ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

เผยแพร่ผลงาน


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,380 ครั้ง
เผยแพร่ผลงาน

Advertisement

 

บทคัดย่อ

              

            การประเมินโครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีทาง ลูกเสือ เนตรนารี   และ   ยุวกาชาด

โดยการใช้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี   กรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการด้านบริบทด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการ  ด้านผลลัพธ์และผลกระทบ และความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน และ นักเรียน เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงโครงการ  และได้ดำเนินเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จนถึงปัจจุบัน  กลุ่มเป้าหมายในการประเมินโครงการได้แก่  ผู้บริหาร  ครู  ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน  ของโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน  สำนักงานเขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร มีจำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยรวมทั้งหมด 985  คน  และ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดเจตคติ    จากแบบวัดเจตคติวัดระดับความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย  นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยสรุปผลการประเมินโครงการได้ดังนี้

                1.ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากที่สุด  (ร้อยละ  54.11)  สถานภาพเป็นนักเรียน และผู้ปกครอง  (ร้อยละ 45.69)  รองลงมาเป็นครู  (ร้อยละ  8.12)  น้อยที่สุดคือผู้บริหาร  (ร้อยละ  0.50)  ระดับการศึกษามากที่สุดคือต่ำกว่าปริญญาตรี  (ร้อยละ  86.39)  รองลงมาคือปริญญาตรี  (ร้อยละ  11.68)  น้อยที่สุดคือสูงกว่าปริญญาตรี  (ร้อยละ  1.93)

                 2.  ผลการประเมินโครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีทางลูกเสือ เนตรนารี และ ยุวกาชาด  โดยการใช้แผนการพัฒนาระเบียบวินัย  สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน  สำนักงานเขตมีนบุรี   กรุงเทพมหานคร       ด้วยการใช้แบบประเมินสื่อชนิดประเมินค่าจากผู้เชี่ยวชาญ

จำนวน 5 ท่าน สรุปได้ดังนี้  ผลการประเมินรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.76,S.D. =  0.16) โดยมี ด้านความน่าสนใจของกิจกรรม ( = 4.90,S.D.=0.08) อยู่ในอันดับแรก  ผลการประเมินรายข้อด้านรูปแบบของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80,S.D. =  0.16) และ  ด้านโครงการถูกต้องเหมาะสมกับการพัฒนาระเบียบวินัย  ( = 4.80,S.D.=0.16)   อยู่ในอันดับแรก  ผลการประเมินรายข้อด้านรูปแบบของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80,S.D. =  0.16)    ด้านโครงการถูกต้องเหมาะสมกับการพัฒนาระเบียบวินัย  อยู่ในอันดังแรก   ( = 4.80,S.D.=0.16    ผลการประเมิน  รายข้อด้านสาระการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.70,S.D. =  0.20) และ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านความถูกต้องตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ( = 4.80,S.D.=0.16)  อยู่ในอันดับแรก ผลการประเมินรายข้อด้านความน่าสนใจของกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.90,S.D. =  0.08)    ด้านรูปแบบของกิจกรรมสร้างความน่าสนใจได้ตามวัย  ( = 4.60,S.D.=0.24) อยู่ในอันดับแรก  ผลการประเมินรายข้อ รายข้อด้านบูรณาการการสร้างระเบียบวินัยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80,S.D. =  0.16) และ  ด้านวิธีบูรณาการสร้างระเบียบวินัยได้จริง ( = 4.80,S.D.=0.16) อยู่ในอันดับแรก

2.       สรุปผลการประเมินความคิดเห็นจากแบบวัดเจตคติของผู้บริหาร และ  ครูเกี่ยวกับ

โครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีทางลูกเสือ เนตรนารี และ ยุวกาชาด  โดยการใช้แผน

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน  สำนักงานเขตมีนบุรี   กรุงเทพมหานคร ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายข้อพบว่า 

-   ด้านสภาพแวดล้อม   (Context)    ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( =  4.77,S.D. =  0.16)

-   ด้านปัจจัยนำเข้า(Input)ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.77  ,S.D. = 0.17)

-   ด้านกระบวนการ (Process)  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.77,S.D. = 0.17)

-   ด้านผลผลิต(Product)ในภาพรวม การตรงต่อเวลาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.65 ,S.D. 0.51)    ความเชื่อมั่นในตนเอง  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 4.49, S.D.=0.71)  การปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียนและสังคม  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.57,S.D.=0.49   ความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.50 ,S.D.=0.65)  ความอดทนอดกลั้น  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 4.40,S.D.=0.21 )    ความเป็นผู้นำ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 4.26 ,S.D.=0.30) 

3.  สรุปผลการประเมินความคิดเห็นจากแบบวัดเจตคติความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีทางลูกเสือ เนตรนารี และ ยุวกาชาด  โดยการใช้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน  สำนักงานเขตมีนบุรี   กรุงเทพมหานคร ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายด้าน ด้านผลผลิตพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ( =4.53 , S.D. = 0.21)  

4.  สรุปผลการประเมินความคิดเห็นจากแบบวัดเจตคติความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับ

ครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถีทางลูกเสือ เนตรนารี และ ยุวกาชาด โดยการใช้แผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน      สำนักงานเขตมีนบุรี   กรุงเทพมหานคร ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายด้าน ด้านผลผลิตพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ในภาพรวมด้านผลผลิต(Product)อยู่ในระดับมากที่สุด  ( =4.60 , S.D. = 0.34) 

                5.  สรุปผลประสิทธิภาพของโครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน  โดยการใช้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   โดยประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง   4   กิจกรรมของนักเรียน  ค่าเฉลี่ยร้อยละทั้งหมด   ด้านความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ=83.96)  และ ด้านการให้ความร่วมมืออยู่ในระดับมากที่สุด ( ร้อยละ = 84.80) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด คือ มากกว่าร้อยละ 80

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 10441 วันที่ 26 ธ.ค. 2552


เผยแพร่ผลงาน

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

เส้นชีวิต

เส้นชีวิต


เปิดอ่าน 6,375 ครั้ง
แอบรัก

แอบรัก


เปิดอ่าน 6,376 ครั้ง
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ


เปิดอ่าน 6,375 ครั้ง
ไฝ...ใครคิดว่าไม่สำคัญ

ไฝ...ใครคิดว่าไม่สำคัญ


เปิดอ่าน 6,375 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

คะน้า.....ผักมหัศจรรย์

คะน้า.....ผักมหัศจรรย์

เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
หน้าที่พิธีกรงานมงคลสมรส
หน้าที่พิธีกรงานมงคลสมรส
เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

วัยรุ่นกับการเลือก
วัยรุ่นกับการเลือก
เปิดอ่าน 6,402 ☕ คลิกอ่านเลย

บางไทรกรุงเก่าตื่นแสงประหลาด....ลือกระสือ
บางไทรกรุงเก่าตื่นแสงประหลาด....ลือกระสือ
เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

หลากหลายวิธี.......จัดการกับอารมณ์โกรธ
หลากหลายวิธี.......จัดการกับอารมณ์โกรธ
เปิดอ่าน 6,382 ☕ คลิกอ่านเลย

นกยูงเผือก...สวยมาก
นกยูงเผือก...สวยมาก
เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

# ลูกเถียงพ่อแม่...แก้อย่างไร?
# ลูกเถียงพ่อแม่...แก้อย่างไร?
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เทรนด์ใหม่ แต่บ้านสวยด้วย wall stickers
เทรนด์ใหม่ แต่บ้านสวยด้วย wall stickers
เปิดอ่าน 23,232 ครั้ง

10 อันดับของผลไม้ที่มี "วิตามินอี" สูง
10 อันดับของผลไม้ที่มี "วิตามินอี" สูง
เปิดอ่าน 50,000 ครั้ง

สื่อเผย ดิกชันนารีฯ อาจไร้คนสนใจในอนาคต
สื่อเผย ดิกชันนารีฯ อาจไร้คนสนใจในอนาคต
เปิดอ่าน 8,988 ครั้ง

อารมณ์(ดี-เสีย)
อารมณ์(ดี-เสีย)
เปิดอ่าน 51,672 ครั้ง

นักกฎหมายยันแชร์ภาพดอกไม้ได้ไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่อย่าดัดแปลง
นักกฎหมายยันแชร์ภาพดอกไม้ได้ไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่อย่าดัดแปลง
เปิดอ่าน 14,896 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ