ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,405 ครั้ง
แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Advertisement

 

     แบบฝึกเสริมทักษะ

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สาระที่  4  หลักการใช้ภาษา

( การเขียนสะกดคำภาษาไทย )

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่   5

 

 

โดย

นายยาเบ็น   เรืองจรูญศรี

ครู คศ.1 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง อ.เมืองปัตตานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1

 

คำนำ

                                                                 

 

 

 

            ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารของคนในชาติ   เราใช้ภาษาไทยสื่อความเข้าใจซึ่งกันและกัน   ใช้ภาษาประกอบกิจกรรมงานต่างๆ  ทั้งที่เป็นส่วนตัว  ครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ   เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้   การบันทึกเรื่องราวจากอดีตถึงปัจจุบัน  ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาไทย   จึงต้องสอนเพื่อเป็นการสื่อสาร  ให้มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียนที่จะแสวงหาความรู้และประสบการณ์ต่อไป

       แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่จัดทำขึ้น    ผู้เขียนได้ศึกษาแนวทางในการจัดทำและจัดทำแยกตามสาระการเรียนรู้ครบทั้ง  5  สาระ  คือ  สาระที่ 1  การอ่าน   สาระที่  2  การเขียน     สาระที่  3  การฟัง  การดูและการพูด   สาระที่  4  หลักการใช้ภาษา   สาระที่  5  วรรณคดีและวรรณกรรม    

ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

            ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้นี้จะเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษา  อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันได้

 

นายยาเบ็น   เรืองจรูญศรี

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง

 

 

สารบัญ

 

เรื่อง                                                                                        หน้า

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้

คุณภาพผู้เรียน

แบบฝึกชุดที่  1                                                                                1

แบบฝึกชุดที่  2                                                                                3

แบบฝึกชุดที่  3                                                                                5

แบบฝึกชุดที่  4                                                                                7

แบบฝึกชุดที่  5                                                                                10

แบบฝึกชุดที่  6                                                                                13

แบบฝึกชุดที่  7                                                                                16

แบบฝึกชุดที่  8                                                                                18

แบบฝึกชุดที่  9                                                                                20

แบบฝึกชุดที่  10                                                                              22แบบทดสอบ                                                                               26

เฉลย                                                                                                 29

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สาระที่  1 : การอ่าน

                        มาตรฐาน ท 1.1   :   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้   ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการดำรงชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

 

สาระที่  2 : การเขียน

                        มาตรฐาน ท 2 .1   :   ใช้กระบวนการเขียน   เขียนสื่อสาร  รายงานข้อมูล  เรื่องราวความรู้  ความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ

 

สาระที่  3 : การฟัง  การดูและการพูด

                        มาตรฐาน ท 3.1   :   สามารถฟัง   ดูอย่างวิจารญาณและสร้างสรรค์

 

สาระที่  4 :  ธรรมชาติของภาษา   วัฒนธรรมและหลักภาษาไทย

                      มาตรฐาน ท 4.1   :  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย

                        มาตรฐาน ท 4.2   :  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม   สังคมชีวิตประจำวันและพลังของภาษา   นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

 

สาระที่  5 : วรรณคดี  และวรรณกรรม

                        มาตรฐาน ท 5.1   :   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น   วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย   เห็นคุณค่าภูมิปัญญาทางภาษาไทยและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติชาติ

 

คุณภาพผู้เรียนช่วงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

 

 

 

ผู้เรียนต้องมีความรู้  ความสามารถและคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม  ดังนี้

   อ่านได้คล่องและอ่านได้เร็วขึ้น

   เข้าใจความหมายของคำ   สำนวน  โวหาร  การเปรียบเทียบ  อ่านจับประเด็นสำคัญและความละเอียดของเรื่อง  แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  วิเคราะห์ความ  ตีความ  สรุปความจากการอ่าน

  นำความรู้จากเรื่องที่อ่านไปใช้แก้ปัญหา    ตัดสินใจ  คาดการณ์และใช้การอ่านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตน

  เลือกอ่านหนังสือและสารสนเทศ  จากแหล่งเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์

  เขียนเรียงความ  ย่อความ  จดหมาย  เขียนอธิบาย  เขียนชี้แจง  การปฏิบัติงานและการรายงาน   เขียนเรื่องราวจากจินตนาการ  และเร่องราวที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง  จดบันทึกความรู้ประสบการณ์  เหตุการณ์  และการสังเกตอย่างเป็นระบบ

  สรุปความ  วิเคราะห์เรื่องที่ฟัง  ที่ดู  และเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในชีวิต

  สนทนาโต้ตอบ  พูดแสดงความรู้  ความคิด  ความต้องการ  พูดวิเคราะห์เรื่องราว  พูดต่อหน้าชุมชนและพูดรายงาน

  ใช้ทักษะของคำไทย  คำภาษาถิ่นและคำภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในภาษาไทย

  ใช้ทักษะทางภาษาเพื่อประโยชน์ได้ตามจุดประสงค์

   ใช้หลักการพิจารณาหนังสือ  พิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรมให้เห็นคุณค่า  และนำประโยชน์ไปใช้ในชีวิต

   ท่องจำบทร้อยกรองที่ไพเราะและมีคุณค่าทางความคิด  และนำไปใช้ในการพูดและการเขียน

  แต่งกาพย์และกลอนง่ายๆ

   เล่านิทานพื้นบ้านและตำนานพื้นบ้าในท้องถิ่น

   มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด

   มีนิสัยรักการอ่านและการเขียน

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           1                                                                     

แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย       ชุดที่ 1

 

 

คำชี้แจง  :      นักเรียนอ่านดีๆ  คำที่อยู่ในบัตรการ์ด    ถ้าไปตรงกับความหมาย

ข้อใด    ให้นำมาใส่หน้าความหมายของคำนั้น

 

 

                                                   ตระเวน       กรรโชก

                                                   พิศวาส        อัมพาต

                                                  อุโมงค์         เพชฌฆาต

                                                  อเนจอนาถ  วัณโรค

                                                 ชมดชม้อย    มหรสพ         

 

 

 

 

 


1.                                                                                 ความรักใคร่   ความชื่นชม

 


2.                                                                                 การเล่นรื่นเริง

            แบบฝึกเสริมทักษะ  หลักการใช้ภาษา                                                     2

 

3.                                                                                             เจ้าหน้าที่ประหารชีวิต

 

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คลิป...การฝึกสมาธิทางสงบ..

คลิป...การฝึกสมาธิทางสงบ..


เปิดอ่าน 6,390 ครั้ง
มาพิชิตยุงลายกันเถอะ.....!!!!

มาพิชิตยุงลายกันเถอะ.....!!!!


เปิดอ่าน 6,384 ครั้ง
บทความกินใจ

บทความกินใจ


เปิดอ่าน 6,396 ครั้ง
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


เปิดอ่าน 6,387 ครั้ง
อบเชยนั้นต้านมะเร็งได้ดี

อบเชยนั้นต้านมะเร็งได้ดี


เปิดอ่าน 6,388 ครั้ง
พ่อลิ้นทอง

พ่อลิ้นทอง


เปิดอ่าน 6,389 ครั้ง
สี่ห้องของหัวใจ

สี่ห้องของหัวใจ


เปิดอ่าน 6,388 ครั้ง
เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ


เปิดอ่าน 6,387 ครั้ง
อยากได้ยินว่ารักกัน

อยากได้ยินว่ารักกัน


เปิดอ่าน 6,386 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

อย่าโกหก   อย่าหลอกลวง    อย่าฝืนใจ      อย่าทำให้คนที่รักคุณผิดหวัง

อย่าโกหก อย่าหลอกลวง อย่าฝืนใจ อย่าทำให้คนที่รักคุณผิดหวัง

เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
1-999  ดอกกุหลาบ
1-999 ดอกกุหลาบ
เปิดอ่าน 6,387 ☕ คลิกอ่านเลย

น้ำส้มสายชู...มะนาว...ช่วยรักษาวิตามินซี
น้ำส้มสายชู...มะนาว...ช่วยรักษาวิตามินซี
เปิดอ่าน 6,392 ☕ คลิกอ่านเลย

ตัวเลขมหัศจรรย์ .....จำนวนที่มีเลข 3 อยู่ระหว่าง 12 กับ 21
ตัวเลขมหัศจรรย์ .....จำนวนที่มีเลข 3 อยู่ระหว่าง 12 กับ 21
เปิดอ่าน 6,392 ☕ คลิกอ่านเลย

เคล็ดลับ...การเลือกแว่นตาให้เหมาะกับตัวเอง
เคล็ดลับ...การเลือกแว่นตาให้เหมาะกับตัวเอง
เปิดอ่าน 6,393 ☕ คลิกอ่านเลย

ว้าว! !.ข่าวเป็นเรื่อง  "เปลื้องให้เกลี้ยง เหลือเพียงศักดิ์ศรี ความเป็นคน" กับ " ?งานเห็นผล คนเป็นสุ
ว้าว! !.ข่าวเป็นเรื่อง "เปลื้องให้เกลี้ยง เหลือเพียงศักดิ์ศรี ความเป็นคน" กับ " ?งานเห็นผล คนเป็นสุ
เปิดอ่าน 6,382 ☕ คลิกอ่านเลย

---->>>วิธีง้อคนรัก!!!!
---->>>วิธีง้อคนรัก!!!!
เปิดอ่าน 6,393 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

มาตรฐานรูปแบบการนำเสนอภาพ
มาตรฐานรูปแบบการนำเสนอภาพ
เปิดอ่าน 23,585 ครั้ง

ลิงกอริลลาเป็นต้นตอ เชื้อไวรัสโรคเอดส์เพิ่มขึ้นอีกสายพันธุ์หนึ่ง
ลิงกอริลลาเป็นต้นตอ เชื้อไวรัสโรคเอดส์เพิ่มขึ้นอีกสายพันธุ์หนึ่ง
เปิดอ่าน 11,673 ครั้ง

"หนี้ครู" ปัญหาอมตะคู่แม่พิมพ์ของชาติ
"หนี้ครู" ปัญหาอมตะคู่แม่พิมพ์ของชาติ
เปิดอ่าน 11,388 ครั้ง

ดื่มน้ำอัดลม…ระวังกระดูกพรุน!
ดื่มน้ำอัดลม…ระวังกระดูกพรุน!
เปิดอ่าน 12,880 ครั้ง

เดจาวู! ทฤษฎีภาพซ้อน หรือ ย้อนอดีต!
เดจาวู! ทฤษฎีภาพซ้อน หรือ ย้อนอดีต!
เปิดอ่าน 16,279 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ