเด็ก 7 ขวบ ครีเอทได้น่ารักมาก
แชร์กระจาย ฝีมือการแต่งนิทานของเด็ก 7 ขวบ ครีเอทได้น่ารักมาก

เปิดอ่าน 7,526 ครั้ง
ความคิดสร้างสรรค์ (1)
ความคิดสร้างสรรค์ (1)

เปิดอ่าน 77,794 ครั้ง
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL)
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL)

เปิดอ่าน 7,395 ครั้ง
ป้องกันนร.ลอกข้อสอบ โรงเรียนจีนจัดที่สอบเเนวใหม่ ให้นั่งกลางเเจ้ง
ป้องกันนร.ลอกข้อสอบ โรงเรียนจีนจัดที่สอบเเนวใหม่ ให้นั่งกลางเเจ้ง

เปิดอ่าน 480,158 ครั้ง
คำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,573 ครั้ง
ผักผลไม้ฟอกฟันให้ขาวสะอาดได้
ผักผลไม้ฟอกฟันให้ขาวสะอาดได้

เปิดอ่าน 18,878 ครั้ง
วิธีตั้งชื่อมิให้เป็นกาลกิณี
วิธีตั้งชื่อมิให้เป็นกาลกิณี

เปิดอ่าน 28,795 ครั้ง
คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน
คำขวัญวันครู...พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน

เปิดอ่าน 137,617 ครั้ง
ครูไทย 4.0 (จบ) : โดย ดิเรก พรสีมา
ครูไทย 4.0 (จบ) : โดย ดิเรก พรสีมา

เปิดอ่าน 73,233 ครั้ง
DIY วิธีทำหน้ากากอนามัยแบบมีช่องใส่แผ่นกรอง สามารถซักแล้วนำกลับมาใช้ได้ใหม่
DIY วิธีทำหน้ากากอนามัยแบบมีช่องใส่แผ่นกรอง สามารถซักแล้วนำกลับมาใช้ได้ใหม่ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ