ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

คำใหม่ป4


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,449 ครั้ง
คำใหม่ป4

Advertisement

❝ คำใหม่ป4 ❞ คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ตามหนังสือเรียนภาษาไทย
ชุด พื้นฐานภาษา
ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
คัดลอกโดย
นายสง่า จันทร์สมัครคำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ
๑ กฎเกณฑ์ ๒๖ กระแสพระราชดำรัส ๕๑ กันไว้โดยส่วน ๗๖ เกษตร
๒ กฎหมาย ๒๗ กระหาย ๕๒ กาสร ๗๗ เกษมศรี
๓ กตเวที ๒๘ กริ่ง ๕๓ กำชับ ๗๘ เกาะเกียน
๔ กตัญญู ๒๙ กริ้ว ๕๔ กำดัด ๗๙ เกาะแก้วพิสดาร
๕ กติกา ๓๐ กรุงเทพมหานคร ๕๕ กำไร ๘๐ เกี่ยวข้าว
๖ ก้น ๓๑ กรุงรัตนโกสินทร์ ๕๖ กำลังวังชา ๘๑ เกือก
๗ กร ๓๒ กลไก ๕๗ กำสรด ๘๒ เกื้อกูล
๘ กรม ๓๓ กลวง ๕๘ กำหนด ๘๓ แกงเผ็ด
๙ กรมพระกำแพง เพชรอัครโยธิน ๓๔ กลวิธี ๕๙ กิจ ๘๔ แก่น
๑๐ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ๓๕ กลอกกลับ ๖๐ กิจการ ๘๕ แกร๊กแกร๊ก
๑๑ กระจก ๓๖ กล่อม ๖๑ กิจจา ๘๖ แกว่ง
๑๒ กระจายเสียง ๓๗ กลาดเกลื่อน ๖๒ กิตติศัพท์ ๘๗ โก่งคอ
๑๓ กระเซ็น ๓๘ กลิ้ง ๖๓ กินนร ๘๘ โกฏิ
๑๔ กระท่อม ๓๙ กลุ้ม ๖๔ กีบ ๘๙ ไกปืน
๑๕ กระทาย ๔๐ กวีนิพนธ์ ๖๕ กุ๊กกุ๊กไก่ ๙๐ ขจร
๑๖ กระทำคำกฎหมายตราสิน ๔๑ ก๊อกน้ำ ๖๖ กุญชร ๙๑ ขณะ
๑๗ กระนั้น ๔๒ กอปร ๖๗ กุศล ๙๒ ขนาง
๑๘ กระบวย ๔๓ ก้อย ๖๘ เก้งก้าง ๙๓ ขบ
๑๙ กระบี่กระบอง ๔๔ กะ ๖๙ เก็บเล็กผสมน้อย ๙๔ ขมวด
๒๐ กระปุก ๔๕ กัญชา ๗๐ เก็บหอมรอมริบ ๙๕ ขมิ้น
๒๑ กระโพ้ง ๔๖ กัด ๗๑ เก็บออม ๙๖ ขยับ
๒๒ กระไร ๔๗ กันคนร้าย ๗๒ เกล็ด ๙๗ ขยำ
๒๓ กระวีกระวาด ๔๘ กันดาร ๗๓ เกลือก ๙๘ ขยุ้ม
๒๔ กระสับกระส่าย ๔๙ กันยายน ๗๔ เกวียน ๙๙ ขลัง
๒๕ กระแส ๕๐ กันวัว ๗๕ เกศี ๑๐๐ ขวบ
คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ
๑๐๑ ขอม ๑๒๖ เขฬะ ๑๕๑ ความเขลา ๑๗๖ คุ้นเคย
๑๐๒ ขัง ๑๒๗ เขียวขจี ๑๕๒ ความเป็นอยู่ ๑๗๗ คูหา
๑๐๓ ขัดข้อง ๑๒๘ เขียวชอุ่ม ๑๕๓ คว่ำ ๑๗๘ เคมี
๑๐๔ ขัดสน ๑๒๙ แขวง ๑๕๔ คอน ๑๗๙ เครื่องกันขโมย
๑๐๕ ข้าขอบขัณฑสีมา ๑๓๐ โขด ๑๕๕ คอนโดมิเนียม ๑๘๐ เครื่องเขียน
๑๐๖ ข้าพเจ้า ๑๓๑ ไข่เจียว ๑๕๖ คอมพิวเตอร์ ๑๘๑ เครื่องคิดเลข
๑๐๗ ข้าราชการ ๑๓๒ คงคา ๑๕๗ คัน ๑๘๒ เครื่องปรับอากาศ
๑๐๘ ข้าวต้ม ๑๓๓ คชสาร ๑๕๘ คับ ๑๘๓ เครื่องปิ้งขนมปัง
๑๐๙ ข้าวเปลือก ๑๓๔ คด ๑๕๙ คับขัน ๑๘๔ เครื่องราชบรรณาการ
๑๑๐ ขืน ๑๓๕ คติ ๑๖๐ ค้าง ๑๘๕ เครื่องสมองกล
๑๑๑ ขุกคิด ๑๓๖ คนโท ๑๖๑ คาถา ๑๘๖ เคล็ดลับ
๑๑๒ ขุน ๑๓๗ คมนาคม ๑๖๒ คานหาบ ๑๘๗ เคลิ้ม
๑๑๓ ขุ่น ๑๓๘ ครั่ง ๑๖๓ ค่าวซอ ๑๘๘ เคว้งคว้าง
๑๑๔ ขุ่นข้น ๑๓๙ คราง ๑๖๔ คำนวณ ๑๘๙ เค้า
๑๑๕ ขุนเขา ๑๔๐ ครางครวญ ๑๖๕ คำนับ ๑๙๐ เคารพ
๑๑๖ ขุนตาน ๑๔๑ คราม ๑๖๖ คำนึง ๑๙๑ เคียว
๑๑๗ ขุนบาลเมือง ๑๔๒ คร่ำเคร่ง ๑๖๗ คำราม ๑๙๒ แคร่
๑๑๘ ขุนวัง ๑๔๓ ครึกครื้น ๑๖๘ คำสั่ง ๑๙๓ โค้ง
๑๑๙ ขุนศรีอินทราทิตย์ ๑๔๔ ครื้นเครง ๑๖๙ คิ้ว ๑๙๔ โคจร
๑๒๐ เข็ญ ๑๔๕ ครุฑา ๑๗๐ คีรี ๑๙๕ โคม
๑๒๑ เข็ด ๑๔๖ คล้องจอง ๑๗๑ คุณค่า ๑๙๖ โครงกระดูก
๑๒๒ เข็ดขอน ๑๔๗ คลาคล่ำ ๑๗๒ คุณธรรม ๑๙๗ ไคลคลา
๑๒๓ เขม้น ๑๔๘ คลาดแคล้ว ๑๗๓ คุณภาพ ๑๙๘ งัวเงีย
๑๒๔ เขยื้อน ๑๔๙ คลาย ๑๗๔ คุณสมบัติ ๑๙๙ ง้าง
๑๒๕ เขลา ๑๕๐ ควบคุม ๑๗๕ คู่ครอง ๒๐๐ งีบ

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ
๒๐๑ งุนงง ๒๒๖ จู่โจม ๒๕๑ ชฎา ๒๗๖ ชุลี
๒๐๒ งูกินหาง ๒๒๗ จูบ ๒๕๒ ชนนี ๒๗๗ เชาวน์
๒๐๓ เงินบำนาญ ๒๒๘ จู่ลู่ ๒๕๓ ชนบท ๒๗๘ เชียงใหม่
๒๐๔ เงื้อม ๒๒๙ เจริญ ๒๕๔ ชรา ๒๗๙ เชียว
๒๐๕ จงรักภักดี ๒๓๐ เจ้ากรม ๒๕๕ ชลเนตร ๒๘๐ แชะ
๒๐๖ จรลี ๒๓๑ เจ้าจอมมารดาวาด ๒๕๖ ชลา ๒๘๑ โชคดี
๒๐๗ จวัก ๒๓๒ เจ้าโต้ง ๒๕๗ ชลาสินธุ์ ๒๘๒ ซอก
๒๐๘ จอง ๒๓๓ เจ้านาย ๒๕๘ ช่วยทำแล้ว ๒๘๓ ซ้อน
๒๐๙ จอมปลวก ๒๓๔ เจ้าภาพ ๒๕๙ ช่อ ๒๘๔ ซ้ำ
๒๑๐ จะเข้ ๒๓๕ เจาะชอน ๒๖๐ ชอกช้ำ ๒๘๕ ซีก
๒๑๑ จักรเย็บผ้า ๒๓๖ เจียน ๒๖๑ ช่อง ๒๘๖ ซีดเซียว
๒๑๒ จังหวะ ๒๓๗ เจียว ๒๖๒ ช่อฟ้า ๒๘๗ ซีเมนต์
๒๑๓ จัดการ ๒๓๘ โจรสลัด ๒๖๓ ชะงัก ๒๘๘ ซื่อสัตย์
๒๑๔ จัตุบาท ๒๓๙ ฉะนี้ ๒๖๔ ชะแง้ ๒๘๙ ซุบซิบ
๒๑๕ จั๊บจั๊บปังปัง ๒๔๐ ฉับเฉี่ยว ๒๖๕ ชะรอย ๒๙๐ ซุปเปอร์มาร์เกต
๒๑๖ จ้า ๒๔๑ ฉับไว ๒๖๖ ชะลอม ๒๙๑ ซุ่ม
๒๑๗ จาบัลย์ ๒๔๒ ฉิ่ง ๒๖๗ ชาวเขา ๒๙๒ ซุ้ม
๒๑๘ จารีต ๒๔๓ ฉิว ๒๖๘ ชาวญี่ปุ่น ๒๙๓ ซูบผอม
๒๑๙ จารึก ๒๔๔ ฉีก ๒๖๙ ชาวอังกฤษ ๒๙๔ โซลาร์เซลล์
๒๒๐ จำนรรจา ๒๔๕ ฉุก ๒๗๐ ชำระ ๒๙๕ ฎีกา
๒๒๑ จำปูน ๒๔๖ ฉูดฉาด ๒๗๑ ชำเลือง ๒๙๖ ดงดาน
๒๒๒ จำลอง ๒๔๗ เฉลย ๒๗๒ ชิ้น ๒๙๗ ดนตรี
๒๒๓ จำแลงกาย ๒๔๘ เฉินฉุก ๒๗๓ ชีวภาพ ๒๙๘ ดวงสมร
๒๒๔ จิ๋ว ๒๔๙ เฉี่ยวฉาบ ๒๗๔ ชีวัน ๒๙๙ ดวงสุดา
๒๒๕ จืด ๒๕๐ โฉมตรู ๒๗๕ ชื้น ๓๐๐ ด่วน
คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ
๓๐๑ ด้อม ๓๒๖ ตริตรอง ๓๕๑ แตกระแหง ๓๗๖ ทรงเดช
๓๐๒ ดาบส ๓๒๗ ตรึกตรา ๓๕๒ โต้ตอบ ๓๗๗ ทรงทราบ
๓๐๓ ดาษดา ๓๒๘ ตลบ ๓๕๓ ใต้ถุน ๓๗๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
๓๐๔ ดำดิน ๓๒๙ ตวง ๓๕๔ ไต่ ๓๗๙ ทรงพระสรวล
๓๐๕ ดำนา ๓๓๐ ต้วมเตี้ยม ๓๕๕ ไตร่ตรอง ๓๘๐ ทรงสวัสดิ์
๓๐๖ ดำเนิน ๓๓๑ ตอซัง ๓๕๖ ถดถอย ๓๘๑ ทรมาน
๓๐๗ ดิฉัน ๓๓๒ ตะเข้ตะโขง ๓๕๗ ถนัด ๓๘๒ ทรวง
๓๐๘ ดิ้น ๓๓๓ ตะแคง ๓๕๘ ถมึงทึง ๓๘๓ ทรัพย์
๓๐๙ ดินแดน ๓๓๔ ตะปุ่มตะป่ำ ๓๕๙ ถ้วยชาม ๓๘๔ ทรามวัย
๓๑๐ ดีฉัน ๓๓๕ ตะโพง ๓๖๐ ถวาย ๓๘๕ ทรุด
๓๑๑ ดึกดำบรรพ์ ๓๓๖ ตะลีตะลาน ๓๖๑ ถวายบังคม ๓๘๖ ทฤษฎี
๓๑๒ ดุจ ๓๓๗ ตะลึง ๓๖๒ ถอย ๓๘๗ ท่วงทำนอง
๓๑๓ ดูถูก ๓๓๘ ตะวันตก ๓๖๓ ถ้อยทีถ้อยอาศัย ๓๘๘ ทวีป
๓๑๔ เด็ดเดี่ยว ๓๓๙ ตั้งครรภ์ ๓๖๔ ถ้ำ ๓๘๙ ทอดพระเนตร
๓๑๕ เดียรัจฉาน ๓๔๐ ตั้งท่า ๓๖๕ ถิ่นฐาน ๓๙๐ ท้อแท้
๓๑๖ เดียวโดย ๓๔๑ ตันใจ ๓๖๖ ถีบ ๓๙๑ ทะนาน
๓๑๗ แด่ ๓๔๒ ตั้วเตี้ย ๓๖๗ ถึก ๓๙๒ ทะนุถนอม
๓๑๘ แดดาล ๓๔๓ ต้านทาน ๓๖๘ ถึงแก่กรรม ๓๙๓ ทะยาน
๓๑๙ โดด ๓๔๔ ตาน้ำ ๓๖๙ เถื่อน ๓๙๔ ทะเลชุบศร
๓๒๐ ไดโนเสาร์ ๓๔๕ ตำนาน ๓๗๐ แถบ ๓๙๕ ทั้งปวง
๓๒๑ ตกยาก ๓๔๖ ตำบลมะเตวะ ๓๗๑ แถลง ๓๙๖ ทัดเทียม
๓๒๒ ต้นกล้า ๓๔๗ ตีคลี ๓๗๒ โถม ๓๙๗ ทันสมัย
๓๒๓ ต้นโพทะเล ๓๔๘ ตึกราม ๓๗๓ ทดลอง ๓๙๘ ทัพพี
๓๒๔ ตระบอง ๓๔๙ ตึง ๓๗๔ ทนต์ ๓๙๙ ทัศนศิลป์
๓๒๕ ตรัส ๓๕๐ เต้นกำรำเคียว ๓๗๕ ทรงกลม ๔๐๐ ทานทัด
คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ
๔๐๑ ท้าวปักษา ๔๒๖ โทรเลข ๔๕๑ นางจันท์เทวี ๔๗๖ นิล
๔๐๒ ท้าวยศวิมล ๔๒๗ โทรศัพท์ ๔๕๒ นางจันทาเทวี ๔๗๗ นิวัติ
๔๐๓ ท้าวสามล ๔๒๘ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๔๕๓ นางประทุมเกสร ๔๗๘ เน้อ
๔๐๔ ท้าวสิลราช ๔๒๙ โทรศัพท์มือถือ ๔๕๔ นางพันธุรัต ๔๗๙ เนือง
๔๐๕ ท้าวสุทัศน์ ๔๓๐ โทรสาร ๔๕๕ นางมณฑาเทวี ๔๘๐ เนื้อหา
๔๐๖ ทาส ๔๓๑ ไทร ๔๕๖ นางรจนา ๔๘๑ บ่
๔๐๗ ทำเล ๔๓๒ ธนาคาร ๔๕๗ นางสุวรรณมาลี ๔๘๒ บกพร่อง
๔๐๘ ทิชา ๔๓๓ ธรณี ๔๕๘ นายกอง ๔๘๓ บทพระนิพนธ์
๔๐๙ ทินกร ๔๓๔ ธรรมชาติ ๔๕๙ นายคงเครา ๔๘๔ บทละคร
๔๑๐ ทิพโสต ๔๓๕ ธรรมดา ๔๖๐ นายดาบ ๔๘๕ บทศรี
๔๑๑ ทิว ๔๓๖ ธรรมเนียม ๔๖๑ นารี ๔๘๖ บพิตร
๔๑๒ ทุกข์ ๔๓๗ ธานี ๔๖๒ นาสา ๔๘๗ บรรดา
๔๑๓ ทูนหัว ๔๓๘ ธารน้ำ ๔๖๓ น้ำกรด ๔๘๘ บรรทม
๔๑๔ ทูลเกล้าฯ ๔๓๙ ธุระ ๔๖๔ น้ำข้าว ๔๘๙ บรรเทา
๔๑๕ เทคโนโลยี ๔๔๐ นกเขา ๔๖๕ น้ำขี้เถ้า ๔๙๐ บรรพชา
๔๑๖ เทพไท ๔๔๑ นกหัสดิน ๔๖๖ น้ำด่าง ๔๙๑ บรรพต
๔๑๗ เทพยดา ๔๔๒ นรชาติ ๔๖๗ น้ำปูด ๔๙๒ บรรลัย
๔๑๘ เทพารักษ์ ๔๔๓ นวยนาด ๔๖๘ น้ำพักน้ำแรง ๔๙๓ บริษัท
๔๑๙ เทวัญ ๔๔๔ นวลละออง ๔๖๙ น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ๔๙๔ บริเวณ
๔๒๐ เทศกาล ๔๔๕ นักขัตฤกษ์ ๔๗๐ น้ำหนัก ๔๙๕ บริหาร
๔๒๑ เทือกเขา ๔๔๖ นักคุ้ม ๔๗๑ น้ำอับ ๔๙๖ บอเลา
๔๒๒ แทรก ๔๔๗ นักศึกษา ๔๗๒ นิทรรศการ ๔๙๗ บอแอ็ด
๔๒๓ โท ๔๔๘ นัยนา ๔๗๓ นิทรา ๔๙๘ บังคับ
๔๒๔ โทน ๔๔๙ นาค ๔๗๔ นิ่ม ๔๙๙ บังเอิญ
๔๒๕ โทรทัศน์ ๔๕๐ นางเงือก ๔๗๕ นิราศ ๕๐๐ บัญชา

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ
๕๐๑ บัณฑิต ๕๒๖ ปกป้อง ๕๕๑ ปราง ๕๗๖ ป่ารกชัฏ
๕๐๒ บัตรบริการเงินด่วน ๕๒๗ ปฏิบัติ ๕๕๒ ปรารถนา ๕๗๗ ปิ่น
๕๐๓ บันทึก ๕๒๘ ปฐม ๕๕๓ ปรารภ ๕๗๘ ปี่
๕๐๔ บากบั่น ๕๒๙ ปฐมกษัตริย์ ๕๕๔ ปราศ ๕๗๙ ปึกแผ่น
๕๐๕ บาดแผล ๕๓๐ ปรกติ ๕๕๕ ปราศจาก ๕๘๐ ปุ่ม
๕๐๖ บ้านเกาะวาน ๕๓๑ ประชวร ๕๕๖ ปริง ๕๘๑ ปุย
๕๐๗ บ้านจัดสรร ๕๓๒ ประชาธิปไตย ๕๕๗ ปริมาณ ๕๘๒ ปุ๋ยเคมี
๕๐๘ บ้านใต้ ๕๓๓ ประณีต ๕๕๘ ปรีดิ์เปรม ๕๘๓ เปรอะ
๕๐๙ บ้านเหนือ ๕๓๔ ประดับ ๕๕๙ ปรึกษา ๕๘๔ เปรียญ
๕๑๐ บ่าว ๕๓๕ ประดิษฐาน ๕๖๐ ปลด ๕๘๕ เปล
๕๑๑ บำนาญ ๕๓๖ ประทิ่น ๕๖๑ ปลดปลง ๕๘๖ เปล่า
๕๑๒ บำรุง ๕๓๗ ประเทศชาติ ๕๖๒ ปล่อง ๕๘๗ เปลี่ยว
๕๑๓ บิดร ๕๓๘ ประธาน ๕๖๓ ปลอดภัย ๕๘๘ เปลือก
๕๑๔ บิ่น ๕๓๙ ประนีประนอม ๕๖๔ ปลิง ๕๘๙ เปลือง
๕๑๕ บุคคล ๕๔๐ ประเพณี ๕๖๕ ปลิด ๕๙๐ เปลื้องปลด
๕๑๖ บุญญาธิการ ๕๔๑ ประมาท ๕๖๖ ปลูกฝัง ๕๙๑ เปิดเผย
๕๑๗ บุตร ๕๔๒ ประโยชน์ ๕๖๗ ป้อน ๕๙๒ เปื้อน
๕๑๘ บุปผา ๕๔๓ ประวิง ๕๖๘ ปะ ๕๙๓ แปร่ง
๕๑๙ บุราณ ๕๔๔ ประสบผลสำเร็จ ๕๖๙ ปะการัง ๕๙๔ แปรรูป
๕๒๐ เบน ๕๔๕ ประสา ๕๗๐ ปะปน ๕๙๕ แปลกปลอม
๕๒๑ เบี้ย ๕๔๖ ประสาน ๕๗๑ ปักดำ ๕๙๖ แปลงกาย
๕๒๒ โบยบิน ๕๔๗ ประสิทธิ์ ๕๗๒ ปักษา ๕๙๗ แปลบ
๕๒๓ ใบลาน ๕๔๘ ประสิทธิภาพ ๕๗๓ ปัถพิน ๕๙๘ โปรดเกล้าฯ
๕๒๔ ปกเกล้า ๕๔๙ ประสูติ ๕๗๔ ปั่นป่วน ๕๙๙ โปรดปราน
๕๒๕ ปกคลุม ๕๕๐ ปรากฏ ๕๗๕ ปาฏิหาริย์ ๖๐๐ โปรยปราย
คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ
๖๐๑ ไปรษณีย์โทรเลข ๖๒๖ เผ่นไหลผาโหย่ง ๖๕๑ พยาน ๖๗๖ พระเมตตา
๖๐๒ ผนวช ๖๒๗ เผอิญ ๖๕๒ พยาบาล ๖๗๗ พระยานาค
๖๐๓ ผนัง ๖๒๘ เผื่อ ๖๕๓ พรต ๖๗๘ พระร่วง
๖๐๔ ผลผลิต ๖๒๙ แผดเผา ๖๕๔ พร่อง ๖๗๙ พระราชดำรัส
๖๐๕ ผลัก ๖๓๐ แผดร้อง ๖๕๕ พระโคดม ๖๘๐ พระราชดำริ
๖๐๖ ผลัดเปลี่ยน ๖๓๑ แผนก ๖๕๖ พระเจ้ากรุงสุโขทัย ๖๘๑ พระราชทาน
๖๐๗ ผลา ๖๓๒ แผ้วพาน ๖๕๗ พระเจ้าปาลรัฐ ๖๘๒ พระราชนิพนธ์
๖๐๘ ผลาญ ๖๓๓ โผ ๖๕๘ พระเจ้าพันธุมสุริยวงศ์ ๖๘๓ พระราชประสงค์
๖๐๙ ผอง ๖๓๔ โผน ๖๕๙ พระเจ้าฟ้ารั่ว ๖๘๔ พระราชวินิจฉัย
๖๑๐ ผ่องแผ้ว ๖๓๕ ฝรั่งเศส ๖๖๐ พระเจ้าศรีจันทราธิบดี ๖๘๕ พระราชสาส์น
๖๑๑ ผ่องศรี ๖๓๖ ฝาง ๖๖๑ พระชนมายุ ๖๘๖ พระราชอาชญา
๖๑๒ ผ่องใส ๖๓๗ ฝ้าย ๖๖๒ พระชันษา ๖๘๗ พระราชโอรส
๖๑๓ ผ็อย ๖๓๘ ฝ้ายตุ่น ๖๖๓ พระดำริ ๖๘๘ พระฤาษี
๖๑๔ ผักสวนครัว ๖๓๙ ฝีเท้า ๖๖๔ พระตำหนัก ๖๘๙ พระเวท
๖๑๕ ผันผาย ๖๔๐ ฝึกหัด ๖๖๕ พระทัย ๖๙๐ พระศรีสุนทรโวหาร
๖๑๖ ผับ ๖๔๑ พ.ศ. ๖๖๖ พระแท่นมนังคศิลาบาต ๖๙๑ พระสังข์
๖๑๗ ผ้าเช็ดหน้า ๖๔๒ พงพี ๖๖๗ พระธรณี ๖๙๒ พระหัตถ์
๖๑๘ ผ้านุ่ง ๖๔๓ พงศาวดาร ๖๖๘ พระนครหลวง ๖๙๓ พระองค์เจ้าบุรฉัตร
ไชยากร
๖๑๙ ผ้าห่ม ๖๔๔ พญาไท ๖๖๙ พระนาม ๖๙๔ พระอภัยมณี
๖๒๐ ผิน ๖๔๕ พนักงาน ๖๗๐ พระบรมฉายาลักษณ์ ๖๙๕ พระอินทร์
๖๒๑ ผีดิบ ๖๔๖ พนัง ๖๗๑ พระบรมมหาราชวัง ๖๙๖ พระโอษฐ์
๖๒๒ ผีสาง ๖๔๗ พนัน ๖๗๒ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๙๗ พรั่น
๖๒๓ ผีเสื้อสมุทร ๖๔๘ พนาลี ๖๗๓ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๙๘ พราก
๖๒๔ ผืน ๖๔๙ พนาวัน ๖๗๔ พระพุทธรูป ๖๙๙ พราหมณ์
๖๒๕ เผ็ด ๖๕๐ พยัคฆ์ ๖๗๕ พระมหากรุณาธิคุณ ๗๐๐ พฤกษา

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ
๗๐๑ พฤษก ๗๒๖ พิศ ๗๕๑ ฟ้าผ่า ๗๗๖ มรณา
๗๐๒ พฤษภกาสร ๗๒๗ พิศวาส ๗๕๒ ฟายมือ ๗๗๗ มรดก
๗๐๓ พล ๗๒๘ พิสมัย ๗๕๓ ฟ้าร้อง ๗๗๘ มลทิน
๗๐๔ พลการ ๗๒๙ พืด ๗๕๔ ฟ้าแลบ ๗๗๙ มลาย
๗๐๕ พลบค่ำ ๗๓๐ เพกา ๗๕๕ ฟิลิปปินส์ ๗๘๐ มหัศจรรย์
๗๐๖ พลเอก ๗๓๑ เพ่ง ๗๕๖ ฟืน ๗๘๑ มหาจินดามนตร์
๗๐๗ พลิกฟื้น ๗๓๒ เพดาน ๗๕๗ ฟุ้งเฟ้อ ๗๘๒ มหาสิทธาจารย์
๗๐๘ พวกพ้อง ๗๓๓ เพลิงคบ ๗๕๘ ฟุบ ๗๘๓ มหิงสา
๗๐๙ พ่วงพี ๗๓๔ เพศ ๗๕๙ ฟุ่มเฟื่อย ๗๘๔ มเหสี
๗๑๐ พสกนิกร ๗๓๕ เพ้อพก ๗๖๐ ฟูมฟาย ๗๘๕ มอญซ่อนผ้า
๗๑๑ พสุธา ๗๓๖ เพี้ยน ๗๖๑ ไฟฟ้า ๗๘๖ มอบหมาย
๗๑๒ พอกพูน ๗๓๗ แพงพวย ๗๖๒ ภพ ๗๘๗ มะกล่ำ
๗๑๓ พ่อเมืองละโว้ ๗๓๘ แพร่หลาย ๗๖๓ ภพไตร ๗๘๘ มะกะโท
๗๑๔ พะวง ๗๓๙ โพ ๗๖๔ ภาคภูมิ ๗๘๙ มะเกลือ
๗๑๕ พักตร์ ๗๔๐ โพงพาง ๗๖๕ ภาชนะ ๗๙๐ มะขามเปียก
๗๑๖ พัฒนา ๗๔๑ โพรง ๗๖๖ ภาษี ๗๙๑ มะตูม
๗๑๗ พาชี ๗๔๒ โพล้เพล้ ๗๖๗ ภิกษุ ๗๙๒ มัจฉา
๗๑๘ พาย ๗๔๓ โพศรี ๗๖๘ ภูเขาไฟ ๗๙๓ มัจฉาชาติ
๗๑๙ พายัพ ๗๔๔ โพสพ ๗๖๙ ภูตผี ๗๙๔ มัธยัสถ์
๗๒๐ พายุ ๗๔๕ ไพร ๗๗๐ ภูมิใจ ๗๙๕ มัธยัสถ์
เหนียวแน่น
๗๒๑ พำนัก ๗๔๖ ไพรสณฑ์ ๗๗๑ ภูวนาถ ๗๙๖ มั่นคง
๗๒๒ พิเคราะห์ ๗๔๗ ไพริน ๗๗๒ มกราคม ๗๙๗ มันสมอง
๗๒๓ พิฆาต ๗๔๘ ไพล่ ๗๗๓ มธุรส ๗๙๘ มัว
๗๒๔ พิจารณา ๗๔๙ ฟ่อนข้าว ๗๗๔ มนต์ ๗๙๙ มาดหมาย
๗๒๕ พิโรธ ๗๕๐ ฟักฟูม ๗๗๕ มรคา ๘๐๐ ม่าย
คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ
๘๐๑ มาร ๘๒๖ ไมตรี ๘๕๑ เยื่อใย ๘๗๖ รั้ง
๘๐๒ มารดร ๘๒๗ ไม้เท้า ๘๕๒ แย่ ๘๗๗ รัฐบาล
๘๐๓ มารศรี ๘๒๘ ไม้สัก ๘๕๓ โยก ๘๗๘ รัด
๘๐๔ มิตรจิตมิตรใจ ๘๒๙ ยกใหญ่ ๘๕๔ โยคี ๘๗๙ รันทด
๘๐๕ มุ่น ๘๓๐ ย่น ๘๕๕ โยธา ๘๘๐ รัศมี
๘๐๖ มุนี ๘๓๑ ยมนา ๘๕๖ โยม ๘๘๑ รากฐาน
๘๐๗ มูลเหตุ ๘๓๒ ยล ๘๕๗ รกชัฏ ๘๘๒ ร้าง
๘๐๘ เมรุ ๘๓๓ ยศ ๘๕๘ รถจักรดีเซล ๘๘๓ ราชธานี
๘๐๙ เมล็ด ๘๓๔ ย่อง ๘๕๙ รถจักไอน้ำ ๘๘๔ ราชธิดา
๘๑๐ เมี่ยง ๘๓๕ ย่องเบา ๘๖๐ รถแทรกเตอร์ ๘๘๕ ราชวงศ์
๘๑๑ เมืองผลึก ๘๓๖ ย่อมเยาว์ ๘๖๑ รบ ๘๘๖ ราชศัตรู
๘๑๒ เมืองมอญ ๘๓๗ ยักขินี ๘๖๒ รบพุ่ง ๘๘๗ ราชสมบัติ
๘๑๓ เมืองเมาะ
ตะมะ ๘๓๘ ยักษี ๘๖๓ รวง ๘๘๘ ราชอาณา
จักรไทย
๘๑๔ เมืองรัตนา ๘๓๙ ยั้ง ๘๖๔ รวงรัง ๘๘๙ ราชาธิราช
๘๑๕ เมืองสามล ๘๔๐ ยากแค้น ๘๖๕ รสคนธ์ ๘๙๐ ราตรี
๘๑๖ เมื่อยเหน็บ ๘๔๑ ยางพารา ๘๖๖ ร่องรอย ๘๙๑ รามัญ
๘๑๗ แมงมุม ๘๔๒ ย่างเยื้อง ๘๖๗ ร่อน ๘๙๒ ราวี
๘๑๘ แม่นพดารา ๘๔๓ ย่าน ๘๖๘ รอยเท้า ๘๙๓ รำมะนา
๘๑๙ แม่นยำ ๘๔๔ ยำเกรง ๘๖๙ ระเกะระกะ ๘๙๔ ร่ำลา
๘๒๐ แม่น้ำเจ้าพระยา ๘๔๕ ยิบยิบ ๘๗๐ ระบบ ๘๙๕ ริน
๘๒๑ แม่โพสพ ๘๔๖ ยุรยาตร ๘๗๑ ระมาด ๘๙๖ ริเริ่ม
๘๒๒ แม่เหล็ก ๘๔๗ ยุโรป ๘๗๒ ระยิบระยับ ๘๙๗ ริ้ว
๘๒๓ โมทนา ๘๔๘ ยู่ยี่ ๘๗๓ ระรื่น ๘๙๘ ริษยา
๘๒๔ โมรา ๘๔๙ เยอรมัน ๘๗๔ ระลอก ๘๙๙ รีรีข้าวสาร
๘๒๕ ไมโครเวฟ ๘๕๐ เยาว์วัย ๘๗๕ ระเห็จ ๙๐๐ รูปพรรณ
คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ
๙๐๑ รูปหล่อ ๙๒๖ ละเอียด ๙๕๑ เล็บ ๙๗๖ วิญญาณ์
๙๐๒ เรี่ยราย ๙๒๗ ลาง ๙๕๒ เลือกสรร ๙๗๗ วิถี
๙๐๓ เรียว ๙๒๘ ลาด ๙๕๓ เลื่อน ๙๗๘ วิถีชีวิต
๙๐๔ เรืองรอง ๙๒๙ ล้าน ๙๕๔ เลื่อมใส ๙๗๙ วิทยากร
๙๐๕ เรื่อย ๙๓๐ ลานตา ๙๕๕ แลบ ๙๘๐ วิทยาศาสตร์
๙๐๖ เรื่อเรือง ๙๓๑ ลายลักษณ์อักษร ๙๕๖ โลกา ๙๘๑ วินัย
๙๐๗ แรงดึงดูด ๙๓๒ ลำธาร ๙๕๗ โล่งอก ๙๘๒ วิมาน
๙๐๘ แรงโน้มถ่วง ๙๓๓ ลำนำ ๙๕๘ โลด ๙๘๓ วิริยะอุตสาหะ
๙๐๙ แรม ๙๓๔ ลำเนา ๙๕๙ โลหิต ๙๘๔ วิไล
๙๑๐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ๙๓๕ ลำปาง ๙๖๐ วงเวียน ๙๘๕ วิวาห์
๙๑๑ โรงแรม ๙๓๖ ลำพูน ๙๖๑ วชิรญาณ ๙๘๖ วิศวกรรม
๙๑๒ โรงสี ๙๓๗ ลำเลียง ๙๖๒ วรรค ๙๘๗ วิเศษ
๙๑๓ ฤทธา ๙๓๘ ล่ำสัน ๙๖๓ วัฒนธรรม ๙๘๘ วีรบุรุษ
๙๑๔ ฤทัย ๙๓๙ ลิบ ๙๖๔ วัตถุ ๙๘๙ วี่แวว
๙๑๕ ฤา ๙๔๐ ลิฟต์ ๙๖๕ วันที่ ๙๙๐ เวท
๙๑๖ ลงแขก ๙๔๑ ลิ่ว ๙๖๖ วับแวม ๙๙๑ เว็บไซต์
๙๑๗ ลดเลี้ยว ๙๔๒ ลีลาศ ๙๖๗ วัสดุ ๙๙๒ เวรยาม
๙๑๘ ลวดหนาม ๙๔๓ ลึก ๙๖๘ วางวาย ๙๙๓ โว้
๙๑๙ ลอด ๙๔๔ ลือชื่อ ๙๖๙ ว้างโว้ง ๙๙๔ ศพ
๙๒๐ ลอบ ๙๔๕ ลุล่วง ๙๗๐ วาจาสิทธิ์ ๙๙๕ ศรัทธา
๙๒๑ ลอยฟ้า ๙๔๖ ลูกค้า ๙๗๑ วายุภัส ๙๙๖ ศรี
๙๒๒ ลออ ๙๔๗ ลูกดอก ๙๗๒ วิเคราะห์ ๙๙๗ ศรีสุวรรณ
๙๒๓ ละมุน ๙๔๘ ลูกมือ ๙๗๓ วิจิตร ๙๙๘ ศักดา
๙๒๔ ละเมาะ ๙๔๙ ลูบ ๙๗๔ วิชาอาชีพ ๙๙๙ ศักดิ์
๙๒๕ ละโล่ง ๙๕๐ เล็ง ๙๗๕ วิเชียร ๑,๐๐๐ ศักดิ์สิทธิ์
คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ
๑,๐๐๑ ศัตรู ๑,๐๒๖ สมัคร ๑,๐๕๑ สะพาย
๑,๐๐๒ ศิลา ๑,๐๒๗ สมุนไพร ๑,๐๕๒ สะสม
๑,๐๐๓ เศรษฐกิจ ๑,๐๒๘ สรรพ ๑,๐๕๓ สังเกต
๑,๐๐๔ เศร้าใจ ๑,๐๒๙ สรรพชีวิต ๑,๐๕๔ สังข์ทอง
๑,๐๐๕ เศร้าโศก ๑,๐๓๐ สรรเสริญ ๑,๐๕๕ สังเขป
๑,๐๐๖ โศกี ๑,๐๓๑ สร่าง ๑,๐๕๖ สัจจา
๑,๐๐๗ สกปรก ๑,๐๓๒ สร้างสรรค์ ๑,๐๕๗ สัญจร
๑,๐๐๘ สกัดสแกง ๑,๐๓๓ สรุ่ยสุร่าย ๑,๐๕๘ สัญญา
๑,๐๐๙ สงครามโลก ๑,๐๓๔ สลด ๑,๐๕๙ สัญญาณกันขโมย
๑,๐๑๐ สงฟาง ๑,๐๓๕ สลบ ๑,๐๖๐ สัตยา
๑,๐๑๑ สติ ๑,๐๓๖ สลอน ๑,๐๖๑ สันติ
๑,๐๑๒ สถาวร ๑,๐๓๗ สละ ๑,๐๖๒ สัปดาห์
๑,๐๑๓ สถิต ๑,๐๓๘ สลัว ๑,๐๖๓ สัมผัส
๑,๐๑๔ สถิตเสถียร ๑,๐๓๙ สลา ๑,๐๖๔ สัมพันธ์
๑,๐๑๕ สนธยา ๑,๐๔๐ ส่วยน้ำ ๑,๐๖๕ สาคร
๑,๐๑๖ สนิท ๑,๐๔๑ สหกรณ์ ๑,๐๖๖ สาธยาย
๑,๐๑๗ สภาพ ๑,๐๔๒ สอลยามเศษ ๑,๐๖๗ สานนท์
๑,๐๑๘ สมคบ ๑,๐๔๓ สะดุ้ง ๑,๐๖๘ สาบสูญ
๑,๐๑๙ สมเด็จพระบรมชนกนาถ ๑,๐๔๔ สะดุด ๑,๐๖๙ สาป
๑,๐๒๐ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า ๑,๐๔๕ สะท้าน ๑,๐๗๐ สามัคคี
๑,๐๒๑ สมบูรณ์ ๑,๐๔๖ สะพรั่ง ๑,๐๗๑ สามารถ
๑,๐๒๒ สมประดี ๑,๐๔๗ สะพานกษัตริย์ศึก ๑,๐๗๒ สามี
๑,๐๒๓ สมเพช ๑,๐๔๘ สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ ๑,๐๗๓ ส่าย
๑,๐๒๔ สมภาร ๑,๐๔๙ สะพานพระรามหก ๑,๐๗๔ สายัณห์
๑,๐๒๕ สมอ ๑,๐๕๐ สะพานพุทธยอดฟ้า ๑,๐๗๕ สารเคมี

คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ
๑,๐๗๖ สารพัด ๑,๑๐๑ สุภาษิต ๑,๑๒๖ แสวง
๑,๐๗๗ สาหัส ๑,๑๐๒ สุมาลี ๑,๑๒๗ แสวงหา
๑,๐๗๘ สำแดง ๑,๑๐๓ สูญหาย ๑,๑๒๘ โสก
๑,๐๗๙ สำนวน ๑,๑๐๔ สูด ๑,๑๒๙ ไสยา
๑,๐๘๐ สำเนียง ๑,๑๐๕ สูตร ๑,๑๓๐ หงั่งเหง่ง
๑,๐๘๑ สำเภา ๑,๑๐๖ เสก ๑,๑๓๑ หงุดหงิด
๑,๐๘๒ สำรวจ ๑,๑๐๗ เสด็จ ๑,๑๓๒ หญ้าคา
๑,๐๘๓ สำลี ๑,๑๐๘ เสด็จนิวัติ ๑,๑๓๓ หดหู่
๑,๐๘๔ สิงขร ๑,๑๐๙ เสถียร ๑,๑๓๔ หน
๑,๐๘๕ สิ้นชีพ ๑,๑๑๐ เส้น ๑,๑๓๕ หนอ
๑,๐๘๖ สิ้นชีวิต ๑,๑๑๑ เสน่ง ๑,๑๓๖ หน่อกล้วย
๑,๐๘๗ สินธพ ๑,๑๑๒ เสน่ห์ ๑,๑๓๗ หนักหน่วง
๑,๐๘๘ สิ้นบุญ ๑,๑๑๓ เสน่หา ๑,๑๓๘ หนาม
๑,๐๘๙ สิ้นพระชนม์ ๑,๑๑๔ เสนาอำมาตย์ ๑,๑๓๙ หนำใจ
๑,๐๙๐ สิ้นสติ ๑,๑๑๕ เสมอ ๑,๑๔๐ หนี้สิน
๑,๐๙๑ สินสมุทร ๑,๑๑๖ เสมา ๑,๑๔๑ หมองศรี
๑,๐๙๒ สีข้าง ๑,๑๑๗ เสร็จสรรพ ๑,๑๔๒ หมองหมาง
๑,๐๙๓ สีแดงเรื่อ ๑,๑๑๘ เสร้าสร้อย ๑,๑๔๓ หมายเลขรหัส
๑,๐๙๔ สีสัน ๑,๑๑๙ เสแสร้ง ๑,๑๔๔ หยอด
๑,๐๙๕ สีห์ ๑,๑๒๐ เสากระทู้ ๑,๑๔๕ หยอยหยอย
๑,๐๙๖ สื่อสาร ๑,๑๒๑ เสาะ ๑,๑๔๖ หฤทัย
๑,๐๙๗ สุจริต ๑,๑๒๒ เสียที ๑,๑๔๗ หลอกหลอน
๑,๐๙๘ สุด ๑,๑๒๓ เสือก ๑,๑๔๘ หลักฐาน
๑,๐๙๙ สุดท้าย ๑,๑๒๔ แส้ ๑,๑๔๙ หลุด
๑,๑๐๐ สุธาธาร ๑,๑๒๕ แสยง ๑,๑๕๐ ห้วง


คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ
๑,๑๕๑ หวน ๑,๑๗๖ เหตุร้าย ๑,๒๐๑ อรรถ
๑,๑๕๒ หวาดหวั่น ๑,๑๗๗ เหน็บ ๑,๒๐๒ อร่าม
๑,๑๕๓ หวีดหวิว ๑,๑๗๘ เหมาะ ๑,๒๐๓ อรินทร์
๑,๑๕๔ หอยกระต่าย ๑,๑๗๙ เหลวไหล ๑,๒๐๔ อลิมามาง
๑,๑๕๕ หอยจุ๊บแจง ๑,๑๘๐ เหิน ๑,๒๐๕ อวกาศ
๑,๑๕๖ หอยเจดีย์ ๑,๑๘๑ แห้งแล้ง ๑,๒๐๖ อวด
๑,๑๕๗ หอยตลับ ๑,๑๘๒ แหน ๑,๒๐๗ อ๋อ
๑,๑๕๘ หอยทับทิม ๑,๑๘๓ โหย ๑,๒๐๘ อ้อน
๑,๑๕๙ หอยเบี้ย ๑,๑๘๔ ไหล่ ๑,๒๐๙ อ่อนหวาน
๑,๑๖๐ หอยวงเวียน ๑,๑๘๕ ไหว้ครู ๑,๒๑๐ อ่อนเอี้ย
๑,๑๖๑ หอยสังข์ ๑,๑๘๖ ไหวพริบ ๑,๒๑๑ อ้อมค้อม
๑,๑๖๒ หอยแสงอาทิตย์ ๑,๑๘๗ องค์ ๑,๒๑๒ ออมสิน
๑,๑๖๓ หัวป่า ๑,๑๘๘ อโณทัย ๑,๒๑๓ ออสเตรเลีย
๑,๑๖๔ หัวเมือง ๑,๑๘๙ อดอยาก ๑,๒๑๔ อักษร
๑,๑๖๕ ห้างสรรพสินค้า ๑,๑๙๐ อดีต ๑,๒๑๕ อังกฤษ
๑,๑๖๖ ห่างเหิน ๑,๑๙๑ อธิษฐาน ๑,๒๑๖ อัญเชิญ
๑,๑๖๗ ห้ำหั่น ๑,๑๙๒ อนาทร ๑,๒๑๗ อัญมณี
๑,๑๖๘ หินงอก ๑,๑๙๓ อนึ่ง ๑,๒๑๘ อัตโนมัติ
๑,๑๖๙ หินย้อย ๑,๑๙๔ อนุกูล ๑,๒๑๙ อัตภาพ
๑,๑๗๐ หิมวา ๑,๑๙๕ อนุญาต ๑,๒๒๐ อัธยา
๑,๑๗๑ หิว ๑,๑๙๖ อนุรักษ์ ๑,๒๒๑ อั้น
๑,๑๗๒ หุ่นยนต์ ๑,๑๙๗ อเนก ๑,๒๒๒ อับอาย
๑,๑๗๓ หุบเขา ๑,๑๙๘ อพยพ ๑,๒๒๓ อัปลักษณ์
๑,๑๗๔ เหตุ ๑,๑๙๙ อภินิหาร ๑,๒๒๔ อัศจรรย์
๑,๑๗๕ เหตุการณ์ ๑,๒๐๐ อรไท ๑,๒๒๕ อัสดร


คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คำที่ คำ คำที่ คำ
๑,๒๒๖ อาคาร ๑,๒๕๑ อุตสาหกรรม
๑,๒๒๗ อ้างว้าง ๑,๒๕๒ อุทาน
๑,๒๒๘ อาชา ๑,๒๕๓ อุบัติเหตุ
๑,๒๒๙ อาณาเขต ๑,๒๕๔ อุปมา
๑,๒๓๐ อานุภาพ ๑,๒๕๕ อุโมงค์
๑,๒๓๑ อ้าย ๑,๒๕๖ อุ๊ย
๑,๒๓๒ อารมณ์ ๑,๒๕๗ อุระ
๑,๒๓๓ อารยประเทศ ๑,๒๕๘ เอ้กอี๊เอ้กเอ้ก
๑,๒๓๔ อารัญ ๑,๒๕๙ เอเชีย
๑,๒๓๕ อาลัยลาน ๑,๒๖๐ เอว
๑,๒๓๖ อ่าว ๑,๒๖๑ เอี่ยม
๑,๒๓๗ อาวรณ์ ๑,๒๖๒ เอื้อเฟื้อ
๑,๒๓๘ อาศรม ๑,๒๖๓ เอื้ออาทร
๑,๒๓๙ อาสัญ ๑,๒๖๔ แอ่ง
๑,๒๔๐ อำนวย ๑,๒๖๕ โอบอ้อมอารี
๑,๒๔๑ อำเภอจอมทอง ๑,๒๖๖ โอบอุ้ม
๑,๒๔๒ อิทธิพล ๑,๒๖๗ โอรส
๑,๒๔๓ อินทรีย์ ๑,๒๖๘ โอรสา
๑,๒๔๔ อินเทอร์เน็ต ๑,๒๖๙ โอ้ละเห่
๑,๒๔๕ อิแนะ ๑,๒๗๐ โอ้โฮ
๑,๒๔๖ อิศเรศ
๑,๒๔๗ อิสรภาพ
๑,๒๔๘ อีเมล
๑,๒๔๙ อีเลิร์นนิง
๑,๒๕๐ อึดอัด


นอกจากนี้ ยังมีคำที่นักเรียนควรรู้เพิ่มเติม เช่น
๑. คำในแม่ ก กา เช่น เหลาะแหละ จระเข้ ขี้เหร่ ปูแสม ตะกร้า ทะลุ คะน้า ธุระ
๒. คำที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่กด เช่น กิจการ พูดเท็จ มัจฉา สำเร็จ เสด็จ จิตใจ จารีต สุภาษิต ประพฤติ ปฏิบัติ รสชาติ เกษตรกร บุตร รกชัฏ ปรากฏ เงินบาท มรรยาท อากาศ บรรยากาศ เพศ ประกาศ ปราศจาก โอกาส ฉัตร ชาติ นิวัติ ประดิษฐาน ประเทศ ประสูติ พระราชดำรัส พัฒนา พาณิชย์ ฝรั่งเศส รถราง รัตนโกสินทร์ ราชธานี วิทยุ วิศวกรรม เศรษฐกิจ อยุธยา ออสเตรเลีย อังกฤษ โอรส ธรรมชาติ ธงชาติ เหตุ เหตุการณ์ ธาตุ มหาธาตุ สามารถ ปรารถนา เกียจคร้าน สุจริต สมเด็จ บวชพระ กฎหมาย ก่ออิฐ ขี่อูฐ ประเสริฐ เงินบาท บุตรชาย เป็นมิตร ประวัติ เศษส่วน ลิตร ก๊าซ ตรุษ สัมผัส ปัจจุบัน ประโยชน์ มงกุฎ วัฒนธรรม อุตสาหกรรม ผลิต พิเศษ
๓. คำที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่กบ เช่น ทำบาป สาปแช่ง ธูปเทียน รูปภาพ ภาพยนตร์ ลพบุรี งานศพ มหรสพ มีลาภ โลภมาก สัปดาห์ เคารพ กรุงเทพฯ อพยพ ลพบุรี นพรัตน์ นิพพาน อัตภาพ ชีวภาพ อาชีพ วัลลภ
๔. คำที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่ กม เช่น เกม สีคราม เวรกรรม นามธรรม ภูมิใจ ออมสิน
๕. คำที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่กน เช่น กาญจนบุรี เชี่ยวชาญ เชิญ เจริญ ปัญหา จราจร อาจารย์ ประยูร จลาจล ชลบุรี คูณหาร ทารุณ คุณภาพ โบราณ บริเวณ กาสร กุญชร น้ำตาล บริวาร บุคคล ผลผลิต พระนคร พระมหากรุณาธิคุณ ราษฎร ศาลเจ้า ขอบคุณ ปริมาณ กล้าหาญ มอญ บังเอิญ ทหาร อาหาร การงาน พสกนิกร หมั่นเพียร ธนาคาร อาทร สหกรณ์ กาลเวลา คนพาล เกื้อกูล ทมิฬ นงพาล
๖. คำที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่เกย เช่น ช่วยด้วย ง่ายดาย พูดคุย เปิดเผย ถ่ายทอด เรียบร้อย สงสัย หอมฉุย คุ้ยเขี่ย เอร็ดอร่อย วุ่นวาย อธิบาย
๗. คำที่มีตัวสะกดในมาตรา แม่เกอว เช่น ข้าวเหนียว เจียวไข่ ไปแล้ว นกแก้ว แวววาว ผมยาว ว่ากล่าว เที่ยวลาว
๘. คำควบแท้ เช่น ขวานคม วัวขวิด ไขว่คว้า ครกหิน คร่ำครวญ พลอยแดง เพลงเพราะ เพลิดเพลิน พริกไทย เกรงกลัว เคว้งคว้าง กรอกน้ำ ขวนขวาย คมกริบ คลาดเคลื่อน ควานหา ปลดปลง ปลดหนี้ ปลอดโปร่ง ประปา กระจาย ศูนย์กลาง สงคราม พร้อมเพรียง กรุงเทพมหานคร กรมรถไฟ พระตำหนัก เกลื่อนกลาด กว้างไกล ขวักไขว่ คลาคล่ำ คล้ายกัน เปรียบเทียบ เปลี่ยนแปลง เปลือกหอย อ่อนเพลีย กราบพระ กริ้วโกรธ กลบเกลื่อน กล้วยทอด กล้อนผม แตงกวา กวางป่า กว้างขวาง ขรุขระ ขลุกขลัก ขี้ขลาด เป่าขลุ่ย ขวัญใจ ครอบครอง ครอบครัว สักครู่ คลื่นไส้ หน้าคว่ำ บกพร่อง พรุงนี้ พูดพล่อย พลับพลา พลิกแพลง ปรับปรุง ปรึกษา มวยปล้ำ ปลาบปลื้ม โผล่หน้า ผลุบโผล่ ผลุดขึ้น
๙. คำควบไม่แท้ เช่น กระทรวง ต้นไทร ทรงทราบ ทรวงอก ทรัพย์สิน ทรุดโทรม พุทรา หาดทราย เศร้าโศก สรรเสริญ สร้อยคอ ก่อสร้าง เศรษฐี แทรก ทราบ จริง
๑๐. คำควบกล้ำที่ประวิสรรชนีย์ เช่น กระสับการส่าย กระเสือกกระสน กระวนกระวาย กระวีกระวาด ประชดประชัน ประดิดประดอย ประคับประคอง ประเล้าประโลม ประหัตประหาร ประกอบ ประกาศ ประสิทธิภาพ พระทัย พระนคร กระทรวง ตะกละ
๑๑. คำที่มี ฤ และ ฤา เช่น ฤดู ฤดี ฤทัย พฤษภาคม พฤศจิกายน พฤติกรรม ตฤณชาติ ฤทธิ์ อังกฤษ นักขัตฤกษ์ ฤาษี
๑๒. คำที่มี รร เช่น กรรม กรรมกร กรรมการ บรร บรรพชา บรรพชิต บรรพบุรุษ พรรค สรรพ สรรพชีวิต สรรเสริญ สร้างสรรค์ มรรยาท มรรคา อรรณพ ดึกดำบรรพ์ กรรไกร กรรโชก จรรยา จรรโลง คุณธรรม สุวรรณ สรรพสิ่ง พระขรรค์
๑๓. คำที่ใช้ บรร เช่น บรรจุ บรรทัด บรรจบ บรรณารักษ์ บรรดาศักดิ์ บรรทม บรรเทา บรรพต บรรยาย บรรลุ บรรเลง บรรลัย
๑๔. คำที่ใช้ บัน เช่น บันดาล บันได บันทึก บันเทิง บันลือ
๑๕. คำที่ออกเสียงอะ เช่น คะนอง ผักคะน้า คะแนน ตะเกียง ตะกร้อ ตะโกน ทะเบียน มะพร้าว สะพาน สะอาด กะทิ งูกะปะ หอยกะพง ต้นกะเพรา คะแนนสอบ ฟ้าคะนอง ปลาชะโด ชะตากรรม ต้นชะอม มดตะนอย ไม้ตะบอง พูดตะล่อม ตกตะลึง ทะนุบำรุง ทะเบียนบ้าน ทำทะลึ่ง สะอึกสะอื้น สะกดรอย สะพานลอย สะเดาะเคราะห์ มะลิ มะละกอ มะม่วง สาระแหน่ โหระพา ระมัดระวัง ฐานะ มะกรูด ระยะ สะเดา มะนาว
๑๖. คำที่ออกเสียง ออ เช่น จระเข้ จรลี ทรพี ทรชน ทรมาน บริเวณ บริจาค บริบูรณ์ บริโภค บริเวณ บริษัท บริสุทธิ์ บริหาร มรณภาพ มรดก มรกต มาสุม มรคา
๑๗. คำที่ไม่มีสระ อะ แต่อ่านออกเสียง อะ เช่น
ราชโอรส ราชการ ฝรั่งเศส ไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุ ทหาร เกษตร ผลิตผล ถนน ถวาย อนุสาวรีย์ ชบา ชนวน จมูก ขนุน ขนม ขยัน ขมิ้น ขโมย ขยี้ ขยาย ทยอย ผลิต เผชิญ รัฐบาล พยายาม วิศวกรรม กตัญญู สนับสนุน สถานี ฉบับ พนักงาน ลักษณะ เทศกาล รัชสมัย วรรณคดี มรดก นมัสการ ทหาร สมัญญานาม อนุญาต อนุชน อธิบาย อนาคต มหาราช พระมหากษัตริย์ ขะมักเขม้น ขณะ ผสมผสานปฏิบัติ แมลง มหานคร มลายู ทแยง อธิบาย
๑๘. คำที่มีอักษรนำ เช่น
หง - เช่น กลัวหงอ ผมหงอก หงอนไก่ เหงาหงอย นอนหงาย หงิกงอ
หญ- เช่น ผู้หญิง ใหญ่โต
หน- เช่น หนาบาง หนามแหลม หนุ่ม เหน็ดเหนื่อย กำหนด
หม- เช่น หมูหมา หมีดุ จดหมาย พอเหมาะ ผ้าไหม
หย- เช่น หยาบหยาม เหยาะแหยะ หยุด เย้าแหย่
หร- เช่น สึกหรอ หรือไม่ หรูหรา สำหรับ
หล- เช่น ฟันหลอ หลายหลา หลากหลาย หลั่งไหล นอนหลับ ไหล่ หลัก หลุด หลบหลีก
หว- เช่น หวีผม ขนมหวาน แหวนเพชร ไหว้ จังหวัด
ขย- เช่น ขยำ
สน- เช่น สนุก สนิทสนม
สม- เช่น สมัย สมุด
ตล- เช่น ตลาด
ฉน- เช่น ไฉน
อย- เช่น อย่า อยู่ อย่าง อยาก
๑๙. คำพ้องเสียง เช่น
สิ้นชีวิต - ผ้าซิ่น ไฟไหม้ – ไม่ได้
ช้อนส้อม – ซ่อมแซม รกชัฏ - พูดชัด
ฆ่าสัตว์ - คุณค่า - ตัวข้า ซื่อสัตย์ – สัตว์ป่า – สัดส่วน
พันธุ์ไม้ – ผิวพรรณ – ผูกพัน
๒๐. คำที่มีตัวการันต์ เช่น กุมภาพันธ์ แพร่พันธุ์ สัมพันธ์ ภาพยนตร์ รถยนต์ หุ่นยนต์ วันจันทร์ อัฒจันทร์ อัศจรรย์ อารมณ์ รื่นรมย์ อนุรักษ์ พระราชสาสน์ ฟิล์ม ชอล์ก กอล์ฟ เจดีย์ ปาฏิหาริย์ วาจาสิทธิ์ สิ้นพระชนม์ ราชวงศ์ นักปราชญ์ พิสูจน์ พระองค์ วิเคราะห์ มีฤทธิ์ อาวรณ์ วิจารณ์ โคลงฉันท์กาพย์กลอน คอมพิวเตอร์ บริบูรณ์ ประยุกต์ ประโยชน์ ประดิษฐ์ พันธุ์ข้าว ยักษ์ สวรรค์ สมบูรณ์ สัตว์ เสาร์ สัปดาห์ หุ่นยนต์ องค์ กบัตริย์ พระพุทธมนต์ ทิพย์ วงศ์วาน เล่ห์กล สายสิญจน์ วานชนม์ อาจารย์ นักสิทธิ์ อุตส่าห์ อาวรณ์ ประสงค์ พระองค์ พระนักธรรม์ บิตุรงค์ อภิวันท์ พูนสวัสดิ์ พระแสงขรรค์ ชลาสินธุ์ เทพารักษ์ พระสงฆ์โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 1396 วันที่ 18 พ.ย. 2552


คำใหม่ป4

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

นิ้วล๊อค...!! ...>>>>

นิ้วล๊อค...!! ...>>>>


เปิดอ่าน 6,383 ครั้ง
อย่า..หน้ามืด

อย่า..หน้ามืด


เปิดอ่าน 6,386 ครั้ง
คนขี้ลืม

คนขี้ลืม


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
เหนือคำบรรยาย

เหนือคำบรรยาย


เปิดอ่าน 6,386 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ไขข้อข้องใจ....ทีฆายุโก ....ทีฆายุกา

ไขข้อข้องใจ....ทีฆายุโก ....ทีฆายุกา

เปิดอ่าน 6,389 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
7 อันดับ ....เครื่องปรุงประหลาด(แต่จริง)
7 อันดับ ....เครื่องปรุงประหลาด(แต่จริง)
เปิดอ่าน 6,398 ☕ คลิกอ่านเลย

(?-((-- "8 วิธีเลือกแฟนใหม่ ให้ดีกว่าเก่า" -- ))-?)
(?-((-- "8 วิธีเลือกแฟนใหม่ ให้ดีกว่าเก่า" -- ))-?)
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

อ่านเรื่องเด็ด ๆ .........สูตรสำเร็จเพิ่มความฉลาด....
อ่านเรื่องเด็ด ๆ .........สูตรสำเร็จเพิ่มความฉลาด....
เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

  เป็นไปได้ไหม...?    อนาคตการสอบไทยจะไม่ใช้กระดาษ-ดินสอ  นอร์เวย์นำร่องแล้ว
เป็นไปได้ไหม...? อนาคตการสอบไทยจะไม่ใช้กระดาษ-ดินสอ นอร์เวย์นำร่องแล้ว
เปิดอ่าน 6,390 ☕ คลิกอ่านเลย

ดูสุขภาพได้ที่ลิ้น...
ดูสุขภาพได้ที่ลิ้น...
เปิดอ่าน 6,386 ☕ คลิกอ่านเลย

243 ผลงาน จากศิลปินทั่วโลก ศิลปะภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 2
243 ผลงาน จากศิลปินทั่วโลก ศิลปะภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 2
เปิดอ่าน 6,465 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557
เปิดอ่าน 22,831 ครั้ง

ดังใหญ่! คลิปล้อ iron man 3 ของแก๊งเฟดเฟ่ ฮาแล้วทั่วโลก
ดังใหญ่! คลิปล้อ iron man 3 ของแก๊งเฟดเฟ่ ฮาแล้วทั่วโลก
เปิดอ่าน 15,273 ครั้ง

"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!
"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!
เปิดอ่าน 14,507 ครั้ง

ฟอร์บส์จัดอันดับ 50 อันดับมหาเศรษฐีเมืองไทย ใครติดอันดับปีนี้บ้าง
ฟอร์บส์จัดอันดับ 50 อันดับมหาเศรษฐีเมืองไทย ใครติดอันดับปีนี้บ้าง
เปิดอ่าน 21,700 ครั้ง

ยิมนาสติก
ยิมนาสติก
เปิดอ่าน 33,114 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ