ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

หนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม เรื่องระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,339 ครั้ง
หนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษ

Advertisement

❝ หนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม เรื่องระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดทำโดยนางสำลีคำเมือง (ผลงานทางวิชาการ) ❞  

ชื่อเรื่อง                                  รายงานผลการสร้างและพัฒนาหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม

                                                เรื่องระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ผู้ศึกษา                                   นางสำลี  คำเมือง

สถานที่ทำงาน                     โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต 1

ปีที่พิมพ์                                2552

 บทคัดย่อ

                       หนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมเป็นสื่อการศึกษาหนึ่งที่เอื้ออำนวยความสะดวก        แก่ผู้เรียน  เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเฉพาะเรื่องความรู้  ความเข้าใจ  ความมีวินัย         ในตนเอง  และความสามารถในการแก้ปัญหา  ซึ่งผู้เรียนที่ได้เรียนด้วยหนังสือเรียนเล่มเล็ก         เชิงวรรณกรรมหลังจากที่ได้เรียนเสร็จจะสามารถทราบทันทีว่าตนเองตอบถูกต้องหรือไม่  ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  โดยการศึกษาในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย  เพื่อพัฒนาหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม                 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต  1  จำนวน 45 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) ที่คละระดับความสามารถคือ เก่ง  ปานกลาง  อ่อน  ใช้เวลาทดลองทั้งหมด  24  ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่  หนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  แผนการจัดการเรียนรู้  หนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                เรื่องระบบจำนวนเต็ม  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก (B)  ตั้งแต่  0.49 – 0.83  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.95  และแบบวัดความพึงพอใจ            ในการเรียนด้วยหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม  จำนวน  10  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่                         0.41 – 0.79  และค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้ง  12  ชุด   มีค่าเท่ากับ  0.87,  0.79,  0.88,  0.67,  0.89,  0.95,  0.78,  0.81,  0.80,  0.92,  0.87  และ  0.87  ตามลำดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและดัชนีประสิทธิผลและ  t –test  (Dependent Samples)

                ผลการศึกษา  พบว่า  หนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพ  87.04/89.93  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  และค่าดัชนีประสิทธิผล  0.8323  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ  83.23  นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมอยู่ในระดับมาก

                โดยสรุป  หนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูง  จึงนับเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาหนังสือเรียนเล่มเล็ก                   เชิงวรรณกรรม  สำหรับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  และสามารถนำไปใช้สอนร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระอื่นที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

                                                                                      

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 8359 วันที่ 23 ก.ย. 2552


หนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม เรื่องระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมเรื่องระบบจำนวนเต็มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คนฉลาด

คนฉลาด


เปิดอ่าน 6,340 ครั้ง
คำพูดแบบนี้....อย่าพูดนะ

คำพูดแบบนี้....อย่าพูดนะ


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

อริยวินัย สำหรับคริสต์ศตวรรษที่ 21 วิถีที่เหมาะสม

อริยวินัย สำหรับคริสต์ศตวรรษที่ 21 วิถีที่เหมาะสม

เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
100ข้อคิดดีๆ
100ข้อคิดดีๆ
เปิดอ่าน 6,343 ☕ คลิกอ่านเลย

เยาวชนไทยกินอยู่อย่างไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เยาวชนไทยกินอยู่อย่างไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

เชิญแวะมาอ่าน...
เชิญแวะมาอ่าน...
เปิดอ่าน 6,341 ☕ คลิกอ่านเลย

         เหยียดมือหน่อย...ลองวัดนิ้วก้อย...แล้วค่อยดูคำเฉลย
เหยียดมือหน่อย...ลองวัดนิ้วก้อย...แล้วค่อยดูคำเฉลย
เปิดอ่าน 6,343 ☕ คลิกอ่านเลย

ข่าวงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการศึกษาไทย - น่าสนใจจับตาคณิตศาสตร์
ข่าวงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการศึกษาไทย - น่าสนใจจับตาคณิตศาสตร์
เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง จะแก้ปัญหาอย่างไร (ขั้นตอนที่ 18)
นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง จะแก้ปัญหาอย่างไร (ขั้นตอนที่ 18)
เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เทคนิคเพิ่มความเร็วในการอ่านภาษาอังกฤษ
เทคนิคเพิ่มความเร็วในการอ่านภาษาอังกฤษ
เปิดอ่าน 31,380 ครั้ง

ทักษะอะไรที่นายจ้างยุคเศรษฐกิจ 4.0 ต้องการ ?
ทักษะอะไรที่นายจ้างยุคเศรษฐกิจ 4.0 ต้องการ ?
เปิดอ่าน 25,872 ครั้ง

"ย่านาง" ตำรับยาแก้ไข้ สมุนไพรอายุวัฒนะ
"ย่านาง" ตำรับยาแก้ไข้ สมุนไพรอายุวัฒนะ
เปิดอ่าน 22,358 ครั้ง

เรื่องของกาพย์ที่คุณควรรู้
เรื่องของกาพย์ที่คุณควรรู้
เปิดอ่าน 108,283 ครั้ง

ย้อนรอยสายราชสกุล... ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (๑)
ย้อนรอยสายราชสกุล... ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (๑)
เปิดอ่าน 40,271 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ