ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต (บทที่3)


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,381 ครั้ง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต (บทที่3)

Advertisement

 

บทที่ 3

วิธีการประเมินโครงการ

 

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียน สายปัญญารังสิต        อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้กำหนดวิธีการแนวทางการประเมินโดยนำเสนอตามลำดับ ดังนี้

 

รูปแบบของการประเมินโครงการ

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

การสร้างเครื่องมือ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการประเมินโครงการ

                การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ใช้รูปแบบการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม CIPPI MODEL ของสตัฟเฟลบีม ( D.L. Stufflebeam, 1997, P. 261-265 ) ดังนี้

1. หลักการ   2. วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี   3. เป้าหมายของโครงการส่งเสริมคุณธรรม   จริยธรรม   4. การเตรียมการภายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

1. บุคลากร  2. วัสดุอุปกรณ์   3. เครื่องมือ เครื่องใช้ 

4. งบประมาณ

1. การดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   2.  กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม   จริยธรรม  3.  การนิเทศติดตามกำกับ    

4.  การประเมินผล   5.  การวิเคราะห์และนำผลไปพัฒนางาน

1. ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม    2. คุณภาพผู้เรียน  3. ความพึงพอใจ

ประเมินสภาวะแวดล้อม

 (Context Evaluation)

ประเมินการปัจจัยเบื้องต้น

(Input Evaluation)

ประเมินกระบวนการ

(Process Evaluation)

การประเมินผลผลิต

(Product Evaluation)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


การประเมินผลกระทบ

(Impact Evaluation)

 

1. ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. นักเรียน  4. โรงเรียน  5.  ชุมชน

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

                การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลรวม 5 ด้าน ได้แก่

            (1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียน    สายปัญญารังสิต อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

            (2) เพื่อประเมินปัจจัยของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

            (3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

            (4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

            (5) เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

                ประชากร

                บุคลากร นักเรียน ทั้งหมดในสถานศึกษา ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 5 คน ครู จำนวน 80 คน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 คน นักเรียน จำนวน  1,800  คน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 200 คน รวมทั้งสิ้น 2095 คน 

กลุ่มตัวอย่าง

                1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 95 คน

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,800 คน

3. ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ใช้กลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 200 คน

 

 

 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ

                เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีจำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. แบบประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต   อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา                     มีจำนวน 53 ข้อ ดังนี้

ด้านสภาวะแวดล้อม ( Context )  จำนวน  10  ข้อ

ด้านปัจจัย ( Input ) จำนวน  15  ข้อ

ด้านกระบวนการ ( Process ) จำนวน 10  ข้อ

ด้านผลผลิต ( Product ) จำนวน  11  ข้อ 

ด้านผลกระทบ ( Impact) จำนวน 7 ข้อ

2. แบบประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต   อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยนักเรียน มีจำนวน 26 ข้อ ดังนี้

ด้านกระบวนการ ( Process ) จำนวน 12  ข้อ

ด้านผลผลิต ( Product ) จำนวน  7  ข้อ 

ด้านผลกระทบ ( Impact) จำนวน 7 ข้อ

3. แบบประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต   อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา มีจำนวน 32 ข้อ ดังนี้

ด้านกระบวนการ ( Process ) จำนวน 17  ข้อ

ด้านผลผลิต ( Product ) จำนวน 8  ข้อ 

ด้านผลกระทบ ( Impact) จำนวน 7 ข้อ

 

การสร้างเครื่องมือ

1. ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียน สายปัญญารังสิต  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดขอบเขตและเนื้อหาของแบบประเมิน

2. นำแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียน       สายปัญญารังสิต  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมโดยใช้ IOC ได้ค่า IOC ของทั้ง 3 ฉบับ เท่ากับ 0.68-1.00

3. นำแบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียน       สายปัญญารังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปใช้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ที่ไม่ใช่กลุ่มประชากร จำนวน 30 คน แล้วนำมาหาค่าความเที่ยงโดยใช้ สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเที่ยงตรงฉบับที่ 1 เท่ากับ 0.86 ฉบับที่ 2 เท่ากับ 0.85 และฉบับที่ 2 เท่ากับ 0.84

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล     

                การประเมินครั้งนี้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มต่าง ๆ ด้วยตนเอง ดังนี้

                1. เก็บข้อมูลของผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลาการทางการศึกษา กับกลุ่มประชากร จำนวน 95 คน

                2. เก็บข้อมูลด้วยแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียน ดำเนินการภายหลังจากการดำเนินงานโครงการเสร็จสิ้นลง (วันสุดท้ายของการดำเนินโครงการ) กลุ่มประชากรคือ นักเรียน จำนวน 1800 คน

                3. เก็บข้อมูลด้วยแบบประเมินความคิดเห็นของผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ดำเนินการภายหลังจากการดำเนินงานโครงการเสร็จสิ้นลง กลุ่มประชากรคือ นักเรียน จำนวน 200 คน

 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน

วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยใช้ค่าเฉลี่ย, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

                การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติดังนี้

                ข้อมูลความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีใช้สถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน และอังคณา สายยศ, 2528) ใช้สูตร ดังนี้

 

 

 

 

(1) ร้อยละ

 

ใช้สูตร                                   P  =  x 100

 

                เมื่อ                                         P             =             ร้อยละ

                                                                           =             ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ

                                                                          =             จำนวนคน

 

                                (2)   ค่าเฉลี่ย

 

                 ใช้สูตร                                           =             ƒx

 

                เมื่อ                                                   =             ค่าเฉลี่ย

                                                                ƒx        =             ผลรวมของความถี่ของคะแนนทั้งหมด

                                                                          =             จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด

 

                                (3)  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                ใช้สูตร                                  S.D.        =            

 

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

รามเกียรติ์  ตอนที่  ๓

รามเกียรติ์ ตอนที่ ๓


เปิดอ่าน 6,579 ครั้ง
  ขอแจ้งข่าวดี

ขอแจ้งข่าวดี


เปิดอ่าน 6,385 ครั้ง
เคล็ดเสริมดวงให้โชคดี

เคล็ดเสริมดวงให้โชคดี


เปิดอ่าน 6,378 ครั้ง
อลังการงาน "Cakes"

อลังการงาน "Cakes"


เปิดอ่าน 6,381 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ครเอกชนอยากสอนรัฐบาลมั้งจัง

ครเอกชนอยากสอนรัฐบาลมั้งจัง

เปิดอ่าน 6,386 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
การสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ พร้อมตัวอย่างการรายงานผลงานการวิจัย
การสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ พร้อมตัวอย่างการรายงานผลงานการวิจัย
เปิดอ่าน 6,382 ☕ คลิกอ่านเลย

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(6)
สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(6)
เปิดอ่าน 6,398 ☕ คลิกอ่านเลย

ผู้หญิง...ทั้งนั้นใช่หรือไม่ใช่?
ผู้หญิง...ทั้งนั้นใช่หรือไม่ใช่?
เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

วิธีดูเพชรเก๊..!
วิธีดูเพชรเก๊..!
เปิดอ่าน 6,381 ☕ คลิกอ่านเลย

ดวงปีมะโรง  2553
ดวงปีมะโรง 2553
เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

โรคพันธุกรรมร้าย ผู้ป่วยตัวแข็งเหมือนรูปปั้น
โรคพันธุกรรมร้าย ผู้ป่วยตัวแข็งเหมือนรูปปั้น
เปิดอ่าน 6,374 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ
เปิดอ่าน 28,244 ครั้ง

เด็กแรกเกิด เรียนไวกว่าผู้ใหญ่ มีฐานการเรียนรู้ขณะนอนหลับติดมากับตัว
เด็กแรกเกิด เรียนไวกว่าผู้ใหญ่ มีฐานการเรียนรู้ขณะนอนหลับติดมากับตัว
เปิดอ่าน 11,349 ครั้ง

โกรธบ่อยโรคเพียบแน่ สุขภาพแย่ชัวร์ !
โกรธบ่อยโรคเพียบแน่ สุขภาพแย่ชัวร์ !
เปิดอ่าน 14,516 ครั้ง

"นอนน้อย" ทำสมองฝ่อ จริงหรือ?!
"นอนน้อย" ทำสมองฝ่อ จริงหรือ?!
เปิดอ่าน 14,500 ครั้ง

เคล็ดลับเด็ด "ลดหน้าท้อง"
เคล็ดลับเด็ด "ลดหน้าท้อง"
เปิดอ่าน 15,568 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ