ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ถิ่นนี้ที่ฉันรัก จังหวัดหนองบัวลำภู


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,338 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง  ถิ่นนี้ที่ฉันรัก จังหวัดหนองบัวลำภู

Advertisement

❝ เป็นผลงานทางวิชาการ โดยรวมเนื่อหาข้อมูลทางวิชาการในเรื่องของท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู ❞
ชื่อเรื่อง                                  รายงานการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์   
เรื่อง ถิ่นนี้ที่ฉันรัก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้รายงาน                              บุญลือ   ศรีภูวงษ์
ปีการศึกษา                           2550
 
บทคัดย่อ
 
                เอกสารประกอบการเรียน ชุด  ถิ่นนี้ที่ฉันรัก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนรักถิ่นฐานบ้านเกิดของ ตนเอง และรักประเทศชาติ สอดคล้องกับพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ    12   สิงหาคม 2550 ที่แนะนำให้ครูสอนประวัติศาสตร์ให้เข้มค้น กล่าวคือให้    ปลูกฝังความรักชาติตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จึงเป็นนวัตกรรมที่ใช้สอนประกอบในสาระประวัติศาสตร์ได้อย่างประสิทธิภาพ  เนื่องจากนักเรียนในระดับประถมศึกษา เป็นวัยแห่งการเรียนรู้   สนองความต้องการของผู้เรียน     และ หลักสูตรสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่าน 3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 4 ) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต  1    ปีการศึกษา 2550 จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้รายงานได้รับมอบหมายให้เป็นครูผู้สอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน ชุด ถิ่นนี้ที่ฉันรัก  จำนวน 12 เล่ม ที่ผู้รายงานจัดทำขึ้น แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
                ผลการศึกษาพบว่า
1. การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง ถิ่นนี้ที่ฉันรัก สาระประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.73 /  87.13  เป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80 / 80
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน  ชุด ถิ่นนี้ที่ฉันรัก                     สาระประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.69  แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเรียนด้วยแผนการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง ถิ่นนี้ที่ฉันรัก เพิ่มขึ้นร้อยละ  69
3.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง ถิ่นนี้ที่ฉันรัก  สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า นักเรียนทำคะแนนทดสอบก่อนเรียน(Pre-test)  ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  19.5  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  48.15 เมื่อนักเรียนได้เรียนจากแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง ถิ่นนี้ที่ฉันรัก สาระที่  4  ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที่  5 ประกอบการสอน ทั้ง  12  เล่ม แล้วทำการทดสอบหลังเรียน (Post-test)                ได้คะแนนเฉลี่ย 34.85  จากคะแนนเต็ม 40  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 87.13 แสดงว่า  ผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  ชุด   ถิ่นนี้ที่ฉันรักบง สาระที่  4  ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักเรียน  (E2) คิดเป็นร้อยละ  87.13  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

สอบถามรายละเอียด หรือ ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ joutboo@hotmail.com หรือ โทร 084-0339882

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 3449 วันที่ 22 ก.พ. 2552


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ถิ่นนี้ที่ฉันรัก จังหวัดหนองบัวลำภูเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่องถิ่นนี้ที่ฉันรักจังหวัดหนองบัวลำภู

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

แม่หนู  รู้ดี ...>>>>

แม่หนู รู้ดี ...>>>>


เปิดอ่าน 6,338 ครั้ง
แฟชั่นน้องตุ๊ก...

แฟชั่นน้องตุ๊ก...


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง
อย่าทำบุญแล้ว ...ได้บาป

อย่าทำบุญแล้ว ...ได้บาป


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง
ความรู้สึก...

ความรู้สึก...


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง
วิญญาณครูแนะแนวเข้าสิง

วิญญาณครูแนะแนวเข้าสิง


เปิดอ่าน 6,338 ครั้ง
กรุ๊ปเลือด.......บอกสไตล์รัก

กรุ๊ปเลือด.......บอกสไตล์รัก


เปิดอ่าน 6,342 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


เปิดอ่าน 6,337 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

วิธีแก้ปัญหานักเรียนไม่ทำการบ้าน

วิธีแก้ปัญหานักเรียนไม่ทำการบ้าน

เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ขำๆ.... ชื่อ ดาราฮอลลีวู้ด.... เมื่อแปลเป็นไทย
ขำๆ.... ชื่อ ดาราฮอลลีวู้ด.... เมื่อแปลเป็นไทย
เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง จะแก้ปัญหาอย่างไร (ขั้นตอนที่ 27)
นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง จะแก้ปัญหาอย่างไร (ขั้นตอนที่ 27)
เปิดอ่าน 6,350 ☕ คลิกอ่านเลย

7 วิธี ติดปีกให้ภาษาอังกฤษของคุณ (หนูๆ..นักเรียน)
7 วิธี ติดปีกให้ภาษาอังกฤษของคุณ (หนูๆ..นักเรียน)
เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

วิธีการดูแลและรักษา......แหวนเพชร
วิธีการดูแลและรักษา......แหวนเพชร
เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

คลิป...ซึ้งๆ ...ขวานไทยใจหนึ่งเดียว...
คลิป...ซึ้งๆ ...ขวานไทยใจหนึ่งเดียว...
เปิดอ่าน 6,340 ☕ คลิกอ่านเลย

ปาล์มประดับ....สำหรับจัดตกแต่งสวน....
ปาล์มประดับ....สำหรับจัดตกแต่งสวน....
เปิดอ่าน 6,337 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

Pronouns  ( คำสรรพนาม )
Pronouns ( คำสรรพนาม )
เปิดอ่าน 260,769 ครั้ง

ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ และ[คำสั่งมอบอำนาจการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ และ[คำสั่งมอบอำนาจการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
เปิดอ่าน 18,975 ครั้ง

มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กควรอยู่ในห้องเรียนหรือไม่? โดย : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กควรอยู่ในห้องเรียนหรือไม่? โดย : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
เปิดอ่าน 19,845 ครั้ง

อะโดบีเผยผลการศึกษาชี้ นักเรียนรุ่น Gen Z และครูในไทยมองว่าความคิดสร้างสรรค์คือกุญแจสู่ความสำเร็จ
อะโดบีเผยผลการศึกษาชี้ นักเรียนรุ่น Gen Z และครูในไทยมองว่าความคิดสร้างสรรค์คือกุญแจสู่ความสำเร็จ
เปิดอ่าน 7,264 ครั้ง

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
เปิดอ่าน 58,348 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ