ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ประเมินโครงการ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,377 ครั้ง
ประเมินโครงการ

Advertisement

❝ รายชื่อโครงการ โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งฟาร์ม ชื่อและนามสกุล นายสมศักดิ์ พิทักษ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ❞

                                                บทคัดย่อ
 การประเมินผลโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1)ประเมินผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งฟาร์ม โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตามสถานภาพกลุ่มได้แก่ ครู  นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและ กรรมการสถานศึกษารวม 394 คน  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งฟาร์มตามขนาดของโรงเรียน ขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินของโครงการ ใช้รูปแบบCipp  model  ของสตัฟเฟิลบีม  (Daniel. Stuffilebeam)  ประกอบด้วยการประเมิน 4  ด้าน  คือ ด้านสภาพแวดล้อม   ด้านปัจจัยนำเข้า   ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต   โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่น  ที่ 0.85  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวน(Analysis of  Variance : Anova)  ผลการประเมิน พบว่า ตามทรรศนะของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.97)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสภาพแวดล้อม  มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65)  ด้านปัจจัยนำเข้า    มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.77) ด้านกระบวนการ  มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.88)  ด้านผลผลิต  มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.87)  ผลการประเมินตามขนาดโรงเรียน พบว่าโดยภาพราม มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด( = 4.80) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ด้านสภาพแวดล้อม  โรงเรียนขนาดใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อผลการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.66)  ซึ่งมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับความคิดเห็นต่อผลการดำเนินโครงการในระดับมากที่สุด  ( = 4.65)  ด้านปัจจัยนำเข้า  โรงเรียนขนาดเล็กมีผลการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.77)  ซึ่งมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีระดับความคิดเห็นต่อผลการดำเนินโครงการในระดับมากที่สุด  ( = 4.76)   ด้านกระบวนการ  โรงเรียนขนาดเล็กมีผลการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.89)  ซึ่งมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีระดับความคิดเห็นต่อผลการดำเนินโครงการในระดับมากที่สุด  ( = 4.86)  ด้านผลผลิต  โรงเรียนขนาดเล็กมีผลการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.87)   ซึ่งเท่ากันกับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีระดับความคิดเห็นต่อผลการดำเนินโครงการในระดับมากที่สุด  ( = 4.87)
            ผลการเปรียบเทียบเมื่อพิจารณาผลการประเมินตามขนาดโรงเรียน  จำแนกตามทรรศนะของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  โรงเรียนขนาดเล็กมีผลการประเมินในแต่ละด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านกระบวนการ ( = 4.89)  ด้านผลผลิต ( = 4.87)  ด้านปัจจัยนำเข้า ( = 4.77)  และด้านสภาพแวดล้อม ( = 4.65)  ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่มีผลการประเมินในแต่ละด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านผลผลิต ( = 4.87)  ด้านกระบวนการ ( = 4.86)  ด้านปัจจัยนำเข้า ( = 4.76)  และด้านสภาพแวดล้อม ( = 4.66)   
            สรุปผลการประเมินตามทรรศนะของกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นต่อผลการดำเนินโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งฟาร์ม  ในระดับมากที่สุด ( = 4.75)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่า 0.093  ทั้งนี้เป็นเพราะว่า  กลุ่มตัวอย่างทั้ง  4  กลุ่ม  มีระดับความคิดเห็นที่สูงมากเพราะผลของงานที่ปรากฏต่อสังคมและโรงเรียน  โดยการเข้าไปกระตุ้นเตือนของผู้รับผิดชอบในการที่จะให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งฟาร์ม  และนำองค์ความรู้ ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  การพัฒนาคนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาให้แต่ละคน มีหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง  โดยใช้คุณธรรมนำความรู้  เพื่อพัฒนาตนเอง/ครอบครัว/ชุมชน/ชาติ  ให้สามารถพึ่งตนเองได้และก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล  ตลอดจนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ

คำสำคัญ  หนึ่งโรงเรียนหนึ่งฟาร์ม

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 3719 วันที่ 9 มี.ค. 2552


ประเมินโครงการ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ยอมรับเสียเถอะ

ยอมรับเสียเถอะ


เปิดอ่าน 6,373 ครั้ง
"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"

"รู้หน้า ไม่รู้ใจ"


เปิดอ่าน 6,374 ครั้ง
บันทึกรัก..จากพ่อ-แม่

บันทึกรัก..จากพ่อ-แม่


เปิดอ่าน 6,387 ครั้ง
"Arizona ดินแดนมหัศจรรย์"

"Arizona ดินแดนมหัศจรรย์"


เปิดอ่าน 6,376 ครั้ง
คนฉลาด

คนฉลาด


เปิดอ่าน 6,381 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

บทเรียนสำคัญคือบทเรียนชีวิต

บทเรียนสำคัญคือบทเรียนชีวิต

เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ความรู้พื้นบ้าน
ความรู้พื้นบ้าน
เปิดอ่าน 6,377 ☕ คลิกอ่านเลย

เล่าเรื่องจริงอีกเรื่องนะ.".เงินซื้อความสุขไม่ได้  (ทั้งหมด)"
เล่าเรื่องจริงอีกเรื่องนะ.".เงินซื้อความสุขไม่ได้ (ทั้งหมด)"
เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

 วิธีสร้างบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟ
วิธีสร้างบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟ
เปิดอ่าน 6,452 ☕ คลิกอ่านเลย

ศาสนาแห่งการชนะ !........
ศาสนาแห่งการชนะ !........
เปิดอ่าน 6,377 ☕ คลิกอ่านเลย

สำรวจ ตัวเอง
สำรวจ ตัวเอง
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

ชูเมนูสมุนไพร....ลดคอเลสเตอรอล
ชูเมนูสมุนไพร....ลดคอเลสเตอรอล
เปิดอ่าน 6,382 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

สูตรการจัดทำเกณฑ์ความสำเร็จ
สูตรการจัดทำเกณฑ์ความสำเร็จ
เปิดอ่าน 18,873 ครั้ง

รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ
เปิดอ่าน 22,202 ครั้ง

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับดวงจันทร์
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับดวงจันทร์
เปิดอ่าน 15,368 ครั้ง

วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
เปิดอ่าน 21,554 ครั้ง

โกจิเบอร์รี่ สุดยอดผลไม้ชะลอความแก่
โกจิเบอร์รี่ สุดยอดผลไม้ชะลอความแก่
เปิดอ่าน 8,862 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ