ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,377 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Advertisement

❝ ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้ศึกษาค้นคว้า นางบัวพันธ์ ไชยพร ที่ปรึกษา นายสุดใจ อิโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ปี พ.ศ. 2551 บทคัดย่อ คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิทยาการสาขาอื่น ๆ ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดให้เป็นคนคิดอย่างมีเหตุผล มีระเบียบวิธีในการคิด มีความช่างสังเกต แต่การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ จึงมีความมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2). ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การหาร (4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (5) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเมื่อผ่านการทดสอบหลังเรียนไปแล้ว 14 วัน ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวนนักเรียน 32 คน จากห้องเรียน 1 ห้อง ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี 3 ชนิด คือ (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 แผน ทำการสอนแผนละ 1 ชั่วโมงแต่ละแผนประกอบด้วย แบบทดสอบย่อย ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 8 แผน แบบทดสอบแบบเติมคำ จำนวน 9 แผน และแบบทดสอบอัตนัย 3 แผน และแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ชนิดตรวจสอบรายการ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ (3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ ดังนี้ 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 93.73/84.79 และดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.6265 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.66 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3. นักเรียนที่เรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเมื่อผ่านการทดสอบหลังเรียนไปแล้ว 14 วัน ไม่แตกต่างกัน โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เหมาะสม ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ สามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ และในระดับชั้นต่าง ๆ ได้ เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการเรียนระดับชั้นสูงขึ้นไป และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ❞

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 3441 วันที่ 21 ก.พ. 2552


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

เสียงของหัวใจ

เสียงของหัวใจ


เปิดอ่าน 6,391 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
ครูคือใคร

ครูคือใคร


เปิดอ่าน 6,424 ครั้ง
ตรุษจีน

ตรุษจีน


เปิดอ่าน 6,377 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ขอให้กำลังใจแด่คุณครู...ที่ส่งผลงาน(คศ.3)

ขอให้กำลังใจแด่คุณครู...ที่ส่งผลงาน(คศ.3)

เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
10 วิธีผูกเชือกรองเท้าผ้าใบได้ไม่ซ้ำใคร
10 วิธีผูกเชือกรองเท้าผ้าใบได้ไม่ซ้ำใคร
เปิดอ่าน 6,387 ☕ คลิกอ่านเลย

ความหมายของคำ...ที่เกี่ยวข้องกับ..วันสงกรานต์
ความหมายของคำ...ที่เกี่ยวข้องกับ..วันสงกรานต์
เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

นี่สิ...! เศรษฐีที่แท้จริง...!!
นี่สิ...! เศรษฐีที่แท้จริง...!!
เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

คิดถึงฉันบ้างคืนนี้
คิดถึงฉันบ้างคืนนี้
เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

สอนลูกทำการบ้าน
สอนลูกทำการบ้าน
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

10 สุดยอด.....ความยิ่งใหญ่ของอเมริกา
10 สุดยอด.....ความยิ่งใหญ่ของอเมริกา
เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ประติมากรรม
ประติมากรรม
เปิดอ่าน 67,142 ครั้ง

แค่กินอาหารด้วยตะเกียบ ก็ลดน้ำหนักได้ผลชะงัด !
แค่กินอาหารด้วยตะเกียบ ก็ลดน้ำหนักได้ผลชะงัด !
เปิดอ่าน 12,345 ครั้ง

ชาวเน็ตแห่เล่น "หิมะ" ตกในเมืองไทย
ชาวเน็ตแห่เล่น "หิมะ" ตกในเมืองไทย
เปิดอ่าน 14,979 ครั้ง

คู่มือสำหรับประชาชน [ทุกกระทรวง]
คู่มือสำหรับประชาชน [ทุกกระทรวง]
เปิดอ่าน 11,278 ครั้ง

คู่มือเรียนรู้และปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน พลศึกษา
คู่มือเรียนรู้และปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน พลศึกษา
เปิดอ่าน 33,619 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ