ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต (บทคัดย่อ)


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,378 ครั้ง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต (บทคัดย่อ)

Advertisement

 

ชื่อเรื่อง                  การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต 

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ        

1. คุณครูสุวรรณรี   ค้าธัญญเจริญ  

2. คุณครูโชติกา   ชินินทร 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

บทคัดย่อ

 

                การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม   จริยธรรม  ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ช่วงเวลา          ปีการศึกษา  2550  โดยใช้รูปแบบซิป  โมเดล  (CIPP  Model)  เป็นกรอบในการประเมิน  ซึ่งได้แก่  ด้านสภาวะแวดล้อม  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต ผู้ประเมินได้ใช้บทประยุกต์ของ  CIPP  โดยประเมินเพิ่มอีก  คือ  ด้านผลกระทบด้านบวกและด้านลบของโครงการ  (Impact)  และความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  และชุมชน  เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงโครงการซึ่งได้ดำเนินเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา  2546  จนถึงปัจจุบัน (บางกิจกรรมมีมานานแล้ว) กลุ่มตัวอย่างในการประเมินโครงการ  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน  และชุมชน  จำนวน  474  คน  และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของโรงเรียนสายปัญญารังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ทั้ง  5  ด้าน  โดยใช้การสอบถามจากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง  นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน พบว่า

1. ด้านสภาวะแวดล้อม

ผลการประเมินภาพรวมด้านสภาวะแวดล้อม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เป้าหมายของโครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและครู โรงเรียนมีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำให้นักเรียนมี วินัยในต่อตนเองและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน และโรงเรียนมีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำให้นักเรียนรู้จักควบคุมตนเองได้เหมาะสมกับวัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ

2. ด้านปัจจัย

ผลการประเมินภาพรวมด้านปัจจัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีหนังสือคู่มือเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพียงพอ พื้นที่และอุปกรณ์ เหมาะสมกับการฝึกปฏิบัติ และมีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติเพียงพอ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ

3. ด้านกระบวนการ

ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ผลการประเมินภาพรวมด้านกระบวนการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีความชัดเจน แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีกิจกรรมครบทุกด้าน และบุคลากร นักเรียน และชุมชน มีส่วนร่วมวางแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ส่วนนักเรียน พบว่า ผลการประเมินภาพรวมด้านกระบวนการ                  มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  ความสะดวกในการให้บริการสถานที่ เนื้อหาวิชาที่เรียนมีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน และความสะดวกในการให้บริการของกิจกรรมในโครงการ           มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ และผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า ผลการประเมินภาพรวมด้านกระบวนการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยด้านการให้ชุมชนมีสวนร่วมในกิจกรรมของ และด้านการให้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน มีผลการประเมินในระดับมาก ตามลำดับ เมื่อพิจารณาแต่ละด้านของกระบวนการ พบว่า ด้านการให้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความเหมาะสมในการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้านคุณธรรม จริยธรรม และการจัดให้ครู นักเรียน เข้าร่วมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของชุมชนเท่ากับ การเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนด้านคุณธรรม จริยธรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ส่วนด้านการให้ชุมชนมีสวนร่วมในกิจกรรมของโครงการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างโรงเรียนและชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเปิดโอกาสให้ชุมชนเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ

 

 

 

 

 

4. ด้านผลผลิต

ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ผลการประเมินภาพรวมด้านผลผลิต พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ประชาชนในชุมชนมีความรู้เรื่องโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการเป็นไปอย่างทั่วถึง และนักเรียนมีส่วนร่วมใน        การวางแผนกิจกรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ส่วนนักเรียน พบว่า                  ผลการประเมินภาพรวมด้านผลผลิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ชุมชนจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอย่างเหมาะสม และ              มีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในชุมชน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ และผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า ผลการประเมินภาพรวมด้านผลผลิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก บุตรหลานของท่านเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บุตรหลานของท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และบุตรหลานของท่านมีความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมสามารถให้คำแนะนำผู้อื่นได้มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ

5. ด้านผลกระทบ

ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ผลการประเมินภาพรวมด้านผลกระทบ ชุมชนให้ความดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของตนเอง โรงเรียนได้ให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และบุคคลในชุมชน และชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่อง มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ส่วนนักเรียน พบว่า ผลการประเมินภาพรวมด้านผลกระทบ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและช่วยในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ชุมชนให้ความดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของตนเอง และชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของโครงการ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ และผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า ผลการประเมินภาพรวม      ด้านผลกระทบ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและช่วยในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และโรงเรียนได้ให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และบุคคลในชุมชน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 6530 วันที่ 9 ก.ค. 2552


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต (บทคัดย่อ)โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนสายปัญญารังสิต(บทคัดย่อ)

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ช่วยโรงเรียน

ช่วยโรงเรียน


เปิดอ่าน 6,381 ครั้ง
ข้อคิดดี ๆ

ข้อคิดดี ๆ


เปิดอ่าน 6,376 ครั้ง
บริหารอารมณ์

บริหารอารมณ์


เปิดอ่าน 6,374 ครั้ง
ตลกดีเนาะๆๆๆ

ตลกดีเนาะๆๆๆ


เปิดอ่าน 6,379 ครั้ง
ลางดี เหตุนำโชคดี

ลางดี เหตุนำโชคดี


เปิดอ่าน 6,384 ครั้ง
จดหมายน่ารัก ๆ จากแม่

จดหมายน่ารัก ๆ จากแม่


เปิดอ่าน 6,384 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ท้าวแสนปม

ท้าวแสนปม

เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ปุจฉา..?  ทำดี..เริ่มที่ไหน....?   ใครตอบได้ให้รางวัล....ครับ
ปุจฉา..? ทำดี..เริ่มที่ไหน....? ใครตอบได้ให้รางวัล....ครับ
เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

    อยากทราบคำว่า ?ฉันรักเธอ? ของแต่ละประเทศ  ใช้อย่างไร ไปดู ครับ
อยากทราบคำว่า ?ฉันรักเธอ? ของแต่ละประเทศ ใช้อย่างไร ไปดู ครับ
เปิดอ่าน 6,487 ☕ คลิกอ่านเลย

คาถาบูชาผัว-คาถาบูชาเมีย
คาถาบูชาผัว-คาถาบูชาเมีย
เปิดอ่าน 6,426 ☕ คลิกอ่านเลย

ฮวงจุ้ย.....กับการกิน
ฮวงจุ้ย.....กับการกิน
เปิดอ่าน 6,418 ☕ คลิกอ่านเลย

การพัฒนาคุณธรรม
การพัฒนาคุณธรรม
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

ข้อคิดความเป็นคน
ข้อคิดความเป็นคน
เปิดอ่าน 6,430 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เรื่องจริงของสังคมโลก "สังคมก้มหน้า" ดูกันเลยว่าจริงไหม?
เรื่องจริงของสังคมโลก "สังคมก้มหน้า" ดูกันเลยว่าจริงไหม?
เปิดอ่าน 19,358 ครั้ง

"ยาเสียสาว" คืออะไร? ต้องป้องกันตัวอย่างไร?
"ยาเสียสาว" คืออะไร? ต้องป้องกันตัวอย่างไร?
เปิดอ่าน 3,638 ครั้ง

คลิปประทับใจ สานฝันเด็กพิเศษ ให้กลายเป็นจริง
คลิปประทับใจ สานฝันเด็กพิเศษ ให้กลายเป็นจริง
เปิดอ่าน 9,352 ครั้ง

หน้าตา Windows se7en หรือ Windows Vienna
หน้าตา Windows se7en หรือ Windows Vienna
เปิดอ่าน 14,453 ครั้ง

ตามไปดูต้นแบบความสำเร็จ การปฏิรูปการศึกษา 5 ประเทศ
ตามไปดูต้นแบบความสำเร็จ การปฏิรูปการศึกษา 5 ประเทศ
เปิดอ่าน 16,084 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ