ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

บทคัดย่อ(อ.ศิริลักษณ์)


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,343 ครั้ง
บทคัดย่อ(อ.ศิริลักษณ์)

Advertisement

ชื่อเรื่อง                    รายงานการใช้และการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โอวาท  3  หลักธรรมคำสอน
                                 สำคัญของพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
                                 วัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
ผู้รายงาน                 นางศิริลักษณ์  หาชื่น
กรม/ส่วนราชการ    โรงเรียนโคกนาดี  ตำบลโนนนาจาน  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์
                                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3   ปีที่พิมพ์   2552

                                                                      บทคัดย่อ

 บทเรียนสำเร็จรูปถือเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สามารถแก้ปัญหาจากการเรียนการสอน ที่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางของครู  ปัญหาการขาดการใช้สื่อ  นวัตกรรมของครู  และปัญหาการเบื่อหน่ายการเรียนของผู้เรียนกับกิจกรรมการเรียนซ้ำซาก  การใช้บทเรียนสำเร็จรูปเป็นกิจกรรมที่สนับสนุน   การจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  เพราะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพและเป็นการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง   ผู้รายงานได้สร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โอวาท  3  หลักธรรมคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1.)  พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โอวาท  3  หลักธรรมคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา  ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์  80/80  2.)  หาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โอวาท  3  หลักธรรมคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  3.)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โอวาท  3  หลักธรรมคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา  และ  4.)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โอวาท  3  หลักธรรมคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา  กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนโคกนาดี  จำนวน  18  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  บทเรียนสำเร็จรูป  จำนวน  7  เล่ม  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  จำนวน  7  ฉบับ  ฉบับละ  10  ข้อ  มีค่าความยาก  (P)  อยู่ระหว่าง  0.34-0.80  ค่าอำนาจจำแนก  (B)  อยู่ระหว่าง  0.20-0.88  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  อยู่ระหว่าง  0.80-0.88  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  แบบวัดความพึงพอใจ  จำนวน  20  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.24-0.78  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.90  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ t-test  (Dependent  Samples)

  ผลการศึกษาพบว่า
                  1.  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โอวาท  3  หลักธรรมคำสอนสำคัญของ
พระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ทั้ง  7  เล่ม  ดังนี้   เล่ม  1  มาฆบูชาโอวาทปาฎิโมกข์  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  89.44/88.89  เล่ม  2  เบญจศีลหลักธรรมควบคุมกายวาจา  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  89.72/90.56 เล่ม  3  ทุจริต  3  หลักธรรมที่ควรละเว้น  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  92.78/93.89  เล่ม  4  เบญจธรรมนำปฏิบัติ  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  91.11/92.78  เล่ม  5  พรหมวิหาร  4  หลักธรรมน้ำใจ  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  91.67/92.22  เล่ม  6  สุจริต  3  ทำความดี  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  90.83/91.67  เล่ม  7  การบริหารจิตและเจริญปัญญา  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  92.22/92.78 
                   2.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โอวาท  3  หลักธรรมคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 มีค่าเท่ากับ  0.7733  ซึ่งแสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  77.33
                   3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่เรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โอวาท  3  หลักธรรมคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
                   4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โอวาท  3  หลักธรรมคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน  อยู่ในระดับมากที่สุด 
                  โดยสรุป  การสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  โอวาท  3  หลักธรรมคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  สามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  สนุกสนานกับภาพการ์ตูน  ผลการเรียนบรรลุวัตถุประสงค์เหมือนได้เรียนกับครูผู้สอนโดยตรง  บทเรียนสำเร็จรูปสามารถสร้างแรงจูงใจทำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น  อยากเรียน  สนุกสนานและมีความสุขในการเรียน  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามลำดับ  ต่อไป

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 5742 วันที่ 18 ก.ย. 2552


บทคัดย่อ(อ.ศิริลักษณ์)

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

นั่งสมาธิ...แล้วได้อะไร?

นั่งสมาธิ...แล้วได้อะไร?


เปิดอ่าน 6,372 ครั้ง
สวนสวย

สวนสวย


เปิดอ่าน 6,351 ครั้ง
~~ภาพลวงตา~~

~~ภาพลวงตา~~


เปิดอ่าน 6,348 ครั้ง
เก็บตก...จกแล้ว..ครับ..

เก็บตก...จกแล้ว..ครับ..


เปิดอ่าน 6,343 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

อ่านแล้วบอกต่อ

อ่านแล้วบอกต่อ

เปิดอ่าน 6,348 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
น่ากินทั้งหมดเลย
น่ากินทั้งหมดเลย
เปิดอ่าน 6,355 ☕ คลิกอ่านเลย

ไอเดีย....บ้านเล็ก...บ้านน้อย...(.Download แบบบ้านฟรี บ้านแบบประหยัด)
ไอเดีย....บ้านเล็ก...บ้านน้อย...(.Download แบบบ้านฟรี บ้านแบบประหยัด)
เปิดอ่าน 6,342 ☕ คลิกอ่านเลย

 กลิ่นกระเทียม.... ทำเลือดไหลเวียนดี
กลิ่นกระเทียม.... ทำเลือดไหลเวียนดี
เปิดอ่าน 6,343 ☕ คลิกอ่านเลย

15 ข้อ คุณลืมเขาได้หรือปล่าว?
15 ข้อ คุณลืมเขาได้หรือปล่าว?
เปิดอ่าน 6,350 ☕ คลิกอ่านเลย

กำลังใจ
กำลังใจ
เปิดอ่าน 6,354 ☕ คลิกอ่านเลย

ความตาย คือ "เพื่อน" ผู้มาเตือน
ความตาย คือ "เพื่อน" ผู้มาเตือน
เปิดอ่าน 6,349 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ที่ราชพัสดุ คืออะไร?
ที่ราชพัสดุ คืออะไร?
เปิดอ่าน 58,769 ครั้ง

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เปิดอ่าน 19,513 ครั้ง

วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา
วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา
เปิดอ่าน 58,028 ครั้ง

ย้อนรอยสายราชสกุล... ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (๑)
ย้อนรอยสายราชสกุล... ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (๑)
เปิดอ่าน 40,315 ครั้ง

คลิปเจ้าหนู 11 ปี นักบาสฯ ขั้นเทพ เล่นเก่งกว่าผู้ใหญ่ ฮิตกว่า 2 ล้านวิวแล้ว
คลิปเจ้าหนู 11 ปี นักบาสฯ ขั้นเทพ เล่นเก่งกว่าผู้ใหญ่ ฮิตกว่า 2 ล้านวิวแล้ว
เปิดอ่าน 16,806 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ