ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

รับสมัครนักการ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,381 ครั้ง
รับสมัครนักการ

Advertisement

❝ โรงเรียนบ้านแวงนคร "สังฆวิทยา" รับสมัครนักเรียนภารโรงตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ❞ ประกาศโรงเรียนบ้านแวงนคร ?สังฆวิทยา? เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียนเพื่อปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง ...................................................... ด้วยโรงเรียนบ้านแวงนคร ?สังฆวิทยา? มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนเพื่อปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมากที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547เรื่อง การบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 /2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 44/2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง โดยรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา 1.2 ขอบข่ายงานที่ต้องปฏิบัติ 1. ปฏิบัติงานด้านการบริการในสถานศึกษา 2. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 2. เงื่อนไขการจ้าง 2.1 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 5,080 บาท 2.2 ไม่ผูกพันการบรรจุเป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.3 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่สัญญาจ้างมีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 และเมื่อครบเวลาในสัญญาจ้าง ต้องมีการประเมินว่าจะจ้างต่อหรือไม่เป็นปี ๆ ไป ทั้งนี้จะดำเนินการจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว 3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 3.1 คุณสมบัติทั่วไป (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุระหว่าง 25 ? 50 ปี (3) มีภูมิลำเนาอยู่ในบ้านแวงต้อน หมู่ที่ 5 ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น (9) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ ผู้บริหารท้องที่ที่เรียกชื่ออย่างอื่น 3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. เพศ ชาย หญิง 2. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรให้ติดต่อ ขอรับใบสมัคร และยื่น ใบสมัครได้ที่งานธุรการโรงเรียนบ้านแวงนคร ?สังฆวิทยา? เลขที่ 100 หมู่ที่ 5 ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30 ? 15.00 น 4.1 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป (2) ใบประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่า เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มี อำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ (3) บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ (4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) (5) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 4.2 เงื่อนไขในการรับสมัคร ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือ วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 สามารถตรวจสอบได้ที่ ป้ายประกาศหน้าห้องธุรการโรงเรียนบ้านแวงนคร ?สังฆวิทยา? 6. วัน เวลา สถานที่ดำเนินการเลือกสรร จะดำเนินการเลือกสรรโดยการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้อง โรงเรียนบ้านแวงนคร ?สังฆวิทยา? 7. หลักสูตรการเลือกสรร 7.1 ภาคปฏิบัติ 50 คะแนน 7.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 50 คะแนน โดยการสอบสัมภาษณ์ 8. เกณฑ์การตัดสิน 8.1 ผู้ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนที่สอบคดเลือกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละภาคและคะแนนรวมทั้งหดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบการปฏิบัติงานมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับสลาก โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 8.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 8.1 เรียงตามลำดับ จากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการคัดเลือก แต่หากมีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อน เป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือกครั้งใหม่ และผู้ได้รับผลการคัดเลือก จะถูกยกเลิก การขึ้นบัญชีในกรณีใด กรณีหนึ่ง ดังนี้ (1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว (2) ผู้นั้นขอสละสิทธิในการจ้าง (3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจั้งตามกำหนด 9. การรายงานตัว และการทำสัญญาจ้าง โรงเรียนบ้านแวงนคร ?สังฆวิทยา? จะเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับที่ในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรมาทำสัญญาจ้างเมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณตามโครงการภายใต้แผนพื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP 2) ประจำปีงบประมาณ 2553 หากไม่ได้รับงบประมาณ ตามโครงการดังกล่าว ให้การสรรหาในครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก และผู้สมัครคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2552 (นางราตรี แสนเย็น) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวงนคร ?สังฆวิทยา? ใบสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง โรงเรียนบ้านแวงนคร ?สังฆวิทยา? สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ชื่อ ......................................................................................... นามสกุล................................................. วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ .................เดือน .......................................... พ.ศ. .....................อายุ ................ปี วุฒิการศึกษา ......................................................................................... ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ..............หมู่ที่ ............ ตำบล ......................................อำเภอ............................ จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ............................ โทรศัพท์ ....................................... สถานภาพทางครอบครัว  โสด สมรส จำนวนบุตร ชาย................ คน หญิง ....................คน ชื่อคู่สมรส ........................................................................ อาชีพ .......................................................... ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรงของโรงเรียนบ้านโคกไร่ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงที่ทางโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งได้แจ้งให้ทราบ หลักฐานการสมัคร  1. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา / ระเบียนแสดงผลการเรียน  2. รูปถ่าย ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว 2 รูป  3. สำเนาทะเบียนบ้าน  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  5. อื่นๆ.1............................................2...................................................... ลงชื่อ .......................................................................... ผู้สมัคร ( ............................................................................ ) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวงนคร ?สังฆวิทยา? ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ปรากฏว่า ................................................................................. มีคุณสมบัติตามใบสมัครจริง ลงชื่อ ............................................................ ผู้ตรวจคุณสมบัติ ( ..................................................... ) ตำแหน่ง................................................................................

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 9216 วันที่ 30 ต.ค. 2552


รับสมัครนักการ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

จากนิทาน..>>สู่งานวิจัย

จากนิทาน..>>สู่งานวิจัย


เปิดอ่าน 6,373 ครั้ง
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


เปิดอ่าน 6,380 ครั้ง
เครื่องหมายวรรคตอน

เครื่องหมายวรรคตอน


เปิดอ่าน 10,537 ครั้ง
GAT - PAT คืออะไร ????

GAT - PAT คืออะไร ????


เปิดอ่าน 6,386 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน

เปิดอ่าน 6,374 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ฝากหมอน...ก่อนนอน...
ฝากหมอน...ก่อนนอน...
เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

สัมผัสที่หก/ลางสังหรณ์....ฝึกได้สร้างได้ด้วยตัวเอง
สัมผัสที่หก/ลางสังหรณ์....ฝึกได้สร้างได้ด้วยตัวเอง
เปิดอ่าน 6,423 ☕ คลิกอ่านเลย

คำศัพท์  กับความหมายที่ไม่ตรงกับพจนานุกรมฉบับไหนไหนเลย
คำศัพท์ กับความหมายที่ไม่ตรงกับพจนานุกรมฉบับไหนไหนเลย
เปิดอ่าน 6,386 ☕ คลิกอ่านเลย

(?-((-- "8 วิธีเลือกแฟนใหม่ ให้ดีกว่าเก่า" -- ))-?)
(?-((-- "8 วิธีเลือกแฟนใหม่ ให้ดีกว่าเก่า" -- ))-?)
เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

ภาพบูชา...หลวงปูทิม วัดพระขาว "เทพเจ้าแห่งความเมตตา"
ภาพบูชา...หลวงปูทิม วัดพระขาว "เทพเจ้าแห่งความเมตตา"
เปิดอ่าน 6,398 ☕ คลิกอ่านเลย

@...เก็บตกผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิล์ดโชว์สัดส่วนชุดว่ายน้ำ...@
@...เก็บตกผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิล์ดโชว์สัดส่วนชุดว่ายน้ำ...@
เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

หนัง แวมไพร์ ทไวไลท์ (Twilight - Eclipes)
หนัง แวมไพร์ ทไวไลท์ (Twilight - Eclipes)
เปิดอ่าน 23,780 ครั้ง

เข้าใจนวัตกรรม การศึกษาฟินแลนด์
เข้าใจนวัตกรรม การศึกษาฟินแลนด์
เปิดอ่าน 7,439 ครั้ง

"แพลงกิ้ง" ยิ่งเล่น ยิ่งหน้าแก่!
"แพลงกิ้ง" ยิ่งเล่น ยิ่งหน้าแก่!
เปิดอ่าน 13,624 ครั้ง

เที่ยวมหกรรมนวดนานาชาติ ในงานแฟร์สุขภาพ
เที่ยวมหกรรมนวดนานาชาติ ในงานแฟร์สุขภาพ
เปิดอ่าน 10,252 ครั้ง

อาหารกับการออกกำลัง
อาหารกับการออกกำลัง
เปิดอ่าน 13,664 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ