ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ครูดีมี 3 หน้า..


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,404 ครั้ง
ครูดีมี  3  หน้า..

Advertisement

...ใครคือครู..ครูคือใคร ในวันนี้...ครูคือผู้ที่ให้และเสียสละ..ครูน้อมนำหลักธรรมะ

สั่งสอนศิษย์มาสู่ความดี.......

ครูที่ดี  ต้องมี  3  หน้า

ในโลกนี้  คงไม่มีใครที่ไม่มีครู  เพราะอย่างน้อยที่สุด มารดาบิดาก็ถือเป็นบุรพาจารย์ หรือครูคนแรกของบุตรอยู่ดี  และเมื่อเราเข้าสู่วัยแห่งการศึกษา  เราก็เริ่มมีครูที่อาจเรียกได้ว่า เป็นงานเป็นการอย่างแท้จริง 

และเราก็มักตั้งคำถามอยู่เสมอว่า ครูคือใคร  หรือใครคือครู  บ้างก็ตอบว่า ครูคือเรือจ้าง  ครูคือผู้นำทางจิตวิญญาณ  ครูคือผู้ที่น่าเคารพ  ครูคือ....

ใครจะนิยามครูว่าอย่างไรก็ตามเถิด  แต่ที่กินใจเป็นที่สุดเห็นจะเป็นทรรศนะของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ที่ได้ร้อยกรองบทประพันธ์เกี่ยวกับครูไว้อย่างไพเราะจับใจว่า :-

       ใครคือครู    ครูคือใคร    ในวันนี้
ใช่อยู่ที่           ปริญญา      มหาศาล
ใช่อยู่ที่           เรียกว่า      ครูอาจารย์
ใช่อยู่นาน        สอนนาน     ในโรงเรียน
     ครูคือ         ผู้นำ           ทางความคิด
ให้รู้ถูก            รู้ผิด           คิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์          รู้ยาก          รู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยน       แปลงสู้        รู้สร้างงาน
     ครูคือ        ผู้ยกระดับ     วิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุด          กว่าสัตว์       เดรัจฉาน
ครูคือ             ผู้สั่งสม        อุดมการณ์
มีดวงมาน       เพื่อมวลชน   ใช่ตนเอง
     ครูจึงเป็น  นักสร้าง        ผู้ยิ่งใหญ่
สร้างคนจริง    สร้างคนกล้า   สร้างคนเก่ง
สร้างคน        ให้ได้เป็นตัว    ของตัวเอง
ขอมอบ         เพลงนี้มา       บูชาครู

จากบทร้อยกรองข้างต้น จะเห็นว่า ครูต้องเป็นคนที่มีอุดมการณ์ที่สูงส่ง  มีทั้งความรู้และความประพฤติที่ดี กอปรด้วยความเมตตากรุณาต่อศิษย์ คงไม่เกินความจริงที่จะกล่าวว่า ครูเป็นบุคคลที่ต้องมี  3  หน้า คือ มาจากองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ คือ 1) ความรู้ดี   2) ความประพฤติดี   และ 3) มีคุณธรรม (เมตตากรุณา) หากขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่สามารถเป็นครูที่ดีได้

องค์ประกอบ 3 ประการนี้ เป็นหลักความจริงที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งสำหรับผู้มีหน้าที่เป็นครู เพราะผู้ที่มีองค์ประกอบทั้งสามนี้ และพัฒนาถึงชั้นสูงสุด จะอยู่ในฐานะเป็นยอดครู หรือบรมครู เช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงได้รับการขนานพระนามว่า "บรมครู" เพราะพระองค์ ทรงมีองค์ประกอบ 3 ประการนี้ที่พัฒนาถึงชั้นสูงสุดแล้ว คือ ทรงมีพุทธคุณ 3 ประการ คือ
1. พระปัญญาคุณ (ความรู้)
2. พระวิสุทธิคุณ (ความบริสุทธิ์, ความประพฤติดี)
3. พระกรุณาคุณ (ความสงสาร,ทนไม่ได้ที่จะไม่ช่วยเหลือคนอื่น)

ที่ยกคุณธรรมของครูขึ้นมา 3 ประการนี้  มิใช่ต้องการยกขึ้นเปรียบเทียบกับพระพุทธคุณ  หากแต่กำลังจะบอกว่า  คนที่เป็นครูนั้น  ต้องมีคุณธรรมที่สูงส่งเปรียบดังที่พระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธคุณทั้ง 3 ประการ  เพราะหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนคนให้เป็นคนดีที่สมบูรณ์แบบนั้น  ไม่ได้ต้องการเฉพาะคนที่เก่งเท่านั้น  หากแต่ยังต้องการแม่พิมพ์ที่ดีเยี่ยมอีกด้วย


โดยนัยนี้  ครูที่ดี  จึงต้องมี  3   หน้า 

1. มีปัญญาคุณ   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่สอน  การทำหน้าที่ในการเป็นครู  หลักการสอน  หลักจิตวิทยาฯลฯ

2. มีวิสุทธิคุณหรือบริสุทธิคุณ  มีความบริสุทธิ์ใจเป็นที่ตั้ง  ซึ่งความบริสุทธิ์นี้อาจมองได้จากลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

ก. เป็นผู้ผู้บริสุทธิ์พ้นจากอาสวกิเลสทั้งปวง ไม่กระทำความชั่วทางกาย ทางวาจา และทางใจ ไม่มีเหตุที่ใครจะยกขึ้นตำหนิได้

ข. ทำได้อย่างที่สอน คือ สอนเขาอย่างไร ก็ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นด้วย  อย่างพุทธพจน์ที่ว่า "ตถาคตพูดอย่างใด  ทำอย่างนั้น"  จึงเป็นตัวอย่างที่ดี  และให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความเชื่อมั่นในคุณค่าของคำสอนได้

ค. มีความบริสุทธิ์ใจในการสอน ไม่เคลือบแฝงด้วยความหวังผลประโยชน์ส่วนตน หรืออามิสตอบแทนใด ๆ

3.  มีกรุณาธิคุณ   มีความกรุณาที่แสดงออกในทางการอบรมสั่งสอน  ย่อมเป็นส่วนประกอบสำคัญให้เกิดคุณลักษณะของผู้สอนหรือครู   อย่างที่เรียกว่า องค์คุณของกัลยาณมิตร ซึ่งมี 7 ประการ ดังต่อไปนี้

1. ปิโย น่ารัก(ในฐานะเป็นที่วางใจและสนิทสนม)

2. ครุ น่าเคารพ (ในฐานะให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งได้ และปลอดภัย)

3. ภาวนีโย น่ายกย่อง (ในฐานะทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง)

4. วุตฺตา รู้จักพูด (คอยให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี)

5. วจนกฺขโม อดทนต่อถ้อยคำ (พร้อมที่จะรับฟังคำซึกถามต่าง ๆ อยู่เสมอ และสามารถรับฟังได้ด้วยความอดทนไม่เบื่อ)

6. คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา (กล่าวชี้แจงแถลงเรื่องต่าง ๆ ที่ลึกซึ้งได้)

7. โน จฎฺฐาเน นิโยชเย (ไม่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย)

พึงสังเกตไว้ ณ ที่นี้ด้วยว่า พระพุทธศาสนาถือว่า ความสัมพันธ์ของผู้สอนที่มีต่อผู้เรียนนั้น อยู่ในฐานะเป็นกัลยาณมิตร คือ เป็นผู้ช่วยเหลือแนะนำผู้เรียนให้ดำเนินก้าวหน้าไปในมรรคแห่งการฝึกอบรม องค์คุณทั้ง 7 นี้ เป็นคุณลักษณะที่ผู้สอนหรือครูผู้มีความกรุณาโดยทั่วไปจะมีได้ ไม่จำกัดเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น

                              ขอบคุณข้อมูลblog.spu.ac.th

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 1712 วันที่ 12 มี.ค. 2552


ครูดีมี 3 หน้า..ครูดีมี3หน้า..

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

HOLIDAYS IN THAILAND  2

HOLIDAYS IN THAILAND 2


เปิดอ่าน 6,379 ครั้ง
เมื่อดอกไผ่บาน

เมื่อดอกไผ่บาน


เปิดอ่าน 6,388 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


เปิดอ่าน 6,380 ครั้ง
กรุ๊ปเลือด......กับความโกรธ

กรุ๊ปเลือด......กับความโกรธ


เปิดอ่าน 6,377 ครั้ง
สอนเขียน Blog

สอนเขียน Blog


เปิดอ่าน 6,385 ครั้ง
พื้นฐานการขับร้อง

พื้นฐานการขับร้อง


เปิดอ่าน 6,544 ครั้ง
เงิน 10 บาท

เงิน 10 บาท


เปิดอ่าน 6,383 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

สูตรโฮมเมด ...แก้ส้นเท้าแตก

สูตรโฮมเมด ...แก้ส้นเท้าแตก

เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
สมุนไพรรักษาเส้นเลือดขอด
สมุนไพรรักษาเส้นเลือดขอด
เปิดอ่าน 6,386 ☕ คลิกอ่านเลย

สวย...แต่อันตราย
สวย...แต่อันตราย
เปิดอ่าน 6,382 ☕ คลิกอ่านเลย

6 เคล็ดลับ ดูแลเรื่องการเงิน
6 เคล็ดลับ ดูแลเรื่องการเงิน
เปิดอ่าน 6,387 ☕ คลิกอ่านเลย

seo webboard
seo webboard
เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

รักษาอาการท้องเสีย....ด้วยฝรั่ง
รักษาอาการท้องเสีย....ด้วยฝรั่ง
เปิดอ่าน 6,382 ☕ คลิกอ่านเลย

คิดไม่ดีกับคนอื่นบาปไหม....
คิดไม่ดีกับคนอื่นบาปไหม....
เปิดอ่าน 6,377 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

"ผักชี" ผักพิฆาตอธรรม
"ผักชี" ผักพิฆาตอธรรม
เปิดอ่าน 21,044 ครั้ง

หน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่ชาวพุทธ
เปิดอ่าน 36,258 ครั้ง

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
เปิดอ่าน 9,434 ครั้ง

มหัศจรรย์ความลับของร่างกาย ได้รู้แล้วทึ่งสุด ๆ
มหัศจรรย์ความลับของร่างกาย ได้รู้แล้วทึ่งสุด ๆ
เปิดอ่าน 20,177 ครั้ง

ตีแผ่ชีวิตเด็กจีนต้องปีนเขาสูง 800ม.เพื่อไปเรียนหนังสือ
ตีแผ่ชีวิตเด็กจีนต้องปีนเขาสูง 800ม.เพื่อไปเรียนหนังสือ
เปิดอ่าน 12,916 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ