ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านน้ำพุ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,086 ครั้ง
การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านน้ำพุ

Advertisement

บทคัดย่อ
 
ชื่อเรื่อง         :   การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่
                         เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านน้ำพุ 
ชื่อผู้ประเมิน  :   สมเกียรติ       กระสันต์ 
                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  
                         วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ
หน่วยงาน      :   โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ
                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ปีที่ผลิต         :   พ.ศ. 2552
 
           รายงานการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านน้ำพุ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านน้ำพุ โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model มี 4 ด้าน คือ 1) ประเมินความเหมาะสมด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ 2) ประเมินความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นที่สนับสนุนการดำเนินงาน 3) ประเมินการปฏิบัติของกระบวนการดำเนินงาน และ 4) ประเมินความพึงพอใจของผลผลิตในการดำเนินงานตามโครงการ และ (2) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านน้ำพุ จำแนกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มครูผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนักเรียน และกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งหมด 63 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยง เชื่อถือได้ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นประชากร วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์    โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
       ผลการประเมิน
         1. ความเหมาะสมของโครงการฯ ตามความคิดเห็นของครูผู้รับผิดชอบโครงการ
            1.1 ด้านบริบท โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก ( = 4.10 S.D.=.34) โดยที่ผู้บริหารได้ชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการฯ  และครูได้ทำความเข้าใจในนโยบายการดำเนินงานเกษตรชีววิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.40 S.D.=.54)  รองลงมาคือ ผู้บริหารสนับสนุนข้อมูล และสารสนเทศที่จะใช้ดำเนินงานตามโครงการฯ
            1.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น    โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก ( = 3.90 S.D.=.13)   โดยที่โรงเรียนจัดทำแผนการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   ( = 4.00 S.D.=.00 รองลงมาคือ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการฯ จากหน่วยงานภายนอก
            1.3  ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก ( = 3.94 S.D.=.34) โดยที่การอบรมการทำและการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สมุนไพรกำจัดศัตรูพืช และการทำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ มีการปลูกและบำรุงรักษาผักอินทรีย์ เพื่ออาหารกลางวัน นำผลผลิตที่ได้จากโครงการฯ ไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนทุกคน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.20 S.D.=.44) รองลงมาคือ ครู และนักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมโครงการฯ
           1.4 ด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก ( = 4.30 S.D.=.21) โดยที่โรงเรียนจัดอาหารที่มีคุณค่าและถูกหลักโภชนาการบริการแก่นักเรียนทุกวัน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.80 S.D.=.44) รองลงมาคือ นักเรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  
       2. ความเหมาะสมของโครงการฯ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ชั้น ป.4-6
           2.1 ด้านบริบท โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก ( = 4.15 S.D.=.38) โดยที่นักเรียนได้ทำความเข้าใจในนโยบายการดำเนินงานเกษตรชีววิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.37 S.D.=.59)  รองลงมาคือ ครูในโรงเรียนได้นำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้
            2.2   ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก ( = 4.12 S.D.=.40)โดยที่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ มีการพัฒนาทักษะและความชำนาญในการดำเนินงานตามโครงการฯ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.26 S.D.=.65)  รองลงมาคือ โรงเรียนจัดสรรพื้นที่การทำแปลงเกษตร การเลี้ยงปลา และการสร้างบ่อน้ำ
            2.3 ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก ( = 4.05 S.D.=.36) โดยที่ การอบรมการทำและการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สมุนไพรกำจัดศัตรูพืชและการทำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.32 S.D.=.67)  รองลงมาคือ โรงเรียนได้กำหนดกิจกรรมของโครงการไว้อย่างชัดเจนและมีการดำเนินการอย่างจริงจัง
            2.4 ด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก ( = 4.48 S.D.=.18) โดยที่ นักเรียนมีความพึงพอใจต่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและมีความเหมาะสมมากที่สุด ( = 4.79 S.D.=.41)  รองลงมาคือ โรงเรียนจัดอาหารที่มีคุณค่าและถูกหลักโภชนาการบริการแก่นักเรียนทุกวัน
      3. ความเหมาะสมของโครงการฯ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน
          3.1  ด้านบริบท โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก ( = 4.29 S.D.=.42) โดยที่ ผู้ปกครองมีความเข้าใจในนโยบายการดำเนินงานเกษตรชีววิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีความเหมาะสมมากที่สุด ( = 4.51 S.D.=.50) รองลงมาคือ โรงเรียนได้เชิญวิทยากรชุมชนฝึกอบรมให้ความรู้และคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ
          3.2   ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก ( = 4.14 S.D.=.36)โดยที่ โรงเรียนจัดสรรพื้นที่การทำแปลงเกษตร การเลี้ยงปลา และการสร้างบ่อน้ำเลี้ยงปลา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.26 S.D.=.54) รองลงมาคือ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ มีทักษะ และความชำนาญในการดำเนินงานตามโครงการฯ  
          3.3 ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก ( = 4.09 S.D.=.15) โดยที่ การเลี้ยงปลาตะเพียนในบ่อธรรมชาติขนาดใหญ่เพื่ออาหารกลางวัน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.41 S.D.=.67) รองลงมาคือ นำผลผลิตที่ได้จากโครงการฯ ไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนทุกคน  
          3.4   ด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก ( = 4.34 S.D.=.16) โดยที่  นักเรียนมีความพึงพอใจต่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และมีความเหมาะสมมากที่สุด ( = 4.62 S.D.=.49) รองลงมาคือ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการประกอบอาหาร  
     4.   ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านน้ำพุ เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย 5 อันดับแรก คือ  ควรเพิ่มงบประมาณในการดำเนินการ ร้อยละ 100  รองลงมาคือ ควรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของครูในการดำเนินโครงการ ร้อยละ 80   ควรรักษาคุณภาพอาหารให้มีความสะอาด ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 80 โรงเรียนควรจัดวัสดุ อุปกรณ์ให้นักเรียนไปฝึกปฏิบัติที่บ้านของตนเอง ร้อยละ 73.68  และครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมฝึกปฏิบัติการเกษตรตามแนวทางชีววิถีอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 63.16

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 8477 วันที่ 26 ก.ย. 2552


การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านน้ำพุ การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านน้ำพุ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


เปิดอ่าน 6,085 ครั้ง
กฎบริษัทขำๆ

กฎบริษัทขำๆ


เปิดอ่าน 6,083 ครั้ง
บริหารสายตา......บอกลาแว่น

บริหารสายตา......บอกลาแว่น


เปิดอ่าน 6,104 ครั้ง
โฆษณากับความเป็นจริง...

โฆษณากับความเป็นจริง...


เปิดอ่าน 6,100 ครั้ง
องศาที่แตกต่าง

องศาที่แตกต่าง


เปิดอ่าน 6,094 ครั้ง
ขอเป็นกำลังใจเพื่อนครู

ขอเป็นกำลังใจเพื่อนครู


เปิดอ่าน 6,096 ครั้ง
ความสุข  ของคนบ้านนอก

ความสุข ของคนบ้านนอก


เปิดอ่าน 6,103 ครั้ง
4 อย่า... เพื่อชีวิตมีสุข

4 อย่า... เพื่อชีวิตมีสุข


เปิดอ่าน 6,083 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ขอบูชาครูกลอน....สุนทรภู่....ฟังเพลงตามรอยสุนทรภู่

ขอบูชาครูกลอน....สุนทรภู่....ฟังเพลงตามรอยสุนทรภู่

เปิดอ่าน 6,089 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ในหลวงทรงถ่ายรูปศิริราชจุดเทียนชัย
ในหลวงทรงถ่ายรูปศิริราชจุดเทียนชัย
เปิดอ่าน 6,083 ☕ คลิกอ่านเลย

ขอย้ำอีกสักครั้ง...ครูคือใคร?..
ขอย้ำอีกสักครั้ง...ครูคือใคร?..
เปิดอ่าน 6,082 ☕ คลิกอ่านเลย

ชวนทำหมอนปักเข็ม...สุดเท่....จากฝาขวด
ชวนทำหมอนปักเข็ม...สุดเท่....จากฝาขวด
เปิดอ่าน 6,086 ☕ คลิกอ่านเลย

 ตรีทศเคราะห์เทวา (๒)......พระอาทิตย์ สุริยเทพ (๑)
ตรีทศเคราะห์เทวา (๒)......พระอาทิตย์ สุริยเทพ (๑)
เปิดอ่าน 6,224 ☕ คลิกอ่านเลย

ภาพปริศนา...แห่งความมหัศจรรย์
ภาพปริศนา...แห่งความมหัศจรรย์
เปิดอ่าน 6,091 ☕ คลิกอ่านเลย

ทดลองวิทยาศาสตร์ประถมจากสสวท.ไข่ร้อน
ทดลองวิทยาศาสตร์ประถมจากสสวท.ไข่ร้อน
เปิดอ่าน 6,086 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

10 เรื่องจริงเกี่ยวกับความฝัน ที่คุณอาจไม่เคยรู้
10 เรื่องจริงเกี่ยวกับความฝัน ที่คุณอาจไม่เคยรู้
เปิดอ่าน 20,896 ครั้ง

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์แล้วฟังกันไม่รู้เรื่องใช่มั๊ย เรามีทางช่วย
สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์แล้วฟังกันไม่รู้เรื่องใช่มั๊ย เรามีทางช่วย
เปิดอ่าน 15,337 ครั้ง

"ใส่ซองเท่าไหร่ดี" ปัญหานี้มีตัวช่วย TypeThai เครื่องช่วยคำนวณเงินใส่ซองให้เหมาะสมกับงานและฐานะตัวเอง
"ใส่ซองเท่าไหร่ดี" ปัญหานี้มีตัวช่วย TypeThai เครื่องช่วยคำนวณเงินใส่ซองให้เหมาะสมกับงานและฐานะตัวเอง
เปิดอ่าน 2,937 ครั้ง

ลายมือแบบไหนคือ "ลายมือเสน่ห์นิยม"
ลายมือแบบไหนคือ "ลายมือเสน่ห์นิยม"
เปิดอ่าน 23,792 ครั้ง

โยคะในรถยามจราจรติดขัด
โยคะในรถยามจราจรติดขัด
เปิดอ่าน 10,136 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 096-7158383

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ