ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พระพุทธศาสนา ม. 3 การสอนแบบโครงงาน


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,240 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  พระพุทธศาสนา ม. 3 การสอนแบบโครงงาน

Advertisement

❝ สื่อการสอนแบบโครงงาน ❞
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
 
 
   แนวคิด
      การสอนแบบโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน  เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของผู้เรียนอย่างลุ่มลึก  โดยผ่านกระบวนการหลักคือ กระบวนการแก้ปัญหา  ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง  จึงเป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้
ความหมาย
        การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดประสบการณ์ให้แก่
นักเรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริง

วัตถุประสงค์
        การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน
1. มีประสบการณ์โดยตรง
2. ได้ทำการทดลองและพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง
3. รู้จักการทำงานอย่างมีระบบ  มีขั้นตอน
4. ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
5. ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา
6. ได้รู้จักวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา
7. ฝึกวิเคราะห์  และประเมินตนเอง

ประเภทของโครงงาน
1. โครงงานแบบสำรวจ
2. โครงงานแบบทดลอง
3. โครงงานสิ่งประดิษฐ์
4. โครงงานทฤษฎี
รูปแบบการจัดทำโครงงาน
1. ชื่อโครงงาน
2. คณะทำงาน
3. ที่ปรึกษา
4. แนวคิด / ที่มา / ความสำคัญ
5. วัตถุประสงค์ / จุดมุ่งหมาย
6. ขั้นตอนการดำเนินงาน / วิธีการศึกษา
7. แหล่ง / สถานศึกษา (ถ้ามี)
8. วัสดุ  อุปกรณ์
9. งบประมาณ
10. ระยะเวลาการดำเนินงาน
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ขั้นตอนในการสอนทำโครงงาน
 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานมี  4  ขั้นตอน คือ
1. กำหนดความมุ่งหมายและลักษณะโครงงานโดยตัวนักเรียนเอง
2. วางแผนหรือวางโครงงาน  นักเรียนต้องช่วยกันวางแผนว่าจะทำอะไร  ใช้วิธีการหรือกิจกรรมใด  จึงจะบรรลุจุดมุ่งหมาย
3. ขั้นดำเนินการ  ลงมือทำกิจกรรมหรือแก้ปัญหา
4. ประเมินผล  โดยประเมินว่ากิจกรรมหรือโครงงานนั้นบรรลุผลตามความมุ่งหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  มีข้อบกพร่อง  และควรแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างไร

วิธีการทำโครงงาน
1. ประชุมปรึกษาหารือ  เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับหัวข้อของโครงงาน  จากสิ่งต่อไปนี้
- การสังเกต หรือตามที่สงสัย
- ความรู้ในวิชาต่าง ๆ
- จากปัญหาใกล้ตัว  หรือการเล่น
- คำบอกเล่าของผู้ใหญ่  หรือผู้รู้
2. เขียนหลักการ  เหตุผล  ที่มาของโครงงาน
3. ตั้งวัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน
4. กำหนดวิธีการศึกษา เช่น  การสำรวจ  การทดลอง  เป็นต้น
5. นำผลการศึกษามาอภิปรายกลุ่ม
6. สรุปผลการศึกษา   โดยการอภิปรายกลุ่ม
7. ปรับปรุงชื่อโครงงาน  ให้ครอบคลุม  น่าสนใจ

การประเมินผลการทำโครงงาน
        ครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินการทำโครงงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม  โดยใช้แบบประเมินแผนผังโครงงานพิจารณาตามรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อเรื่องแสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. ชื่อเรื่องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาคำถามมีการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิด
3. สมมติฐานมีการแสดงถึงพื้นฐานความรู้เดิม
4. วิธีการ  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  เหมาะสมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหา
5. แหล่งศึกษาสามารถค้นคว้าคำตอบได้
6. วิธีการนำเสนอชัดเจน เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา
 
ที่มา  :  http://www.geocities.com/jackypoll2/working.html

แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชา ส33201 พระพุทธศาสนา                                                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วย พระพุทธ                                                                                                                                   เวลา 16 ชั่วโมง

เรื่อง  โครงงานคุณธรรมจริยธรรม                                                                                      เวลา 2 ชั่วโมง

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552                                                                            ผู้สอน นางวีระพร  วงษ์พานิช

...................................................................................................................................................................

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

มาตรฐาน  1.1 เข้าใจ ประวัติ ความสำคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ

และสามารถนำหลักธรรมของศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน

มาตรฐานช่วงชั้นที่ ม.1-3 รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา ความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญของศาสนา คัมภีร์ทางศาสนาที่ตนนับถือและวิเคราะห์พระจริยาวัตรของศาสดา - สาวก ที่สำคัญของศาสนาต่าง ๆ

สาระสำคัญ

              โครงงานคุณธรรมจริยธรรม  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติ ความสำคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ที่นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยอาศัยวิธีการจัดทำโครงงาน ประกอบด้วย การคิด และเลือกหัวข้อ การวางแผน การลงมือ การเขียนรายงาน และการแสดงผลงานโครงงานคุณธรรมจริยธรรม          

 

จุดประสงค์ปลายทาง

              เลือกทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ตามหลัก วิธีการและขั้นตอนการจัดทำโครงงานได้

จุดประสงค์นำทาง

             1.  อธิบายความหมาย  ประเภท และขั้นตอนการทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรมได้

             2.  คิดและเลือกหัวข้อทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรมได้        

             3.  จัดทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรมได้

สาระการเรียนรู้

           โครงงานคุณธรรมจริยธรรม

กระบวนการเรียนรู้

        1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

                              1.1 เมื่อนักเรียนเข้าประจำที่ในศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนแล้ว  ให้ทุกคนสวดมนต์ แผ่เมตตา

ทำสมาธิ ประมาณ 5 นาที

             1.2  ให้นักเรียนทุกคนทดสอบก่อนเรียน เรื่อง โครงงานคุณธรรมจริยธรรม  ในบนเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นเวลา 5 นาที  โดยทุกคนจะทราบผลการทดสอบทันทีหลังสอบเสร็จ 

แล้วให้เลขาของแต่ละกลุ่มบันทึกไว้ เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียน

                              1.3  ครู แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ พร้อมสรุปเนื้อหาการเรียนเรื่อง พระพุทธ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนที่ 1-7 เพื่อเชื่อมโยงสู่การทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรม

              1.4  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละ 3-4  คน โดยตั้งชื่อกลุ่ม เลือกคณะกรรมการภายในกลุ่ม

นักเรียนแต่ละ กลุ่มร่วมกันทำข้อตกลงในการทำงานเป็นกลุ่มให้ประสบผลสำเร็จ และมอบหมายงานให้นักเรียนทุกกลุ่มต้องปฏิบัติคือ การทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรม  โดยกำหนด  1 หัวข้อต่อ 1 โครงงาน

ต่อ 1 กลุ่ม

         2.  ขั้นปฏิบัติกิจกรรม

                   นักเรียนทุกกลุ่มเข้าเมนูเพื่อเรียกเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โครงงาน

คุณธรรมจริยธรรม ตามบทเรียน ให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน โดยครูเป็นพี่เลี้ยง

คอยแนะนำเมื่อแต่ละกลุ่มมีปัญหา

        3. ขั้นสรุปผลการเรียน

                 3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันระดมความคิดในการตั้งชื่อโครงงาน วางแผนการจัดทำโครงงาน

                 3.2  ครูให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรม  พร้อมกำหนดระยะเวลาส่ง

และนำเสนอผลงาน

               3.3  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง โครงงานคุณธรรมจริยธรรม โดยสามารถทราบผลการทดสอบทันทีหลังทำการทดสอบเสร็จ  ให้เลขานุการกลุ่มจดบันทึกเพื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบก่อนเรียน

1.4      กรณีที่นักเรียนสอบไม่ผ่าน หรือยังไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนใด สามารถนำแผ่น CD ไปเรียนใหม่ได้

ในเวลาว่าง หรือที่บ้าน

 

สื่อการเรียนการสอน

              1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์

                2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง โครงงานคุณธรรมจริยธรรม

 

การวัดผลและประเมินผล (รายละเอียดในภาคผนวก)

                กิจกรรม/พฤติกรรม/ผลงาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

1. การอภิปราย

สังเกต

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. การนำเสนอผลงาน

ตรวจสอบ, สัมภาษณ์

แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

3. การร่วมกิจกรรมกลุ่ม

สังเกต

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

4. การทดสอบ

ตรวจแบบทดสอบ

แบบทดสอบก่อน หลังเรียน

5. การทำแบบประเมิน

ตรวจสอบ

แบบประเมินทักษะการทำงานร่วมกัน

 

กิจกรรมเสนอแนะ

                ให้นักเรียนทุกกลุ่มไปหาข้อมูลการจัดทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรม

 

ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………

 

                                                                                                                                ลงชื่อ.............................................

                                                                                                                                         (                                           )

                                                                                                                                ตำแหน่ง........................................

                                                                                                                                วันที่.....เดือน..................พ.ศ.........


สนใจสื่อการสอนติดต่อ.....kw_punch@hotmail.com

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 4565 วันที่ 11 เม.ย. 2552


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พระพุทธศาสนา ม. 3 การสอนแบบโครงงานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพระพุทธศาสนาม.3การสอนแบบโครงงาน

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

นิสัย

นิสัย


เปิดอ่าน 6,257 ครั้ง
ศิลปะกับสมาธิ

ศิลปะกับสมาธิ


เปิดอ่าน 6,237 ครั้ง
เพลงพรปีใหม่

เพลงพรปีใหม่


เปิดอ่าน 6,241 ครั้ง
ผลไม้ ที่ใช้ล้างพิษ

ผลไม้ ที่ใช้ล้างพิษ


เปิดอ่าน 6,236 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

แขกดูดวง ....ระวัง...มิจฉาชีพชัดๆ"

แขกดูดวง ....ระวัง...มิจฉาชีพชัดๆ"

เปิดอ่าน 6,249 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ประทับ...จูบ
ประทับ...จูบ
เปิดอ่าน 6,242 ☕ คลิกอ่านเลย

ความคิดที่งดงาม........
ความคิดที่งดงาม........
เปิดอ่าน 6,238 ☕ คลิกอ่านเลย

เค้าว่ากันว่า...
เค้าว่ากันว่า...
เปิดอ่าน 6,237 ☕ คลิกอ่านเลย

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  ชนิดของคำในภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เปิดอ่าน 6,238 ☕ คลิกอ่านเลย

ถึงเวลารักคนอื่นบ้างหรือยัง?จาก....แมวน้อย ๑๐๐ หมื่นชาติ
ถึงเวลารักคนอื่นบ้างหรือยัง?จาก....แมวน้อย ๑๐๐ หมื่นชาติ
เปิดอ่าน 6,238 ☕ คลิกอ่านเลย

.............เงือกน้อยน่าสงสารที่สุด?????
.............เงือกน้อยน่าสงสารที่สุด?????
เปิดอ่าน 6,241 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

การพิจารณาค่าความจริง (Truth value)
การพิจารณาค่าความจริง (Truth value)
เปิดอ่าน 16,079 ครั้ง

เคล็ดลับปรุงกาแฟแคลอรีต่ำ
เคล็ดลับปรุงกาแฟแคลอรีต่ำ
เปิดอ่าน 8,917 ครั้ง

ยาจำพวกซัลฟา
ยาจำพวกซัลฟา
เปิดอ่าน 50,423 ครั้ง

วิธีทำให้ "แก้วมังกร" ลูกดก
วิธีทำให้ "แก้วมังกร" ลูกดก
เปิดอ่าน 8,703 ครั้ง

โปรแกรมคำนวณค่า T-Score
โปรแกรมคำนวณค่า T-Score
เปิดอ่าน 134,576 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ